Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0213/2016

Predkladané texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Prijaté texty
PDF 340kWORD 54k
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg
Označovanie energetickej účinnosti ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0341),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0189/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. januára 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 5. apríla 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0213/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj pôvodný návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 82, 3.3.2016, s. 6.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 6. júla 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0304).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. júna 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ
P8_TC1-COD(2015)0149

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1369.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

k článkom 290 a 291 ZFEÚ

Pripomínajúc Medziinštitucionálnu dohodu z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva, najmä jej odsek 26, Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanoveniami tohto nariadenia nie je dotknutá žiadna budúca pozícia týchto inštitúcií, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 290 a 291 ZFEÚ v iných legislatívnych spisoch.

Vyhlásenie Komisie k otázke finančného odškodnenia spotrebiteľov

Vzhľadom na neustále úsilie zamerané na posilnenie presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov by Komisia mala preskúmať, či možno uplatniť odškodnenie spotrebiteľov v prípade nesúladu, pokiaľ ide o triedu energetickej účinnosti uvedenú na štítku, aby sa im nahradila prípadná finančná ujma z dôvodu nesprávne označených výrobkov alebo nižšej skutočnej energetickej účinnosti či horších environmentálnych parametrov v porovnaní s údajmi uvedenými na štítku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia