Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2311(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2017

Pateikti tekstai :

A8-0063/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0261

Priimti tekstai
PDF 367kWORD 52k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Serbijos (2016/2311(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/213/EB dėl Europos partnerystės su Serbija principų, prioritetų ir sąlygų, panaikinantį Sprendimą 2006/56/EB(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. Komisijos nuomonę dėl Serbijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje (SEC(2011)1208), 2012 m. kovo 2 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą ir 2013 m. birželio 27–28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą pradėti derybas su Serbija,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/298, kuria pripažįstamas Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Serbijos ir Kosovo dialogą,

–  atsižvelgdamas į penktojo ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdžio, vykusio 2016 m. rugsėjo 22–23 d., deklaraciją ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Serbijos Pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto 2016 m. spalio 7 d. priimtą pranešimą dėl įmonių ir pramonės politikos,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODHIR) ribotus įgaliojimus turinčios rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą dėl 2016 m. liepos 29 d. Serbijoje vykusių išankstinių parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos 2016 m. ataskaitą dėl Serbijos (SWD(2016)0361),

–  atsižvelgdamas į Komisijos parengtą Serbijos ekonominių reformų programos (2016–2018 m.) vertinimą (SWD(2016)0137),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 26 d. ES, Vakarų Balkanų ir Turkijos ekonominio ir finansinio dialogo bendras išvadas (9500/2016),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. pirmininkaujančios valstybės narės išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. vykusio trečiojo ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl 2015 m. Serbijos pažangos ataskaitos(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0063/2017),

A.  kadangi Serbija, kaip kiekviena narystės ES siekianti šalis, turi būti vertinama pagal tuos pačius kriterijus atsižvelgiant į jos nuopelnus šiuos kriterijus vykdant, įgyvendinant ir jų laikantis ir kadangi būtinų reformų kokybė ir ryžtas jas įgyvendinant lemia stojimo tvarkaraštį;

B.  kadangi Serbijos pažanga pagal 23 ir 24 skyrius (Teisinė valstybė) ir santykių su Kosovu normalizavimo procese pagal 35 skyrių yra itin svarbus derybų proceso laikantis derybų programos bendros eigos veiksnys;

C.  kadangi Serbija ėmėsi svarbių veiksmų siekdama normalizuoti santykius su Kosovu ir dėl to 2013 m. balandžio 19 d. buvo pasirašytas Pirmasis susitarimas dėl santykių normalizavimo principų ir 2015 m. rugpjūčio mėn. susitarimai, tačiau dar yra daug šiuo požiūriu spręstinų klausimų; kadangi reikia skubiai imtis tolesnių veiksmų siekiant svarstyti visus likusius abiejų šalių tarpusavio klausimus, daryti pažangą šioje srityje ir juos išspręsti;

D.  kadangi Serbija toliau laikosi įsipareigojimo kurti veikiančią rinkos ekonomiką ir toliau įgyvendina Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS);

E.  kadangi turi būti visapusiškai užtikrintas mažumų apsaugos teisinės sistemos įgyvendinimas, visų pirma švietimo, kalbų vartojimo, galimybės naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir religinėmis paslaugomis mažumų kalbomis ir tinkamo politinio atstovavimo tautinėms mažumoms vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis srityse;

1.  palankiai vertina tai, kad pradėtos derybos dėl 23 (Teismų sistema ir pagrindinės teisės) ir 24 (Teisingumas, laisvė ir saugumas) skyrių, kurie yra pagrindiniai ES požiūrio į plėtrą, grindžiamo teisinės valstybės principais, skyriai, nes pažanga derantis dėl šių skyrių ir toliau yra labai svarbi bendram derybų proceso tempui; palankiai vertina tai, kad pradėti nagrinėti 32 (Finansų kontrolė) ir 35 (Kiti klausimai) skyriai, pradėtos derybos dėl 5 skyriaus (Viešieji pirkimai) ir tai, kad pradėtas nagrinėti ir preliminariai užbaigtas 25 skyrius (Mokslas ir moksliniai tyrimai), kad pradėtos derybos dėl 20 skyriaus (Įmonių ir pramonės politika) ir pradėtas ir preliminariai užbaigtas nagrinėti 26 skyrius (Švietimas ir kultūra); tikisi, kad bus pradėtos derybos dėl papildomų skyrių, kurie techniškai paruošti;

2.  palankiai vertina Serbijos toliau tęsiamą integracijos į ES procesą, konstruktyvų ir gerai parengtą požiūrį į derybas, nes tai aiškiai rodo pasiryžimą ir politinę valią; ragina Serbiją toliau aktyviai propaguoti šį strateginį sprendimą ir apie jį informuoti Serbijos visuomenę, taip pat skatinti didesnį Serbijos piliečių informuotumą apie Serbijai skiriamą finansavimą iš ES biudžeto; ragina Serbijos valdžios institucijas susilaikyti nuo ES atžvilgiu priešiškos retorikos ir visuomenei skiriamos informacijos; pabrėžia, kad reikia rengti informacija grindžiamus, skaidrius ir konstruktyvius debatus apie ES, jos institucijas ir narystės poveikį; atkreipia dėmesį į pagerėjusią padėtį dialogo ir viešų konsultacijų su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene bei jų įtraukimo į integracijos į ES procesą srityje;

3.  pabrėžia, kad kruopštus reformų ir politikos priemonių įgyvendinimas ir toliau yra pagrindinis sėkmingo integracijos proceso rodiklis; teigiamai vertina tai, kad patvirtinta persvarstyta nacionalinė acquis perėmimo programa (angl. NPAA); ragina Serbiją pagerinti naujų teisės aktų ir politikos priemonių planavimą, koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną, sukurti tinkamas ir veiksmingas administracines funkcijas ir toliau stengtis užtikrinti sistemingą pilietinės visuomenės įtraukimą į dialogus politikos klausimais, įskaitant stojimo procesą, nes tai yra priemonė demokratinio valdymo standartams gerinti; teigiamai vertina nuolatines Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiavimo su pilietine visuomene biuro iniciatyvas, kuriomis siekiama pagerinti valstybės ir pilietinio sektorių bendradarbiavimą;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad vėluojama įsisavinti pasirengimo narystei pagalbą, be kita ko, dėl netinkamos institucinės struktūros; ragina valdžios institucijas ieškoti teigiamų pavyzdžių ir gerosios patirties pavyzdžių tarp valstybių narių; pabrėžia, kad nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikia sukurti veiksmingesnę visapusišką Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) ir kitų skiriamų lėšų įsisavinimo institucinę sistemą;

5.  palankiai vertina Serbijos pažangą vystant veikiančią rinkos ekonomiką ir gerinant bendrą ekonominę padėtį šalyje; pažymi, kad Serbija padarė nemažą pažangą taisydama tam tikras savo politikos silpnybes, ypač – biudžeto deficitą, kuris šiuo metu yra mažesnis nei nustatytas pagal Mastrichto kriterijus; pabrėžia, kad ekonomikos augimo perspektyvos pagerėjo, o vidaus ir išorės disbalansas sumažėjo; teigiamai vertina tai, kad esama pažangos restruktūrizuojant valstybės įmones, ypač energetikos ir geležinkelių transporto srityse, ir pabrėžia jų profesionalaus valdymo svarbą siekiant užtikrinti, kad jos taptų našesnės, konkurencingesnės ir rentabilesnės; pabrėžia darbo viešajame Serbijos sektoriuje svarbą ir tai, kad svarbu gerbti darbuotojų teises;

6.  atkreipia dėmesį į 2017 m. balandžio 2 d. vykusių prezidento rinkimų rezultatus; griežtai smerkia prezidento rinkimų kampanijos metu vyriausybės pareigūnų ir vyriausybei palankių žiniasklaidos priemonių vartotą retoriką, nukreiptą prieš kitus kandidatus į prezidento postą; apgailestauja dėl to, kad per rinkimų kampaniją kandidatams nebuvo sudarytos vienodos prieigos prie žiniasklaidos galimybės, ir dėl parlamento darbo pertraukos kampanijos metu, nes dėl to opozicijai priklausantys politikai neturėjo galimybių pasinaudoti šiuo viešu forumu; ragina valdžios institucijas tinkamai ištirti skundus dėl įvairaus pobūdžio pažeidimų, smurto ir grasinimų rinkimų metu; atkreipia dėmesį į tuo metu įvairiuose Serbijos miestuose vykusius protestus ir ragina valdžios institucijas laikantis demokratinių standartų ir demokratijos principų apsvarstyti protestuotojų reikalavimus;

7.  pabrėžia, kad mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) atlieka itin svarbų vaidmenį Serbijos ekonomikoje ir ragina Serbiją toliau gerinti verslo aplinką privačiajam sektoriui; ragina Serbijos vyriausybę ir ES institucijas išplėsti savo galimybes finansuoti MVĮ, ypač IT ir skaitmeninės ekonomikos srityje; teigiamai vertina Serbijos pastangas dualinio ir profesinio mokymo srityje, kuriomis siekiama spręsti jaunimo nedarbo problemą ir pabrėžia, kaip svarbu rengti mokymus, kuriais būtų siekiama geriau atitikti darbo rinkos paklausą; ragina Serbiją skatinti verslumą, ypač jaunimo; atkreipia dėmesį į nepalankias demografines tendencijas ir į protų nutekėjimo reiškinį ir ragina Serbiją priimti nacionalines programas, skirtas jaunimo užimtumui skatinti;

8.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. balandžio 24 d. buvo surengti parlamento rinkimai, kuriuos teigiamai įvertino tarptautiniai stebėtojai; ragina valdžios institucijas visapusiškai atkreipti dėmesį į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos rekomendacijas, ypač dėl neobjektyvaus nušvietimo žiniasklaidoje, nederamo valdančiųjų partijų padėties pranašumo, valstybės ir partijų veiklos sutapatinimo, registravimo proceso ir politinių partijų ir rinkimų kampanijų finansavimo skaidrumo trūkumo; pabrėžia, kad politinių partijų finansavimas turi atitikti aukščiausius tarptautinius standartus; ragina valdžios institucijas tinkamai ištirti kaltinimus dėl pažeidimų, smurto ir bauginimų, pateiktus rinkimų proceso metu; ragina Serbiją užtikrinti sąžiningus ir laisvus rinkimus 2017 m. balandžio mėn.;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. balandžio 2 d. prezidento rinkimuose ministras pirmininkas Aleksandras Vučićius gavo 55,08 proc. balsų; pabrėžia, kad Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos daugiašalė delegacija stebėjo rinkimus ir kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras išsiuntė rinkimų vertinimo misiją;

10.  pakartoja savo raginimą Serbijai, atsižvelgiant į kandidatės statusą turinčiai šaliai keliamus reikalavimus, laipsniškai suderinti savo užsienio ir saugumo politiką su atitinkama ES politika, įskaitant politiką dėl Rusijos; apgailestauja dėl to, kad Serbija kartu su Rusija surengė karines pratybas; yra susirūpinęs dėl to, kad Niše esama Rusijos oro pajėgų įrangos; apgailestauja, kad Serbija buvo viena iš 26 šalių, 2016 m. gruodžio mėn. neparėmusių Jungtinėse Tautose rezoliucijos dėl Krymo, kuria raginama pusiasalyje surengti tarptautinę žmogaus teisių padėties stebėjimo misiją; palankiai vertina svarų Serbijos indėlį į kelias ES BSGP misijas ir operacijas (mokymo misijas Malyje (EUTM Mali) ir Somalyje (EUTM Somalie), Europos Sąjungos vadovaujamų karinio laivyno pajėgų (EUNAVFOR) operaciją Atalanta ir mokymo misiją Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM RCA)), taip pat nuolatinį dalyvavimą tarptautinėse taikos palaikymo operacijose; tvirtai skatina ir remia Serbijos derybas dėl stojimo į PPO;

11.  giria Serbiją dėl jos konstruktyvaus ir humanitarinio požiūrio sprendžiant migracijos krizę; ragina Serbiją plėtoti šį konstruktyvų požiūrį, taip pat su kaimyninėmis šalimis; teigiamai vertina tai, jog Serbija dėjo labai daug pastangų siekdama užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams pasinaudojant ES ir tarptautine parama būtų suteikta pastogė ir humanitarinė pagalba; pabrėžia, kad Serbija turėtų priimti ir įgyvendinti naująjį prieglobsčio įstatymą; ragina Serbijos institucijas visiems pabėgėliams ir migrantams toliau teikti pagrindines paslaugas, pvz., aprūpinimą tinkamu būstu, maistu, užtikrinti sanitarines sąlygas ir sveikatos priežiūrą; ragina Komisiją ir Tarybą ir toliau teikti Serbijai paramą sprendžiant migracijos keliamus iššūkius ir įdėmiai stebėti, kaip panaudojamos finansinės subsidijos, skirtos migrantų srautams organizuoti ir valdyti; skatina Serbiją išlaikyti per Serbiją į ES atvykstančių prieglobsčio prašytojų mažėjimo tendenciją; ragina Serbiją visapusiškai laikytis prieglobsčio prašytojų teisių Serbijoje ir užtikrinti, kad nelydimi ir atskirti nepilnamečiai būtų identifikuojami ir apsaugomi; ragina Komisiją ir toliau bendradarbiauti su visomis Vakarų Balkanų šalimis sprendžiant su migracija susijusius klausimus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ES ir tarptautinių normų ir standartų;

Teisinė valstybė

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nors ir padaryta tam tikra pažanga teisminių institucijų srityje, ypač imantis priemonių derinti teismo praktiką ir toliau plėtojant nuopelnais grindžiamą įdarbinimo tvarką, teismų nepriklausomumas praktiškai neužtikrintas, o dėl to teisėjai ir prokurorai negali įgyvendinti priimtų teisės aktų; ragina institucijas suderinti konstitucinę ir teisės aktų sistemą su Europos standartas siekiant sumažinti politinį poveikį įdarbinant ir skiriant teisėjus ir prokurorus; pabrėžia, kad teisminių institucijų darbo kokybė ir našumas išlieka nepakankamas ir tebevaržoma teisė kreiptis į teismą dėl netolygiai paskirstytų darbo krūvių, ilgai sprendžiamų bylų ir dėl to, kad nėra nemokamos teisinės pagalbos sistemos, kuri turi būti sukurta; ragina įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus;

13.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad trūksta pažangos kovoje su korupcija ir primygtinai ragina Serbiją parodyti aiškią politinę valią ir įsipareigojimą kovoti su šia problema, taip pat ir stiprinant bei visiškai taikant teisinę sistemą; ragina Serbiją paspartinti nacionalinės kovos su korupcija strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimą ir ragina pradėti rinkti duomenis apie tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir kaltinamuosius nuosprendžius didelio masto korupcijos bylose; teigiamai vertina pažangą stengiantis baigti rengti įstatymo dėl Kovos su korupcija agentūros projektą ir įgyvendinti pagal naująjį ES porinį projektą numatytą korupcijos prevencijos ir kovos su ja veiklą; ragina Serbiją iš dalies pakeisti ir įgyvendinti baudžiamojo kodekso ekonominių ir korupcijos nusikaltimų skirsnį siekiant sukurti patikimą ir nuspėjamą baudžiamosios teisės sistemą; yra susirūpinęs dėl dažnų informacijos apie vykstančius tyrimus nutekėjimo į žiniasklaidą atvejų; ragina Serbijos valdžios institucijas nuodugniai ištirti kai kuriuos pagarsėjusius atvejus, kai žurnalistai pateikė įrodymų apie įtariamus įstatymų pažeidimus; dar kartą ragina tinkamai pakeisti nuostatas dėl nusikaltimų, susijusių su piktnaudžiavimu tarnyba ir piktnaudžiavimu atsakinga padėtimi, kad būtų užkirstas kelias galimam netinkamam jų taikymui ar šališkam aiškinimui; pabrėžia, kad pernelyg didelės galimybės taikyti nuostatas dėl nusikaltimų, susijusių su piktnaudžiavimu tarnyba, privačiajame sektoriuje kenkia verslo aplinkai ir mažina teisinį tikrumą; ragina Serbiją užtikrinti viešojo administravimo neutralumą ir tęstinumą;

14.  palankiai vertina aktyvų Serbijos vaidmenį tarptautinio ir regioninio policijos ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje, taip pat pažangą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir tai, kad Serbija pirmą kartą patvirtino nacionalinį Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimą (SOCTA); ragina Serbiją didinti pastangas siekiant išsiaiškinti platesnius nusikaltėlių tinklus, gerinti finansinius tyrimus ir žvalgyba grindžiamą policijos veiklą, taip pat išsamiai registruoti galutinius nuosprendžius; ragina Serbiją visiškai įgyvendinti 2016 m. vasario mėn. įstatymą dėl policijos, susiderinti su ES teisės normomis dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir sukurti saugią teisėsaugos institucijų keitimosi žvalgybos informacija platformą; teigiamai vertina neseniai priimtus įstatymo dėl viešojo turto pakeitimus ir pabrėžia, kad turi būti užtikrintas skaidrus ir nediskriminacinis šio įstatymo įgyvendinimas ir kad reikėtų imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti visišką teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje; ragina dėti papildomų pastangų sprendžiant Įstatymo dėl karo nusikaltimų teismo procesų organizavimo ir valstybės institucijų kompetencijos juose taikymo srities, įgyvendinimo ir poveikio klausimą; ragina valdžios institucijas atkreipti dėmesį į atvejus, kai policija naudoja prieš piliečius per didelę jėgą; susirūpinęs atkreipė dėmesį į prieštaringai vertinamus įvykius Belgrado Savamalos rajone, ypač dėl to, kad nugriautas privatus nekilnojamasis turtas; susirūpinęs pažymi, kad jau visus metus nepasiekta jokios pažangos atliekant tyrimą, ir ragina skubiai ištirti šį atvejį ir visapusiškai bendradarbiauti su teisminėmis institucijomis vykstant baudžiamosios veikos tyrimui, kad kaltieji būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn; ragina Serbijos vidaus reikalų ministeriją ir Belgrado miesto valdžios institucijas dėl šio atvejo visapusiškai bendradarbiauti su prokuroru; ragina valdžios institucijas susilaikyti nuo kaltinimų, spaudimo ir išpuolių prieš pilietinio judėjimo „Nepaskandinkime Belgrado“ narius;

15.  palankiai vertina aktyvų Serbijos vaidmenį kovos su terorizmu srityje ir primena, kad Serbija, laikydamasi JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2178(2014), jau 2014 m. kriminalizavo užsienio kovotojų veiklą; primygtinai ragina patvirtinti 2016 m. kovo mėn. baigtą rengti nacionalinę terorizmo prevencijos ir kovos su juo strategiją; ragina Serbiją visapusiškai įgyvendinti Europos Tarybos Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, ypač Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas dėl teroristų finansavimo ir pinigų plovimo; teigiamai vertina tai, kad Serbija ir toliau tarptautiniu ir regiono mastu bendradarbiauja kovos su narkotikais srityje, bet pabrėžia, kad reikia daugiau pastangų siekiant susekti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikalstamus prekybos žmonėmis tinklus; mano, kad regioninė strategija ir glaudesnis bendradarbiavimas regione yra labai svarbūs siekiant kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu;

Demokratija

16.  palankiai vertina priemones, kurių imtasi skaidrumui gerinti, ir konsultacinius procesus parlamente, įskaitant viešus posėdžius bei reguliarius susitikimus ir konsultacijas su Nacionaliniu konventu dėl integracijos į Europos Sąjungą, ypač kadangi tai yra svarbi derybų procedūrų dalis; toliau reiškia susirūpinimą dėl plačiai naudojamų skubių teisės aktų priėmimo procedūrų; pabrėžia, kad dažnai taikant skubias procedūras ir paskutinę akimirką keičiant parlamento darbotvarkę mažėja parlamento darbo efektyvumas, teisėkūros proceso kokybė ir skaidrumas ir ne visada yra galimybių pakankamoms konsultacijoms su suinteresuotaisiais subjektais ir platesniąja visuomene; pabrėžia, kad reikia sustiprinti parlamento atliekamą įstatymų vykdomosios valdžios priežiūrą; ragina užtikrinti geresnį koordinavimą visais lygmenimis ir nedelsiant priimti parlamento elgesio kodeksą; apgailestauja dėl to, kad ES delegacijos Serbijoje vadovui buvo sutrukdyta Serbijos parlamento Integracijos į Europos Sąjungą komitetui pateikti Komisijos ataskaitą; pabrėžia, kad ES delegacijos vadovui turėtų būti suteikta galimybė pateikti šią ataskaitą nesudarant nepagrįstu kliūčių ir kad tai taip pat suteiks Serbijos parlamentui galimybę tinkamai prižiūrėti stojimo procesą;

17.  pažymi, jog reikia peržiūrėti konstituciją, kad joje visiškai atsispindėtų Venecijos komisijos rekomendacijos, ypač dėl parlamento vaidmens skiriant teisėjus, politinių partijų vykdomos parlamento narių įgaliojimų kontrolės, pagrindinių institucijų nepriklausomybės ir pagrindinių teisių apsaugos;

18.  palankiai vertina priimtą viešųjų finansų valdymo reformų programą, e. valdžios strategiją, reguliavimo reformų ir politikos formavimo strategiją, naujus įstatymus dėl pagrindinių administracinių procedūrų, viešojo sektoriaus atlyginimų bei provincijų ir vietos valdžios valstybės tarnautojų; pažymi, kad tam tikrose srityse viešojo administravimo reformos veiksmų planas įgyvendinamas lėtai ir visiškai nepadaryta pažangos keičiant centrinės valdžios valstybės tarnautojų teisinę sistemą; pabrėžia, kad reikia labiau stengtis užtikrinti profesionalesnį ir labiau depolitizuotą administravimą bei skaidresnes įdarbinimo ir atleidimo iš darbo procedūras;

19.  pabrėžia nepriklausomų reguliavimo institucijų, be kita ko, ombudsmeno, visuomeninės svarbos informacijos ir asmens duomenų apsaugos komisaro, Valstybės audito institucijos, Kovos su korupcija agentūros ir Kovos su korupcija tarybos, svarbą užtikrinant įstatymų vykdomosios valdžios priežiūrą ir atskaitomybę; pabrėžia, kad būtina užtikrinti valstybės institucijų skaidrumą ir atskaitomybę; ragina valdžios institucijas visapusiškai saugoti šių reguliavimo institucijų nepriklausomybę, teikti visapusišką jų darbui reikalingą politinę ir administracinę paramą ir užtikrinti, kad į jų rekomendacijas būtų tinkamai atsižvelgiama; ragina valdžios institucijas susilaikyti nuo kaltinimų ombudsmenui ir nuo nepagrįstų politinių išpuolių prieš jį;

20.  pabrėžia, kad būtina užtikrinti prieinamą švietimo sistemą su visaverte ir subalansuota mokymo programa, įskaitant ir apie žmogaus teisių ir nediskriminavimo svarbą, užtikrinti darbo ir mokymo galimybes jaunimui ir Europos studijų programų, pvz., programos „Erasmus“, rėmimą;

Žmogaus teisės

21.  pažymi, kad egzistuoja įstatymų ir institucinė tarptautinės žmogaus teisių teisės laikymosi sistema; pabrėžia, kad ją būtina nuosekliai įgyvendinti visoje šalyje; pažymi, kad reikia ir toliau dėti ilgalaikes pastangas siekiant gerinti pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių padėtį, įskaitant romus, neįgaliuosius, užsikrėtusius ŽIV arba sergančius AIDS žmones, LGBTI asmenis, migrantus ir prieglobsčio prašytojus bei etnines mažumas; pabrėžia, kad Serbijos valdžios institucijos, visos politinės partijos ir visuomenės veikėjai turi skatinti tolerancijos ir įtraukties atmosferą Serbijoje; ragina valdžios institucijas užtikrinti tinkamą priimtų kovos su diskriminacija teisės aktų, ypač susijusių su nusikaltimais dėl neapykantos, įgyvendinimą; reiškia susirūpinimą dėl Karo nusikaltimų civilių aukų teisių įstatymo, nes į jį neįtrauktos kai kurios per konfliktą smurtą patyrusių aukų grupės ir ragina valdžios institucijas peržiūrėti šį įstatymą;

22.  dar kartą reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepadaryta pažangos siekiant pagerinti padėtį žodžio laisvės ir žiniasklaidos savicenzūros, kuri yra gilėjantis reiškinys, srityje; pabrėžia, kad politinis kišimasis, grasinimai žurnalistams, prieš juos nukreiptas smurtas ir bauginimas, įskaitant fizinį užpuolimą, žodinius ir rašytinius grasinimus ir išpuolius prieš jų turtą, vis dar kelia susirūpinimą; ragina valdžios institucijas viešai ir vienareikšmiškai pasmerkti visus išpuolius, skirti pakankamai išteklių tam, kad būtų tiriami visi išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones atvejai ir kaltuosius nedelsiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn; reiškia susirūpinimą dėl to, kad prieš svarbiausias žiniasklaidos priemones ir žurnalistus neproporcingai dažnai keliamos civilinės šmeižto bylos ir vykdomos šmeižto kampanijos ir dėl teisminių institucijų su šmeižtu susijusių sprendimų galimo poveikio žiniasklaidos laisvei; reiškia susirūpinimą dėl neigiamos kampanijos, nukreiptos prieš tiriamąjį darbą atliekančius žurnalistus, informuojančius apie korupciją, ir ragina vyriausybės pareigūnus nedalyvauti tokiose kampanijose; ragina visapusiškai įgyvendinti įstatymus dėl žiniasklaidos; teigiamai vertina tai, kad pasirašytas prokurorų, policijos ir žurnalistų bei žiniasklaidos asociacijų susitarimas dėl bendradarbiavimo ir žurnalistų apsaugos ir tikisi, kad jis bus įgyvendintas; pabrėžia, kad reikia visiško skaidrumo žiniasklaidos nuosavybės ir finansavimo srityje; ragina vyriausybę užtikrinti abiejų viešosios žiniasklaidos organizacijų nepriklausomumą ir finansinį tvarumą ir žiniasklaidos turinio mažumų kalbomis finansinį gyvybingumą ir sustiprinti visuomeninių transliuotojų vaidmenį šioje srityje;

23.  yra susirūpinęs dėl to, kad reklamos įstatymas buvo priimtas 2015 m. nesurengus tinkamų viešų konsultacijų ir kad jame panaikintos svarbios nuostatos, pvz., susijusios su valdžios institucijų ir politinės reklamos draudimu kitu nei rinkimų kampanijų laikotarpiu;

24.  apgailestauja dėl to, kad PNPP lėšų naudojimui taikomas reikalavimas, pagal kurį pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) turi tapti valstybės partnerėmis tam, kad jų paraiškos būtų patenkintos;

25.  smerkia vyriausybės ir jos valdomų žiniasklaidos priemonių vykdomą neigiamą kampaniją prieš PVO; yra susirūpinęs dėl to, kad priešindamasi nepriklausomoms PVO vyriausybė steigia fiktyvias pilietinės visuomenės organizacijas; mano, jog yra nepriimtina tai, kad pilietinės visuomenės organizacijos turi sudaryti partnerystę su vyriausybe, kad jų paraiškos gauti pagal PNPP skiriamas lėšas būtų patenkintos;

Pagarba mažumoms ir jų apsauga

26.  pakartoja, kad žmogaus teisių, įskaitant nacionalinių mažumų teises, skatinimas ir apsauga yra pagrindinė būtinoji stojimo į ES sąlyga; palankiai vertina tai, kad priimtas tautinių mažumų teisių užtikrinimo veiksmų planas ir išleistas dekretas dėl tautinių mažumų fondo, kuris dar turi pradėti veikti, steigimo; ragina visapusiškai, nuosekliai ir skaidriai įgyvendinti veiksmų planą ir jo priedą, konstruktyviai bendradarbiaujant su visomis šalimis; dar kartą ragina Serbiją užtikrinti šalyje nuoseklų teisės aktų dėl mažumų apsaugos įgyvendinimą ir ypatingą dėmesį skirti nacionalinių mažumų nediskriminavimui visoje šalyje, be kita ko, tokiose srityse kaip švietimas, kalbų vartojimas, tinkamas atstovavimas teisminėse institucijose, viešajame administravime, nacionaliniame parlamente ir vietos ir regionų institucijose ir galimybė naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir religinėmis paslaugomis mažumų kalbomis; teigiamai vertina tai, kad patvirtinti nauji serbų kalbos, kaip negimtosios kalbos, mokymo standartai ir padaryta pažanga verčiant mokyklos vadovėlius į mažumų kalbas ir ragina Serbijos valdžios institucijas užtikrinti šių procesų tvarumą; ragina Serbiją visapusiškai įgyvendinti visas tarptautines sutartis, susijusias su mažumų teisėmis;

27.  pažymi, kad Voivodinos tautų, kultūros ir religijų įvairovė taip pat prisideda prie Serbijos tapatybės; pabrėžia, kad Voivodinoje mažumų teisės ir toliau tvirtai saugomos ir etninių grupių santykiai išlieka geri; pabrėžia, kad Voivodinos autonomija neturėtų būti silpninama ir kad įstatymas dėl Voivodinos išteklių turėtų būti nedelsiant priimtas, kaip numatyta konstitucijoje; džiaugiasi pasiekimu, kad Serbijos miestas Novi Sadas atrinktas 2021 m. būti Europos kultūros sostine;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad priimta nauja romų socialinės įtraukties 2016–2025 m. strategija, kuri apima švietimą, sveikatos apsaugą, būstą, užimtumą, socialinę apsaugą, kovą su diskriminacija ir lyčių lygybę; ragina visapusiškai ir greitai įgyvendinti naująją romų įtraukties strategiją, nes romai yra silpniausia, labiausiai atskirta ir diskriminuojama grupė Serbijoje, skubiai patvirtinti veiksmų planą ir įsteigti veiksmų plano įgyvendinimo koordinavimo instituciją; smerkia tai, kad valdžios institucijos nugriovė neoficialias romų gyvenvietes, nepranešusios apie alternatyvias įsikūrimo galimybes arba jų nepasiūliusios; yra itin susirūpinęs dėl to, kad romų tautybės asmenims neišduodami asmens dokumentai, nes taip yra ribojamos jų pagrindinės teisės; laikosi nuomonės, kad dėl viso to, kas minėta pirmiau, labai didelę prieglobsčio prašytojų ES dalį sudaro romai iš Serbijos;

Regioninis bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai

29.  palankiai vertina tai, kad Serbija ir toliau pasiryžusi konstruktyviai plėtoti dvišalius santykius su kitomis plėtros šalimis ir kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis; ragina Serbiją stiprinti iniciatyvų ir konstruktyvų bendradarbiavimą su savo kaimynėmis ir platesniame regione, plėtoti gerus kaimyninius santykius, stengtis intensyviau spręsti dvišalius klausimus su kaimyninėmis šalimis laikantis tarptautinės teisės; dar kartą ragina valdžios institucijas palengvinti prieigą prie archyvų, susijusių su buvusiomis Jugoslavijos respublikomis; ragina Serbiją visapusiškai įgyvendinti dvišalius susitarimus su kaimyninėmis valstybėmis; pabrėžia, kad neišspręsti dvišaliai konfliktai neturėtų trukdyti stojimo procesui; ragina Serbiją sustiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis, ypač pasienio regionuose, kad būtų palengvinta ekonominė plėtra;

30.  palankiai vertina tai, kad Serbija vis aktyviau konstruktyviai dalyvauja tokiose regioninio bendradarbiavimo iniciatyvose kaip strategija dėl Dunojaus regiono, Pietryčių Europos šalių bendradarbiavimo procesas, Regioninio bendradarbiavimo taryba, Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimas, Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyva, Brdo-Brijuni procesas, šešių Vakarų Balkanų šalių iniciatyva ir sujungimo darbotvarkė, taip pat Berlyno procesas; teigiamai vertina Bulgarijos, Rumunijos ir Serbijos ministrų pirmininkų susitikimą bendradarbiavimo energetikos ir transporto infrastruktūros srityje klausimais ir pritaria pasiūlymui nustatyti nuolatinį vadinamosios Krajovos grupės susitikimų formatą; pabrėžia Vakarų Balkanų regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro svarbą skatinant susitaikymą; ragina Serbiją įgyvendinti sujungimo reformos priemones, susijusias su sujungimo darbotvarke ir 2016 m. Paryžiaus konferencijos išvadomis dėl Vakarų Balkanų ir TEN-T reglamento; teigiamai vertina vaidmenį, kurį skatinant regioninį bendradarbiavimą ir prisidedant prie Vakarų Balkanų prekybos ir pramonės rūmų investicijų forumo steigimo atlieka Serbijos prekybos ir pramonės rūmai;

31.  palankiai vertina tai, kad priimta nacionalinė strategija dėl karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jų vykdymą; ragina Serbiją skatinti pagarbos ir tolerancijos atmosferą ir smerkti bet kokias neapykantą kurstančias kalbas, viešą pritarimą genocidui ir jo neigimą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus; atkreipia dėmesį į tai, kad buvusio karo nusikaltimus tiriančio prokuroro kadencija baigėsi 2015 m. gruodžio mėn.; pažymi, kad karo nusikaltimus tiriančio prokuroro įpėdinio skyrimo klausimas kelia didelį susirūpinimą; ragina įgyvendinti šią nacionalinę strategiją ir patvirtinti veikiančią baudžiamojo persekiojimo strategiją, atitinkančią tarptautinės teisės principus ir normas ir tarptautinius standartus; ragina tiriant karo nusikaltimus vykdyti tvirtesnį regioninį bendradarbiavimą ir šiuo požiūriu išspręsti visus neišspręstus klausimus, taip pat ir bendrai rūpimais klausimais bendradarbiaujant regiono karo nusikaltimų tyrimo prokuratūroms; ragina visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ), nes tai tebėra labai svarbu; ragina nagrinėti karo nusikaltimus nieko nediskriminuojant, sprendžiant nebaudžiamumo problemą ir užtikrinant atskaitomybę; primygtinai ragina valdžios institucijas ir toliau spręsti klausimą, susijusį su dingusių asmenų likimu, nustatyti masinių kapaviečių vietas ir užtikrinti aukų ir jų šeimų teises; pakartoja, kad remia iniciatyvą įsteigti faktų apie karo nusikaltimus ir kitus rimtus žmogaus teisių pažeidimus buvusioje Jugoslavijoje nustatymo regioninę komisiją ir primygtinai ragina Serbijos vyriausybę imtis vadovaujamo vaidmens ją steigiant;

32.  reiškia susirūpinimą dėl kai kurių aukšto rango Serbijos pareigūnų dalyvavimo 2017 m. sausio 9 d. Serbų Respublikos dienos minėjimo iškilmėse, surengtose nepaisant Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinio Teismo sprendimų; pabrėžia, kad ir Serbija, kaip šalis kandidatė, ir Bosnija ir Hercegovina, kaip potenciali šalis kandidatė, savo veiksmais turėtų ginti ir remti teisinę valstybę; ragina Serbijos valdžios institucijas remti konstitucines reformas Bosnijoje ir Hercegovinoje siekiant sustiprinti šalies pajėgumą veikti ir vykdyti stojimo į ES derybas;

33.  palankiai vertina trijų naujų Serbijos ir Rumunijos sienos perėjimo punktų atidarymą kaip teigiamą įvykį ir rekomenduoja atidaryti tris vėluojamus įrengti Salašo ir Novo Korito, Bankios ir Petačincų, Trekliano ir Bosilegrado pasienio perėjimo punktus su Bulgarija;

34.  palankiai vertina Serbiją ir Albaniją dėl jų nuolatinio įsipareigojimo gerinti dvišalius santykius ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą politiniu ir visuomenės lygmenimis, pavyzdžiui, pasitelkiant Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biurą (angl. RYCO), kurio būstinė yra Tiranoje; ragina abi valstybes tęsti gerą bendradarbiavimą siekiant skatinti susitaikymą regione;

35.  palankiai vertina nuolatinį Serbijos dalyvavimą santykių su Kosovu normalizavimo procese ir jos įsipareigojimą įgyvendinti susitarimus, pasiektus dialogu, kurį vykdyti padėjo ES; dar kartą tvirtina, kad šio dialogo pažanga turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jo įgyvendinimą vietoje; todėl ragina abi šalis ir toliau sąžiningai ir laiku visapusiškai įgyvendinti visus jau sudarytus susitarimus ir ryžtingai tęsti santykių normalizavimo procesą, įskaitant Serbijos savivaldybių bendrijos klausimą; ragina Serbiją ir Kosovą nustatyti naujas dialogo diskusijų sritis, siekiant pagerinti žmonių gyvenimą ir išsamiai normalizuoti santykius; dar kartą ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) atlikti šalių pažangos vykdant savo įsipareigojimus vertinimą;

36.  tačiau apgailestauja dėl Serbijos valdžios institucijų priimto sprendimo neleisti buvusiai Kosovo prezidentei Atifetei Jahjagai apsilankyti Belgrade surengtame festivalyje „Mir ëdita, Dobar Dan“, į kurį ji buvo pakviesta pasakyti kalbą apie seksualinio smurto aukas Kosove vykusio karo metu; taip pat apgailestauja dėl abipusio pobūdžio Kosovo valdžios institucijų priimto sprendimo uždrausti Serbijos darbo ministrui Aleksandrui Vulinui atvykti į Kosovą; pabrėžia, kad tokie sprendimai pažeidžia Serbijos ir Kosovo sudarytą Briuselio susitarimą dėl judėjimo laisvės pagal abiejų šalių santykių normalizavimo procesą;

37.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pastaruoju metu juntamos įtampos tarp Serbijos ir Kosovo, susijusios su pirmąja kelione traukiniu iš Belgrado į Šiaurės Mitrovicą, įskaitant karą kurstančius pareiškimus ir prieš ES nukreiptą retoriką; pabrėžia, kad ir Belgradas, ir Priština turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių kelti grėsmę jau pasiektai pažangai, ir susilaikyti nuo provokuojamų veiksmų ir nenaudingų pareiškimų, kurie galėtų trukdyti normalizavimo procesui;

38.  teigiamai vertina tai, kad Serbijos valdžios institucijos remia Juodkalnijos pastangas ištirti nepavykusius išpuolius, kuriuos planuota įvykdyti 2016 m. rinkimų Juodkalnijoje dieną; pažymi, kad Serbijos valdžios institucijos suėmė du įtariamuosius po to, kai Juodkalnija išdavė arešto orderį; ragina Serbijos valdžios institucijas toliau bendradarbiauti su Juodkalnija, kad įtariamieji būtų perduoti Juodkalnijai laikantis šalių dvišaliame susitarime dėl ekstradicijos nustatytų sąlygų;

39.  ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant remti tikrą susitaikymo procesą regione, visų pirma remiant kultūros projektus, susijusius su nesenais praeities įvykiais, kuriais skatinamas bendras istorijos suvokimas ir vieša ir politinė tolerancijos, įtraukties bei susitaikymo kultūra;

Energetika

40.  ragina Serbiją visapusiškai įgyvendinti sujungimo reformos priemones energetikos sektoriuje; ragina Serbiją stiprinti konkurenciją dujų rinkoje ir imtis priemonių siekiant labiau suderinti įstatymus su acquis energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos ir kovos su klimato kaita srityse, taip pat patvirtinti išsamią klimato politiką; ragina ratifikuoti Paryžiaus klimato susitarimą; ragina parengti visam Vakarų Balkanų regionui skirtą hidroenergijos plėtojimo strategiją laikantis ES aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų ir ragina valdžios institucijas panaudoti papildomą 50 mln. EUR ES finansavimą, skirtą regiono hidroenergijos potencialui plėtoti; teigiamai vertina tai, kad Serbija sukūrė aplinkai skirto finansavimo sistemą įsteigdama Žaliąjį fondą; pabrėžia, kad reikia plėtoti Serbijos dujų ir elektros energijos tinklų jungtis su kaimyninėmis šalimis; ragina Serbiją paspartinti pasirengimą Bulgarijos ir Serbijos jungiamojo dujotiekio tiesimui techniniu ir biudžeto požiūriu;

41.  pažymi, kad Serbija dar turi oficialiai patvirtinti vandentvarkos strategiją ir kad ji dar neperžiūrėjo įstatymo dėl vandenų bei Nacionalinio Dunojaus upės baseino valdymo plano; pabrėžia, kad šie įstatymai yra itin svarbūs toliau derinantis su ES acquis ir gerinant vandens sektoriaus ES direktyvų įgyvendinimą;

o
o   o

42.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Serbijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL L 80, 2008 3 19, p. 46.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0046.

Teisinė informacija - Privatumo politika