Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0231(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0208/2017

Внесени текстове :

A8-0208/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Обяснение на вота
PV 17/04/2018 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Приети текстове
PDF 886kWORD 80k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 юни 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата
относно действия в областта на климата в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата („Регламент за действия в областта на климата в изпълнение на Парижкото споразумение“)
Изменение 2
Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)
като взеха предвид Протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,
Изменение 3
Предложение за регламент
Позоваване 1 б (ново)
като взеха предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  На 10 юни 2016 г. Комисията представи предложение за ратифициране от страна на ЕС на Парижкото споразумение. Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.
(3)  Съветът ратифицира Парижкото споразумение на 5 октомври 2016 г., след като на 4 октомври 2016 г. Европейският парламент даде своето одобрение. Парижкото споразумение влезе в сила на 4 ноември 2016 г. и в съответствие с член 2 от него има за цел да укрепи глобалния отговор на заплахата от изменението на климата в контекста на устойчивото развитие и усилията за премахване на бедността, включително чрез: а) задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период, като се признава, че това ще доведе до значително намаляване на рисковете и въздействието на изменението на климата; б) повишаване на способността за адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата, увеличаване на устойчивостта спрямо изменението на климата и насърчаване на развитие при ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни; в) привеждане на капиталовите потоци в съответствие с целта за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.
Парижкото споразумение задължава също така страните по него да предприемат действия за опазване и ако е целесъобразно — увеличаване на поглътителите и резервоарите на парникови газове, включително горите.
Това законодателно предложение е част от изпълнението на ангажимента, поет от ЕС в Парижкото споразумение. Ангажиментът на Съюза за намаляване на емисиите във всички икономически отрасли бе потвърден в планирания национално определен принос на ЕС и на неговите държави членки, който бе представен на секретариата на РКООНИК на 6 март 2015 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С Парижкото споразумение се заменя възприетият в рамките на Протокола от Киото от 1997 г. подход, чието прилагане ще бъде преустановено след 2020 г.
(4)  С Парижкото споразумение се заменя възприетият в рамките на Протокола от Киото от 1997 г. подход, чието прилагане ще бъде преустановено след 2020 г. По тази причина схемите за зелени инвестиции, свързани с Протокола от Киото, които осигуряват финансова подкрепа за проекти за намаляване на емисиите в държавите членки с по-ниски доходи, също ще бъдат прекратени.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Заседанието на Съвета по околна среда на 21 октомври 2009 г. изрази подкрепата си за цел на Съюза, която — в рамките на необходимите намаления, които съгласно Междуправителствения комитет по изменение на климата трябва да се осъществят съвместно от развитите страни — да представлява намаляване на емисиите до 2050 г. с 80 до 95% спрямо равнищата от 1990 г.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Този преход към чиста енергия налага промени в начина на инвестиране, както и стимули в целия спектър на политиките. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив енергиен съюз, който да осигурява на неговите граждани сигурно, трайно и конкурентоспособно снабдяване с енергия, и то на достъпни цени. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16
(5)  Този преход към чиста енергия и биоикономика налага промени в начина на инвестиране в целия спектър на политиките, както и стимули за малките и средните предприятия (МСП) с по-малък капитал и за малките земеделски стопанства да адаптират своите стопански модели. Ключов приоритет на ЕС е създаването на устойчив Енергиен съюз, който да дава приоритет на енергийната ефективност и да се стреми да осигурява на своите граждани сигурно и трайно снабдяване с енергия на достъпни цени, както и прилагането на строги политики за устойчиво развитие и намаляване на емисиите с цел заместване на изкопаемите ресурси с ресурси на биологична основа. За постигането на тази цел е необходимо амбициозните действия в областта на климата да продължат благодарение на настоящия регламент, както и на напредъка по останалите аспекти на енергийния съюз, в съответствие с посоченото в рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.16
__________________
__________________
16 COM(2015) 80.
16 COM(2015)0080.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и в периода 20212030 г, като за отправна точка на траекторията през 2020 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г., а за крайна точка пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка. Предвижда се корекция на разпределените количества през 2021 г. за държавите членки, които имат едновременно положителна пределна стойност в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО и увеличение на годишното разпределените количества емисии в интервала между 2017 и 2020 г., определени в съответствие с разпоредбите на решения 2013/162/ЕС и 2013/634/ЕС, за да се отрази капацитетът за увеличаване на емисиите през въпросните години. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.
(9)  Подходът на ежегодно обвързващи национални пределни стойности, възприет в Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета19, следва да бъде запазен и в периода 20212030 г., като за отправна точка на траекторията през 2018 г. следва да послужи изчислената средна стойност на емисиите на парникови газове за периода от 2016 до 2018 г. или стойността на годишно разпределените количества емисии за 2020 г. — в зависимост от това коя стойност е по-ниска, а за крайна точка — пределната стойност за 2030 г. за всяка държава членка. За да се поощрят ранните действия и за да се подкрепят държавите членки с по-малък капацитет за инвестиции, държавите членки с БВП на глава от населението под средния за ЕС, които през периода 2013—2020 г. имат по-ниски емисии в сравнение с тяхното годишно разпределено количество емисии за периода от 2013 до 2020 г., могат — по силата на Решение № 406/2009/ЕО — при определени условия да поискат допълнителни квоти от резерва. Предвижда се допълнителна корекция на разпределените количества през 2021 г. за държавите членки, които имат едновременно положителна пределна стойност в съответствие с Решение № 406/2009/ЕО и увеличение на годишното разпределените количества емисии в интервала между 2017 и 2020 г., определени в съответствие с разпоредбите на решения 2013/162/ЕС и 2013/634/ЕС, за да се отрази капацитетът за увеличаване на емисиите през въпросните години. Европейският съвет стигна до заключението, че достъпът до съществуващите инструменти за гъвкаво управление в секторите извън СТЕ и използването на тези инструменти следва значително да се подобрят, за да се гарантира ефективността на разходите на колективните усилия на ЕС и сближаването на емисиите на глава от населението до 2030 г.
_________________
_________________
19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., p. 136).
19 Решение № 406/2009/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  С цел Съюзът да поеме по пътя към икономика с ниски въглеродни емисии, в настоящия регламент се предвижда дългосрочна траектория за намаляване на емисиите по отношение на емисиите на парникови газове, обхванати от настоящия регламент, от 2031 г. нататък. Регламентът също така допринася за постигането на целта на Парижкото споразумение да се постигне баланс между антропогенните емисии (по източници) и поглъщанията (по поглътители) на парникови газове през втората половина на този век.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)  С цел да се запази пълната ефективност на резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/18141a на Европейския парламент и Съвета, отмяната на квоти в резултат на използването на гъвкавостта, предвидена в настоящия регламент вследствие на намаление на квотите по СТЕ на ЕС, следва да не се приравнява на квоти, които са отменени в съответствие с Директива 2003/87/ЕО при определянето съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 на общия брой квоти в обращение за дадена година по силата на посоченото решение.
____________________________
1a Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, енергийната ефективност на сградите, енергията от възобновяеми източници и кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.
(11)  Поредица от мерки на Съюза подобряват способността на държавите членки да спазват ангажиментите си, свързани с климата, и са от съществено значение за постигане на необходимите намаления на емисиите в секторите, обхванати от настоящия регламент. Те включват законодателството относно флуорираните парникови газове, намалението на емисиите на CO2 от пътните превозни средства, подобряването на енергийната ефективност на сградите, увеличаването на енергията от възобновяеми източници, повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на кръговата икономика, а също така инструментите за финансиране на Съюза, предназначени за свързани с климата инвестиции.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  За да се постигне намаляване на емисиите и за да се увеличи в максимална степен ролята на селскостопанския сектор, е важно държавите членки да насърчават новаторски действия за смекчаване на последиците от изменението на климата с най-голям потенциал, включително: преобразуване на обработваема земя в постоянно затревена площ; поддържане на живи плетове, защитни ивици и дървета в земеделските земи; нови агро-лесовъдни системи и системи за залесяване; предотвратяване на изсичането на дървета и обезлесяването; ниска или нулева оран и използване на защитни/междинни култури и остатъци от селскостопански култури върху земите; одит на въглеродни емисии и планове за управление на почвите/хранителните вещества; подобрена азотна ефективност и инхибиране на нитрификацията; възстановяване и опазване на мочурища/торфища; и засилване на животновъдството, храненето и управленските методи за намаляване на емисиите.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Настоящият регламент, включително наличните възможности за гъвкавост, предоставя стимул за намаляване на емисиите, съобразени с други правни актове на Съюза в областта на климата и енергетиката, за секторите, обхванати от настоящия регламент, включително в областта на енергийната ефективност. Като се има предвид, че над 75% от емисиите на парникови газове са свързани с енергетиката, повишената ефективност на потреблението на енергия и икономиите на енергия ще играят важна роля за постигането на това намаляване на емисиите. Следователно амбициозните политики за енергийна ефективност са от значение не само за постигането на по-големи икономии от вноса на изкопаеми горива, което води до енергийна сигурност и по-ниски сметки за потребителите, но и за усиленото въвеждане на енергоспестяващи технологии в сградите, промишлеността и транспорта, повишаването на икономическата конкурентоспособност, създаването на работни места на местно равнище, както и за подобряването на здравните условия и борбата с енергийната бедност. Като се изплащат сами във времето, мерките, предприети в обхванатите от настоящия регламент сектори, са икономически ефективен начин да се помогне на държавите членки да постигнат своите цели съгласно настоящия регламент. Следователно при преобразуването на настоящия регламент в национални политики е важно държавите членки да обърнат специално внимание на конкретните разнообразни възможности за повишаване на енергийната ефективност и за инвестиции с тази цел в различните сектори.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11 в)   Транспортният сектор е не само основен източник на емисии на парникови газове, но и най-бързо разрастващият се отрасъл по отношение на потреблението на енергия от 1990 г. насам. Поради това е важно Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за повишаване на енергийната ефективност, за насърчаване на преход към устойчиви видове транспорт и за намаляване на силната въглеродна зависимост на сектора. Декарбонизацията на енергийния микс чрез насърчаване на енергия с ниски емисии в транспорта, например устойчиви биогорива и електрически превозни средства, ще допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Това би могло да се улесни, като се гарантира, че секторът разполага с ясна и дългосрочна рамка, която ще осигури сигурност и въз основа на която ще се инвестира.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11 г (ново)
(11г)   Въздействието на енергийните и секторните политики върху ангажиментите на Съюза и националните ангажименти в областта на климата следва да бъде оценявано чрез общи количествени методи, така че последиците от прилагането им да бъдат прозрачни и проверими.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да отрази приноса на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].
(12)  С Регламент [...] [за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година] се определят правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, свързани със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС). Предвид обстоятелството, че определено отражение върху екологичните резултати от настоящия регламент, що се отнася до постиганите нива на намаляване на емисиите на парникови газове, дава вземането под внимание на количество, максимално равняващо се на сумата от общите нетни поглъщания и общите нетни емисии от обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя, управляваните пасища и, когато е приложимо, управляваните влажни зони по смисъла на Регламент [...], при необходимост като допълнителна възможност за държавите членки следва да се предвиди използването на възможност за гъвкавост, съответстваща на максимално количество от 280 милиона тона еквивалент на CO2 от тези поглъщания, разпределени между държавите членки според стойностите в приложение III. Когато се приема делегираният акт за актуализиране на референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство в съответствие с член 8, параграф 6 от регламента [ЗПЗГС], правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на член 7, за да се отрази балансираният принос на отчетната категория „управлявана горска земя“ във възможността за гъвкавост от 280 милиона тона, предоставена по силата на този член. Преди да приеме въпросния делегиран акт Комисията следва да оцени надеждността на отчетността за управляваната горска земя въз основа на наличните данни, и по-специално съгласуваността на планираните и действителните нива на добив. Освен това, по силата на настоящия регламент следва да се разреши заличаването по желание на единици от годишно разпределените количества емисии, за да се даде възможност тези количества да бъдат взети предвид при оценката на постигнатото съответствие от страна на държавите членки с изискванията на Регламент [...].
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  За да се постигнат по съгласуван начин многобройните цели на Съюза, свързани със селскостопанския сектор — в т.ч. смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, качеството на въздуха, опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги и оказването на подкрепа за икономиката на селските райони — ще са необходими промени в инвестициите и стимулите, подкрепяни от мерки на Съюза, като например ОСП. От жизненоважно значение е в настоящия регламент да се вземе предвид целта за осъществяване на принос към целите на стратегията на Съюза за горите за насърчаване на конкурентно и устойчиво предлагане на дървесина за биоикономиката на Съюза, към националните политики за горите на държавите членки, към стратегията на Съюза за биоразнообразието и към стратегията на Съюза за кръгова икономика.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. Въпросът за прилагането на приспаданията обаче следва да се разглежда само веднъж на всеки пет години, за да може да бъде взет предвид потенциалният принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [...]. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.
(13)  С цел да се осигури ефикасност, прозрачност и ефективност от гледна точка на разходите на докладването и проверката на емисиите на парникови газове и на другата информация, необходима за оценяване на постигнатия напредък във връзка с годишно разпределените количества емисии на държавите членки, изискванията за годишно отчитане и оценка съгласно настоящия регламент стават неразделна част от съответните членове на Регламент (ЕС) № 525/2013, поради което последните следва да бъдат съответно изменени. Изменението на посочения регламент следва също така да гарантира, че напредъкът, осъществяван от държавите членки по отношение на намаляването на емисиите, продължава да бъде оценяван ежегодно, като се вземат под внимание постигнатият напредък в рамките на политиките и мерките на Съюза и информацията, предоставяна от държавите членки. На всеки две години оценката трябва да включва очаквания напредък на Съюза по изпълнението на неговите ангажименти за намаляване на емисиите и този на държавите членки по изпълнението на техните задължения. На всеки две години следва да се извършва пълна проверка за съответствие. Прилагането на потенциалния принос на обезлесената земя, залесената земя, управляваната обработваема земя и управляваните пасища в съответствие с Регламент [...] следва да се разглежда в съответствие с интервалите, посочени в настоящия регламент. Това не засяга задължението на Комисията да се увери в спазването на задълженията на държавите членки, произтичащи от настоящия регламент, нито правомощието на Комисията да започне процедура за нарушение за тази цел.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)   Тъй като обхванатите от настоящия регламент сектори генерират повече от половината от емисиите на парникови газове в Съюза, политиките за намаляване на емисиите в тези сектори са много важни за изпълнението на ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение. Поради това процедурите на мониторинг, докладване и проследяване съгласно настоящия регламент следва да бъдат напълно прозрачни. Държавите членки и Комисията следва да осигурят публичен достъп до информацията относно спазването на разпоредбите на настоящия регламент и следва да обезпечат подходящото включване на заинтересованите страни и на обществеността в процеса на преглед на настоящия регламент. Освен това Комисията се призовава настоятелно да създаде ефикасна и прозрачна система за мониторинг на резултатите, постигнати благодарение на въведената гъвкавост.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености.
(14)  Като средство за повишаване на цялостната разходна ефективност на общите намаления на емисиите, държавите членки следва да имат възможност да заделят или да вземат част от своето годишно разпределено количество емисии. Държавите членки следва също така да могат да прехвърлят част от своето годишно разпределено количество емисии на други държави членки. Прозрачността на подобни прехвърляния следва да бъде гарантирана и те могат да бъдат осъществявани по начин, удовлетворяващ и двете страни, включително чрез търг, чрез използване на пазарни посредници, действащи като представители, или чрез двустранни договорености.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, доколкото това е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма.
(15)  Европейската агенция за околната среда има за цел да подпомага устойчивото развитие и постигането на значително и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя своевременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация на лицата, определящи политиките, на публичните институции и на обществеността. Европейската агенция за околната среда следва да оказва съдействие на Комисията, ако е целесъобразно, в съответствие с годишната ѝ работна програма и да допринася пряко и ефективно за справянето с изменението на климата.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 4, който предвижда за държавите членки да бъдат въведени годишни пределни стойности на емисиите, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета21.
(17)  На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълването на настоящия регламент посредством определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки.
_________________
21 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)   В допълнение към усилията да намали собствените си емисии е важно Съюзът — в съответствие с целта да се увеличи положителното му въздействие върху общия въглероден отпечатък — да предвиди, съвместно с трети държави, решения в областта на климата посредством изпълнение на съвместни проекти с тези държави в рамките на политиката в областта на климата за периода до 2030 г., като има предвид, че в Парижкото споразумение се предвижда нов механизъм за международно сътрудничество за борба с изменението на климата.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.
(20)  Настоящият регламент следва да бъде подложен на преглед през 2024 г. и на всеки 5 години след това, с цел да се оцени цялостното му функциониране. При прегледа следва да се вземат предвид промяната в националната ситуация и резултатите от глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.
В съответствие с Парижкото споразумение е необходимо Съюзът да полага все по-големи усилия и на всеки пет години да представя принос, отразяващ неговите възможно най-големи амбиции.
В прегледа следва да се отчита целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове във всички икономически отрасли с 80 до 95% до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г., както и целта на Парижкото споразумение за постигане на баланс между антропогенните емисии (по източници) и поглъщанията (по поглътители) на парникови газове през втората половина на този век. Той следва да се базира на най-добрите налични научни данни и следва да се основава на подготвителен доклад на Европейската агенция за околна среда.
Прегледът на намаленията на емисиите на държавите членки за периода от 2031 г. нататък следва да отчита принципите на справедливост и ефективност на разходите.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1
С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021 — 2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос.
С настоящия регламент се установяват задълженията във връзка с минималния принос на отделните държави членки за изпълнение на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове за периода 2021—2030 г. и правилата за определяне на годишно разпределените количества емисии и за оценка на напредъка на държавите членки по отношение на минималния им принос. В него от държавите членки се изисква да намалят емисиите на парникови газове, посочени в член 2, за да се постигне целта на Съюза за намаление на емисиите по справедлив и разходоефективен начин с най-малко 30% до 2030 г. спрямо 2005 г.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1 а (нов)
Общата цел на настоящия регламент е да се помогне на Съюза да извърши прехода към постигане на нисковъглеродна икономика, като се определи предвидим дългосрочно планиран процес на намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове на Съюза с 80 до 95% в сравнение с нивата от 1990 г.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 3
3.  За целите на настоящия регламент емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“ се разглеждат като равни на нула.
3.  За целите на настоящия регламент емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.А.3.А. гражданско въздухоплаване“, които попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО, се разглеждат като равни на нула.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 3 а (нов)
3a.   Настоящият регламент се прилага за емисиите на CO2 от категорията източници съгласно МКИК „1.A.3.Г корабоплаване“, които не попадат в обхвата на Директива 2003/87/ЕО.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 4
Член 4
Член 4
Годишни нива на емисиите за периода 2021 — 2030 г.
Годишни нива на емисиите за периода 2021—2030 г.
1.  През 2030 г. всяка държава членка намалява емисиите си на парникови газове най-малко с процента, определен за нея в приложение І към настоящия регламент, спрямо емисиите ѝ през 2005 г., определени съгласно параграф 3.
1.  До 2030 г. всяка държава членка намалява емисиите си на парникови газове най-малко с процента, определен за нея в приложение І към настоящия регламент, спрямо емисиите ѝ през 2005 г., определени съгласно параграф 3.
2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2020 г. със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.
2.  Като се използват възможностите за гъвкавост по членове 5, 6 и 7, корекцията по член 10, параграф 2 и като се отчитат приспаданията в резултат от прилагането на член 7 от Решение № 406/2009/ЕО, всяка държава членка прави необходимото, за да могат емисиите ѝ на парникови газове през всяка година между 2021 г. и 2029 г. да не надхвърлят нивото, дефинирано от линейна траектория, започваща през 2018 г. или със средната стойност на емисиите ѝ на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., определена съгласно параграф 3, или с годишно разпределените количества емисии за 2020 г., определени съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО (използва се по-ниската стойност), и завършваща през 2030 г. с пределната стойност за тази държава членка по приложение І към настоящия регламент.
3.  Комисията приема акт за изпълнение, с който се определят годишно разпределените количества емисии за годините 2021 — 2030 в тонове еквивалент на CO2, посочени в параграфи 1 и 2. За изготвянето на този акт за изпълнение Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016 — 2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.
3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, за допълване на настоящия регламент, като определя годишно разпределените количества емисии за годините 2021 — 2030 в тонове еквивалент на CO2, съгласно посоченото в параграфи 1 и 2. За изготвянето на тези делегирани актове Комисията извършва цялостен преглед на най-актуалните данни от националните инвентаризации за годините 2005 и 2016—2018, представени от държавите членки съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 525/2013.
4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този акт за изпълнение се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.
4.  Въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 2, в този делегиран акт се посочват и количествата, които могат да се вземат предвид за съответствието им съгласно член 9 между 2021 г. и 2030 г. Ако сумата от количествата на всички държави членки надхвърля общия сбор от 100 милиона, количествата за всяка държава членка се намаляват пропорционално така, че общият сбор да не се надвишава.
5.  Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Член 4а
Дългосрочно намаляване на траекторията на емисиите от 2031 г.
Освен ако не бъде решено друго при първия или при някой от следващите прегледи, посочени в член 14, параграф 2, всяка година в периода от 2031 г. до 2050 г. всяка една държава членка продължава да намалява емисиите на парникови газове, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Всяка държава членка прави необходимото, за да може нейните емисии на парникови газове през всяка година в периода от 2031 до 2050 г. да не надхвърлят равнището, дефинирано от линейна траектория, започваща от годишно разпределените за нея количества емисии за 2030 г. и завършваща през 2050 г. на равнище на емисиите, което е с 80% под равнищата от 2005 г. за съответната държава членка.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да допълва настоящия регламент, като определя годишно разпределените количества емисии за годините 2021—2030 в тонове еквивалент на CO2.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Инструменти за гъвкаво управление с оглед на постигане на годишните пределни стойности
Инструменти за гъвкаво управление с оглед на постигане на годишните пределни стойности
1.  Държавите членки могат да използват възможностите за гъвкавост по параграфи 2—6 от настоящия член и по членове 6 и 7.
1.  Държавите членки могат да използват възможностите за гъвкавост по параграфи 2—6 от настоящия член и по членове 6 и 7.
2.  Във връзка с годините 2021—2029 държавите членки могат да вземат до 5% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.
2.  Във връзка с годините 2021—2025 държавите членки могат да вземат до 10% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година. Във връзка с годините 2026—2029 държавите членки могат да вземат до 5% от годишно разпределеното им количество емисии за следващата година.
3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член и член 6, може да задели този излишък от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2030 г.
3.  Държава членка, чиито емисии на парникови газове за дадена година са под годишно разпределеното ѝ количество емисии за същата година, като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по настоящия член и член 6 във връзка с годините 2021—2025, може да задели излишъка от годишно разпределеното ѝ количество емисии в размер до 10% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2025 г. Във връзка с годините 2026—2029 държава членка може да задели излишъка от разпределеното ѝ количество емисии в размер до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за следващите години до 2030 г.
4.  Държава членка може да прехвърли до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г.
4.  Държава членка може да прехвърли до 5% от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година на други държави членки във връзка с годините 2021—2025 и до 10% във връзка с годините 2026—2030. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за дадената година или за следващите години до 2030 г.
5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2 — 4 и член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г.
5.  Като взема предвид използването на възможностите за гъвкавост по параграфи 2—4, член 6, държава членка може да прехвърли частта от годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година, която надхвърля емисиите ѝ на парникови газове за същата година, на други държави членки. Последните могат да използват това количество с оглед на съответствието съгласно член 9 за тази година или за следващите години до 2030 г.
5a.   Държава членка не прехвърля каквато и да било част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, ако в момента на прехвърлянето емисиите на съответната държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии.
6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане.
6.  Държавите членки могат да използват издадени кредити от проекти съгласно член 24а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с оглед на съответствието съгласно член 9 без никакви количествени ограничения и като се избягва двойното отчитане. Държавите членки могат да насърчават създаването на частни и публично-частни партньорства за такива проекти.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 3 а (нов)
3a.   Достъп до възможностите за гъвкавост, посочени в настоящия член и в приложение II, се предоставя, при условие че съответната държава членка поеме ангажимент да предприеме мерки в други сектори, в които в миналото не са постигнати достатъчно добри резултати. Комисията следва да допълни настоящия регламент, като приеме делегиран акт в съответствие с член 12, който определя списък с такива мерки и сектори, в срок до 31 декември 2019 г.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие
Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от обезлесена земя, залесена земя, управлявана обработваема земя и управлявани пасища
Допълнително използване на най-много 280 милиона нетни поглъщания от земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 7 — параграф 1
1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана обработваема земя“ и „управлявани пасища“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:
1.  До степента, в която емисиите на държава членка надвишават годишно разпределените ѝ количества емисии за дадена година, плюс всички разпределени количества емисии, заделени в съответствие с член 5, параграф 3, количество, възлизащо най-много на сбора от всички нетни поглъщания и всички нетни емисии от комбинираните отчетни категории „обезлесена земя“, „залесена земя“, „управлявана горска земя“, „управлявана обработваема земя“, „управлявани пасища“, „управлявани влажни зони“, когато е приложимо, по смисъла на делегирания акт, приет съгласно параграф 2, „управлявани горски земи“, посочени в член 2 от Регламент [ ] [ЗПЗГС], може да се взема предвид с оглед на съответствието ѝ съгласно член 9 от настоящия регламент за дадената година, при условие че:
-a)  държавите членки представят на Комисията до 1 януари 2019 г. план за действие, в който се определят мерки, включително, когато е приложимо, използването на финансиране от Съюза, за ефикасно по отношение на климата селско стопанство и за секторите на земеползването и горското стопанство и показва как тези мерки ще допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове съгласно регламента и до надхвърляне на изискванията съгласно член 4 от Регламент [ ] [ЗПЗГС] за периода 2021—2030 г.;
а)  общото количество, взето предвид за тази държава членка за всички години през периода 2021 — 2030 г. не надхвърля нивото по приложение ІІІ за тази държава членка;
а)  общото количество, взето предвид за тази държава членка за всички години през периода 2021—2030 г. не надхвърля нивото по приложение ІІІ за тази държава членка;
б)  това количество надхвърля изискванията за тази държава членка по член 4 от Регламент [ ] [ЗПЗГС];
б)  доказано е, че това количество надхвърля изискванията за тази държава членка по член 4 от Регламент [ ][ЗПЗГС] за петгодишните периоди, посочени в член 12 от Регламент [ ][ЗПЗГС];
в)  държавата членка не е получила повече нетни поглъщания по Регламент [ ] [ЗПЗГС] от други държави членки, отколкото е прехвърлила; както и
в)  държавата членка не е получила повече нетни поглъщания по Регламент [ ] [ЗПЗГС] от други държави членки, отколкото е прехвърлила; както и
г)  държавата членка е изпълнила изискванията от Регламент [ ] [ЗПЗГС].
г)  държавата членка е изпълнила изискванията от Регламент [ ] [ЗПЗГС].
В съответствие с буква -а) Комисията може да издава становища по плановете за действие, представени от държавите членки.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от този член, за да се отрази приносът на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент.
2.  Когато се приема делегираният акт, за да се актуализират референтните нива за горите въз основа на националните отчетни планове за горското стопанство съгласно член 8, параграф 6 от Регламент [ЗПЗГС], Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за изменение на параграф 1 от този член и отчетните категории в приложение III, за да се отрази балансираният принос на отчетната категория „управлявана горска земя“ в съответствие с член 12 от настоящия регламент, без да се надхвърля общото количество от 280 милиона, което е на разположение съгласно настоящия член.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 9 — параграф 1
1.  През 2027 г. и 2032 г., ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5 — 7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:
1.  На всеки две години Комисията извършва проверка на постигането на съответствие с настоящия регламент от страна на държавите членки. Ако разглежданите емисии на парникови газове на държава членка надвишават годишно разпределеното ѝ количество емисии за дадена година през периода съгласно параграф 2 от настоящия член и използваните по членове 5—7 възможности за гъвкавост, се прилагат следните мерки:
а)  към стойността на емисиите на държавата членка за следващата година се добавя стойност, равняваща се на количеството, изразено в тонове еквивалент на CO2, на превишаващите емисии на парникови газове, умножено по коефициент 1,08, съгласно мерките, приети в съответствие с член 11; както и
а)  към стойността на емисиите на държавата членка за следващата година се добавя стойност, равняваща се на количеството, изразено в тонове еквивалент на CO2, на превишаващите емисии на парникови газове, умножено по коефициент 1,08, съгласно мерките, приети в съответствие с член 11; както и
б)  временно се забранява на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.
б)  временно се забранява на държавата членка да прехвърля на друга държава членка каквато и да е част от годишно разпределеното ѝ количество емисии, докато не изпълни изискванията по настоящия регламент. Централният администратор въвежда тази забрана в регистъра по член 11.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9а
Резерв за ранни действия
1.  С цел да се вземат предвид ранните действия преди 2020 г., количество, което не надхвърля общ размер от 90 милиона тона годишно разпределени количества емисии в периода 2026 – 2030 г., при искане от страна на дадена държава членка се взема предвид във връзка с постигането на съответствие от страна на съответната държава членка за целите на последната проверка на постигането на съответствие съгласно член 9 от настоящия регламент, при условие че:
а)  нейният общ размер на годишно разпределени количества емисии за периода 2013—2020 г., определен в съответствие в член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО, надхвърля общия размер на нейните проверени емисии на парникови газове за периода 2013 – 2020 г.;
б)  нейният БВП на глава от населението по пазарни цени през 2013 г е под средната стойност за ЕС;
в)  тя е използвала в максимална степен възможностите за гъвкавост, посочени в членове 6 и 7, до равнищата, определени в приложения II и III;
г)  тя е използвала в максимална степен възможностите за гъвкавост, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, и не е прехвърлила разпределени количества емисии на друга държава членка съгласно член 5, параграфи 4 и 5; и
д)  Съюзът като цяло изпълнява целта си, посочена в член 1, параграф 1.
2.  Максималният дял на дадена държава членка от общия размер, посочен в параграф 1, който може да се вземе предвид за целите на постигането на съответствие, се определя въз основа на съотношението между, от една страна, разликата между общия размер на нейните годишно разпределени количества емисии за периода 2013 – 2020 г. и общия размер на нейните проверени годишни емисии на парникови газове през същия период, и, от друга страна, разликата между общия размер на годишно разпределените количества емисии за периода 2013 – 2020 г. на всички държави членки, които изпълняват критерия по параграф 1, точка б), и общия размер на проверените годишни емисии на парникови газове на съответните държави членки за същия период.
Годишно разпределените количества емисии и проверените годишни емисии се определят съгласно параграф 3.
3.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 12, с които да допълва настоящия регламент, като определя максималните дялове за всяка държава членка по отношение на тоновете еквивалент на CO2 съгласно посоченото в параграфи 1 и 2. За целите на посочените делегирани актове Комисията използва годишно разпределените количества емисии, определени в съответствие с член 3, параграф 2 и член 10 от Решение № 406/2009/ЕО и разгледаните инвентаризации за годините 2013 – 2020 съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 10 — параграф 2
2.  Стойността по приложение ІV към настоящия регламент се добавя към разпределеното количество за 2021 г. за всяка държава членка, посочена в същото приложение.
2.  Стойността по приложение ІV към настоящия регламент, възлизаща на общо 39,14 милиона тона еквивалент на CO2 за всички държави членки, се добавя към разпределеното количество за 2021 г. за всяка държава членка, посочена в същото приложение.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 11 — заглавие
Регистър
Европейски регистър
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 11 — параграф 1
1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013, включително годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4—7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Тази информация е достъпна за обществеността.
1.  Комисията прави необходимото за точното отчитане съгласно настоящия регламент чрез регистъра на Съюза, създаден съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 525/2013. За тази цел Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 12, за да допълни настоящия регламент, преди всичко относно годишно разпределените количества емисии, възможностите за гъвкавост, използвани съгласно членове 4—7, съответствието съгласно член 9 и промените в обхвата по член 10 от настоящия регламент. Централният администратор извършва автоматична проверка на всяка трансакция съгласно настоящия регламент и ако е необходимо, блокира трансакции, за да се гарантира, че няма нередности. Системата на Европейския регистър е прозрачна и включва цялата относима информация относно прехвърлянето на квоти между държавите членки. Тази информация е достъпна за обществеността чрез специален уебсайт, хостван от Комисията.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 11 — параграф 2
2.  Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт с цел изпълнение на параграф 1 в съответствие с член 12 от настоящия регламент.
заличава се
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11 a
Въздействие на финансирането от Съюза върху климата
Комисията следва да направи всеобхватно, междусекторно проучване на въздействието на финансирането, предоставено от бюджета на Съюза или по друг начин съгласно правото на Съюза, върху смекчаването на последиците от изменението на климата.
До 1 януари 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно констатациите от посоченото проучване, който, ако е целесъобразно, е придружен от законодателни предложения, насочени към прекратяване на каквото и да било финансиране от страна на Съюза, което не съответства на целите или политиките на Съюза за намаляване на емисиите на CO2. Той включва и предложение за задължителна предварителна проверка на съответствието с политиките в областта на изменението на климата, която да се прилага към всяка нова инвестиция на Съюза от 1 януари 2020 г., и задължението резултатите да се обявяват публично по прозрачен и достъпен начин.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 11 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от влизането в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 4а, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11 от настоящия регламент се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, член 4а, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 12 — параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 6, параграф 3а, член 7, параграф 2, член 9а и член 11, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
заличава се
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден по силата на Регламент (ЕС) № 525/2013. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1
1.  В срок до шест месеца след диалога за улесняване в рамките на РКООНИК през 2018 г., Комисията публикува съобщение за оценка на съгласуваността на законодателните актове на Съюза в областта на изменението на климата и енергетиката с целите на Парижкото споразумение. По-специално в съобщението се разглеждат ролята и целесъобразността на задълженията, установени в настоящия регламент, за постигането на посочените цели, както и съгласуваността на законодателните актове на Съюза в областта на изменението на климата и енергетиката, включително изискванията относно енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, както и на законодателните актове в областта на селското стопанство и транспорта, с ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.
Комисията докладва на Европейския парламент и Съвета до 28 февруари 2024 г. и след това на всеки пет години за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение и може да изготви предложения, ако е целесъобразно.
2.   Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета до 28 февруари 2024 г., след първия глобален преглед на изпълнението на Парижкото споразумение през 2023 г. и след последващите глобални прегледи, за действието на настоящия регламент, приноса му за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и приноса му за изпълнение на целите от Парижкото споразумение. Докладът се придружава, ако е целесъобразно, от законодателни предложения за намаляване на емисиите в по-голяма степен от страна на държавите членки.
Прегледът на намаляването на емисиите от страна на държавите членки за периода от 2031 г. нататък следва да отчита принципите на справедливост и ефективност на разходите при разпределението между държавите членки.
Той трябва да отчита напредъка на Съюза и на трети страни по пътя към постигането на целите на Парижкото споразумение, както и постигнатия напредък при генерирането и поддържането на частно финансиране в подкрепа на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Решение (ЕС) 2015/1814
Член 1 — параграф 4
Член 15a
Изменение на Решение (ЕО) 2015/1814
Член 1, параграф 4 от Решение (ЕС) 2015/1814 се заменя със следното:
„4. Комисията публикува общия брой квоти, които са в обращение всяка година, до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение през дадена година следва да е равен на натрупания брой квоти, издадени през периода от 1 януари 2008 г. насам, включително броя квоти, издадени съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за използване на международни кредити, упражнени от инсталации, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, по отношение на емисии до 31 декември от съответната година, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в рамките на СТЕ на Съюза между 1 януари 2008 г. и 31 декември на същата тази година, всички квоти, отменени в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, различни от квотите, отменени в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/...* на Европейския парламент и на Съвета, и броя на квотите в резерва. Не се вземат предвид емисии през тригодишния период с начало през 2005 г. и край през 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първата публикация се извършва до 15 май 2017 г.
______________
* Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно действия в областта на климата в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата („Регламент за действия в областта на климата в изпълнение на Парижкото споразумение“) (ОВ L …, …, стp. …).”

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (A8-0208/2017).

Правна информация - Политика за поверителност