Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2020(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0217/2017

Ingivna texter :

A8-0217/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0259

Antagna texter
PDF 160kWORD 43k
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

Europaparlamentets beslut av den 14 juni 2017 om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (2017/2020(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet som översändes den 22 december 2016 av Frankrikes justitieminister, Jean-Jacques Urvoas, med anledning av en begäran från den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Paris, och som tillkännagavs i kammaren den 16 januari 2017,

–  efter att ha hört Jean-Marie Le Pen i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes författning,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0217/2017), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Paris har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Jean-Marie Le Pen, ska upphävas med anledning av en brottsutredning.

B.  Den allmänne åklagarens begäran avser påståendena om att Jean-Marie Le Pen under ett radioprogram gjort ett uttalande som innebar uppvigling till diskriminering, hat eller våld på grund av ras, vilket är ett brott enligt den franska strafflagen.

C.  Enligt artikel 26 i den franska författningen får inga parlamentsledamöter ”bli föremål för utredning, gripas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag”, och ingen parlamentsledamot får ”gripas för ett brott eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd” utan tillstånd från parlamentet.

D.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

E.  Enligt artikel 5.2 i Europaparlamentets arbetsordning är parlamentarisk immunitet inte en ledamots personliga privilegium, utan en garanti för hela parlamentets och dess ledamöters oberoende.

F.  Bestämmelserna om parlamentarisk immunitet ska tolkas mot bakgrund av de värden, mål och principer som finns förankrade i fördragen.

G.  För en ledamot av Europaparlamentet omfattar denna absoluta immunitet inte bara yttranden som gjorts vid officiella parlamentssammanträden, utan också åsikter som uttryckts i andra sammanhang, till exempel i medierna, när det finns ”ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot”(2).

H.  Det finns inget samband mellan det ifrågasatta uttalandet och Jean-Marie Le Pens parlamentariska arbete, och han agerade därmed inte i egenskap av ledamot av Europaparlamentet.

I.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 ska Europaparlamentets ledamöter under parlamentets sessioner på sin egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

J.  Endast den immunitet som omfattas av artikel 9 får upphävas(3).

K.  Syftet med denna immunitet är att skydda parlamentet och dess ledamöter från rättsliga förfaranden i samband med verksamhet som utförs under utövandet av ämbetet som parlamentsledamot och inte kan skiljas från det ämbetet.

L.  Om ett sådant förfarande inte rör utövandet av ledamotens ämbete bör immuniteten upphävas, såvida inte avsikten med det rättsliga förfarandet verkar vara att skada ledamotens politiska verksamhet och därmed parlamentets oberoende (fumus persecutionis).

M.  På grundval av de uppgifter som inkommit i detta fall finns det ingen anledning att misstänka att förfarandet mot Jean-Marie Le Pen motiveras av en avsikt att skada hans politiska verksamhet som ledamot av Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jean-Marie Le Pens immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Frankrike och till Jean‑Marie Le Pen.

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Dom i målet Patriciello, nämnt ovan, punkt 33.
(3) Dom i målet Marra, nämnt ovan, punkt 45.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy