Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0213/2016

Pateikti tekstai :

A8-0213/2016

Debatai :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Priimti tekstai
PDF 330kWORD 53k
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras
Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0341),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0189/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. balandžio 5 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0213/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(2);

2.  patvirtina Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 82, 2016 3 3, p. 6.
(2) Ši pozicija pakeičia 2016 m. liepos 6 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0304).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES
P8_TC1-COD(2015)0149

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/1369.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

dėl SESV 290 ir 291 straipsnių

Primindami 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, visų pirma jo 26 punktą, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškia, kad šio reglamento nuostatos nedaro poveikio jokiai būsimai institucijų pozicijai dėl SESV 290 ir 291 straipsnių taikymo kituose teisėkūros dokumentuose.

Komisijos pareiškimas dėl finansinės kompensacijos gaminių naudotojams

Atsižvelgdama į savo nuolatines pastangas geriau užtikrinti Sąjungos teisės aktų, kuriais derinami gaminiams keliami reikalavimai, taikymą, Komisija turėtų išnagrinėti, ar svarstyti kompensacijos, mokėtinos gaminių naudotojams, jei gaminiai neatitinka etiketėje nurodytos energijos vartojimo efektyvumo klasės, klausimą, kad gaminių naudotojams būtų atlygintas galimas finansinis nuostolis, padarytas jiems dėl neteisingo gaminių ženklinimo etiketėmis arba dėl prastesnių, nei nurodyta, energijos vartojimo ir aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių.

Teisinė informacija - Privatumo politika