Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0213/2016

Ingivna texter :

A8-0213/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Röstförklaringar
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Antagna texter
PDF 247kWORD 53k
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
Energieffektivitetsmärkning ***I
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0341,

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0189/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 januari 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 april 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0213/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 82, 3.3.2016, s. 6.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 6 juli 2016 (Antagna texter P8_TA(2016)0304).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
P8_TC1-COD(2015)0149

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1369.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som erinrar om det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, särskilt punkt 26, förklarar att bestämmelserna i denna förordning inte ska påverka institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget i andra lagstiftningsärenden.

Uttalande från kommissionen om ekonomisk kompensation för konsumenter

Med tanke på dess pågående insatser för att stärka genomdrivandet av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter bör kommissionen – för att ta itu med konsumenternas potentiella ekonomiska förluster till följd av felaktigt märkta produkter eller lägre energi- och miljöprestanda än vad märkningen visar – undersöka om konsumenterna kan kompenseras vid fall av bristande överensstämmelse med avseende på den energiklass som visas på etiketten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy