Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2311(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2017

Внесени текстове :

A8-0063/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0261

Приети текстове
PDF 599kWORD 69k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Доклад от 2016 г. относно Сърбия
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия (2016/2311(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО(1),

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208), решението на Европейския съвет от 2 март 2012 г. да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, както и решението на Европейския съвет от 27—28 юни 2013 г. да започне преговори със Сърбия,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., която призна съдържанието на становището на Международния съд и приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на петото заседание на парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране ЕС—Сърбия, проведено на 22-23 септември 2016 г.,

—  като взе предвид доклада относно политиката в областта на предприятията и промишлеността, приет на 7 октомври 2016 г. от Съвместния консултативен комитет на гражданското общество ЕС—Сърбия,

—  като взе предвид окончателния доклад на ограничена мисия за наблюдение на изборите на ОССЕ/БДИПЧ относно предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 29 юли 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 9 ноември 2016 г. относно Сърбия за 2016 г. (SWD(2016)0361),

—  като взе предвид оценката на Комисията относно програмата за икономически реформи в Сърбия (2016—2018 г.) (SWD(2016)0137),

—  като взе предвид съвместните заключения на Икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 26 май 2016 г. (9500/2016),

—  като взе предвид заключенията на председателството от 13 декември 2016 г.,

—  като взе предвид третото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Сърбия, проведено на 13 декември 2016 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно доклада за Сърбия за 2015 г.(2),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0063/2017),

A.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността с необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване;

Б.  като има предвид, че напредъкът на Сърбия по глави 23 и 24 относно принципите на правовата държава и в процеса на нормализиране на отношенията с Косово, както е посочено в глава 35, продължава да бъде от съществено значение за общия темп на преговорния процес съгласно преговорната рамка;

В.  като има предвид, че Сърбия предприе важни стъпки за нормализиране на отношенията с Косово, които доведоха до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г. и до споразуменията от август 2015 г., но че предстои още много да се направи в това отношение; като има предвид, че са необходими спешни мерки за справяне, постигане на напредък и решаване на всички висящи въпроси между двете държави;

Г.  като има предвид, че Сърбия запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да прилага Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА);

Д.  като има предвид, че е необходимо изцяло да се гарантира прилагането на правната рамка относно защитата на малцинствата, по-специално в областта на образованието, използването на езика и достъпа до медийни и религиозни услуги на езиците на малцинствата, както и на подходящо политическо представителство на националните малцинства на местно, регионално и национално равнище;

1.  приветства започването на преговорите по глава 23 („Съдебна система и основни права“) и глава 24 („Правосъдие, свобода и сигурност“), които са глави от ключово значение в подхода на ЕС за разширяване, основан на принципите на правовата държава, тъй като напредъкът по тези глави продължава да бъде особено важен за общия темп на преговорния процес; приветства отварянето на глави 32 („Финансов контрол“) и 35 („Други въпроси“), започването на преговори по глава 5 („Обществени поръчки“) и отварянето и временното затваряне на глава 25 („Наука и научни изследвания“); започването на преговори по глава 20 („Предприятия и индустриална политика”) и отварянето и временното затваряне на глава 26 („Образование и култура”); очаква с нетърпение отварянето на допълнителни глави, които са подготвени от техническа гледна точка;

2.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия по пътя към интеграция в ЕС и нейния конструктивен и добре подготвен подход към преговорите, което е ясен знак за решителност и политическа воля; призовава Сърбия да продължи да насърчава активно и да популяризира това стратегическо решение сред сръбското население, включително като съдейства за увеличаване на осведомеността на сръбските граждани относно финансирането от бюджета на ЕС, предназначено за Сърбия; приканва сръбските държавни органи да се въздържат от изказвания против ЕС и послания, отправени към обществеността; подчертава необходимостта от по-информирани, прозрачни и конструктивни дебати относно ЕС, неговите институции и последиците от членството в ЕС; отбелязва подобрението на диалога и публичните консултации със съответните заинтересовани страни и гражданското общество, както и тяхното включване в процеса на интеграция в ЕС;

3.  подчертава, че цялостното прилагане на реформите и политиките продължава да бъде основен показател за успеха на процеса на интеграция; приветства приемането на ревизираната Национална програма за приемане на достиженията на правото на ЕС; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и мониторинга на прилагането на новото законодателство и политики, като създаде подходящ и ефикасен административен капацитет, и положи допълнителни усилия да гарантира системното участие на гражданското общество в диалозите относно политиките, включително относно процеса на присъединяване, като инструмент за подобряване стандартите на демократичното управление; приветства продължаващите инициативи на Службата на правителството за сътрудничество с гражданското общество, чиято цел е да се подобри сътрудничеството между държавата и гражданския сектор;

4.  отбелязва забавянето в усвояването на предприсъединителната помощ, което се дължи също и на неподходящата институционална рамка; настоятелно призовава органите да потърсят положителни примери и добри практики сред държавите членки; подчертава необходимостта от създаването на ефективна и цялостна институционална система на национално, регионално и местно равнище за усвояването на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и други налични средства;

5.  приветства напредъка, постигнат от Сърбия за развитието на функционираща пазарна икономика и подобряването на цялостната икономическа ситуация в страната; подчертава, че Сърбия е постигнала значителен напредък при преодоляването на някои слабости по отношение на своята политика, в частност по отношение на бюджетния дефицит, който в момента е под равнището, определено чрез критериите от Маастрихт; подчертава, че перспективите за растеж са се подобрили и вътрешните и външните дисбаланси са намалени; приветства факта, че преструктурирането на държавни предприятия напредва, особено в областта на енергетиката и железопътния транспорт, и подчертава колко е важно те да бъдат управлявани професионално, за да станат по-ефективни, конкурентни и икономически жизнеспособни; подчертава значението на заетостта в публичния сектор в Сърбия и значението на зачитането на правата на работниците;

6.  отбелязва резултатите от произведените на 2 април 2017 г. президентски избори; категорично осъжда използваната по време на кампанията за президентските избори реторика от официалните представители на правителството и проправителствените медии срещу останалите кандидати за президент; изразява съжаление по повод неравнопоставения достъп на кандидатите до медиите по време на предизборната кампания, както и по повод ваканцията на парламента по време на кампанията, чрез което на политиците от опозицията беше отнет форум за публични изяви; призовава органите да разследват надлежно различните сигнали за нередности, насилие и сплашване по време на изборите; признава провежданите по това време протести в различни сръбски градове и насърчава органите да разгледат техните искания в съответствие с демократичните стандарти и духа на демокрацията;

7.  подчертава първостепенната роля на малките и средните предприятия (МСП) за икономиката на Сърбия за по-нататъшното подобряване на бизнес средата в частния сектор; призовава сръбското правителство и институциите на ЕС да разширят възможностите си за финансиране на МСП, особено в областта на ИТ и цифровата икономика; приветства усилията на Сърбия в областта на двойното и професионалното образование с цел справяне с младежката безработица и подчертава важността на организиране на обучението по начин, който отчита в по-голяма степен търсенето на пазара; насърчава Сърбия да развива предприемачеството, особено сред младите хора; отбелязва неблагоприятните демографски тенденции и явлението “изтичане на мозъци” и призовава Сърбия да въведе национални програми за насърчаване на младежката заетост;

8.  приветства провеждането на парламентарни избори на 24 април 2016 г., които бяха оценени положително от международните наблюдатели; призовава органите на властта изцяло да изпълнят препоръките на мисията за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, по-специално по отношение на пристрастното медийно отразяване, неправомерното облагодетелстване на традиционните партии, неясното разграничение между държавните и партийните дейности, процеса на регистрация и липсата на прозрачност на финансирането на политическите партии и на предизборната кампания; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде в съответствие с най-високите международни стандарти; призовава органите на властта да разследват надлежно сигналите за нарушения, насилие и сплашване по време на изборния процес; призовава Сърбия да гарантира свободни и честни избори през април 2017 г.;

9.  отбелязва, че министър-председателят Александър Вучич спечели 55,08 % от гласовете на президентските избори от 2 април 2017 г.; подчертава, че многопартийна делегация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) наблюдава изборите, както и че ОССЕ/БДИПЧ разположиха мисия за оценка на изборите;

10.  подновява призива си към Сърбия, в съответствие с изискванията на статута й на кандидатка, постепенно да приведе своята външна политика и политика на сигурност в съответствие с тази на ЕС, включително политиката по отношение на Русия; счита, че провеждането на съвместни военни учения между Сърбия и Русия е повод за съжаление; изразява загриженост във връзка с присъствието на руски военновъздушни съоръжения в Ниш; изразява съжаление, че през декември 2016 г. Сърбия беше една от 26-те държави, които не подкрепиха резолюцията на Обединените нации относно Крим, в която се призоваваше за международна мисия за наблюдение на положението с правата на човека на полуострова; приветства значителния принос на Сърбия в редица мисии и операции на ЕС по линия на ОПСО (EUTM Мали, EUTM Сомалия, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), както и нейното продължаващо участие в международни мироопазващи операции; решително насърчава и подкрепя Сърбия в преговорите за присъединяване към СТО;

11.  поздравява Сърбия за конструктивния и хуманитарен подход при справянето с миграционната криза; призовава Сърбия да укрепи посочения конструктивен подход и по отношение на съседните държави; оценява положително факта, че Сърбия положи значителни усилия, за да гарантира, че гражданите на трети държави получават подслон и хуманитарна помощ с подкрепата на ЕС и международната общност; подчертава, че Сърбия следва да приеме и да прилага новото законодателство в областта на убежището; призовава сръбските органи до продължат да предоставят на всички бежанци и мигранти основни услуги като подходящо жилищно настаняване, храна, хигиена и здравеопазване; призовава Комисията и Съвета да осигурят непрекъсната подкрепа за Сърбия в преодоляването на предизвикателствата, свързани с миграцията и да следят отблизо прилагането на финансови субсидии за организация и справяне с мигрантските потоци; насърчава Сърбия да поддържа тенденцията за намаляване на броя на търсещите убежище лица, които влизат в ЕС от Сърбия; призовава Сърбия изцяло да зачита правата на лицата, търсещи убежище в Сърбия, и да гарантира идентификацията и защитата на непридружените малолетни и непълнолетни лица; призовава Комисията да продължи работата по отношение на миграцията с всички държави от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти;

Принципи на правовата държава

12.  отбелязва, че въпреки че е постигнат известен напредък в областта, свързана със съдебната система, по-специално чрез предприемането на мерки за хармонизиране на съдебната практика и по-нататъшно насърчаване на системата за подбор на персонал въз основа на качествата, независимостта на съдебната система не е гарантирана на практика, и това пречи на съдиите и прокурорите да прилагат приетото законодателство; призовава органите на властта да приведат конституционната и законовата уредба в съответствие с европейските стандарти, с цел да се намали политическото влияние при наемането и назначаването на съдии и прокурори; подчертава, че качеството и ефикасността на съдебната система и достъпа до правосъдие продължават да бъдат ограничени поради неравномерното разпределение на работното натоварване, от претрупаност с висящи дела и липса на система за предоставяне на безплатна правна помощ, която трябва да бъде въведена; призовава да бъдат приложени решенията на Европейския съд по правата на човека;

13.  изразява загриженост от липсата на напредък в борбата срещу корупцията и настоятелно призовава Сърбия да покаже ясна политическа воля и ангажимент в борбата с този проблем, включително като укрепи и изцяло приложи правната уредба; призовава Сърбия да ускори изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията и плана за действие, и призовава за съставянето на първоначален доклад с резултатите от разследванията, наказателното преследване и осъдителните присъди по дела за корупция на високо равнище; приветства напредъка по финализирането на проекта на закон относно Агенцията за борба с корупцията, както и прилагането на дейностите за предотвратяване и борба с корупцията, предвидени в новосъздадения туининг проект (проект по побратимяване) на ЕС; настоятелно призовава Сърбия да измени и прилага раздела относно икономическите престъпления и корупционните практики на Наказателния кодекс с цел да осигури надеждна и предвидима наказателноправна рамка; изразява загриженост във връзка с многократните случаи на изтичане на информация към медиите, отнасяща се до текущи разследвания; призовава сръбските органи сериозно да разследват редица знакови случаи, в които доказателствата за предполагаемите закононарушения бяха представени от журналисти; подновява призива си за подходяща реформа в областта на нарушенията, свързани със злоупотреба със служебно положение и злоупотреба с отговорна длъжност, така че да се предотвратят възможни злоупотреби или произволни тълкувания; подчертава, че прекаленото прибягване към разпоредбите относно злоупотребите със служебно положение в частния сектор вреди на бизнес климата и пречи на правната сигурност; призовава Сърбия да гарантира неутралност и приемственост на публичната администрация;

14.  приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество, напредъка, постигнат в борбата с организираната престъпност, както и приемането от Сърбия на първа национална оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност (SOCTA); призовава Сърбия да положи повече усилия за разследване на по-мащабните престъпни мрежи, да подобри финансовото разследване и полицейските действия, основани на разузнаването и да състави солидно досие с окончателни присъди; призовава Сърбия изцяло да приложи приетия през февруари 2016 г. Закон за полицията, да осигури съгласуваност с разпоредбите на ЕС относно конфискацията на имущество, придобито чрез престъпна дейност и да установи сигурна платформа за обмен на разузнавателни данни между правоприлагащите органи; приветства неотдавнашните изменения в Закона за публичната собственост и подчертава, че трябва да се осигури прозрачното му и недискриминационно прилагане, и да се вземат допълнителни мерки за постигането на правна яснота във връзка с правата на собственост; призовава за полагането на допълнителни усилия по въпроса за обхвата, прилагането и ефектите на Закона за организацията и правомощията на държавните органи в производствата за военни престъпления; призовава органите да разгледат случаите на прекомерна употреба на сила от полицията срещу гражданите; със загриженост се запозна с противоречивите събития в квартала на Белград Савамала, по отношение по-конкретно на разрушаването на частна собственост; изразява загриженост по повод факта, че измина цяла година, без да бъде постигнат какъвто и да било напредък в разследването, и призовава за бързото разрешаване на случая и пълното сътрудничество със съдебните органи в разследването и подвеждането на извършителите под съдебна отговорност; призовава сръбското министерство на вътрешните работи и органите на местно управление в Белград да сътрудничат изцяло с прокуратурата по случая; призовава органите да се въздържат от обвинения, натиск и нападки, насочени срещу членовете на гражданското движение „Ne da(vi)mo Beograda“;

15.  приветства активната роля на Сърбия в борбата срещу тероризма и припомня, че още през 2014 г. Сърбия криминализира дейностите на чуждестранните бойци в съответствие с Резолюция 2178(2014) на Съвета за сигурност на ООН; настоятелно призовава приемането на националната стратегия за предотвратяване и борба с тероризма да приключи през март 2016 г.; призовава Сърбия да изпълни изцяло препоръките на доклада за оценка на Сърбия, изготвен от експерти от групата на Съвета на Европа относно оценката на мерките за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално препоръките на специалната група за финансови действия относно мерките за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари; приветства продължаващото международно и регионално сътрудничество на Сърбия в борбата с наркотиците, но подчертава, че са необходими допълнителни усилия за проследяване и наказателно преследване на престъпните мрежи, заети в трафика на хора; счита, че регионална стратегия и засилено сътрудничество в региона са от основно значение за справяне с корупцията и организираната престъпност;

Демокрация

16.  приветства предприетите мерки за подобряване на прозрачността и процеса на консултации в парламента, включително публичните изслушвания и редовните срещи и консултации с Националния конвент по европейска интеграция, особено като се има предвид, че те са важна част от преговорната процедура; продължава да бъде загрижен относно масовото използване на спешни процедури при приемане на законодателство; подчертава, че честото използване на спешни процедури и промени в последния момент в парламентарния дневен ред подкопава ефективността на Парламента, качеството и прозрачността на законотворческия процес, като същевременно не винаги дава възможност за достатъчно консултиране със заинтересованите страни и широката общественост подчертава, че упражняваният от Парламента контрол над изпълнителната власт трябва да бъде засилен; призовава за по-добра координация на всички равнища и за незабавно приемане на кодекса за поведение на Парламента; изразява съжаление, че поради смущения, ръководителят на делегацията на ЕС в Сърбия не беше в състояние да представи доклада на Комисията в комисията по въпросите на европейската интеграция на Парламента на Сърбия; подчертава, че ръководителят на делегацията на ЕС следва да може да представи този доклад без необосновани пречки и че това също така ще даде възможност за подходящ контрол на процеса на присъединяване от страна на Парламента на Сърбия;

17.  отбелязва, че Конституцията трябва да бъде изменена, за да отрази напълно препоръките на Венецианската комисия, по-конкретно по отношение на ролята на Парламента за назначенията в съдебната система, контрола на политическите партии върху мандата на членовете на Парламента, независимостта на основните институции и защитата на основните права;

18.  приветства приемането на програмата за реформа на управлението на публичните финанси, на стратегия за електронно управление, на стратегия за реформа на законодателството и изготвянето на нови закони за общите административни процедури, за възнаграждението в публичния сектор и за държавните служители на провинциално и местно равнище на управление; отбелязва, че изпълнението на плана за действие за реформа в публичната администрация напредва бавно в някои области, и че не е постигнат напредък в изменението на правната уредба за държавните служители в централната администрация; подчертава, че са необходими повече усилия за повишаване на професионализма и деполитизиране на администрацията, както и за повишаване на прозрачността на процедурите за назначаване и освобождаване на персонала;

19.  отново подчертава значението на независимите регулаторни органи като омбудсмана, комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни, Държавната сметна палата, Агенцията за борба с корупцията и Съвета за борба с корупцията, при осигуряването на надзор и отчетност на изпълнителната власт; подчертава необходимостта от прозрачност и отчетност на държавните институции; призовава органите да защитават изцяло независимостта на посочените регулаторни органи, да предоставят цялостна политическа и административна подкрепа за тяхната работа и да осигуряват подходящи мерки в отговор на техните препоръки; призовава органите да се въздържат от обвинения и необосновани политически нападки срещу омбудсмана;

20.  подчертава необходимостта от осигуряване на достъпна образователна система с цялостен и балансиран учебен план, включващ значението на правата на човека и защитата от дискриминация, и на възможности за работа и обучение за младежите и от популяризиране на европейските програми за обучение, като например програма „Еразъм“;

Права на човека

21.  подчертава, че е установена законодателната и институционалната рамка за спазването на международното право в областта на правата на човека; подчертава, че е необходимо последователното прилагане на територията на цялата страна; отбелязва, че са необходими по-нататъшни постоянни усилия за подобряване на положението на лицата, принадлежащи към уязвими групи, включително хората с увреждания, хората с ХИВ/СПИН, ЛГБТИ лица, мигрантите, търсещите убежище лица и етническите малцинства; подчертава, че е необходимо сръбските органи, всички политически партии и обществени лица да насърчават климат на толерантност и приобщаване в Сърбия; призовава органите да осигурят правилно прилагане на приетото законодателство за борба с дискриминацията, особено във връзка с престъпленията от омраза; изразява своята загриженост относно Закона за правата на цивилните жертви на войната, които изключват редица групи от жертви на насилие по време на конфликта и призовава органите за преразгледат посочения закон;

22.  подновява загрижеността си във връзка с това, че не е отбелязан напредък по отношение на подобряването на положението в областта на свободата на словото и автоцензурата на медиите — явление, което се влошава; подчертава, че политическа намеса, заплахи, сплашване и насилие срещу журналисти, включително физически нападения, устни и писмени заплахи и посегателства върху имущество продължават да бъдат повод за загриженост; призовава органите публично и нееднозначно да осъдят всички нападения, да предоставят подходящи ресурси за по-проактивното разследване на всички случаи на нападения на журналисти и медии, и бързо да подведат извършителите под съдебна отговорност; изразява загриженост по повод факта, че гражданските дела за клевета и кампаниите за оклеветяване са непропорционално насочени срещу критичните медии и журналисти, и относно евентуалното въздействие върху свободата на медиите на съдебните решения по дела за клевета; изразява загриженост във връзка с негативната кампания срещу разследващи журналисти, които съобщават за корупция, и призовава правителствените служители да се въздържат от участие в такива кампании; призовава за пълното прилагане на новите закони за медиите; приветства подписването на споразумението за сътрудничество и защита на журналистите между прокурорите, полицията и журналистите и сдруженията на медиите, и очаква неговото изпълнение; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и финансирането им; насърчава правителството да гарантира независимостта и финансовата устойчивост на двете обществени медийни организации и финансовата жизнеспособност на медийното съдържание на малцинствени езици и да увеличи ролята на обществените радио- и телевизионни оператори;

23.  изразява загриженост, че Законът за рекламната дейност беше приет през 2015 г. без надлежна обществена консултация и бяха премахнати важни разпоредби като тези във връзка със забраната за реклама на публичните органи и на политически реклами извън предизборните кампании;

24.  изразява съжаление относно изискването използването на средствата по ИПП да налага на организациите на гражданското общество да установят партньорства с държавата, за да бъде успешна тяхната кандидатура;

25.  осъжда негативната кампания на правителството и на управляваните от правителството медии спрямо организациите на гражданското общество (ОГО); изразява загриженост относно факта, че правителството е създало фиктивни институции на ОГО в противодействие на независимите ОГО; счита за неприемливо, че е необходимо партньорство с правителството, за да бъде успешна кандидатурата на ОГО за средства по ИПП;

Зачитане и защита на малцинствата

26.  потвърждава, че насърчаването и защитата на правата на човека, включително правата на националните малцинства, е основната предпоставка за присъединяване към ЕС; приветства приемането на план за действие за прилагане на правата на националните малцинства, както и приемането на наредба за създаване на фонд за националните малцинства, която трябва да бъде приложена; призовава за пълното прилагане на плана за действие и приложението към него по всеобхватен и прозрачен начин, с конструктивното ангажиране на всички страни; подновява призива си към Сърбия да осигури последователното прилагане на законодателството за защита на малцинствата и да обърне специално внимание на недискриминационното третиране на националните малцинства в цялата страна, включително по отношение на образованието, използването на езици, подходящо представителство в съдебната система, публичната администрация, националния парламент и местните и регионалните органи, и достъпа до медийни и религиозни услуги на езиците на малцинствата; приветства приемането на нови образователни стандарти за преподаване на сръбски език като немайчин език и напредъка в превода на учебниците на малцинствени езици, и насърчава сръбските органи да гарантират устойчивостта на тези процеси; приканва Сърбия да прилага изцяло всички международни договори, отнасящи се до правата на малцинствата;

27.  отбелязва, че мултиетническото, мултикултурното и верското многообразие на Войводина също допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че Войводина запази високо равнище на защита на малцинствата и че положението на междуетническите отношения е останало добро; подчертава, че автономията на Войводина не следва да бъде отслабвана и че Законът за ресурсите на Войводина следва да бъде приет без допълнително забавяне, както е записано в Конституцията; приветства успеха на сръбския град Нови Сад, който беше избран за европейска столица на културата през 2021 г.;

28.  отбелязва приемането на новата стратегия за социално приобщаване на ромите за 2016—2025 г., която обхваща образованието, здравеопазването, жилищното настаняване, заетостта, социалната закрила, борбата срещу дискриминацията и свързаното с пола неравенство; призовава за пълно и бързо прилагане на новата стратегия за приобщаване на ромите, тъй като те са най-слабата, най‑маргинализираната и най-дискриминирана група в Сърбия, за незабавно приемане на плана за действие и за създаване на орган за координация на изпълнението на плана за действие; осъжда разрушаването на неформални ромски селища от органите без предупреждение или предлагане на алтернативно настаняване; изразява изключителна загриженост във връзка с неиздаването на лични документи на ромите, което ограничава техни основни права; счита, че всички гореизложени въпроси подтикват голям брой роми от Сърбия да търсят убежище в ЕС;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

29.  приветства факта, че Сърбия продължава да се ангажира конструктивно с двустранни отношения с другите страни, обхванати от процеса на разширяване, и със съседните държави — членки на ЕС; насърчава Сърбия да укрепи проактивния си и позитивен ангажимент по отношение на съседите си и в региона, да насърчава добросъседски отношения и да засили усилията си за разрешаване на двустранните проблеми със съседните държави в съответствие с международното право; подновява призовава си към органите да улеснят достъпа до архивите, които се отнасят до бившите републики на Югославия; призовава Сърбия да изпълнява изцяло двустранните споразумения със съседните държави; подчертава, че неразрешените двустранни спорове не следва да оказват отрицателно въздействие върху процеса на присъединяване; насърчава Сърбия да укрепи сътрудничеството със съдените държави — членки на ЕС, по-конкретно в пограничните райони, за да улесни икономическото развитие;

30.  оценява положително факта, че Сърбия е показала все по-конструктивно участие в инициативи за регионално сътрудничество, като Дунавската стратегия, Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Централноевропейското споразумение за свободна търговия, Адриатическо-Йонийската инициатива, процеса от Бърдо—Бриони, инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност, както и Берлинския процес; приветства срещата на министър-председателите на България, Румъния и Сърбия относно сътрудничеството в областта на енергийната и транспортната инфраструктура и подкрепя идеята за постоянен формат на срещите на „Групата от Крайова“; подчертава значението на Регионалната служба за младежко сътрудничество на Западните Балкани за насърчаване на помирението; призовава Сърбия да приложи отнасящите се до свързаността мерки за реформи, свързани с програмата в областта на свързаността, както и заключенията на Парижката конференция за Западните балкани от 2016 г. и Регламента относно трансевропейска транспортна мрежа; приветства ролята на Търговско-промишлената палата на Сърбия за насърчаването на регионалното сътрудничество и приноса за създаването на Западнобалкански инвестиционен форум на палатите;

31.  приветства приемането на национална стратегия за разследване и наказателно преследване на военни престъпления; призовава Сърбия да насърчава климат на уважение и толерантност и осъжда всички форми на слово на омраза, общественото одобрение и отричане на геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления; отбелязва, че мандатът на бившия прокурор за военните престъпления изтече през декември 2015 г.; подчертава, че назначаването на негов приемник е повод за сериозна загриженост; призовава за прилагането на национална стратегия и приемането на оперативна стратегия за наказателно преследване в съответствие с принципите и правилата на международното право и международните стандарти; призовава за засилено регионално сътрудничество при разглеждането и разрешаването на всички неразрешени въпроси в това отношение, включително чрез сътрудничество между отделите за военни престъпления към прокурорските служби в региона по въпроси от взаимен интерес; призовава за цялостно сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ), което продължава да бъде от съществено значение; призовава военните престъпления да се третират без каквато и да е форма на дискриминация по отношение на подхода спрямо безнаказаността и осигуряването на отчетност; настоятелно призовава органите да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, местоположението на масовите гробове и гарантирането на правата на жертвите и техните семейства; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на Регионална комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия и настоятелно призовава сръбското правителство да поеме ръководната роля за нейното учредяване;

32.  изразява своята загриженост относно участието на някои висши сръбски официални лица в честванията на Деня на Република Сръбска на 9 януари 2017 г., които бяха проведени в нарушение на решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина; подчертава, че както Сърбия, като държава кандидат, така и Босна и Херцеговина, както потенциален кандидат за членство, чрез своите действия трябва да защитават и популяризират принципите на правовата държава; призовава сръбските органи да подкрепят конституционните реформи в Босна и Херцеговина, за да се укрепи капацитетът на държавата да функционира и да участва в преговорите за присъединяване към ЕС;

33.  приветства откриването на три нови гранично-пропускателни пункта между Сърбия и Румъния като развитие в положителна посока и препоръчва да бъдат открити трите гранично-пропускателни пункта с България Салаш—Ново корито, Банкя—Петачинци и Трекляно—Босилеград, при които има забавяне;

34.  приветства както Сърбия, така и Албания във връзка с продължаващия им ангажимент за подобряване на двустранните отношения и укрепване на регионалното сътрудничество на политическо и обществено равнище, например посредством Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO) със седалище в Тирана; насърчава двете държави да продължат своето добро сътрудничество с цел насърчаване на помирението в региона;

35.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия в процеса на нормализиране на отношенията с Косово и ангажимента ѝ за прилагането на споразуменията, постигнати в рамките на диалога с посредничеството на ЕС; потвърждава, че напредъкът в диалога следва да се измерва в зависимост от неговото прилагане на място; следователно призовава двете страни да продължат действията за цялостното прилагане, добросъвестно и своевременно на всички договорености, постигнати до момента, и за решително продължаване на процеса на нормализиране, включително въпроса за сдружението на сръбските общини; насърчава Сърбия и Косово да се разкрият нови области за диалог с цел подобряване на живота на хората и цялостно нормализиране на отношенията; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да извърши оценка на резултатите на страните по споразуменията при изпълнението на техните задължения;

36.  въпреки това изразява съжаление относно решението на сръбските органи да не позволят на бившия президент на Косово Атифете Яхяга да присъства на фестивала „Mir ëdita, Dobar Dan“ в Белград, на който беше поканена да произнесе реч относно жертвите на сексуално насилие по време на войната в Косово; също така изразява съжаление относно последвалата реципрочна мярка, приета от органите на Косово, с която на сръбския министър на труда Александър Вулин се забранява да влиза на територията на Косово; подчертава, че подобни решения са в нарушение на споразумението от Брюксел относно свободата на движение, сключено между Сърбия и Косово в рамките на процеса на нормализиране на отношенията между двете държави;

37.  изразява сериозна загриженост по повод неотдавнашното напрежение между Сърбия и Косово по повод първото пътуване с влак от Белград до северна Митровица, включително изявления за насърчаване на война и антиевропейска реторика; подчертава необходимостта Белград и Прищина да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да застрашат постигнатия досега напредък в този процес и да се въздържат от провокационни действия и ненужна реторика, която би могла да затрудни процеса на нормализация;

38.  приветства подкрепата, която сръбските органи оказаха на Черна гора, при разследването на неуспешните атаки, планирани за деня на изборите в Черна гора през 2016 г.; отбелязва, че сръбските органи са арестували двама заподозрени след издаване на заповед за арест от Черна гора; насърчава сръбските органи да продължават да си сътрудничат с Черна гора във връзка с организацията на екстрадирането на заподозрените в Черна гора в съответствие с условията на двустранното споразумение за екстрадиция между двете държави;

39.  призовава Комисията да положи допълнителни усилия за подкрепа на един истински помирителен процес в региона, по-специално посредством подкрепа за културни проекти, посветени на близкото минало и популяризиращи общо и споделено разбиране за историята и обществена и политическа култура на толерантност, приобщаване и помирение;

Енергетика

40.  призовава Сърбия да приложи в пълна степен отнасящите се до свързаността мерки за реформи в сектора на енергетиката; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да вземе мерки за подобряване на привеждането на законодателството в съответствие с достиженията на правото в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и борбата срещу изменението на климата, включително приемането на цялостна политика в областта на климата; призовава за ратифицирането на Парижкото споразумение за климата; призовава за разработването на стратегия в областта на хидроенергетиката за Западните Балкани като цяло, която да съответства на законодателството на ЕС в областта на околната среда и призовава органите да използват допълнителното финансиране от ЕС на стойност 50 милиона евро, за да развият потенциала на региона в областта на хидроенергетиката; поздравява Сърбия за създаването на системата за финансиране на опазването на околната среда чрез Зеления фонд; подчертава необходимостта Сърбия да развива междусистемната свързаност на газопреносните и електропреносните мрежи със своите съседи; насърчава Сърбия да ускори техническата и бюджетната подготовка за газопреносната връзка България—Сърбия;

41.  посочва, че Сърбия все още не е приела официално стратегията за управление на водите и не е преразгледала Закона за водите и Националния план за управление на басейна на река Дунав; подчертава, че тези закони са от основно значение за по-нататъшно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за подобряване на прилагането на директивите на ЕС в областта на водите;

o
o   o

42.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1)OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
(2)Приети текстове, P8_TA(2016)0046.

Правна информация - Политика за поверителност