Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2070(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0219/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0219/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0257

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 412kWORD 50k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas (2016/2070(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στις 31 Μαρτίου 2016, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 13 Απριλίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Rolandas Paksas σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  αφού προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος και Έρευνας για Υποθέσεις Διαφθοράς του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Λιθουανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0219/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ζήτησε την άρση της ασυλίας ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Rolandas Paksas, σε σχέση με τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα αφορά υπόνοιες εναντίον του Rolandas Paksas ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει να δωροδοκηθεί στις 31 Αυγούστου 2015 ως αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής επί δημοσίων αρχών και δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, πράξη που συνιστά αδίκημα βάσει του λιθουανικού ποινικού κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ.7, κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να κρατηθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί του καθεστώτος και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων των εκλεγέντων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας της ίδιας προσωπικής ασυλίας με τα μέλη του Seimas της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού του Seimas, ένα μέλος του Seimas δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, να συλληφθεί ή να στερηθεί με άλλο τρόπο την προσωπική ελευθερία του χωρίς την έγκριση του Seimas, με εξαίρεση την περίπτωση που το μέλος αυτό συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να διαπράττει έγκλημα (in flagranti), οπότε ο Γενικός Εισαγγελέας πρέπει αμελλητί να ενημερώσει επ’ αυτού το Seimas·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εν λόγω δικαστική διαδικασία δεν αφορά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή, η ασυλία θα πρέπει να αίρεται, εκτός εάν δημιουργείται η εντύπωση ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και συνεπώς να θιγεί η ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των εκτενών και λεπτομερών πληροφοριών που διατίθενται σχετικά με την παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχουν λόγοι που να υποδηλώνουν ότι οι διαδικασίες που αφορούν τον Rolandas Paksas κινούνται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή όχι του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Rolandas Paksas·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και στον Rolandas Paksas.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου