Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2314(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2017

Předložené texty :

A8-0062/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0262

Přijaté texty
PDF 385kWORD 59k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016 (2016/2314(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003, které se týkaly vyhlídek zemí západního Balkánu na přistoupení k Evropské unii,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016,

–  s ohledem na podpis rámcové dohody s Kosovem o účasti na programech Unie,

–  s ohledem na první dohodu o zásadách normalizace vztahů, kterou dne 19. dubna 2013 podepsali ministerští předsedové Hashim Thaçi a Ivica Dačić, a na prováděcí akční plán ze dne 22. května 2013,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/947 ze dne 14. června 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX Kosovo),

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o pokračující činnosti Prozatímní správní mise OSN v Kosovu (UNMIK) a s ní souvisejícím vývoji, včetně nejnovější zprávy vydané dne 26. října 2016, a s ohledem na diskusi v Radě bezpečnosti o misi UNMIK, která proběhla dne 16. listopadu 2016,

–  s ohledem na sdělení Komise o politice rozšíření EU pro rok 2016 ze dne 9. listopadu 2016 (COM(2016)0715),

–  s ohledem na zprávu Komise o Kosovu za rok 2016 ze dne 9. listopadu 2016 (SWD(2016)0363),

–  s ohledem na hodnocení Komise týkající se programu hospodářských reforem Kosova v období 2016–2018 ze dne 18. dubna 2016 (SWD(2016)0134),

–  s ohledem na společné závěry hospodářského a finančního dialogu mezi EU a zeměmi západního Balkánu a Tureckem ze dne 26. května 2016 (9500/2016),

–  s ohledem na evropský program reforem, který byl zahájen dne 11. listopadu 2016 v Prištině,

–  s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. prosince 2010 a 5. prosince 2011, které zdůraznily a potvrdily, že Kosovo, aniž by tím byl dotčen postoj členských států k jeho statusu, by mělo mít rovněž prospěch z případné vyhlídky na budoucí uvolnění vízového režimu, jakmile budou splněny všechny podmínky,

–  s ohledem na návrh nařízení o uvolnění vízového režimu pro obyvatele Kosova (COM(2016)0277) ze dne 1. června 2016, který předložila Komise, a na čtvrtou zprávu Komise ze dne 4. května 2016 o pokroku Kosova při plnění požadavků stanovených v plánu uvolnění vízového režimu (COM(2016)0276);

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2010 o otázce souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem a na rezoluci Valného shromáždění OSN 64/298 ze dne 9. září 2010, jež vzala na vědomí obsah stanoviska Mezinárodního soudního dvora a uvítala připravenost EU zprostředkovat dialog mezi Srbskem a Kosovem,

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na meziparlamentních setkáních EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009, 22.–23. června 2010, 20. května 2011, 14.–15. března 2012, 30.–31. října 2013 a 29.–30. dubna 2015, na prohlášení a doporučení přijatá na první a druhé schůzi Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem ve dnech 16.–17. května 2016 a 23.–24. listopadu 2016 a na první zasedání Rady stabilizace a přidružení, které se konalo dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0062/2017),

A.  vzhledem k tomu, že nezávislost Kosova uznává 114 ze 193 členských států Organizace spojených národů, mezi nimiž je i 23 z 28 členských států EU;

B.  vzhledem k tomu, že (potenciální) kandidátské země jsou posuzovány podle svých zásluh a že rychlost a kvalita nezbytných reforem jsou rozhodující pro stanovení časového plánu pro rozšíření;

C.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně připomíná svou ochotu napomáhat k hospodářskému a politickému rozvoji Kosova prostřednictvím jasné evropské perspektivy, která by byla v souladu s evropskou perspektivou tohoto regionu, a že Kosovo prokázalo svou aspiraci na cestě k evropské integraci;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci své politiky rozšíření klade EU zvláštní důraz na právní stát, základní práva, posilování demokratických orgánů a institucí včetně reformy veřejné správy, ale i na dobré sousedské vztahy, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost;

E.  vzhledem k tomu, že více než 90 % obyvatel Kosova se obává nezaměstnanosti a více než 30 % z nich dostává 0–120 EUR měsíčně;

1.  vítá skutečnost, že dne 1. dubna 2016 vstoupila v platnost Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, která je prvním smluvním vztahem a zásadním krokem umožňujícím pokračování procesu integrace Kosova do EU; vítá skutečnost, že dne 11. listopadu 2016 byl spuštěn evropský program reforem, dále vítá přijetí vnitrostátní strategie pro provádění dohody o stabilizaci a přidružení jako platformy pro usnadnění jejího provádění a vyzývá Kosovo, aby nadále prokazovalo jasnou politickou vůli a odhodlání uskutečnit dohodnutý plán, včetně zřízení koordinačního mechanismu pro provádění dohody o stabilizaci a přidružení, a aby využilo pozitivní dynamiky vytvořené dohodou s cílem provádět a institucionalizovat reformy a zlepšit socioekonomický rozvoj Kosova, navázat spolupráci s EU v mnoha oblastech, což by také podpořilo obchodní a investiční integraci Kosova, pokročit ve vztazích se sousedními zeměmi a přispět ke stabilitě v regionu; vyzývá vládu Kosova, aby se zaměřila na provádění komplexních reforem potřebných k tomu, aby mohla splnit své závazky vyplývající z dohody o stabilizaci a přidružení; vítá skutečnost, že se ve dnech 23. a 24. listopadu 2016 uskutečnilo druhé zasedání Parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení a dne 25. listopadu 2016 první zasedání Rady stabilizace a přidružení mezi EU a Kosovem; konstatuje, jak jsou svobodné, spravedlivé a transparentní předčasné parlamentní volby a obecní volby v druhém pololetí roku 2017 zásadní pro demokratickou budoucnost Kosova i pro budoucnost jeho procesu integrace do EU;

2.  vítá obecně poklidný a řádný průběh předčasných všeobecných voleb dne 11. června 2017; lituje však, že částečně kvůli nedostatku času nebyla provedena některá doporučení Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) z roku 2014; vyjadřuje své znepokojení v souvislosti s problémy, které v tomto ohledu zjistili pozorovatelé EU během volební kampaně, zejména pokud jde o rušivé vměšování některých politických stran do nezávislosti sdělovacích prostředků, a to jak soukromých, tak veřejných, a o hrozby a zastrašování členů a kandidátů komunity kosovských Srbů v soutěži se stranou Srpska Lista; naléhavě vyzývá jednotlivé strany, aby rychle zformovaly vládu, jež bude i nadále směřovat Kosovo do EU a zaváže se k ratifikaci dohody o vymezení hranic s Černou Horou i k tomu, že bude pokračovat ve vydávání rozsudků na vysoké úrovni v případech korupce a organizované trestné činnosti s cílem připravit půdu pro bezvízový styk pro občany Kosova;

3.  vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající extrémní polarizací politického prostředí; vyzývá všechny strany, aby prokázaly vlastní odpovědnost a vytvořily podmínky pro konstruktivní dialog orientovaný na řešení a výsledky, který by zmírnil napětí, a k dosažení udržitelného kompromisu zaměřeného na usnadnění pokroku této země na její cestě do Evropy;

4.  naléhavě vyzývá vedoucí představitele kosovské srbské komunity, aby v plné míře přijali odpovědnost, která plyne z jejich místa a role v rámci kosovských orgánů, a aby jednali nezávisle na Bělehradu a konstruktivně ve prospěch všech obyvatel Kosova, a zároveň naléhavě vyzývá Kosovo, aby nadále podporovalo přístup kosovských Srbů ke kosovským orgánům; vítá v tomto ohledu začlenění srbských soudních zaměstnanců, policie a civilní ochrany v Kosovu do kosovského systému; vyzývá kosovské orgány, aby při prosazování ekonomické integrace jednotlivých komunit nadále budovaly vzájemnou důvěru mezi nimi;

5.  co nejdůrazněji odsuzuje skutečnost, že někteří členové opozice v první polovině roku 2016 násilně přerušili činnost kosovského parlamentu, a vítá opětovné zapojení opozice do parlamentních projednávání většiny otázek a konstruktivní účast všech členů společné parlamentní delegace Evropského parlamentu a kosovského parlamentu během poslední části končícího volebního období; zdůrazňuje význam politického dialogu, aktivního a konstruktivního zapojení všech politických stran do rozhodovacích procesů a neomezené parlamentní činnosti jako základních podmínek pokroku v procesu integrace do EU;

6.  zdůrazňuje, že cesta k integraci do EU vyžaduje dlouhodobou strategickou vizi a trvalé úsilí o přijetí a provedení potřebných reforem;

7.  bere na vědomí, že pět členských států Kosovo neuznalo; zdůrazňuje, že uznání Kosova by bylo přínosem pro normalizaci vztahů mezi Kosovem a Srbskem a mohlo by zvýšit důvěryhodnost EU v rámci její vlastní vnější politiky; kladně hodnotí konstruktivní přístup všech členských států při usnadňování a posilování vztahů EU a Kosova v zájmu podpory socioekonomického rozvoje, právního státu a upevnění demokracie ve prospěch obyvatel Kosova; vybízí k pozitivnímu přístupu, pokud jde o účast Kosova v mezinárodních organizacích;

8.  vítá návrh Komise na uvolnění vízového režimu, které by bylo pro Kosovo velmi pozitivním krokem na cestě k evropské integraci; vnímá kladně snížení počtu žádostí o azyl podaných občany Kosova v zemích EU i zemích přidružených k Schengenu a vítá zavedení fondu pro opětovné začlenění a reintegračních programů pro navrácené občany Kosova; vyjadřuje znepokojení nad patovou situací v odstupujícím parlamentu, která souvisí s podpisem demarkační dohody s Černou Horou, a zdůrazňuje, že uvolnění vízového režimu může být povoleno teprve tehdy, až Kosovo splní všechna kritéria, a to i pokud jde o pokrok v počtu vydaných rozsudků na vysoké úrovni v případech korupce a organizované trestné činnosti, čemuž značně pomáhá informačně-technologický mechanismus sledování nejvýznamnějších případů, který Kosovo používá v případě závažných zločinů, který by však měl být rozšířen, aby zahrnoval i další trestněprávní případy; vyzývá proto orgány, aby se usilovněji snažily řešit otázky praní peněz, obchodování s drogami, obchodování s lidmi, obchodu se zbraněmi a nezákonného držení zbraní;

9.  domnívá se, že je mimořádně důležité, aby zahraniční a bezpečnostní politika Kosova byla v souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU;

10.  vítá skutečnost, že po několika měsících, kdy se téměř nepokročilo v provádění několika dohod podepsaných od srpna 2016 v rámci procesu normalizace vztahů se Srbskem, bylo nyní určitého pokroku dosaženo; zdůrazňuje, že plné provedení dohod má zásadní význam pro další úspěšný vývoj dialogu mezi Prištinou a Bělehradem; vyzývá Kosovo i Srbsko, aby prokázaly větší angažovanost a vytrvalé politické odhodlání, pokud jde o normalizaci vztahů, a zdržely se veškerého jednání, které by ohrozilo pokrok, jehož bylo v tomto procesu dosud dosaženo; připomíná, že se jedná o jednu z podmínek pro přistoupení k EU; bere na vědomí určitý pokrok dosažený v jiných otázkách technického charakteru, jako jsou katastry, univerzitní diplomy nebo poznávací značky vozidel, a při provádění dohody o mostu v Mitrovici; se znepokojením sleduje vývoj ve věci mitrovického mostu a podporuje nedávno uzavřenou dohodu; vítá přidělení nezávislé mezinárodní telefonní předvolby Kosovu; opakuje svou výzvu, aby Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) pravidelně hodnotila, jak strany dodržují uložené povinnosti, a aby o tom informovala Evropský parlament; zdůrazňuje, že dosažené dohody by měly zlepšit každodenní život běžných občanů; konstatuje, že občanům Kosova a Srbska nejsou přínosy dialogu zřejmé, a zdůrazňuje potřebu maximální transparentnosti při informování o výsledcích tohoto dialogu, zejména v severním Kosovu; zdůrazňuje význam dobrých sousedských vztahů se všemi zeměmi západního Balkánu;

11.  ostře odsuzuje vypravení srbského nacionalistického vlaku z Bělehradu do severního Kosova; vyjadřuje závažné znepokojení nad provokačními prohlášeními a projevy namířenými proti EU; bere na vědomí, že soud ve francouzském Colmaru odmítl vydat do Srbska pana Ramuše Haradinaje, nad nímž Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) vydal v letech 2008 a 2012 osvobozující rozsudky a který byl dne 4. ledna 2017 zatčen ve Francii na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu vydaného Srbskem v roce 2004 v souladu se srbským zákonem o organizaci a pravomocech státních orgánů v řízeních o válečných zločinech, a rozhodl o jeho propuštění; lituje, že tento zákon byl doposud zneužíván ke stíhání občanů zemí, které byly součástí bývalé Jugoslávie, jak prokázal tento nedávný případ; naléhavě vyzývá obě strany, aby se zdržely provokací a škodlivých výroků, které by mohly zbrzdit proces normalizace; vyzývá EU, Kosovo a Srbsko, aby o těchto věcech konstruktivně diskutovaly v rámci jednání o přistoupení do EU;

12.  konstatuje, že dosud nebylo založeno Sdružení srbských měst a obcí ani nebyly vypracovány jeho stanovy a že zřízení tohoto sdružení je odpovědností kosovské vlády; naléhavě vyzývá Kosovo, aby v souladu s dohodou uzavřenou v rámci dialogu zprostředkovaného EU a s rozhodnutím Ústavního soudu Kosova toto sdružení neprodleně zřídilo; nabádá v tomto ohledu kosovské orgány, aby ustavily pracovní skupinu na vysoké úrovni s jasným a časově ohraničeným mandátem, která by navrhla stanovy pro účast veřejnosti a parlamentní přezkum; vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající existencí paralelních struktur v Srbsku, k níž rovněž přispívá skutečnost, že jsou tyto struktury nadále finančně podporovány, a žádá jejich odstranění; vybízí všechny zainteresované strany, aby nalezly schůdné a vzájemně přijatelné dlouhodobé řešení pro statut důlního komplexu Trepca;

13.  vyzývá politické síly, aby zajistily dodržování občanských svobod srbské komunity a bezpečnost jejích příslušníků, jakož i respektování míst určených pro náboženské obřady;

14.  vítá skutečnost, že byly zřízeny specializované senáty a specializovaná prokuratura pro Kosovo v Haagu, což je zásadně důležitým krokem k zajištění spravedlnosti a usmíření; zdůrazňuje, že pro úspěch zvláštního soudu je naprosto nezbytná ochrana svědků, a vyzývá proto dotyčné orgány, aby umožnily občanům využívat tento systém beze strachu z odplaty; vyzývá EU a členské státy, aby nadále podporovaly zvláštní soud, a to i prostřednictvím dostatečné finanční podpory; vítá ochotu Nizozemska umístit soud na svém území;

15.  žádá Kosovo, aby řešilo otázku nezvěstných osob – včetně účinného zaručení vlastnických práv, zabránění uzurpace majetku a zaručení návratu a znovuzačlenění vysídlených osob; žádá Kosovo, aby zajistilo účinnou náhradu obětem znásilnění v době války, jak je stanoveno v národním akčním plánu; je znepokojen pomalým pokrokem ve vyšetřování, stíhání a odsuzování válečných zločinů, a to i v případech sexuálního násilí páchaného během války v Kosovu v letech 1998–1999, a naléhavě vyzývá Kosovo, aby v tomto ohledu vyvinulo větší úsilí;

16.  vyjadřuje politování nad tím, že v rámci rozhodovacího procesu není pravidelně konzultována občanská společnost; naléhavě vyzývá k posílení postavení občanské společnosti a k zavedení minimálních norem pro veřejnou konzultaci jako výraz politické vůle zapojit občanskou společnost;

17.  vyzývá politické síly, aby zaručily, respektovaly a podporovaly právní stát, včetně nezávislosti soudnictví, a zintenzivnily své úsilí o jeho zlepšení, a jasně rozlišovaly mezi legitimním požadavkem kosovských obyvatel na svobodu a spravedlnost a činy jednotlivců, kteří údajně spáchali válečné zločiny, jež musí být řádně stíhány příslušnými soudními orgány;

18.  konstatuje, že veřejný ochránce práv začal uplatňovat zákon z roku 2015 o veřejném ochránci práv zahrnující ustanovení o intenzivnějším a lepším podávání zpráv a naléhavě vyzývá k přijetí souvisejících druhotných právních předpisů; vyzývá shromáždění a vládu Kosova, aby zajistily finanční, funkční a organizační nezávislost veřejného ochránce práv v souladu s mezinárodními standardy týkajícími se vnitrostátních úřadů pro lidská práva; naléhavě vyzývá vládu, aby přijala opatření v návaznosti na zprávy a doporučení úřadu generálního auditora a veřejného ochránce práv;

19.  zdůrazňuje, že je třeba, aby řádně fungoval úřad veřejného ochránce práv, a že je nutné zajistit, aby měl k dispozici veškeré potřebné zdroje k výkonu své činnosti;

20.  konstatuje, že ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku v přijímání právních předpisů umožňujících řádné fungování soudnictví, výkon spravedlnosti je nadále pomalý a neúčinný a brání mu přetrvávající nedostatky v oblasti trestněprávních předpisů, politická a hospodářská výhodnost, politické vměšování, nedostatečná odpovědnost a omezené finanční a lidské zdroje, a to i v úřadu zvláštního prokurátora; vybízí Kosovo, aby tyto problémy řešilo jako prioritu, a zajistilo tak právní jistotu v souvislosti s vlastnickými právy zahraničních investorů; bere na vědomí úsilí policie a státního zastupitelství o vyřešení problematiky organizované trestné činnosti; vyjadřuje uznání příslušným orgánům za jejich úsilí při vyšetřování smrti Astrita Dehariho ve vězení a naléhavě je vyzývá, aby vyšetřování dokončily;

21.  vítá podpis rámcové dohody o účasti Kosova na programech EU a podporuje co nejrychlejší vstup této dohody v platnost a její řádné provádění po schválení Evropským parlamentem;

22.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že nebylo dosaženo pokroku, pokud jde o ochranu svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, a že stále častěji dochází k politickému vměšování a k politickému nátlaku na sdělovací prostředky a k jejich zastrašování; je mimořádně znepokojen skutečností, že novináři jsou čím dál častěji terčem přímého vyhrožování a útoků a že je mezi nimi rozšířena autocenzura; naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby v plné míře uznaly a chránily svobodu projevu v souladu se standardy EU, ukončily beztrestnost útoků na novináře a postavily odpovědné osoby před soud; naléhavě vyzývá vládu, aby zaručila nezávislost a udržitelnost subjektu zajišťujícího veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání (RTK) a aby zavedla vhodný systém financování; žádá přijetí řádné legislativy týkající se autorského práva a zajištění transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků;

23.  vyzývá vládu Kosova, aby zajistila rychlé prošetření případů fyzických útoků na novináře a dalších forem nátlaku a aby urychlila a posílila rozhodování soudů o těchto případech, aby i nadále jednoznačně odsuzovala veškeré útoky na novináře a sdělovací prostředky a aby zajistila transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků s cílem bojovat proti zvyšujícímu se nebezpečí neoprávněného tlaku na redaktory a novináře;

24.  vítá dohodu podepsanou dne 30. listopadu 2016 Kosovem a Srbskem o závěrečných krocích k provedení justiční dohody, která byla uzavřena v rámci dialogu dne 9. února 2015 a která umožní soudním orgánům této země fungovat na celém území Kosova;

25.  zdůrazňuje, že systémová korupce je zcela v rozporu se zásadami transparentnosti a nezávislosti soudnictví, které patří mezi základní hodnoty EU; znovu vyjadřuje své znepokojení nad velmi pomalým pokrokem v boji proti korupci a organizované trestné činnosti a žádá, aby bylo obnoveno úsilí a jasná politická vůle k řešení těchto otázek, které brání dosažení významného hospodářského pokroku v budoucnu; vyjadřuje politování nad skutečností, že korupce a organizovaná trestná činnost zůstávají v některých částech Kosova nepotrestány, zejména na severu země; je znepokojen skutečností, že pokrok v záznamech o vyšetřování, stíhání a pravomocných rozsudcích je i nadále pomalý a že k zabavování majetku a obstavování aktiv pocházejících z trestné činnosti dochází jen zřídka, přestože se jedná o klíčový nástroj k potírání korupce, a proto doporučuje rychlé zmrazení aktiv a častější pravomocné zabavování majetku; vybízí kosovský protikorupční úřad, aby během vyšetřování zaujímal aktivnější přístup; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že financování politických stran a kampaní nepodléhá řádnému regulačnímu dohledu; zastává názor, že je třeba přizpůsobit zákon o střetu zájmů evropským normám a v praxi zajistit, aby úředníci veřejné správy, kteří byli obviněni nebo usvědčeni ze spáchání závažných či s korupcí souvisejících trestných činů, museli ze svých funkcí odejít; vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem účinné koordinace mezi orgány odpovědnými za odhalování, vyšetřování a stíhání případů korupce; je vážně znepokojen zapojením zločineckých ozbrojených skupin do trestné činnosti s přeshraničním rozměrem a vybízí k přímé a účinné spolupráci mezi Kosovem a Srbskem, ale i ostatními zeměmi regionu, v boji proti organizované trestné činnosti zdůrazňuje, že členství Kosova v Interpolu a jeho spolupráce s Europolem by toto úsilí usnadnily;

26.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že Kosovo zůstává i nadále skladištěm a tranzitní zemí pro tvrdé drogy; se znepokojením konstatuje, že je nedostatek kapacit pro uskladnění zabavených drog, které mají být zničeny; vyjadřuje vážné znepokojení nad nízkým počtem odsouzených osob v případech obchodování s lidmi, ačkoli je Kosovo zdrojovou, tranzitní a cílovou zemí, pokud jde o obchodování s ženami a dětmi; se znepokojením bere na vědomí existenci ozbrojených skupin, jejich zapojení do organizované trestné činnosti, jako je pašování zbraní, a očividnou beztrestnost, s jakou jsou schopny operovat napříč hranicemi;

27.  vyzývá Kosovo, aby zvýšilo své úsilí o vymýcení násilí páchaného na základě pohlaví a zajistilo, aby ženy mohly v plné míře uplatňovat svá práva; vyzývá kosovské orgány, aby přidělily dostatečné finanční prostředky na provedení národní strategie proti domácímu násilí, která zahrnuje mezinárodní mechanismy, jako je Istanbulská úmluva; vítá politickou podporu na vysoké úrovni pro práva osob LGBTI; vítá skutečnost, že byl uspořádán druhý pochod Pride Parade, avšak připomíná, že v komunitě LGBTI nadále převládá strach;

28.  vyzývá Kosovské orgány, aby se začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů zabývaly přednostně a zajistily, aby řídící subjekty a orgány šly v tomto směru příkladem; je znepokojen strukturálními problémy, které brání výkonu právních předpisů v oblasti rovnosti žen a mužů, a je nadále znepokojen nedostatečným zastoupením žen na pozicích s rozhodovacími pravomocemi; naléhavě vyzývá Kosovo, aby neustále povzbuzovalo ženy k tomu, aby se ucházely o pozice na vysoké úrovni; vyjadřuje své znepokojení nad tím, jak málo majetku ženy vlastní, a vyzývá orgány, aby se aktivně zasadily o zajištění majetkových práv žen, včetně dědických práv; vítá přijetí národní strategie pro předcházení domácímu násilí a vyzývá k jejímu plnému uplatňování, aby se dosáhlo pokroku při potírání domácího násilí a násilí na základě pohlaví; znovu zdůrazňuje, že existuje souvislost mezi sexuálním násilím páchaným během války a konfliktů a vysokou mírou násilí na základě pohlaví v zemích, které konfliktem prošly, pokud se tento problém odpovídajícím způsobem neřeší; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby veřejně podpořily a zavedly ochranné mechanismy a přístřeší pro ženy, které prolomí mlčení a oznámí domácí násilí; podporuje práci, kterou v tomto směru odvádějí nevládní organizace;

29.  oceňuje založení meziministerské koordinační skupiny pro lidská práva v roce 2016, avšak konstatuje, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem chránit práva všech menšin v Kosovu, včetně romské, aškalské, egyptské a goranské komunity, a to prostřednictvím úplného provádění příslušných právních předpisů a přidělením dostatečných zdrojů; vyzývá příslušné vnitrostátní a místní orgány, aby prioritně přijaly veškerá nezbytná legislativní a praktická opatření s cílem omezit diskriminaci a potvrdit práva jednotlivých etnických menšin, včetně kulturních, jazykových a majetkových práv, tak aby přispěly k rozvoji multietnické společnosti; vyzývá Kosovo, aby zajistilo, aby navracející se uprchlíci, mezi nimiž je mnoho Romů, byli plně integrováni a jejich občanská práva obnovena, čímž by se ukončila jejich situace bez státní příslušnosti; vyzývá Kosovo, aby přijalo novou strategii a akční plán pro integraci romské, aškalské a egyptské komunity;

30.  vítá zvýšené úsilí v boji proti násilnému extremismu a radikalizaci a v jejich předcházení a potírání a uznává významný kus práce, který na tomto poli Kosovo odvedlo; konstatuje, že do Kosova se vrátilo mnoho zahraničních bojovníků, a žádá kosovské orgány, aby zajistily jejich sledování a stíhání a aby zaujaly komplexní přístup zahrnující účinné strategie pro prevenci, deradikalizaci a případně opětovné začlenění; vyzývá k další identifikaci přílivu zahraničních bojovníků a nevysledovatelných peněz určených na radikalizaci a k jejich zamezování a předcházení; zdůrazňuje, že je zapotřebí účinných komunitních programů k řešení nesrovnalostí, jež pohánějí násilný extremismus a radikalizaci, a že je třeba budovat vztahy posilující toleranci a dialog;

31.  vítá zlepšení hospodářské situace a zvýšení daňových příjmů, díky nimž má vláda k dispozici více prostředků na realizaci svých politik; vyjadřuje však znepokojení nad udržitelností rozpočtu Kosova, zejména s ohledem na výši dávek přidělovaných válečným veteránům, a v této souvislosti žádá reformu příslušného právního předpisu, jak bylo dohodnuto s Mezinárodním měnovým fondem; připomíná, že pro podporu dlouhodobého růstu jsou zásadně důležité socioekonomické strukturální reformy; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné posílit místní průmysl a zároveň se zaměřit na konkurenceschopnost výrobků z místní produkce, tak aby odpovídaly dovozním normám EU; je znepokojen závislostí na remitencích migrantů; vyjadřuje znepokojení nad rozhodnutími o financování přijatými ad hoc, která podkopávají potřebnou stabilitu pro podniky; opakuje, že je zapotřebí urychlit registraci nových podniků, čemuž v současnosti brání správa, která se nikomu nezodpovídá, zaostalá infrastruktura, slabý právní stát a korupce; naléhavě vyzývá Kosovo, aby provedlo doporučení vyplývající z posouzení v rámci iniciativy EU na podporu malých a středních podniků a ze zavedení hodnocení dopadu právních a správních předpisů s cílem snížit administrativní zátěž malých a středních podniků, a vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu malých a středních podniků; vyzývá Kosovo, aby plně provedlo doporučení programu hospodářských reforem na období 2016–2018 a evropského programu reforem, který byl zahájen dne 11. listopadu 2016;

32.  se znepokojením bere na vědomí vysokou míru nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí, a vyjadřuje znepokojení nad diskriminací žen na trhu práce, zejména při náboru pracovníků; žádá Kosovo, aby více usilovalo o zvýšení míry zaměstnanosti a zlepšilo podmínky na trhu práce; zdůrazňuje, že je zapotřebí zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání, a to i prostřednictvím odborné přípravy učitelů, na podporu přechodu ze vzdělávacího do pracovního procesu a na to, aby schopnosti získané v rámci vzdělávání odpovídaly poptávce po pracovnících, což je klíčovým krokem pro snížení velmi vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí; požaduje další úsilí o zvýšení společného vzdělávání všech složek kosovské společnosti; zdůrazňuje, že je třeba zlepšit mechanismy prosazování, zejména pracovní inspektoráty a soudy, a posílit prostřednictvím hospodářské a sociální rady Kosova dialog mezi veřejnými orgány a sociálními partnery; vítá závěry pařížského summitu v roce 2016 a zřízení první Regionální kanceláře pro spolupráci mládeže (RYCO);

33.  vyjadřuje politování nad pomalým pokrokem při úsilí Kosova o budování dostatečných a účinných správních kapacit, což této zemi brání plně vykonávat přijaté právní předpisy a účinně využívat finanční prostředky z EU; vyjadřuje politování nad zakořeněnou korupcí, politickým vměšováním a politizací zaměstnanců veřejné správy na všech úrovních a nad tím, že členové různých nezávislých institucí a agentur jsou jmenováni na základě politické příslušnosti, a ne v dostatečné míře podle odborných kritérií; požaduje další úsilí o zajištění přijímání pracovníků podle zásluh, což je nezbytné k zajištění účinné, efektivní a profesionálně nezávislé veřejné správy; požaduje vyšetřování nedávného údajného politického vměšování do postupů přijímání pracovníků a rozhodování ve veřejných orgánech;

34.  bere na vědomí, že zadávací dokumentace pro žádosti o jakýkoli druh smlouvy v rámci NPP je natolik náročná, že kosovské a regionální společnosti se o ně často vůbec nemohou ucházet, a žádá za tímto účelem, aby byla věnována zvláštní pozornost vedení a instruování zainteresovaných subjektů; naléhavě vyzývá orgány, aby zbývající pomoc, jež dosud nebyla naplánována, směrovaly na projekty s přímějším dopadem na kosovské hospodářství;

35.  vítá prodloužení mandátu mise EULEX Kosovo a žádá Kosovo, aby i nadále aktivně spolupracovalo na úplném a ničím neomezovaném výkonu mandátu mise EULEX; žádá, aby EU pokračovala ve svém úsilí o další upevnění nezávislého soudnictví, policie a celních systémů i po roce 2018, tak aby Kosovo převzalo plnou odpovědnost za tyto funkce; žádá účinné a hladké převedení soudních případů, které řeší prokurátoři mise EULEX, do pravomoci vnitrostátních státních zástupců, a to s odpovídajícími zárukami, jež zajistí, aby oběti dřívějších porušení předpisů měly přístup k pravdě, spravedlnosti a odškodnění;

36.  bere na vědomí, že bylo ukončeno trestní vyšetřování obvinění z korupce v rámci mise EULEX; vyjadřuje uspokojení nad zjištěním, že dotčení úředníci EU se nedopustili žádného protiprávního jednání; žádá misi EULEX, aby zajistila zvýšenou účinnost, plnou transparentnost a větší odpovědnost, pokud jde o tuto misi, a to po dobu trvání jejího mandátu, a aby v plné míře zrealizovala všechna doporučení navržená nezávislým odborníkem Jeanem Paulem Jacquém v jeho zprávě z roku 2014;

37.  bere na vědomí, že Kosovo se zatím nestalo přední tranzitní trasou pro uprchlíky a migranty cestující po západobalkánské trase; naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby zajistily, aby bylo s osobami, které Kosovem procházejí, zacházeno v souladu s evropským a mezinárodním právem, včetně Listiny základních práv EU a úmluvy o uprchlících z roku 1951; opakuje, že v obdobích krize a nedostatku je třeba, aby bylo k dispozici financování – mj. v rámci okruhu NPP II – a aby bylo připraveno k použití a rychlému a účinnému provedení;

38.  vítá skutečnost, že některá srbská náboženská a kulturní místa, která byla bohužel v roce 2004 zničena, například pravoslavná katedrála, byla z veřejných prostředků Kosova zrenovována; vyjadřuje Kosovu uznání za jeho odhodlání chránit památky kulturního dědictví a žádá orgány, aby provedly všechny úmluvy OSN v oblasti kulturního dědictví na všech úrovních bez ohledu na status Kosova v rámci organizace UNESCO, a to přijetím vhodné strategie a vnitrostátních právních předpisů, a aby zajistily adekvátní ochranu a řízení kulturních památek v celém Kosovu; v této souvislosti vítá program financovaný z EU, který se zaměřuje na ochranu a rekonstrukci menších kulturních památek, s cílem podporovat mezikulturní a mezináboženský dialog ve všech multietnických obcích; opakuje, že je třeba schválit návrh zákona o svobodě vyznání, jehož součástí by měla být doporučení Benátské komise týkající se této otázky;

39.  s potěšením vítá rozhodnutí Rady Evropy udělit Kosovu od ledna 2017 status pozorovatele v Parlamentním shromáždění, pokud jde o zasedání týkající se Kosova; podporuje úsilí Kosova o začlenění do mezinárodního společenství; v této souvislosti žádá, aby se Kosovo zapojilo do všech příslušných regionálních a mezinárodních organizací, a naléhavě vyzývá Srbsko, aby přestalo do tohoto procesu zasahovat;

40.  naléhavě vyzývá kosovské orgány, aby přijaly přesvědčivou dlouhodobou strategii a legislativní rámec v oblasti energetiky založené na energetické účinnosti, diverzifikaci energetických zdrojů a rozvoji obnovitelných zdrojů energie; zdůrazňuje, že je zapotřebí dále pracovat na spolehlivosti elektrických rozvodných sítí a zvyšovat udržitelnost odvětví energetiky, pokud jde o zabezpečení dodávek i environmentální normy; žádá orgány, aby podepsaly memorandum o porozumění sdružení šesti zemí západního Balkánu týkající se rozvoje regionálního trhu s elektřinou a vytvoření rámce pro budoucí spolupráci s dalšími zeměmi; zdůrazňuje, že v roce 2017 bude Kosovo předsedat Smlouvě o Energetickém společenství, a připomíná právní povinnost kosovských orgánů zajistit do roku 2020 25 % podíl elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů, která z této smlouvy plyne; žádá vládu, aby dodržela dohodu o ukončení provozu elektrárny Kosovo A a renovaci elektrárny Kosovo B a aby využila částky 60 milionů EUR, kterou jí k tomuto účelu přidělila EU v rámci nástroje předvstupní pomoci; žádá přijetí strategie v oblasti energie z vodních zdrojů pro celý západní Balkán;

41.  vyjadřuje znepokojení nad alarmující úrovní znečištění ovzduší v Kosovu, zejména v městské oblasti Prištiny, a žádá státní a místní orgány, aby urychleně přijaly náležitá opatření, kterými budou tuto naléhavou situaci řešit; zdůrazňuje, že je třeba řádně prosazovat národní strategii pro kvalitu ovzduší; je znepokojen, že mezi viditelnější problémy Kosova stále patří problém nakládání s odpady a že stávající legislativa problematické otázky dostatečně neřeší;

42.  vítá zahájení nového projektu železničního propojení v rámci koridoru Východ - východní Středomoří, jenž zahrnuje novou trať a nová nádraží v Kosovu a představuje jediné propojení Kosova s širším regionem; žádá vládu Kosova, aby realizaci tohoto projektu plně podporovala;

43.  vítá úsilí Komise zaměřené na odblokování sítě energetického propojení mezi Albánií a Kosovem, kterou Srbsko už měsíce blokuje, a požaduje konstruktivní spolupráci mezi srbskými a kosovskými elektroenergetickými orgány; připomíná Srbsku, že Energetické společenství stanovilo jako nejzazší termín pro odstranění blokády 31. prosinec 2016;

44.  vyzývá Komisi, aby se všemi zeměmi západního Balkánu pokračovala ve spolupráci na otázkách týkajících se migrace, a zajistila tak dodržování evropských a mezinárodních norem a standardů; oceňuje práci, která byla v tomto směru dosud odvedena;

45.  vyzývá Komisi, aby dále usilovala o podporu skutečného procesu usmíření v tomto regionu, zejména podporou kulturních projektů, které se zabývají nedávnou minulostí a podporují společné a oběma stranami sdílené chápání historie a kulturu tolerance, inkluze a usmíření ve veřejném a politickém životě;

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a vládě a národnímu shromáždění Kosova.

Právní upozornění - Ochrana soukromí