Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0061/2017

Внесени текстове :

A8-0061/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0252

Приети текстове
PDF 467kWORD 45k
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020—2033 г. ***I
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0400),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0223/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 24 май 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0061/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033
P8_TC1-COD(2016)0186

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/1545.)

Правна информация - Политика за поверителност