Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2311(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0261

Hyväksytyt tekstit
PDF 201kWORD 52k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. kesäkuuta 2017 Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2311(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/213/EY(1),

–  ottaa huomioon komission 12. lokakuuta 2011 antaman lausunnon Serbian Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta (SEC(2011)1208), Eurooppa-neuvoston 2. maaliskuuta 2012 tekemän päätöksen myöntää Serbialle ehdokasmaan asema ja Eurooppa-neuvoston 27. ja 28. kesäkuuta 2013 pidetyssä kokouksessa tekemän päätöksen avata neuvottelut Serbian kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA-sopimus), joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2013,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), Kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman 64/298, jossa pantiin merkille Kansainvälisen tuomioistuimen lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon EU:n ja Serbian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 22. ja 23. syyskuuta 2016 pidetyssä viidennessä kokouksessa annetun julkilausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon Serbian kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän yhteisen neuvoa-antavan komitean 7. lokakuuta 2016 antaman kertomuksen yritys- ja teollisuuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) rajoitetun vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin Serbiassa 29. heinäkuuta 2016 järjestetyistä ennenaikaisista parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2016 antaman Serbiaa koskevan vuoden 2016 kertomuksen (SWD(2016)0361),

–  ottaa huomioon komission arvioinnin Serbian talouden uudistusohjelmasta 2016–2018 (SWD(2016)0137),

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 annetut EU:n sekä Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloudellisen ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät (9500/2016),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 annetut neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 järjestetyn EU:n ja Serbian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan kolmannen kokouksen,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Serbiaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0063/2017),

A.  katsoo, että Serbiaa, kuten jokaista EU:n jäsenyyttä hakevaa maata, on tarkasteltava sen mukaan, miten ansiokkaasti se pystyy täyttämään ja panemaan täytäntöön yhteiset kriteerit sekä noudattamaan niitä, ja toteaa, että tarvittavien uudistusten toteuttamisen laatu ja uudistuksiin sitoutuminen määrittävät liittymisaikataulun;

B.  katsoo, että Serbian edistyminen oikeusvaltiota koskevissa luvuissa 23 ja 24 sekä Kosovon-suhteiden normalisoinnissa luvun 35 mukaisesti on edelleen olennaista neuvottelukehyksen mukaisen neuvotteluprosessin yleisen etenemisen kannalta;

C.  ottaa huomioon, että Serbia on toteuttanut merkittäviä toimia normalisoidakseen suhteensa Kosovoon, minkä tuloksena ensimmäinen sopimus, jossa käsitellään suhteiden normalisoimista koskevia periaatteita, tehtiin 19. huhtikuuta 2013 ja sen jälkeen elokuun 2015 sopimukset, mutta katsoo, että paljon on vielä tehtävä tältä osin; katsoo, että on tarpeen toteuttaa kiireesti lisää toimia, jotta voidaan käsitellä näiden kahden maan välisiä avoimia kysymyksiä ja jotta niissä voidaan päästä eteenpäin ja ratkaista ne;

D.  ottaa huomioon, että Serbia on edelleen sitoutunut luomaan toimivan markkinatalouden ja että se on jatkanut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA) täytäntöönpanoa;

E.  katsoo, että on varmistettava vähemmistöjen suojelua koskevan oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano erityisesti kun on kyse koulutuksesta, kielipolitiikasta, mahdollisuuksista käyttää tiedotusvälineitä ja osallistua uskonnollisiin toimituksiin vähemmistökielellä sekä kansallisten vähemmistöjen asianmukaisesta poliittisesta edustuksesta paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla;

1.  suhtautuu myönteisesti neuvottelujen aloittamiseen luvuista 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus), sillä ne ovat tärkeimpiä lukuja oikeusvaltion periaatteeseen perustuvaa laajentumista koskevassa EU:n toimintamallissa ja edistyminen näissä luvuissa on keskeisen tärkeää neuvotteluprosessin yleisen etenemisen kannalta; suhtautuu myönteisesti lukujen 32 (varainhoidon valvonta) ja 35 (muut asiat) avaamiseen, neuvottelujen avaamiseen luvusta 5 (julkiset hankinnat), luvun 25 (tiede ja tutkimus) avaamiseen ja alustavaan päätökseen saattamiseen, neuvottelujen avaamiseen luvusta 20 (yritys- ja teollisuuspolitiikka) sekä luvun 26 (koulutus ja kulttuuri) avaamiseen ja alustavaan päätökseen saattamiseen; odottaa kiinnostuneena teknisesti valmisteltujen uusien lukujen avaamista;

2.  suhtautuu myönteisesti Serbian jatkuvaan sitoutumiseen EU:hun yhdentymiseen ja sen neuvotteluissa osoittamaan rakentavaan ja hyvin valmisteltuun lähestymistapaan, joka on selkeä merkki määrätietoisuudesta ja poliittisesta tahdosta; kehottaa Serbiaa jatkamaan tämän strategisen päätöksen aktiivista tunnetuksi tekemistä Serbian kansalaisten keskuudessa muun muassa lisäämällä heidän tietojaan unionin talousarviosta Serbialle osoitetusta rahoituksesta; kehottaa Serbian viranomaisia pidättäytymään kansalaisille suunnatuista EU:n vastaisista viesteistä ja retoriikasta; korostaa tarvetta käydä tietoon perustuvia, avoimia ja rakentavia keskusteluja EU:sta, sen toimielimistä ja unionin jäsenyyden seurauksista; panee merkille, että vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä näiden osapuolten julkinen kuuleminen on parantunut samoin kuin näiden sitoutuminen EU-yhdentymisprosessiin;

3.  tähdentää, että uudistusten ja toimien perinpohjainen toteuttaminen on yksi tärkeimmistä merkeistä yhdentymisprosessin onnistumisesta; pitää hyvin myönteisenä unionin säännöstön hyväksymistä koskevan tarkistetun kansallisen ohjelman hyväksymistä; kehottaa Serbiaa parantamaan uuden lainsäädännön ja uusien toimien täytäntöönpanon suunnittelua, koordinointia ja seurantaa, luomaan riittävät ja tehokkaat hallinnolliset valmiudet sekä ryhtymään lisätoimiin varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan järjestelmällisen osallistumisen muun muassa liittymisprosessia koskevaan politiikkavuoropuheluun ja pitämään tätä vuoropuhelua välineenä, jolla parannetaan demokraattisen hallinnon normeja; suhtautuu myönteisesti kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä tekevän viranomaisen jatkuviin aloitteisiin, joilla pyritään tehostamaan valtion ja siviilisektorin yhteistyötä;

4.  panee merkille viiveet liittymistä valmistelevan tuen hyödyntämisessä ja katsoo, että se johtuu myös institutionaalisten edellytysten puutteista; kehottaa viranomaisia etsimään myönteisiä esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä jäsenvaltioista; korostaa tarvetta luoda liittymistä valmistelevasta tukivälineestä myönnettyjen ja muiden saatavilla olevien varojen vastaanottamista varten entistä tehokkaampi ja kattavampi paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason institutionaalinen järjestelmä;

5.  suhtautuu myönteisesti Serbian toimivan markkinatalouden kehittämisessä aikaansaamaan edistykseen ja maan yleisen taloustilanteen paranemiseen; korostaa, että Serbia on edistynyt hyvin tiettyjen toimintaansa liittyvien heikkouksien käsittelyssä, mikä koskee erityisesti julkisen talouden alijäämää, joka on nyt Maastrichtin kriteereissä asetetun tason alapuolella; tähdentää, että kasvunäkymät ovat parantuneet ja sekä koti- että ulkomaankaupan epätasapainoa on vähennetty; suhtautuu myönteisesti edistymiseen julkisessa omistuksessa olevien yritysten rakenneuudistuksissa erityisesti energian ja rautatieliikenteen aloilla, ja korostaa, että on tärkeää johtaa kyseisiä yrityksiä ammattimaisesti, jotta niiden tehokkuutta, kilpailukykyä ja kannattavuutta voidaan parantaa; painottaa julkisen sektorin työpaikkojen merkitystä Serbiassa ja työntekijöiden oikeuksien huomioon ottamisen tärkeyttä;

6.  panee merkille 2. huhtikuuta 2017 pidettyjen presidentinvaalien tulokset; tuomitsee voimakkaasti retoriikan, jota hallituksen virkamiehet ja hallitusta tukevat tiedotusvälineet käyttivät presidentinvaalikampanjan aikana muita presidenttiehdokkaita kohtaan; pitää valitettavana ehdokkaiden eriarvoisuutta tiedotusvälineisiin pääsyssä vaalikampanjan aikana sekä parlamentin toiminnan keskeyttämistä kampanjan aikana niin, että oppositiopoliitikoilta evättiin julkinen foorumi; kehottaa viranomaisia tutkimaan asianmukaisesti väitteet vaalien yhteydessä esiintyneistä erilaisista sääntöjenvastaisuuksista, väkivallasta ja uhkailusta; panee tuolloiset protestit useissa Serbian kaupungeissa ja kehottaa viranomaisia ottamaan protestoijien pyynnöt huomioon demokraattisten normien sekä demokratian hengen mukaisesti;

7.  korostaa, että pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) merkitys on keskeinen Serbian taloudelle ja kehottaa Serbiaa parantamaan edelleen yksityisen sektorin liiketoimintaympäristöä; kehottaa Serbian hallitusta ja EU:n toimielimiä laajentamaan pk-yrityksille suuntaamiaan rahoitusmahdollisuuksia etenkin tietotekniikan ja digitaalitalouden aloilla; pitää hyvin myönteisinä harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän koulutusmallin mukaisia Serbian toimia, joilla maa pyrkii puuttumaan nuorisotyöttömyyteen, ja painottaa, että on tärkeää järjestää koulutusta, joka vastaa paremmin työmarkkinoiden kysyntää; kehottaa Serbiaa edistämään yrittäjyyttä erityisesti nuorten keskuudessa; panee merkille epäsuotuisat demografiset trendit ja aivovuodon ja kehottaa Serbiaa luomaan kansallisia ohjelmia nuorison työllisyyden edistämiseksi;

8.  suhtautuu myönteisesti siihen, että 24. huhtikuuta 2016 pidettiin parlamenttivaalit, joista kansainväliset tarkkailijat antoivat myönteisen arvion; kehottaa viranomaisia ottamaan täysimääräisesti huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailuvaltuuskunnan suositukset, erityisesti ne, jotka koskevat tiedotusvälineiden puolueellista raportointia, valtapuolueiden kohtuuttoman edullista asemaa, valtiollisen ja puoluetoiminnan välisen rajan hämärtymistä, vaaliluetteloihin merkitsemisprosessia ja puolueiden ja vaalikampanjoiden rahoituksen avoimuuden puutetta; painottaa, että puolueiden rahoituksessa on noudatettava tiukimpia kansainvälisiä normeja; kehottaa viranomaisia tutkimaan huolellisesti vaalien yhteydessä esiin nousseet väitteet sääntöjenvastaisuuksista, väkivallasta ja pelottelusta; kehottaa Serbiaa turvaamaan oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit huhtikuussa 2017;

9.  toteaa, että pääministeri Aleksandar Vučić sai 55,08 prosenttia äänistä 2. huhtikuuta 2017 pidetyissä presidentinvaaleissa; korostaa, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) monipuoluevaltuuskunta seurasi vaaleja ja että Etyj/ODIHR lähetti niihin vaalien arviointivaltuuskunnan;

10.  toistaa Serbialle sen ehdokasaseman vaatimusten mukaisesti esittämänsä kehotuksen yhdenmukaistaa asteittain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa, myös Venäjän-politiikkaansa, EU:n harjoittaman ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa; pitää valitettavana Serbian ja Venäjän yhteisten sotaharjoitusten järjestämistä; on huolissaan Nišissä olevasta Venäjän lentokalustosta; pitää valitettavana, että joulukuussa 2016 Serbia oli niiden 26 maan joukossa, jotka eivät tukeneet Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmaa Krimistä, jossa ehdotettiin kansainvälisen valtuuskunnan lähettämistä niemimaalle sen ihmisoikeustilanteen tarkkailemiseksi; suhtautuu myönteisesti Serbian merkittävään panokseen useissa unionin YTPP-operaatioissa (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA) ja sen jatkuvaan osallistumiseen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin; kannustaa ja tukee voimakkaasti Serbiaa sen neuvotellessa liittymisestä Maailman kauppajärjestöön;

11.  kiittää Serbiaa sen rakentavasta ja humanitaarisesta lähestymistavasta muuttoliikekriisin hoitamiseen; kehottaa Serbiaa edistämään tätä rakentavaa lähestymistapaa myös naapurimaiden kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että Serbia ryhtyi merkittäviin toimiin varmistaakseen, että kolmansien maiden kansalaisille tarjotaan suojaa ja humanitaarisia tarvikkeita EU:n ja kansainvälisen tuen turvin; korostaa, että Serbian pitäisi antaa ja panna täytäntöön uusi turvapaikkalaki; kehottaa Serbian viranomaisia jatkamaan toimia, joilla kaikille pakolaisille ja maahantulijoille tarjotaan peruspalveluja, kuten asianmukainen asunto, ruoka, saniteettitilat ja terveydenhoito; kehottaa komissiota ja neuvostoa jatkamaan tuen antamista Serbialle muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden käsittelyssä ja seuraamaan tiiviisti taloudellisten tukien käyttöä muuttovirtojen organisoinnissa ja käsittelyssä; kannustaa Serbiaa varmistamaan, että Serbiasta EU:hun tulevien turvapaikanhakijoiden määrä jatkaa laskuaan; kehottaa Serbiaa kunnioittamaan täysimääräisesti turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja varmistamaan ilman huoltajaa olevien ja huoltajastaan eroon joutuneiden alaikäisten tunnistamisen ja suojelemisen; kehottaa komissiota jatkamaan muuttoliikkeen käsittelyä kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa, jotta varmistetaan EU:n ja kansainvälisten normien noudattaminen;

Oikeusvaltioperiaate

12.  panee merkille, että oikeuslaitoksen alalla on edistytty jonkin verran, erityisesti toteuttamalla toimenpiteitä oikeuskäytännön yhdenmukaistamiseksi ja edistämällä edelleen ansioihin perustuvaa rekrytointijärjestelmää, mutta oikeuslaitoksen riippumattomuutta ei ole taattu käytännössä, mikä estää tuomareita ja syyttäjiä panemasta täytäntöön hyväksyttyä lainsäädäntöä; kehottaa viranomaisia lisäksi saattamaan perustuslaillisen ja lainsäädännöllisen kehyksen EU:n normien mukaiseksi, jotta voidaan vähentää poliittista vaikuttamista tuomarien ja syyttäjien rekrytointiin ja nimittämiseen; korostaa, että oikeuslaitoksen ja oikeussuojan toteutumisen laadussa ja tehokkuudessa on edelleen ongelmia työmäärän epätasaisen jakautumisen, oikeusjuttujen hankalan ruuhkautumisen ja ilmaisen oikeusapujärjestelmän puuttumisen vuoksi; katsoo, että on luotava ilmainen oikeusapujärjestelmä; vaatii panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset;

13.  on huolissaan siitä, että korruption torjunnassa ei edistytä, ja kehottaa Serbiaa osoittamaan selkeää poliittista tahtoa ja sitoutumista tämän ongelman käsittelyyn myös tehostamalla oikeuskehystä ja valvomalla, että sitä noudatetaan täysimääräisesti; kehottaa Serbiaa tehostamaan kansallisen korruptiontorjuntastrategian ja ‑toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja kehottaa perustamaan alustavan seurantarekisterin korkean tason korruptiota koskeville tutkimuksille, syyttämisille ja tuomioille; suhtautuu myönteisesti edistymiseen uuden korruptiontorjuntavirastoa koskevan lakiesityksen valmistelussa ja niiden korruption ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien toimien toteuttamiseen, joita on suunniteltu äskettäin käynnistetyn EU:n kumppanuushankkeen kautta; kehottaa Serbiaa muuttamaan rikoslain talous- ja korruptiorikoksia koskevaa osastoa ja panemaan sen täytäntöön uskottavan ja ennustettavan rikosoikeudellisen kehyksen luomiseksi; on huolissaan siitä, että tiedotusvälineille vuodetaan toistuvasti meneillään olevista tutkimuksista; kehottaa Serbian viranomaisia tutkimaan huolellisesti lukuisia korkean profiilin tapauksia, joissa toimittajat ovat esittäneet näyttöä väitetyistä väärinkäytöksistä; palauttaa mieliin aiemmin esittämänsä vaatimuksen, jonka mukaan virka-aseman väärinkäyttöä ja vastuuaseman väärinkäyttöä koskevien rikosten määrittelyä on uudistettava asianmukaisesti, jotta estetään mahdollinen väärinkäyttö ja mielivaltaiset tulkinnat; korostaa, että yksityisellä sektorilla virka-aseman väärinkäyttöä koskevan säännöksen liiallinen käyttö vahingoittaa liiketoimintaympäristöä ja heikentää oikeusvarmuutta; kehottaa Serbiaa takaamaan julkishallinnon puolueettomuuden ja jatkuvuuden;

14.  suhtautuu myönteisesti Serbian aktiiviseen rooliin kansainvälisessä ja alueellisessa poliisiyhteistyössä ja rikosoikeudellisessa yhteistyössä, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa saavutettuun edistykseen ja Serbian ensimmäisen vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan kansallisen uhkakuva-arvion (SOCTA) antamiseen; kehottaa Serbiaa tehostamaan toimia laajempien rikollisverkostojen tutkimiseksi, talousrikosten tutkinnan ja tiedustelutietoihin perustuvan poliisitoiminnan parantamiseksi sekä talousrikostuomioiden luotettavan seurantarekisterin kehittämiseksi; kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön helmikuussa 2016 annetun poliisilain, saattamaan rikoksella hankitun omaisuuden takavarikointia koskevat sääntönsä EU:n sääntöjä vastaaviksi ja perustamaan turvallisen alustan tiedustelutietojen vaihtamiseksi lainvalvontaviranomaisten kesken; suhtautuu myönteisesti yhteiskunnan omaisuudesta annettuun lakiin äskettäin tehtyihin muutoksiin ja korostaa, että molempien sen läpinäkyvä ja syrjimätön täytäntöönpano on varmistettava ja että omistusoikeuksia koskevan oikeusvarmuuden täysimääräiseksi varmistamiseksi olisi toteutettava myös muita toimia; kehottaa toteuttamaan lisätoimia, joilla puututaan valtion viranomaisten organisoinnista ja toimivallasta sotarikoksia koskevissa oikeudenkäynneissä annetun lain soveltamisalaan, vaikutuksiin ja täytäntöönpanoon; kehottaa viranomaisia puuttumaan tapauksiin, joissa poliisin voimankäyttö kansalaisia vastaan on ollut liiallista; panee huolestuneena merkille Belgradin Savamalan kaupunginosan kiistanalaiset tapahtumat, jotka koskivat erityisesti yksityisen omaisuuden hävittämistä; on huolissaan siitä, että nyt on kulunut jo vuosi ilman minkäänlaista edistystä tutkinnassa, ja kehottaa pikaisesti ratkaisemaan asian ja toimimaan täysin yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa asian tutkinnassa, jotta syylliset voidaan saattaa oikeuden eteen; kehottaa Serbian sisäministeriötä ja Belgradin kaupungin viranomaisia toimimaan asiassa täydessä yhteistyössä yleisen syyttäjän kanssa; kehottaa viranomaisia pidättäytymään syytöksistä, painostuksesta ja hyökkäyksistä “Let’s not drown Belgrade” -kansalaisliikkeen jäseniä kohtaan;

15.  pitää myönteisenä Serbian aktiivista roolia terrorismin torjunnassa ja palauttaa mieliin, että Serbia kriminalisoi jo vuonna 2014 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178 (2014) mukaisesti ulkomaalaisten taistelijoiden toiminnan; kehottaa hyväksymään maaliskuussa 2016 laaditun kansallisen strategian terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean (Moneyval) Serbiaa koskevan arviointiraportin suositukset, erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositukset terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastaisista toimista; suhtautuu myönteisesti Serbian jatkuvaan kansainväliseen ja alueelliseen yhteistyöhön huumeiden torjunnassa mutta painottaa, että tarvitaan lisätoimia ihmiskauppaan osallistuvien rikollisverkostojen jäljittämiseksi ja syytteeseen asettamiseksi; katsoo, että alueellinen strategia ja tehostettu yhteistyö alueella on olennaisen tärkeää, jotta voidaan torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta;

Demokratia

16.  suhtautuu myönteisesti parlamentissa avoimuuden ja kuulemisprosessin parantamiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin, muun muassa julkisiin kuulemisiin ja säännöllisin tapaamisiin ja kuulemisiin EU:hun yhdentymistä käsittelevän valmistelukunnan kanssa, erityisesti siksi, että ne ovat tärkeä osa neuvottelumenettelyä; on edelleen huolissaan kiireellisten menettelyjen laajasta käytöstä lainsäädännön antamisessa; tähdentää, että kiireellisten menettelyjen toistuva käyttö ja viimehetken muutokset parlamentin esityslistaan heikentävät parlamentin lainsäädäntöprosessin tehokkuutta, laatua ja avoimuutta, koska se ei aina mahdollista riittävää sidosryhmien ja laajemman yleisön kuulemista; korostaa, että parlamentin mahdollisuuksia valvoa toimeenpanovaltaa on lisättävä; kehottaa tehostamaan koordinointia kaikilla tasoilla ja hyväksymään välittömästi parlamentin menettelysäännöt; pitää valitettavana, että häiriön vuoksi EU:n Serbian edustuston päällikkö ei pystynyt esittelemään komission kertomusta Serbian parlamentin EU:hun yhdentymistä käsittelevässä valiokunnassa; korostaa, että EU:n edustuston päällikön olisi voitava esittää kyseinen kertomus ilman kohtuuttomia esteitä ja että näin mahdollistettaisiin myös se, että Serbian parlamentti voi valvoa asianmukaisesti liittymisprosessia;

17.  huomauttaa, että perustuslakia on tarkistettava, jotta siinä otetaan täysimääräisesti huomioon Venetsian komission suositukset muun muassa parlamentin roolista oikeuslaitoksen nimityksissä, puolueiden harjoittamasta parlamentin jäsenten edustajantehtävän hoitamisen valvonnasta, tärkeimpien toimielinten riippumattomuudesta ja perusoikeuksien suojelusta;

18.  suhtautuu myönteisesti julkisen varainhoidon uudistusohjelman, sähköisen hallinnon strategian, sääntelyuudistusta ja päätöksentekoa koskevan strategian sekä yleisiä hallintomenettelyjä, julkisen sektorin palkkoja ja maakunta- ja paikallishallintotasolla työskenteleviä virkamiehiä koskevien uusien lakien hyväksymiseen; huomauttaa, että julkishallinnon uudistusta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano on ollut joillakin alueilla hidasta ja että keskushallinnon virkamiehiä koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisessa ei ole edistytty; korostaa, että tarvitaan lisää toimia, jotta hallinnosta voidaan tehdä ammattimaisempaa ja vähentää siihen kohdistuvaa poliittista vaikutusvaltaa sekä lisätä rekrytointi- ja erottamismenettelyjen avoimuutta;

19.  muistuttaa riippumattomien sääntelyelinten, kuten oikeusasiamiehen, valtion tarkastusviraston, yleisesti merkittävistä tiedoista ja henkilötietojen suojasta vastaavan viranomaisen, valtion tarkastuslaitoksen sekä korruptiontorjuntaviraston ja -neuvoston, merkityksestä toimeenpanovallan valvonnan ja vastuuvelvollisuuden varmistamisessa; korostaa, että valtion instituutioiden on oltava avoimia ja vastuuvelvollisia; kehottaa viranomaisia turvaamaan täysin näiden sääntelyelinten riippumattomuuden, antamaan täyden poliittisen ja hallinnollisen tuen niiden työlle ja varmistamaan niiden suositusten asianmukaiset jatkotoimet; kehottaa viranomaisia pidättymään oikeusasiamieheen kohdistetuista syytöksistä ja perusteettomista poliittisista hyökkäyksistä;

20.  korostaa tarvetta varmistaa selkeä opetusjärjestelmä, ja täysimittainen ja tasapainoinen opetussuunnitelma, jossa käsitellään myös ihmisoikeuksia ja syrjinnän torjuntaa, sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksia nuorille, ja korostaa lisäksi tarvetta edistää eurooppalaisia opinto-ohjelmia, kuten Erasmus-ohjelmaa;

Ihmisoikeudet

21.  korostaa, että kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön noudattamista koskeva lainsäädännöllinen ja institutionaalinen kehys on olemassa; tähdentää, että täytäntöönpanon on oltava johdonmukaista koko maassa; panee merkille, että heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, kuten romanien, vammaisten henkilöiden, henkilöiden, joilla on hiv/aids, ja hlbti-henkilöiden, maahantulijoiden ja turvapaikanhakijoiden sekä etnisten vähemmistöjen, tilanteen parantamiseksi tarvitaan edelleen jatkuvia toimenpiteitä; tähdentää, että Serbian virnaomaisten, kaikkien puolueiden ja julkisuuden henkilöiden on edistettävä suvaitsevaisuuden ja osallisuuden ilmapiirin kehittymistä Serbiassa; kehottaa viranomaisia varmistamaan syrjinnän torjunnasta annetun lainsäädännön, erityisesti viharikoksiin liittyvän lainsäädännön, asianmukaisen täytäntöönpanon; ilmaisee huolensa sodan siviiliuhrien oikeuksia koskevasta laista, jonka ulkopuolelle on jätetty joitakin konfliktien aikaisten väkivaltaisuuksien uhreiksi joutuneita ryhmiä, ja kehottaa viranomaisia tarkastelemaan uudelleen tätä lakia;

22.  toistaa huolensa siitä, että ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden itsesensuurin saralla ei ole tapahtunut edistymistä vaan ongelmat ovat pahentuneet; korostaa, että poliittinen asioihin puuttuminen, toimittajien uhkailut sekä heihin kohdistuva väkivalta ja painostus, mukaan lukien fyysiset hyökkäykset, sanalliset ja kirjalliset uhkailut ja omaisuuteen kohdistuvat hyökkäykset, aiheuttavat edelleen huolta; kehottaa viranomaisia julkisesti ja yksiselitteisesti tuomitsemaan kaikki hyökkäykset, tarjoamaan asianmukaiset resurssit kaikkien toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan tehtyjen hyökkäysten aktiivisemmaksi tutkimiseksi ja saattamaan syylliset nopeasti oikeuden eteen; on huolissaan kunnianloukkauksia koskevien siviilikanteiden ja mustamaalauskampanjoiden suhteettomasta käytöstä kriittisiä tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan ja tuomioistuimien kunnianloukkauksista antamien päätösten mahdollisista vaikutuksista tiedotusvälineiden vapauteen; on huolissaan korruptiosta kertoneisiin tutkiviin journalisteihin kohdistuneesta kielteisestä kampanjasta ja kehottaa hallituksen virkamiehiä olemaan osallistumatta tällaisiin kampanjoihin; kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön tiedotusvälineitä koskevat lait; suhtautuu myönteisesti syyttäjien, poliisin ja toimittajien sekä tiedotusvälineiden järjestöjen yhteistyötä ja toimittajien suojelemista koskevan sopimuksen allekirjoittamiseen ja odottaa sen täytäntöönpanoa; korostaa, että tiedotusvälineiden omistuksen ja rahoituksen suhteen on noudatettava täydellistä avoimuutta; kehottaa hallitusta takaamaan sekä julkisen palvelun tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja taloudellisen kestävyyden että vähemmistökielisen mediasisällön taloudellisen elinkelpoisuuden ja kasvattamaan julkisen lähetystoiminnan harjoittajien roolia tällä alalla;

23.  on huolissaan siitä, että mainontaa koskeva laki annettiin vuonna 2015 ilman asianmukaista julkista kuulemista ja että lailla kumottiin merkittäviä säännöksiä, kuten säännökset, joilla kielletään viranomaisten harjoittama mainonta ja poliittinen mainonta muulloin kuin vaalikampanjoiden aikana;

24.  pitää valitettavana liittymistä valmistelevan tukivälineen varojen käyttöä koskevaa vaatimusta, jonka mukaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on oltava valtion kumppaneita, jotta niiden hakemukset hyväksyttäisiin;

25.  tuomitsee hallituksen ja hallituksen ohjaamien tiedotusvälineiden negatiivisen kampanjan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä vastaan; on huolissaan siitä, että hallitus perustaa kuvitteellisia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä riippumattomien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vastustamiseksi; ei voi hyväksyä sitä, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on oltava hallituksen kumppaneita saadakseen hyväksytyksi liittymistä valmistelevan tukivälineen rahoitusta koskevat hakemuksensa;

Vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu

26.  korostaa, että ihmisoikeuksien edistäminen, mukaan lukien kansallisten vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, on EU:hun liittymisen perusedellytys; suhtautuu myönteisesti kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksymiseen sekä kansallisia vähemmistöjä koskevan rahaston perustamisesta annetun asetuksen hyväksymiseen ja toteaa, että asetus on pantava täytäntöön; kehottaa panemaan toimintasuunnitelman ja sen liitteen täysimääräisesti täytäntöön kattavalla ja avoimella tavalla niin, että kaikki osapuolet ovat rakentavalla tavalla mukana; toistaa Serbialle esittämänsä kehotuksen varmistaa, että vähemmistöjen suojelemista koskeva lainsäädäntö pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja että kiinnitetään erityistä huomiota kansallisten vähemmistöjen syrjimättömään kohteluun kaikkialla maassa, esimerkiksi koulutuksessa, kielipolitiikassa, asianmukaisen edustuksen varmistamisessa oikeuslaitoksessa, julkishallinnossa, kansallisessa parlamentissa sekä paikallisissa ja alueellisissa elimissä sekä mahdollisuuksissa käyttää tiedotusvälineitä ja osallistua uskonnollisiin toimituksiin vähemmistökielillä; pitää myönteisenä uusien vaatimusten hyväksymistä serbian opettamiselle vieraana kielenä ja edistystä oppikirjojen kääntämisessä vähemmistökielille, ja kehottaa Serbian viranomaisia varmistamaan, että nämä hankkeet jatkuvat; kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön kaikki vähemmistöjen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset;

27.  toteaa, että Vojvodinan monietnisyys, monikulttuurisuus ja monitunnustuksellisuus vahvistaa osaltaan Serbian identiteettiä; korostaa, että Vojvodinassa on säilytetty vähemmistöjen suojelun korkea taso ja että etnisten ryhmien välinen tilanne on pysynyt hyvänä; korostaa, että Vojvodinan autonomiaa ei tulisi heikentää ja että laki Vojvodinan luonnonvaroista olisi hyväksyttävä viipymättä, kuten perustuslaissa säädetään; pitää myönteisenä, että Serbian kaupunki Novi Sad on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2021;

28.  panee merkille, että on hyväksytty romanien sosiaalista osallisuutta koskeva uusi strategia 2016–2025, joka kattaa koulutuksen, terveydenhoidon, asumisen, työllisyyden, sosiaalisen suojelun, syrjinnän torjunnan ja sukupuolten välisen tasa-arvon; kehottaa panemaan tämän strategian täysimääräisesti ja pikaisesti täytäntöön, sillä romanit ovat Serbian heikoimmassa asemassa oleva, marginalisoitunein ja syrjityin kansanryhmä, ja pikaisesti hyväksymään sitä koskevan toimintasuunnitelman ja perustamaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa koordinoivan elimen; tuomitsee romanien epävirallisten asutusten hävittämisen ilman etukäteisilmoitusta tai tarjoamatta vaihtoehtoista majoitusta; on erittäin huolissaan siitä, että romaneille ei ole annettu henkilötodistuksia ja että siten rajoitetaan heidän perusoikeuksiaan; katsoo, että kaikki edellä mainitut ongelmat johtavat siihen, että suuri joukko Serbian romaneja hakee turvapaikkaa EU:sta;

Alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet

29.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Serbia on sitoutunut edelleen rakentavalla tavalla kahdenvälisiin suhteisiin muiden laajentumismaiden ja naapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa; kehottaa Serbiaa lujittamaan aktiivisia ja positiivisia yhteyksiä naapureihinsa ja alueeseen laajemmin, edistämään hyviä naapurisuhteita ja tehostamaan naapurimaiden kanssa toteutettavia toimia kahdenvälisten ongelmien ratkaisemiseksi kansainvälisen oikeuden mukaisesti; kehottaa viranomaisia helpottamaan tutustumista entisiä Jugoslavian tasavaltoja koskeviin arkistoihin; kehottaa Serbiaa panemaan täysipainoisesti täytäntöön kahdenväliset sopimukset naapurimaiden kanssa; tähdentää, että jäljellä olevat kahdenväliset kiistat eivät saa vaikuttaa haitallisesti liittymisprosessiin; kehottaa Serbiaa tehostamaan yhteistyötä naapurimaina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa erityisesti raja-alueilla, jotta edistetään talouden kehitystä;

30.  panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on osoittanut olevansa yhä rakentavammalla tavalla sitoutunut alueellisen yhteistyön aloitteisiin, kuten Tonavan strategiaan, Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessiin, alueelliseen yhteistyöneuvostoon, Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen, Adrian- ja Joonianmeren aloitteeseen, Brdo-Brijunin prosessiin, kuusi Länsi-Balkanin maata kattavaan aloitteeseen ja sen liitettävyysohjelmaan sekä Berliinin prosessiin; pitää myönteisenä Bulgarian, Romanian ja Serbian pääministerien kokousta, jossa käsiteltiin energia- ja liikenneinfrastruktuuriyhteistyötä, ja tukee ajatusta pysyvästä muodosta ”Craiovan ryhmän” kokouksille; korostaa Länsi-Balkanin alueellisen nuorisoalan yhteistyöjärjestön merkitystä alueen sovintoprosessissa; kehottaa Serbiaa panemaan täytäntöön liitettävyysohjelmaan liittyvät liitettävyyttä koskevat uudistustoimenpiteet ja vuonna 2016 Pariisissa pidetyn Kaakkois-Balkania käsitelleen konferenssin päätelmät sekä TEN-T-asetuksen; on tyytyväinen Serbian kauppa- ja teollisuuskamarin rooliin alueellisen yhteistyön edistämisessä ja Länsi-Balkanin kauppakamarien investointifoorumin perustamisessa;

31.  suhtautuu myönteisesti sotarikosten tutkimista ja niistä syyttämistä koskevan kansallisen strategian hyväksymiseen; kehottaa Serbiaa edistämään kunnioituksen ja suvaitsevuuden ilmapiiriä ja tuomitsemaan kaikenlaisen vihapuheen sekä kansanmurhan, rikosten ihmisyyttä vastaan ja sotarikosten julkisen hyväksymisen ja kieltämisen; panee merkille, että edellisen sotarikossyyttäjän toimikausi päättyi joulukuussa 2015; korostaa, että hänen seuraajansa nimittäminen aiheuttaa vakavaa huolta; kehottaa panemaan tämän kansallisen strategian täytäntöön ja hyväksymään operationaalisen syyttämisstrategian kansainvälisten normien ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti; kehottaa tehostamaan alueellista yhteistyötä sotarikosten käsittelyssä ja asiaan liittyvien ratkaisematta olevien ongelmien ratkaisemiseksi esimerkiksi alueen sotarikossyyttäjien yhteistyön avulla yhteisiä huolenaiheita koskevissa kysymyksissä; kehottaa tekemään täysimääräisesti yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen ICTY:n kanssa ja pitää tätä yhteistyötä olennaisen tärkeänä; kehottaa käsittelemään sotarikoksia ilman minkäänlaista syrjintää, käsittelemään rankaisemattomuutta ja varmistamaan vastuullisuus; kehottaa viranomaisia jatkamaan kadonneiden henkilöiden kohtaloiden selvittämistä, paikallistamaan joukkohaudat ja turvaamaan uhrien ja heidän perheidensä oikeudet; vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamista koskevalle aloitteelle ja kehottaa Serbian hallitusta johtamaan komission perustamista;

32.  on huolissaan siitä, useat Serbian korkeat viranomaiset osallistuivat 9. tammikuuta 2017 Serbitasavallan kansallispäivän juhlallisuuksiin, jotka pidettiin uhmaten Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuimen päätöksiä; korostaa, että sekä ehdokasvaltio Serbian että mahdollisen ehdokasvaltion Bosnia ja Hertsegovinan olisi toimillaan puolustettava ja edistettävä oikeusvaltion periaatetta; kehottaa Serbian viranomaisia tukemaan perustuslakiuudistuksia Bosnia ja Hertsegovinassa, jotta vahvistetaan maan toimintavalmiuksia ja valmiuksia osallistua EU-jäsenyyttä koskeviin keskusteluihin;

33.  on tyytyväinen kolmen uuden rajanylityspaikan avaamiseen Serbian ja Romanian rajalla, pitää sitä myönteisenä kehityksenä ja suosittelee kolmen viivästyneen rajanylityspaikan avaamista Bulgarian rajalla Salash-Novo Koritossa, Bankya-Petachincissa ja Treklyano-Bosilegradissa;

34.  on tyytyväinen siihen, että Serbia ja Albania ovat edelleen sitoutuneet parantamaan kahdenvälisiä suhteitaan ja lujittamaan alueellista yhteistyötä poliittisella ja yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi alueellisessa nuorison yhteistyöjärjestössä (Regional Youth Cooperation Office, RYCO), jonka päämaja sijaitsee Tiranassa; kannustaa molempia maita jatkamaan hyvää yhteistyötään sovinnon edistämiseksi alueella;

35.  suhtautuu myönteisesti Serbian jatkuvaan sitoutumiseen normalisointiprosessiin Kosovossa ja sen sitoumukseen panna täytäntöön EU:n tukemassa vuoropuhelussa aikaansaadut sopimukset; korostaa jälleen, että vuoropuhelun edistymistä olisi mitattava sen täytäntöönpanolla paikan päällä; kehottaa siksi molempia osapuolia etenemään kaikkien jo aikaansaatujen sopimusten täysimääräisessä täytäntöönpanossa vilpittömästi ja oikea-aikaisesti ja jatkamaan määrätietoisesti normalisointiprosessia myös Serbian kuntien yhteisöä koskevassa kysymyksessä; kannustaa Serbiaa ja Kosovoa määrittämään uusia keskustelunaiheita vuoropuheluaan varten tavoitteenaan kansalaisten elinolojen kohentaminen ja suhteiden kattava normalisointi; kehottaa uudelleen Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) arvioimaan, missä määrin molemmat osapuolet täyttävät velvoitteensa;

36.  pitää kuitenkin valitettavana Serbian viranomaisten päätöstä olla sallimatta Kosovon entisen presidentin Atifete Jahjagan osallistumista Belgradissa pidettävään Mirëdita, Dobar Dan -juhlaan, jossa häntä oli pyydetty puhumaan Kosovon sodan aikaisen seksuaalisen väkivallan uhreista; pitää myös valitettavana sitä, että Kosovon viranomaiset päättivät tämän jälkeen vastatoimena kieltää Serbian työministeriä Aleksandar Vulinia saapumasta Kosovoon; korostaa, että tällaiset päätökset ovat vastoin liikkumisen vapaudesta tehtyä Brysselin sopimusta, jonka Serbia ja Kosovo tekivät näiden maiden suhteiden normalisointiprosessin yhteydessä;

37.  on vakavasti huolissaan Serbian ja Kosovon äskettäisistä jännitteistä, jotka koskivat ensimmäistä junamatkaa Belgradista Pohjois-Mitrovicaan ja joihin liittyi myös sotaa lietsovia lausumia ja EU:n vastaista retoriikkaa; painottaa, että Serbian ja Kosovon olisi pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka voivat vaarantaa tässä prosessissa jo saavutetun edistyksen, sekä provosoivista toimista ja haitallisesta retoriikasta, jotka voisivat haitata normalisointiprosessia;

38.  pitää myönteisenä, että Serbian viranomaiset tukevat Montenegroa tutkimuksissa, joita se tekee Montenegron vaalipäiväksi vuonna 2016 suunnitellun mutta epäonnistuneen hyökkäyksen selvittämiseksi; panee merkille, että Serbian viranomaiset ovat pidättäneet kaksi epäiltyä sen jälkeen kun Montenegro antoi pidätysmääräyksen; kehottaa Serbian viranomaisia jatkamaan yhteistyötä Montenegron kanssa epäiltyjen Montenegroon karkottamisen järjestämiseksi maiden kahdenvälisen karkotussopimuksen mukaisesti;

39.  kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimia todellisen sovintoprosessin edistämiseksi alueella erityisesti tukemalla lähimenneisyyttä käsitteleviä kulttuurihankkeita ja edistämällä yhteistä ja jaettua käsitystä historiasta samoin kuin julkista ja poliittista suvaitsevaisuuden, osallistamisen ja sovinnon kulttuuria;

Energia

40.  kehottaa Serbiaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön energia-alan liitettävyyttä koskevat uudistustoimenpiteet; kannustaa Serbiaa kehittämään kilpailua kaasumarkkinoilla ja ryhtymään toimiin parantaakseen lainsäädäntönsä yhdenmukaisuutta unionin säännöstön kanssa energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja ilmastonmuutoksen torjumisen aloilla, mukaan lukien kattavan ilmastopolitiikan hyväksyminen; kehottaa ratifioimaan Pariisin ilmastosopimuksen; kehottaa laatimaan vesivoimastrategian koko Länsi-Balkanin alueelle EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti; kehottaa viranomaisia käyttämään vielä 50 miljoonaa euroa enemmän EU:n rahoitusta alueen vesivoimapotentiaalin kehittämiseen; kiittää Serbiaa ympäristörahoitusjärjestelmän luomisesta vihreän rahaston avulla; korostaa tarvetta kehittää Serbian ja sen naapureiden välisiä kaasu- ja sähköverkkojen yhteenliitäntöjä; kannustaa Serbiaa vauhdittamaan Bulgarian ja Serbian välisen kaasuyhdysputken teknisiä ja talousarvioon liittyviä valmisteluja;

41.  panee merkille, että Serbia ei ole vielä virallisesti hyväksynyt vesihuoltostrategiaa eikä tarkistanut vesistölakia ja Tonavan vesistöalueen kansallista hoitosuunnitelmaa; korostaa, että nämä lait ovat perustavan tärkeitä tehokkaamman yhdenmukaistamisen kannalta EU:n säännöstön kanssa ja EU:n vesialan direktiivien täytäntöönpanon parantamisen kannalta;

o
o   o

42.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Serbian hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL L 80, 19.3.2008, s. 46.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0046.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö