Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2019(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0218/2017

Esitatud tekstid :

A8-0218/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0258

Vastuvõetud tekstid
PDF 166kWORD 50k
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg
Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2017. aasta otsus Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2019(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 1. detsembril 2016 Prantsuse Vabariigi justiitsminister seoses Bobigny prokuröri poolt läbiviidava kohtuliku uurimisega, mille aluseks on isiku või isikute rühma avalik laimamine ja nende vastu suunatud viha või vägivalla õhutamine päritolu või teatavasse etnilisse rühma, rahvusesse, rassi või uskkonda kuulumise või mittekuulumise tõttu ning mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 16. jaanuaril 2017,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Mylène Troszczynski ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26, mida on muudetud 4. augusti 1995. aasta põhiseaduse muutmise seadusega nr 95-880,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0218/2017),

A.  arvestades, et Bobigny prokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme ja Picardie piirkonnavolikogu liikme Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmist seoses menetlusega, mis käsitleb tema Twitteri kontol 23. septembril 2015 tehtud postitust, milles ta avaldas foto kogu nägu katvat loori kandvatest naistest, kes paistavad seisvat järjekorras Peretoetuse Fondi (CAF – Caisse d’allocations familiales) büroo ukse taga, ning lisas sellele järgmise kommentaari: „Rosny-Sous-Bois CAF, 9.12.2014. Kogu nägu katva loori kandmine peaks olema seadusega keelatud…“;

B.  arvestades, et solvav pilt oli tegelikult fotomontaaž Londonis tehtud fotost ja seda oli juba kasutanud üks teine Twitteri konto omanik, ning arvestades, et uurimise käigus selgus, et veebis tehtud postituse avaldajaks ei olnud Mylène Troszczynski, vaid hoopis tema assistent, kes ka ise seda tunnistas;

C.  arvestades, et prokurör märkis, et Mylène Troszczynskit võib oma Twitteri konto haldajana kõnealuse säutsu eest vastutusele võtta;

D.  arvestades, et kui Mylène Troszczynski sai teada, et foto on kokku monteeritud, eemaldas ta selle koheselt oma Twitteri kontolt;

E.  arvestades, et Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmine on seotud väidetava õiguserikkumisega, milleks on isiku või isikute rühma avalik laimamine päritolu või teatavasse etnilisse rühma, rahvusesse, rassi või uskkonda kuulumise või mittekuulumise tõttu, nii nagu see on määratletud ja mille eest on ette nähtud karistused 29. juuli 1881. aasta seaduse artiklis 23, artikli 29 esimeses lõigus, artikli 32 teises ja kolmandas lõigus, artiklites 42, 43 ja 48‑6, ning diskrimineerimisele, vihkamisele või rassilisele vägivallale õhutamisega seotud õiguserikkumise toimepanemisega, mille uurimine on käimas ning mis on määratletud ja mille eest on karistused ette nähtud 29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 24 kaheksandas, kümnendas, üheteistkümnendas ja kaheteistkümnendas lõigus, artikli 23 esimeses lõigus ja artiklis 42 ning karistusseadustiku artikli 131‑26 punktides 2 ja 3;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

G.  arvestades, et Prantsusmaa Vabariigi põhiseaduse artiklis 26 on sätestatud, et parlamendiliiget ei tohi jälitada, läbi otsida, arreteerida, kinni pidada või kohtulikult karistada tema poolt töökohustuste täitmisel avaldatud arvamuse või antud häälte alusel ning et parlamendiliiget võib kuriteo eest arreteerida või temalt võib vabaduse võtta või seda piirata ainult parlamendi nõusolekul;

H.  arvestades, et Prantsusmaa parlamendi liikmetele antud puutumatus on samasugune kui Euroopa Parlamendi liikmetele Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artikli 8 kohaselt antud puutumatus; arvestades, et Euroopa Liidu Kohus on otsustanud, et selleks, et Euroopa Parlamendi liikmel oleks puutumatus, peab parlamendiliige olema arvamust väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne;

I.  arvestades, et süüdistused ei ole seotud Mylène Troszczynski seisukohaga Euroopa Parlamendi liikmena ja puudutavad hoopis piirkondlikku laadi tegevust, kuna kokku monteeritud pilt ja kommentaarid viitasid Rosny-Sous-Bois’s väidetavalt aset leidvale Prantsusmaa õiguse rikkumisele;

J.  arvestades, et väidetavad teod ei ole seotud Mylène Troszczynski kui Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

K.  arvestades, et Seine-Saint-Denis’ Peretoetuse Fondi esindava fondi tegevjuhi poolt avaliku halduse väidetava laimamise kohta esitatud kaebuse järel alustatud kohtuliku uurimise puhul ei kahtlustata fumus persecutionis’e olemasolu ehk mis tahes ilmselget püüdlust takistada Mylène Troszczynski parlamentaarset tööd;

1.  otsustab Mylène Troszczynski puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja Mylène Troszczynskile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika