Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0186(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0061/2017

Ingivna texter :

A8-0061/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2017 - 5.8
CRE 13/06/2017 - 5.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0252

Antagna texter
PDF 238kWORD 42k
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0400),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0223/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 maj 2017 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0061/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… och om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033
P8_TC1-COD(2016)0186

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1545.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy