Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2019(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0218/2017

Ingivna texter :

A8-0218/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0258

Antagna texter
PDF 161kWORD 43k
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

Europaparlamentets beslut av den 14 juni 2017 om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (2017/2019(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet som översändes av den franska justitieministern den 1 december 2016, med anledning av en förundersökning av den allmänne åklagaren i Bobigny för offentlig ärekränkning av och uppvigling till hat eller våld mot en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion, och som tillkännagavs i kammaren den 16 januari 2017,

–  efter att ha hört Mylène Troszczynski i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, i dess lydelse enligt den konstitutionella lagen nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0218/2017), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren i Bobigny har begärt att immuniteten för Mylène Troszczynski, ledamot av Europaparlamentet och av regionfullmäktige i Picardie, ska upphävas med anledning av ett förfarande som rör en publicering på hennes twitterkonto den 23 september 2015 av en bild av kvinnor i heltäckande slöja som ser ut att köa utanför ett kontor för kassan för familjeförmåner (CAF, Caisse d’allocation familiale) åtföljd av kommentaren ”CAF, Rosny-Sous-Bois, 9.12.2014. Heltäckande slöja ska vara förbjudet enligt lag ...”.

B.  Den kränkande bilden var i själva verket ett fotomontage baserat på en bild som tagits i London och redan använts av innehavaren av ett annat twitterkonto, och det framgick av utredningen att det inte var Troszczynski som hade publicerat det omstridda meddelandet, utan hennes assistent, som erkände detta.

C.  Den allmänne åklagaren har gjort gällande att Troszczynski kan hållas ansvarig i egenskap av ansvarig utgivare för sitt twitterkonto.

D.  När Troszczynski insåg att bilden var förfalskad tog hon omedelbart bort den från sitt twitterkonto.

E.  Upphävandet av Mylène Troszczynskis immunitet rör ett påstått förövande av offentlig ärekränkning av en person eller en grupp av personer på grund av deras ursprung eller tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nation, ras eller religion, vilket anges och beivras i artiklarna 23, 29.1, 32.2, 32.3, 42, 43 och 48-6 i lagen av den 29 juli 1881, och uppvigling till diskriminering, hat eller våld på grund av ras, vilket är föremål för den pågående förundersökningen och anges och beivras i artikel 24.8, 24.10, 24.11 och 24.12, artikel 23.1 samt artikel 42 i lagen av den 29 juli 1881, liksom i artikel 131-26.2 och 131-26.3 i strafflagen.

F.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöterna på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

G.  I artikel 26 i den franska konstitutionen föreskrivs att ingen parlamentsledamot får åtalas, bli föremål för utredning, gripas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag, och att ingen parlamentsledamot får gripas för ett brott eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från parlamentet.

H.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för immuniteten för ledamöter av Europaparlamentet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Europeiska unionens domstol har konstaterat att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det under utövandet av sitt ämbete. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

I.  Anklagelserna har ingen koppling till Mylène Troszczynskis ställning som ledamot av Europaparlamentet utan avser i stället verksamhet av regional karaktär, eftersom den förfalskade bilden och kommentaren handlade om något som skulle ha hänt i Rosny‑Sous-Bois, i strid med fransk lag.

J.  De påstådda handlingarna rör varken yttranden som Mylène Troszczynski gjort eller röster hon avlagt, i egenskap av ledamot av Europaparlamentet, under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K.  Det finns ingen misstanke om att fumus persecutionis, eller ett uppenbart försök att hindra Mylène Troszczynskis parlamentariska arbete, skulle ligga bakom den rättsliga utredning som inleddes efter en stämningsansökan för ärekränkning riktad mot en offentlig förvaltning från kassan för familjeförmåner i Seine-Saint-Denis, företrädd av sin generaldirektör.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Mylène Troszczynskis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Mylène Troszczynski.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy