Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0213/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0213/2016

Debates :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Pieņemtie teksti
PDF 401kWORD 59k
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
Energoefektivitātes marķējums ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0341),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0189/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 20. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 5. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0213/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 82, 3.3.2016., 6. lpp.
(2) Ar šo nostāju aizstāj 2016. gada 6. jūlijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P8_TA(2016)0304).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 13. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES
P8_TC1-COD(2015)0149

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1369.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums attiecībā uz

LESD 290. un 291. pantu

Atgādinot 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un jo īpaši tā 26. punktu, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka šīs regulas noteikumi neskar nekādu turpmāku iestāžu nostāju attiecībā uz LESD 290. un 291. panta piemērošanu citos leģislatīvajos dosjē.

Komisijas paziņojums par finansiālu kompensāciju patērētājiem

Ņemot vērā nemitīgos centienus īstenot Savienības saskaņošanas tiesību aktus par produktiem, Komisijai – lai novērstu potenciālus finansiālus zaudējumus patērētājiem, ja ražojumi ir nepareizi marķēti vai to marķējumā nepareizi norādīts energopatēriņš un ekoloģiskie raksturlielumi – būtu jāizmeklē, vai patērētājiem pienākas kompensācija, ja marķējumā norādītais energopatēriņš vai energoefektivitātes klase ir neatbilstīga.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika