Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0208/2017

Texte depuse :

A8-0208/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Texte adoptate
PDF 666kWORD 74k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice
privind acțiunea în domeniul climei, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice („Regulamentul privind acțiunea în domeniul climei pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris”).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)
având în vedere Protocolul nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Referirea 1 b (nouă)
având în vedere Protocolul nr. 2 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  La data de 10 iunie2016, Comisia a prezentat propunerea ca UE să ratifice Acordul de la Paris. Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.
(3)  Consiliul a ratificat Acordul de la Paris la 5 octombrie 2016, în urma aprobării Parlamentului European din 4 octombrie 2016. Acordul de la Paris a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016 și, în conformitate cu articolul său 2, are drept obiectiv „consolidarea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și al eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin: (a) menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice; (b) creșterea capacității de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice și de încurajare a rezistenței la schimbările climatice și a dezvoltării cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, într-un mod care nu pune în pericol producția alimentară; (c) întreprinderea măsurilor necesare pentru ca fluxurile financiare să corespundă unei evoluții către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.”
Acordul de la Paris prevede, de asemenea, că părțile trebuie să ia măsuri pentru a conserva și a consolida, după caz, absorbanții și rezervoarele de gaze cu efect de seră, inclusiv pădurile.
Această propunere legislativă face parte din procesul de punere în aplicare a angajamentului UE din cadrul Acordului de la Paris. Angajamentul Uniunii cu privire la reducerea emisiilor la nivelul întregii economii a fost confirmat în contribuția preconizată a Uniunii și a statelor sale membre, stabilită la nivel național, care a fost prezentată Secretariatului CCONUSC la 6 martie 2015.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020.
(4)  Acordul de la Paris înlocuiește abordarea adoptată în conformitate cu Protocolul de la Kyoto din 1997 care nu va fi continuat după 2020. Prin urmare, sistemele de investiții ecologice legate de Protocolul de la Kyoto, care oferă sprijin financiar proiectelor de reducere a emisiilor din statele membre cu venituri mai reduse, vor fi suspendate.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  În reuniunea sa din 21 octombrie 2009, Consiliul Mediu a sprijinit obiectivul Uniunii de a reduce emisiile cu 80-95 % până în 2050, față de nivelurile din 1990, în contextul reducerilor care trebuie realizate de către țările dezvoltate, ca grup, potrivit IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Tranziția către o energie curată presupune schimbarea conduitei de afaceri și asigurarea de stimulente la nivelul întregului spectru politic. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente, care să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri abordabile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.
(5)  Tranziția către o energie curată și bioeconomie presupune schimbarea conduitei de afaceri la nivelul întregului spectru politic și asigurarea de stimulente pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) cu mai puțin capital și pentru exploatațiile agricole de mici dimensiuni pentru a-și adapta modelele de afaceri. O prioritate esențială a Uniunii o constituie crearea unei uniuni energetice reziliente care să pună pe primul plan eficiența energetică și să își propună drept obiectiv să le furnizeze cetățenilor săi o energie sigură, sustenabilă și la prețuri abordabile, aplicând totodată politici stricte în materie de durabilitate și de reducere a emisiilor care să promoveze utilizarea bioresurselor în locul resurselor fosile. Îndeplinirea acestui obiectiv presupune continuarea măsurilor ambițioase în domeniul climei prin prezentul regulament, precum și înregistrarea de progrese în legătură cu celelalte aspecte ale uniunii energetice, care sunt prevăzute în Strategia-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice.
__________________
__________________
16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2020 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018 și să se încheie în 2030 la limita prevăzută pentru fiecare stat membru. În 2021 se prevede o ajustare a alocării pentru statele membre care au o limită pozitivă în temeiul Deciziei 406/2009/CE și al căror nivel anual de emisii alocate, determinate în temeiul Deciziilor 2013/162/UE și 2013/634/UE, a crescut în perioada 2017-2020, în scopul de a reflecta capacitatea de creștere a nivelului emisiilor în anii respectivi. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.
(9)  Abordarea privind stabilirea unor limite obligatorii anuale la nivel național, care a fost adoptată în Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului19, ar trebui continuată în perioada 2021-2030, calcularea traiectoriei urmând să înceapă în 2018 la nivelul emisiilor medii anuale de gaze cu efect de seră generate în perioada 2016-2018 sau la nivelul valorii cotei anuale de emisii pentru 2020, în funcție de care dintre cele două valori este mai scăzută, și să se încheie în 2030 la limita prevăzută pentru fiecare stat membru. Pentru a recompensa adoptarea de măsuri anticipate și pentru a sprijini statele membre cu o capacitate de investiții mai redusă, statele membre al căror PIB pe cap de locuitor se află sub media UE, care, în perioada 2013-2020, înregistrează un nivel mai scăzut de emisii decât nivelul lor anual de emisii alocate pentru perioada 2013-2020 în conformitate cu Decizia 406/2009/CE, pot, sub rezerva anumitor condiții, să solicite alocări suplimentare din fondul de rezervă. În 2021 se prevede o ajustare suplimentară a alocării pentru statele membre care au o limită pozitivă în temeiul Deciziei 406/2009/CE și al căror nivel anual de emisii alocate, determinate în temeiul Deciziilor 2013/162/UE și 2013/634/UE, a crescut în perioada 2017-2020, în scopul de a reflecta capacitatea de creștere a nivelului emisiilor în anii respectivi. Consiliul European a conchis că disponibilitatea și utilizarea instrumentelor de flexibilitate existente în sectoarele care nu fac obiectul ETS ar trebui îmbunătățite semnificativ pentru a se asigura eficiența din punctul de vedere al costurilor a efortului colectiv al UE și convergența emisiilor pe cap de locuitor până în 2030.
_________________
_________________
19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).
19 Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140, 5.6.2009, p. 136).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Pentru a aduce Uniunea pe calea spre o economie cu emisii reduse de carbon, prezentul regulament prevede o traiectorie pe termen lung de reducere, începând cu 2031, a emisiilor de gaze cu efect de seră care fac obiectul prezentului regulament. Regulamentul contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivului prevăzut în Acordul de la Paris de a atinge un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți ale gazelor cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Pentru a menține deplina eficiență a rezervei pentru stabilitatea pieței instituite prin Decizia (UE) 2015/18141a a Parlamentului European și a Consiliului, certificatele anulate ca rezultat al utilizării flexibilității prevăzute în prezentul regulament în urma reducerii certificatelor EU ETS nu ar trebui luate în considerare drept certificate care au fost anulate în conformitate cu Directiva 2003/87/CE atunci când se stabilește, în temeiul Deciziei (UE) 2015/1814, numărul total de certificate aflate în circulație într-un anumit an în temeiul deciziei respective.
____________________________
1a Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, performanța energetică a clădirilor, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și economia circulară, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.
(11)  O serie de măsuri ale Uniunii sporesc capacitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele privind clima și sunt esențiale pentru a realiza reducerile de emisii necesare în sectoarele care intră sub incidența prezentului regulament. Printre acestea se numără legislația privind gazele fluorurate, reducerile de CO2 generate de vehiculele rutiere, îmbunătățiri ale performanței energetice a clădirilor, creșterea energiei din surse regenerabile, o mai mare eficiență energetică și promovarea economiei circulare, precum și instrumente de finanțare ale Uniunii pentru investiții legate de climă.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Pentru a realiza respectivele reduceri de emisii și într-un demers menit să maximizeze rolul sectorului agricol, este important ca statele membre să promoveze acțiuni de atenuare inovatoare cu cel mai mare potențial, inclusiv: transformarea terenurilor arabile în pășuni permanente; gestionarea gardurilor vii, a zonelor tampon și a arborilor de pe terenurile agricole; noi măsuri agrosilvice și scheme de plantare de păduri; prevenirea îndepărtării arborilor și a despăduririlor; reducerea sau eliminarea aratului, utilizarea de culturi de protecție/culturi intercalate și de reziduuri de culturi pe terenuri; realizarea de bilanțuri privind carbonul și de planuri de gestionare a solului/a substanțelor nutritive; îmbunătățirea eficienței azotului și inhibarea nitrificării; refacerea și conservarea zonelor umede/turbăriilor; îmbunătățirea metodelor de creștere, hrănire și gestionare a animalelor, pentru reducerea emisiilor.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)
(11b)  Prezentul regulament, inclusiv instrumentele de flexibilitate disponibile, oferă un stimulent pentru reducerea emisiilor în concordanță cu alte acte legislative ale Uniunii în materie de climă și energie pentru sectoarele reglementate de prezentul regulament, inclusiv în domeniul eficienței energetice. Dat fiind că peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt legate de sectorul energiei, o utilizare mai eficientă a energiei și economii mai mari de energie vor contribui semnificativ la reducerea acestor emisii. Prin urmare, politicile ambițioase privind eficiența energetică au un rol esențial nu numai pentru creșterea economiilor prin reducerea importurilor de combustibili fosili, în vederea asigurării securității energetice și a reducerii facturilor consumatorilor, ci și pentru intensificarea utilizării de tehnologii de economisire a energiei în clădiri, industrie și transporturi, pentru consolidarea competitivității economice, crearea de locuri de muncă la nivel local, îmbunătățirea condițiilor de sănătate și combaterea sărăciei energetice. Măsurile luate în sectoarele reglementate de prezentul regulament, ale căror costuri se amortizează în timp, reprezintă o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a ajuta statele membre să își atingă obiectivele prevăzute de prezentul regulament. Ca atare, atunci când transpun prezentul regulament în politici naționale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită posibilităților specifice și diverse de creștere a eficienței energetice și de investiții în acest domeniu care apar în diferitele sectoare de activitate.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)
(11c)   Sectorul transporturilor nu este doar un emițător major de gaze cu efect de seră, ci și sectorul cu cea mai rapidă creștere a consumului de energie din 1990. Prin urmare, este important ca Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a îmbunătăți eficiența energetică, pentru a stimula trecerea la moduri de transport durabile și pentru a reduce dependența ridicată de dioxid de carbon a sectorului. Decarbonizarea mixului energetic prin promovarea energiei cu emisii reduse pentru sectorul transporturilor, de exemplu prin biocarburanți durabili și vehicule electrice, va contribui la obiectivul de reducere a emisiilor de CO2, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Acest lucru ar putea fi facilitat prin asigurarea faptului că sectorul deține un cadru clar pe termen lung care să ofere siguranță și o bază pentru investiții.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 11 d (nou)
(11d)   Impactul politicilor energetice și sectoriale asupra angajamentelor naționale și ale UE în domeniul climei ar trebui evaluat prin metode cuantificate comune, astfel încât aceste efecte să fie transparente și verificabile.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].
(12)  Regulamentul [ ] [privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul privind clima și energia pentru 2030] stabilește normele de contabilizare referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF). Chiar dacă, din punctul de vedere al mediului, rezultatul prevăzut de prezentul regulament în ceea ce privește nivelul reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră realizate este afectat de luarea în considerare a unei cantități maxime echivalente cu suma emisiilor nete totale și a absorbțiilor nete totale aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate, pajiștilor gestionate și, după caz, terenurilor umede gestionate, conform prevederilor Regulamentului [ ], ar trebui să se includă, atunci când este necesar, ca posibilitate suplimentară pentru statele membre de a-și respecta angajamentele ce le revin, flexibilitatea de a împărți o cantitate maximă de 280 de milioane de tone de CO2 echivalent din aceste absorbții între statele membre, conform cifrelor din anexa III. În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF], este adoptat, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 7, pentru a reflecta o contribuție echilibrată a categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate” în cadrul flexibilității de 280 de milioane prevăzute la articolul respectiv. Înainte de adoptarea unui astfel de act delegat, Comisia ar trebui să evalueze, pe baza datelor disponibile, fiabilitatea contabilizării terenurilor forestiere gestionate și, în special, coerența ratelor de recoltare preconizate și a celor efective. În plus, prin prezentul regulament ar trebui să se permită posibilitatea de a anula în mod voluntar unitățile anuale de emisii alocate pentru a se permite ca aceste cantități să fie luate în considerare atunci când se evaluează respectarea de către statele membre a cerințelor din Regulamentul [ ].
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Realizarea, în mod coerent de către toate părțile implicate, a numeroaselor obiective ale Uniunii legate de sectorul agricol, printre care atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, îmbunătățirea calității aerului, conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice și sprijinirea economiilor rurale, va necesita schimbări în materie de investiții și stimulente, sprijinite de măsuri la nivelul Uniunii, precum PAC. Este esențial ca prezentul regulament să ia în considerare obiectivul de a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru păduri, care vizează promovarea unei aprovizionări cu lemn competitive și durabile pentru bioeconomia Uniunii, ale politicilor forestiere naționale ale statelor membre, ale Strategiei Uniunii în domeniul bioeconomiei și ale Strategiei Uniunii privind economia circulară.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Cu toate acestea, aplicarea deducerilor ar trebui luată în considerare doar la intervale de cinci ani, astfel încât să se poată ține cont de o eventuală contribuție aferentă terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ]. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.
(13)  În vederea asigurării unei raportări și verificări eficiente, transparente și eficiente din punctul de vedere al costurilor a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații necesare pentru evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește cotele anuale de emisii ale statului membru, cerințele de raportare și evaluare anuală prevăzute în prezentul regulament sunt integrate în articolele relevante din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care ar trebui, prin urmare, să fie modificate în mod corespunzător. Modificarea regulamentului respectiv ar trebui să asigure totodată faptul că se vor evalua în continuare în fiecare an progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește reducerea emisiilor, ținându-se seama de progresele înregistrate în ceea ce privește politicile și măsurile Uniunii, precum și de informațiile oferite de statele membre. Evaluarea ar trebui să includă, o dată la doi ani, progresele estimate la nivelul Uniunii în vederea respectării angajamentelor sale de reducere a emisiilor, precum și cele ale statelor membre în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate. Din noi în doi ani, ar trebui să se realizeze o verificare completă a conformității. Aplicarea eventualei contribuții aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate și pajiștilor, prevăzută a fi realizată în temeiul Regulamentului [ ], ar trebui considerată în funcție de intervalele prevăzute în respectivul regulament. Acest lucru nu aduce atingere îndatoririi Comisiei de a asigura conformitatea cu obligațiile statelor membre care decurg din prezentul regulament și nici competenței Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în acest sens.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   Dat fiind că sectoarele care fac obiectul prezentului regulament sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune, politicile de reducere a emisiilor în aceste sectoare sunt deosebit de importante pentru a îndeplini angajamentele Uniunii în conformitate cu Acordul de la Paris. Prin urmare, procedurile de monitorizare, raportare și urmărire în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie pe deplin transparente. Statele membre și Comisia ar trebui să pună la dispoziția publicului informațiile referitoare la respectarea prezentului regulament și ar trebui să asigure implicarea corespunzătoare a părților interesate și a publicului în procesul de revizuire a prezentului regulament. De asemenea, Comisia este îndemnată să creeze un sistem eficient și transparent pentru monitorizarea rezultatelor mecanismelor de flexibilitate introduse.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale.
(14)  Ca mijloc de sporire a eficienței generale din punctul de vedere al costurilor a reducerilor totale, statele membre ar trebui să poată să constituie rezerve sau să ia cu împrumut o parte din cota lor anuală de emisii. De asemenea, statele membre ar trebui să poată transfera o parte din cota lor anuală de emisii altor state membre. Ar trebui să se asigure transparența unor astfel de transferuri, acestea putându-se efectua printr-o modalitate convenabilă pentru ambele părți, inclusiv prin licitație, prin recurgerea la intermediari de pe piață care acționează cu titlu de agenți sau prin acorduri bilaterale.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru.
(15)  Agenția Europeană de Mediu intenționează să sprijine dezvoltarea durabilă și să ajute la obținerea de îmbunătățiri semnificative și cuantificabile în mediul din Europa, punând la dispoziție informații prompte, specifice, relevante și fiabile factorilor de decizie politică, instituțiilor publice și publicului. Agenția Europeană de Mediu ar trebui să ofere asistență Comisiei, după caz, în conformitate cu programul său anual de lucru, și să contribuie în mod direct și eficace la combaterea schimbărilor climatice.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Pentru a asigura existența unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolului 4, conform căruia se vor stabili limitele de emisii anuale pentru statele membre, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Competențele de executare ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului21.
(17)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea cotelor anuale de emisii pentru statele membre.
_________________
21 Regulamentul (UE) Nr. 182/2011 al Parlamentului european și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)   Pe lângă eforturile de reducere a propriilor emisii, este important ca Uniunea, în conformitate cu obiectivul de a-și crește impactul pozitiv asupra amprentei de carbon de la nivel global, să aibă în vedere, împreună cu țările terțe, soluții climatice prin punerea în aplicare a unor proiecte comune cu țările respective, în contextul politicii privind clima pentru 2030, ținând seama de faptul că Acordul de la Paris face referire la un nou mecanism de cooperare internațională pentru combaterea schimbărilor climatice.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.
(20)  Prezentul regulament ar trebui să fie revizuit începând din anul 2024 și, ulterior, o dată la 5 ani, în vederea evaluării modului de funcționare a acestuia în ansamblu. Revizuirea ar trebui să țină seama de evoluția circumstanțelor naționale și să se bazeze pe rezultatele bilanțului la nivel mondial prevăzut prin Acordul de la Paris.
Pentru a respecta Acordul de la Paris, Uniunea trebuie să depună treptat mai multe eforturi, iar, o dată la cinci ani, să prezinte o contribuție care să reflecte obiective cât mai ambițioase.
Revizuirea ar trebui să țină seama de obiectivul Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul întregii economii cu 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990 și de obiectivul prevăzut în Acordul de la Paris de a atinge un echilibru între emisiile antropice prin surse și absorbțiile prin absorbanți de gaze cu efect de seră în a doua jumătate a acestui secol. Revizuirea ar trebui să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile și pe un raport pregătitor al Agenției Europene de Mediu.
Revizuirea reducerilor emisiilor statelor membre pentru perioada după 2031 ar trebui să țină cont de principiile corectitudinii și eficienței din punctul de vedere al costurilor.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime.
Prezentul regulament stabilește obligațiile cu privire la contribuțiile minime ale statelor membre la respectarea angajamentului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, normele de stabilire a nivelului anual de emisii alocate și de evaluare a progreselor înregistrate de statele membre în sensul respectării contribuțiilor lor minime. Prezentul regulament le impune statelor membre să reducă emisiile de gaze cu efect de seră menționate la articolul 2 pentru a îndeplini obiectivul Uniunii de a reduce GES cu cel puțin 30 % în 2030 comparativ cu 2005 într-un mod echitabil și eficient din punctul de vedere al costurilor.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
Obiectivul general al prezentului regulament este de a aduce Uniunea pe calea spre o economie cu emisii reduse de carbon prin stabilirea unui parcurs previzibil pe termen lung destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ale Uniunii cu 80-95% față de nivelurile din 1990 până în 2050.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3
3.   În sensul prezentului regulament, emisiile de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.A aviația civilă” se consideră a fi egale cu zero.
(3)   În sensul prezentului regulament, emisiile de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.A aviația civilă” care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE se consideră a fi egale cu zero.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Prezentul regulament se aplică emisiilor de CO2 din categoria de surse a IPCC „1.A.3.D navigație” care nu intră sub incidența Directivei 2003/87/CE.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4
Articolul 4
Articolul 4
Niveluri anuale de emisii pentru perioada 2021-2030
Niveluri anuale de emisii pentru perioada 2021-2030
1.   Fiecare stat membru își limitează, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră, cel puțin cu procentul stabilit pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament în raport cu emisiile sale din 2005 stabilite conform alineatului (3).
(1)   Fiecare stat membru își limitează, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră, cel puțin cu procentul stabilit pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament în raport cu emisiile sale din 2005 stabilite conform alineatului (3).
2.   Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021 - 2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2020, la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.
(2)   Sub rezerva mecanismelor de flexibilitate prevăzute la articolele 5, 6 și 7, a ajustării în temeiul articolului 10 alineatul (2) și ținând seama de orice deducere care rezultă din aplicarea articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră generate în fiecare an al perioadei 2021-2029 nu depășesc nivelul stabilit printr-o traiectorie lineară, care începe în 2018, fie la nivelul emisiilor sale medii de gaze cu efect de seră din cursul anilor 2016, 2017 și 2018, stabilit conform punctului 3, fie la valoarea emisiilor anuale alocate pentru 2020 stabilită la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, în funcție de care dintre aceste valori este mai scăzută, și se încheie în 2030, la limita prevăzută pentru statul membru respectiv în anexa I la prezentul regulament.
3.   Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul prezentului act de punere în aplicare, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016 - 2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.
(3)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament stabilind nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2021-2030 exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În sensul actelor delegate în cauză, Comisia efectuează o analiză cuprinzătoare a celor mai recente date din inventarul național pentru anii 2005 și 2016-2018 prezentat de statele membre în temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013.
4.   În prezentul act de punere în aplicare se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.
(4)   În prezentul act delegat se menționează de asemenea, pe baza procentelor comunicate de statele membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), cantitățile care pot fi luate în considerare pentru asigurarea conformității acestora în temeiul articolului 9 în perioada 2021 - 2030. În cazul în care suma cantităților din toate statele membre depășește cantitatea totală colectivă de 100 de milioane, cantitățile pentru fiecare stat membru se reduc proporțional pentru a nu se depăși cantitatea totală generală.
5.  Prezentul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 13.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)
Articolul 4a
Traiectoria pe termen lung de reducere a emisiilor începând cu 2031
Cu excepția cazului în care se decide altfel ca urmare a primei revizuiri sau a unei revizuiri ulterioare menționate la articolul 14 alineatul (2) pentru fiecare an între 2031 și 2050, fiecare stat membru continuă să își reducă emisiile de gaz cu efect de seră ce intră sub incidența prezentului regulament. Fiecare stat membru se asigură că emisiile sale de gaze cu efect de seră din fiecare an în perioada 2031-2050 nu depășesc nivelul definit de o traiectorie lineară, care începe de la nivelul său anual de emisii alocate pentru 2030 și se încheie în 2050 la un nivel de emisii care este cu 80 % sub nivelurile înregistrate în 2005 pentru statul membru respectiv.
Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament care stabilește nivelurile anuale de emisii alocate pentru anii 2031-2050 exprimate în tone de CO2 echivalent.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5
Articolul 5
Articolul 5
Instrumente de flexibilitate pentru atingerea limitelor anuale
Instrumente de flexibilitate pentru atingerea limitelor anuale
1.   Statele membre pot utiliza mecanismele de flexibilitate prevăzute la alineatele (2) - (6) din prezentul articol, precum și la articolele 6 și 7.
(1)   Statele membre pot utiliza mecanismele de flexibilitate prevăzute la alineatele (2) - (6) din prezentul articol, precum și la articolele 6 și 7.
2.   În ceea ce privește perioada 2021-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 5 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.
(2)   În ceea ce privește perioada 2021-2025, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 10% din cota sa anuală de emisii pentru anul următor. În ceea ce privește perioada 2026-2029, un stat membru poate lua cu împrumut o cantitate de până la 5 % din cota sa anuală de emisii pentru anul următor.
3.   Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 6, poate păstra excedentul respectiv din cota sa anuală de emisii pentru anii următori, până în 2030.
(3)   Un stat membru ale cărui emisii de gaze cu efect de seră pentru un anumit an se situează sub cota sa anuală de emisii din anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 6, poate păstra, în perioada 2021-2025, excedentul din cota sa anuală de emisii, în limita a 10% din cota sa anuală de emisii, pentru anii următori, până în 2025. În perioada 2026-2029, un stat membru poate păstra excedentul din cota sa anuală de emisii, în limita a 5% din cota sa anuală de emisii, pentru anii următori, până în 2030.
4.   Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 5 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.
(4)   Un stat membru poate transfera unui alt stat membru până la 5 % din nivelul său anual de emisii alocate dintr-un anumit an în perioada 2021-2025 și până la 10 % din nivelul său anual de emisii în perioada 2026-2030. Statul membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.
5.   Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.
(5)   Un stat membru poate transfera altor state membre partea din cota sa anuală de emisii pentru un anumit an care depășește emisiile sale de gaze cu efect de seră pentru anul respectiv, ținând seama de utilizarea mecanismelor de flexibilitate în conformitate cu alineatele (2) - (4) și articolul 6. Un stat membru beneficiar poate utiliza respectiva cantitate pentru asigurarea conformității cu articol 9 pentru anul respectiv sau pentru anii următori până în 2030.
(5a)   Un stat membru nu transferă nicio parte din cota sa anuală de emisii dacă, în momentul transferului, emisiile acelui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii.
6.   Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare.
(6)   Statele membre au posibilitatea de a utiliza, fără nicio limită cantitativă, creditele din proiectele alocate în temeiul articolului 24a alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE pentru asigurarea conformității cu articolul 9, în același timp evitându-se dubla contabilizare. Statele membre pot încuraja stabilirea de parteneriatele privat-privat și public-privat pentru astfel de proiecte.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Accesul la mecanismul de flexibilitate prevăzut în prezentul articol și în anexa II se acordă cu condiția ca statele membre în cauză să se angajeze să adopte măsuri în alte sectoare în care în trecut au fost obținute rezultate insuficiente. Comisia completează prezentul regulament prin adoptarea unui act delegat în conformitate cu articolul 12, care prevede o listă de astfel de măsuri și sectoare, până la 31 decembrie 2019.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente terenurilor despădurite, terenurilor împădurite, terenurilor cultivate gestionate și pajiștilor gestionate
Utilizarea suplimentară a unei cantități de maximum 280 de milioane de absorbții nete aferente exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
1.   În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate și pajiști gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:
(1)   În măsura în care emisiile unui stat membru depășesc nivelul său anual de emisii alocate pentru un anumit an, inclusiv eventualele cote de emisii alocate păstrate în temeiul articolului 5 alineatul (3), se poate lua în considerare o cantitate maximă echivalentă cu suma emisiilor și absorbțiilor totale nete din categoriile de contabilizare combinate - terenuri despădurite, terenuri împădurite, terenuri cultivate gestionate, zone umede gestionate și, după caz, în temeiul actului delegat adoptat în temeiul alineatului (2), terenuri forestiere gestionate - la care se face referire în articolul 2 din Regulamentul [ ] [LULUCF] pentru asigurarea conformității sale în temeiul articolului 9 din prezentul regulament pentru anul respectiv, în următoarele condiții:
(-a)  până la 1 ianuarie 2019, statul membru prezintă Comisiei un plan de acțiune care stabilește măsurile, inclusiv, după caz, modul de utilizare a finanțării din partea Uniunii, ce vizează o agricultură eficientă din punctul de vedere al climei, exploatarea terenurilor și silvicultura și explică modul în care aceste măsuri vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul prezentului regulament și la respectarea cerințelor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul [ ][LULUCF] pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2030;
(a)  cantitatea cumulată luată în considerare pentru respectivul stat membru pentru toți anii din perioada 2021-2030 nu depășește nivelul stabilit în anexa III pentru respectivul stat membru;
(a)  cantitatea cumulată luată în considerare pentru respectivul stat membru pentru toți anii din perioada 2021-2030 nu depășește nivelul stabilit în anexa III pentru respectivul stat membru;
(b)  această cantitate depășește cerințele impuse statului membru respectiv în temeiul articolului 4 din Regulamentul [ ] LULUCF;
(b)  să fie demonstrat că această cantitate depășește cerințele impuse statului membru respectiv în temeiul articolului 4 din Regulamentul [ ] LULUCF în perioadele de cinci ani stabilite la articolul 12 din Regulamentul [ ][LULUCF];
(c)  statul membru nu a dobândit, din alte state membre, în temeiul regulamentului [ ][LULUCF], o cantitate de absorbții nete mai mare decât cantitatea de absorbții nete transferate; și
(c)  statul membru nu a dobândit, din alte state membre, în temeiul regulamentului [ ][LULUCF], o cantitate de absorbții nete mai mare decât cantitatea de absorbții nete transferate; și
(d)  statul membru a respectat cerințele regulamentului [ ] [LULUCF].
(d)  statul membru a respectat cerințele regulamentului [ ] [LULUCF].
Comisia poate emite avize cu privire la planurile de acțiune prezentate de statele membre în conformitate cu litera (-a).
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.   În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol pentru a reflecta contribuția categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.
(2)   În cazul în care actul delegat prin care se actualizează nivelurile de referință pentru păduri, bazate pe planurile forestiere naționale de contabilizare în temeiul articolului 8 alineatul (6) din Regulamentul [LULUCF] este adoptat, Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în vederea modificării alineatului (1) al prezentului articol și a categoriilor de contabilizare de la Anexa III pentru a reflecta o contribuție echilibrată a categoriei de contabilizare „terenuri forestiere gestionate”, în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament, fără a depăși cantitatea totală de 280 de milioane disponibilă în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.   În 2027 și în 2032, în cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:
(1)   Din doi în doi ani, Comisia verifică măsura în care statele membre respectă prezentul regulament. În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră revizuite ale unui stat membru depășesc cota sa anuală de emisii pentru oricare an dat al perioadei, luându-se în considerare alineatul (2) al prezentului articol și mecanismele de flexibilitate utilizate în temeiul articolelor 5 și 7, se aplică următoarele măsuri:
(a)  la cantitatea emisiilor statului membru pentru anul următor se adaugă o cantitate egală cu cantitatea, exprimată în tone de CO2 echivalent, a surplusului de emisii de gaze cu efect de seră, înmulțită cu un factor de 1,08 în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11; și
(a)  la cantitatea emisiilor statului membru pentru anul următor se adaugă o cantitate egală cu cantitatea, exprimată în tone de CO2 echivalent, a surplusului de emisii de gaze cu efect de seră, înmulțită cu un factor de 1,08 în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11; și
(b)  statului membru îi este temporar interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.
(b)  statului membru îi este temporar interzis să transfere orice parte din cota sa anuală de emisii către un alt stat membru până când acesta nu va fi respectat dispozițiile prezentului regulament. Administratorul central contabilizează această interdicție în registrul menționat la articolul 11.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Rezerva pentru măsurile anticipate
(1)  Pentru a se ține seama de măsurile anticipate adoptate înainte de 2020, o cantitate care nu depășește un total de 90 de milioane de tone în alocări anuale de emisii în perioada 2026-2030 este, la cererea unui stat membru, luată în calcul la stabilirea conformității statului membru respectiv în cadrul ultimei analize de verificare a conformității efectuate în temeiul articolului 9 din prezentul regulament, cu condiția ca:
(a)  totalul alocărilor anuale de emisii pentru perioada 2013-2020 determinat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 10 din Decizia 406/2009/CE să depășească totalul emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate pentru perioada 2013-2020;
(b)  PIB-ul său pe cap de locuitor la prețurile pieței în 2013 se situează sub media UE;
(c)  să fi utilizat la maximum instrumentele de flexibilitate prevăzute la articolele 6 și 7 la nivelurile stabilite în anexele II și III;
(d)  să fi utilizat la maximum instrumentele de flexibilitate menționate la articolul 5 alineatele (2) și (3) și să nu fi transferat emisii alocate unui alt stat membru în conformitate cu articolul 5 alineatele (4) și (5); și
(e)  Uniunea în ansamblu să își îndeplinească obiectivul menționat la articolul 1 alineatul (1).
(2)  Cota maximă a unui stat membru din totalul menționat la alineatul (1) care poate fi luată în calcul la stabilirea conformității se stabilește pe baza raportului dintre, pe de o parte, diferența dintre nivelurile anuale totale de emisii alocate pentru perioada 2013-2020 și totalul emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate în aceeași perioadă, și, pe de altă parte, diferența dintre valoarea totală a alocărilor anuale de emisii pentru perioada 2013-2020 din toate statele membre care îndeplinesc criteriul menționat la alineatul (1) litera (b) și valoarea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră anuale verificate ale statelor membre respective în aceeași perioadă.
Valoarea anuală a emisiilor alocate și a emisiilor anuale verificate este stabilită în temeiul alineatului (3).
(3)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a completa prezentul regulament stabilind cotele maxime ale fiecărui stat membru exprimate în tone de CO2 echivalent, astfel cum se prevede la alineatele (1) și (2). În scopul acestor acte delegate, Comisia utilizează nivelul anual de emisii alocate, stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 10 din Decizia 406/2009/CE și datele revizuite din inventar pentru anii 2013 și 2020, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.   Cantitatea inclusă în anexa IV la prezentul regulament se adaugă alocării aferente anului 2021 pentru fiecare stat membru menționat în anexa respectivă.
(2)   Cantitatea inclusă în anexa IV la prezentul regulament, care se ridică la un total de 39,14 milioane de tone echivalente de CO2 pentru toate statele membre, se adaugă alocării aferente anului 2021 pentru fiecare stat membru menționat în anexa respectivă.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
Registrul
Registrul european
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
1.   Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, inclusiv a nivelului anual de emisii alocate, a mecanismelor de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4 - 7, a conformității în temeiul articolului 9 și a modificărilor privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului.
(1)   Comisia asigură contabilizarea precisă, în temeiul prezentului regulament, prin registrul Uniunii, întocmit conform articolului 10 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013. În acest scop, Comisia adoptă un act delegat în temeiul articolului 12 cu scopul de a completa prezentul regulament mai ales în ceea ce privește nivelul anual de emisii alocate, mecanismele de flexibilitate exercitate în temeiul articolelor 4-7, conformitatea în temeiul articolului 9 și modificările privind domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 10 din prezentul regulament. Administratorul central efectuează un control automatizat al fiecărei tranzacții realizate în temeiul prezentului regulament și, dacă este cazul, blochează tranzacțiile pentru a se asigura că nu există nereguli. Sistemul privind Registrul european este transparent și include toate informațiile relevante privind transferul de cote între statele membre. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului printr-un site web special găzduit de Comisie.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat pentru punerea în aplicare a alineatului (1) în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament.
eliminat
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Impactul finanțării Uniunii asupra climei
Comisia ar trebui să realizeze un studiu cuprinzător la nivel transsectorial privind impactul finanțării acordate din bugetul Uniunii sau în alt mod în temeiul dreptului Uniunii asupra atenuării schimbărilor climatice.
Până la 1 ianuarie 2019, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la constatările studiului, care va fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative care vizează încetarea oricărei finanțări a Uniunii care nu este compatibilă cu obiectivele și politicile Uniunii de reducere a emisiilor de CO2. Acestea includ propunerea unei verificări ex ante obligatorii a compatibilității de mediu, care se aplică fiecărei noi investiții a Uniunii începând din 1 ianuarie 2020, și obligația de a prezenta rezultatele în mod public, într-o manieră transparentă și accesibilă.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.   Competența de a adopta actele delegate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 din prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4a, articolul 6 alineatul (3a), articolul 7 alineatul (2), articolul 9a și articolul 11 din prezentul regulament se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4a, articolul 6 alineatul (3a), articolul 7 alineatul (2), articolul 9a și articolul 11 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6
6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), al articolului 4a, al articolului 6 alineatul (3a), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 9a și al articolului 11 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13
eliminat
Procedura comitetului
1.  Comisia este asistată de Comitetul pentru schimbări climatice instituit prin Regulamentul (UE) nr. 525/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1
(1)  În termen de șase luni de la dialogul de facilitare în cadrul CCONUSC din 2018, Comisia publică o comunicare în care evaluează coerența actelor legislative europene în domeniul climei și energiei cu obiectivele Acordului de la Paris. În special, comunicarea analizează rolul și caracterul adecvat al obligațiilor prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor în cauză, precum și consecvența actelor legislative ale Uniunii în domeniul climei și energiei, inclusiv în ceea ce privește eficiența energetică și cerințele legate de energia din surse regenerabile, precum și a actelor legislative în domeniul agriculturii și al transporturilor, cu angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, o dată la cinci ani, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris, și poate formula propuneri, dacă este cazul.
(2)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 28 februarie 2024 și, ulterior, după primul bilanț global al punerii în aplicare a Acordului de la Paris din 2023 și în termen de șase luni de la următoarele bilanțuri globale, un raport cu privire la funcționarea prezentului regulament, contribuția acestuia la obiectivul general al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și la obiectivele Acordului de la Paris. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative de mărire a reducerilor emisiilor statelor membre.
La distribuția între statele membre, revizuirea reducerilor emisiilor statelor membre pentru perioada după 2031 ține cont de principiile corectitudinii și eficienței din punctul de vedere al costurilor.
Raportul ține seama, de asemenea, de progresul înregistrat de Uniune și de țările terțe în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris, precum și de progresele înregistrate în ceea ce privește mobilizarea și susținerea finanțărilor private pentru a sprijini tranziția la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Decizia (UE) 2015/1814
Articolul 1 – alineatul 4
Articolul 15a
Modificarea Deciziei (UE) 2015/1814
Articolul 1 alineatul (4) din Decizia (UE) 2015/1814 se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în fiecare an până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total de certificate aflate în circulație într-un anumit an este numărul cumulat de certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și al drepturilor de utilizare a creditelor internaționale de către instalațiile industriale în cadrul EU ETS în ceea ce privește emisiile până la data de 31 decembrie a aceluiași an, minus tonele cumulate de emisii verificate generate de instalații în cadrul schemei EU ETS între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie a aceluiași an, toate certificatele anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, altele decât certificatele anulate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/...* al Parlamentului European și al Consiliului, și certificatele din rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima publicare are loc până la 15 mai 2017.
______________
* Regulamentul (UE) nr. 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunea în domeniul climei, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice („Regulamentul privind acțiunea în domeniul climei pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris”). (JO L ..., ..., p. ...).

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0208/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate