Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2070(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0219/2017

Внесени текстове :

A8-0219/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0257

Приети текстове
PDF 584kWORD 51k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Решение на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (2016/2070(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Роландас Паксас, предадено на 31 март 2016 г. от главния прокурор на Република Литва и обявено в пленарно заседание на 13 април 2016 г.,

—  като изслуша Роландас Паксас съгласно член 9, параграф 6 от своя правилник,

—  след като проведе размяна на мнения с главния прокурор на Литва и главния прокурор на Отдела за разследване на организираната престъпност и корупцията към Главната прокуратура,

—  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от Конституцията на Литва,

—  като взе предвид член 4 от Закона за статута и условията на труд на членовете на Европейския парламент, избрани в Република Литва,

—  като взе предвид член 22 от Устава на Сейма,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0219/2017),

A.  като има предвид, че главният прокурор на Република Литва поиска снемането на парламентарния имунитет на член на Европейския парламент, Роландас Паксас, във връзка с наказателно разследване;

Б.  като има предвид, че искането на главния прокурор се отнася до подозрения срещу Роландас Паксас, че последният се е съгласил да приеме подкуп на 31 август 2015 г. в замяна на оказване на влияние на публичните органи и държавните служители да упражняват правомощията си, което представлява престъпление съгласно Наказателния кодекс на Литва;

В.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 по време на сесиите на Европейския парламент членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че съгласно член 62 от Конституцията на Република Литва членовете на Сейма не могат да носят отговорност, бъдат задържани или свободата им да бъде ограничавана по друг начин без съгласието на Сейма;

Д.  като има предвид, че съгласно член 4 от Закона за статута и условията на труд на членовете на Европейския парламент, избрани в Република Литва, членовете на Европейския парламент се ползват със същия персонален имунитет на територията на Република Литва като член на Сейма на Република Литва, освен ако е предвидено друго в законодателството на ЕС;

Е.  като има предвид, че съгласно член 22 от Устава на Сейма член на Сейма не може да бъде подвеждан под наказателна отговорност и не може да бъде задържан или по друг начин да се ограничава неговата свобода без разрешението на Сейма, освен при заварено престъпление (in flagranti), като в този случай главният прокурор трябва незабавно да уведоми Сейма за това;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от своя правилник, парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

З.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

И.  като има предвид, че когато тези производства не се отнасят до изпълнението на задълженията на член на ЕП, имунитетът следва да бъде снет, освен ако изглежда, че намерението, което стои в основата на съдебното производство, може да бъде да се навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

Й.  като има предвид, че въз основа на обширната и подробна информация, предоставена в настоящия случай, няма причина за подозрение, че производствата, свързани с Роландас Паксас, са мотивирани от намерение да се навреди на неговата политическа дейност като член на Европейския парламент;

К.  като има предвид, че Европейският парламент не е в позиция да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

1.  решава да снеме имунитета на Роландас Паксас;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Литва и на Роландас Паксас.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност