Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2314(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0062/2017

Esitatud tekstid :

A8-0062/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0262

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 61k
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg
2016. aasta Kosovo aruanne
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2017. aasta resolutsioon komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta (2016/2314(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Kosovo vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. aprillil 2016. aastal,

–  võttes arvesse Kosovoga liidu programmides osalemist käsitleva raamlepingu allkirjastamist,

–  võttes arvesse 19. aprillil 2013. aastal peaministrite Hashim Thaçi ja Ivica Dačići allkirjastatud esimest kokkulepet, mis käsitleb suhete normaliseerimise põhimõtteid, ning 22. mail 2013. aastal vastu võetud rakendamise tegevuskava,

–  võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2016. aasta otsust (ÜVJP) 2016/947, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri aruandeid ÜRO Kosovo missiooni (UNMIK) käimasolevate tegevuste ja nendega seotud arengu kohta, sealhulgas kõige hiljutisemat aruannet, mis avaldati 26. oktoobril 2016, ning ÜRO Julgeolekunõukogu 16. novembril 2016. aastal toimunud arutelu UNMIKi teemal,

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2016. aasta teatist ELi laienemispoliitika kohta (COM(2016)0715),

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembril 2016. aastal avaldatud 2016. aasta aruannet Kosovo kohta (SWD(2016)0363),

–  võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2016. aasta hinnangut Kosovo 2016.–2018. aasta majandusreformiprogrammi kohta (SWD(2016)0134),

–  võttes arvesse ELi ning Lääne‑Balkani riikide ja Türgi vahelise majandus- ja rahandusteemalise dialoogi 26. mai 2016. aasta ühiseid järeldusi (9500/2016),

–  võttes arvesse 11. novembril 2016. aastal Prištinas algatatud Euroopa reformikava,

–  võttes arvesse eesistujariigi 13. detsembri 2016. aasta järeldusi laienemise ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi kohta,

–  võttes arvesse üldasjade nõukogu 7. detsembri 2009. aasta, 14. detsembri 2010. aasta ja 5. detsembri 2011. aasta istungite järeldusi, milles rõhutati ja kinnitati taas, et ka Kosovo peaks – ilma et see mõjutaks liikmesriikide seisukohta tema staatuse kohta – saama kasutada viisanõude kaotamise võimalust, kui kõik tingimused selleks on täidetud,

–  võttes arvesse komisjoni 1. juuni 2016. aasta ettepanekut võtta vastu määrus Kosovost pärit isikute viisanõude kaotamise kohta (COM(2016)0277) ja komisjoni 4. mai 2016. aasta neljandat aruannet Kosovo edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava nõuete täitmisel (COM(2016)0276),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999), Rahvusvahelise Kohtu 22. juuli 2010. aasta nõuandvat arvamust, mis käsitleb Kosovo iseseisvuse ühepoolse väljakuulutamise kooskõla rahvusvahelise õigusega, ning ÜRO Peaassamblee 9. septembri 2010. aasta resolutsiooni 64/298, milles võeti teadmiseks Rahvusvahelise Kohtu arvamus ning tunnustati ELi valmisolekut hõlbustada Serbia ja Kosovo vahelist dialoogi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Kosovo 28.–29. mail 2008, 6.–7. aprillil 2009, 22.–23. juunil 2010, 20. mail 2011, 14.–15. märtsil 2012, 30.–31. oktoobril 2013 ja 29.–30. aprillil 2015 toimunud parlamentidevaheliste kohtumiste ühisavaldusi, ELi ja Kosovo parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee vastavalt 16.–17. mail 2016 ja 23.–24. novembril 2016 toimunud esimese ja teise kohtumise ajal vastu võetud deklaratsioone ja soovitusi ning stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 25. novembril 2016 toimunud esimest kohtumist,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8‑0062/2017),

A.  arvestades, et Kosovo iseseisvust tunnustab 114 riiki ÜRO 193 liikmesriigist, sealhulgas 23 riiki ELi 28 liikmesriigist;

B.  arvestades, et (potentsiaalseid) kandidaatriike hinnatakse nende saavutuste põhjal ning ühinemise ajakava määrab vajalike reformide kiirus ja kvaliteet;

C.  arvestades, et EL on korduvalt rõhutanud, et ta on selge Euroopa väljavaate kaudu valmis aitama kaasa Kosovo majanduslikule ja poliitilisele arengule kooskõlas kõnealuse piirkonna Euroopa väljavaatega, ning et Kosovo on näidanud oma teel Euroopa integratsiooni suunas üles indu;

D.  arvestades, et ELi laienemispoliitika keskmes on õigusriigi põhimõte, põhiõigused, demokraatlike institutsioonide tugevdamine, sealhulgas avaliku halduse reform, ning heanaaberlikud suhted, majandusareng ja konkurentsivõime;

E.  arvestades, et enam kui 90 % kosovlastest kardab töötust ja enam kui 30 % teenib kuus 0–120 eurot;

1.  tunnustab ELi ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumist 1. aprillil 2016. aastal kui esimest lepingulist suhet ja olulist etappi Kosovo ELiga integreerimise protsessi jätkamisel; tunneb heameelt, et 11. novembril 2016. aastal algatati Euroopa reformikava ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamiseks võeti vastu riiklik tegevuskava kui platvorm, mille abil lihtsustada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamist, ning palub Kosovol jätkata selge poliitilise tahte ja otsustavuse näitamist, et rakendada kokkulepitud tegevuskava, mis hõlmab stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu rakendamiseks kooskõlastamismehhanismi loomist, ning kasutada ära stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu loodud positiivset hoogu reformide rakendamiseks ja institutsionaliseerimiseks ning Kosovo sotsiaal-majandusliku arengu parandamiseks, panna alus mitmesugustes valdkondades koostööle ELiga, mis edendaks ka Kosovo kaubanduse ja investeeringute integratsiooni, edendada suhteid naaberriikidega ning anda panus piirkonna stabiilsusesse; palub Kosovo valitsusel keskenduda laiaulatuslike reformide elluviimisele, mis on vajalikud selleks, et Kosovo saaks täita stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust tulenevaid kohustusi; väljendab heameelt parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee teise koosoleku toimumise üle 23.‒24. novembril 2016 ning ELi-Kosovo stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu esimese koosoleku toimumise üle 25. novembril 2016; märgib, et vabad, ausad ja läbipaistvad ennetähtaegsed üldvalimised ja kohalikud valimised 2017. aasta teisel poolel on olulised Kosovo demokraatliku tuleviku ning tema ELiga integreerumise protsessi jaoks;

2.  väljendab heameelt selle üle, et ennetähtaegsed üldvalimised viidi 11. juunil 2017 läbi üldjoontes rahulikult ja korralikult; peab siiski kahetsusväärseks, et osaliselt ajapuuduse tõttu ei arvestatud mõnesid OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) 2014. aasta soovitusi; väljendab muret probleemide pärast, mida ELi vaatlejad täheldasid valimiskampaania ajal seoses eelkõige mõnede erakondade häiriva sekkumisega nii era- kui ka avalik-õigusliku meedia sõltumatusse ning seoses Kosovo serbia kogukonna liikmete ja nimekirjas Srpska Lista konkureerivate kandidaatide vastu suunatud ähvarduste ja hirmutamisega; nõuab tungivalt, et erakonnad moodustaksid kiiresti valitsuse, et jätkata Kosovo teed ELi, kohustuksid ratifitseerima piiride mahamärkimise lepingu Montenegroga ning jätkaksid järjepidevat süüdimõistmist kõrgel tasemel korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse eest, et luua tingimused Kosovo kodanike viisavabaks reisimiseks;

3.  väljendab muret selle pärast, et poliitiline maastik on jätkuvalt äärmiselt polariseerunud; palub kõikidel pooltel näidata üles vastutustunnet ja isevastutust ning luua tingimused viljakaks ning lahendustele ja tulemustele suunatud dialoogiks eesmärgiga leevendada pingeid ja jõuda jätkusuutliku kompromissini, et soodustada riigi edusamme teel Euroopasse;

4.  nõuab tungivalt, et Kosovo serblaste kogukonna juhid võtaksid täieliku vastutuse oma koha ja osa eest riigi institutsioonides, tegutsedes Belgradist sõltumatult ning konstruktiivselt kõikide Kosovo inimeste huvides, ning nõuab seejuures tungivalt, et Kosovo edendaks jätkuvalt Kosovo serblaste juurdepääsu Kosovo institutsioonidele; väljendab sellega seoses heameelt Kosovo serblaste kohtuametnike, politsei ja kodanikukaitse Kosovo süsteemi integreerimise üle; kutsub Kosovo ametiasutusi üles jätkama kogukondade vastastikuse usalduse loomist, edendades seejuures nende majanduslikku integratsiooni;

5.  mõistab teravalt hukka Kosovo parlamendi tegevuse vägivaldse katkestamise mõnede opositsiooniliikmete poolt 2016. aasta esimesel poolel ning kiidab heaks selle, et opositsioon osaleb taas enamiku küsimuste raames assamblee tegevuses ning et kõik Euroopa Parlamendi ja Kosovo assamblee ühisdelegatsiooni liikmed on konstruktiivselt kaasatud lõppeva ametiaja viimases osas; rõhutab, kui tähtsad on poliitiline dialoog, kõigi erakondade aktiivne ja konstruktiivne osalemine otsustusprotsessides ning takistusteta parlamenditöö, kuna need on ELi integreerumise protsessi edenemise olulised eeltingimused;

6.  rõhutab, et teel ELiga integreerumise poole on vaja strateegilist pikaajalist käsitust ning jätkusuutlikku tegevust vajalike reformide vastuvõtmise ja elluviimise nimel;

7.  märgib, et viis liikmesriiki ei ole Kosovot tunnustanud; rõhutab, et tunnustamine aitaks kaasa Kosovo ja Serbia suhete normaliseerumisele ning suurendaks ELi usaldusväärsust tema enda välispoliitikas; märgib positiivsena ära kõigi ELi liikmesriikide konstruktiivse lähenemisviisi ELi ja Kosovo vaheliste suhete edendamisel ja tugevdamisel, mille eesmärk on edendada sotsiaal-majanduslikku arengut, õigusriigi põhimõtet ja demokraatlikku konsolideerimist Kosovo rahva hüvanguks; ergutab lähenema positiivselt Kosovo osalemisele rahvusvahelistes organisatsioonides;

8.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle kaotada viisanõue, mis oleks Kosovo jaoks väga positiivne samm Euroopa integratsiooni teel; märgib positiivsena ära Kosovo kodanike varjupaigataotluste hulga vähenemise nii ELis kui ka Schengeniga ühinenud riikides ning väljendab heameelt reintegratsioonifondi ja tagasipöördunud Kosovo kodanike taasintegreerimise programmide kasutuselevõtu üle; väljendab muret ametist lahkuva assamblee ummikseisu pärast Montenegroga sõlmitava piirilepingu ratifitseerimise küsimuses ning rõhutab, et viisanõude kaotamine saab toimuda ainult siis, kui Kosovo on täitnud kõik kriteeriumid, sealhulgas taganud selle, et korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse eest mõistetakse järjepidevalt kõrgel tasemel süüdi, millele on väga palju kaasa aidanud suurt tähelepanu pälvivate juhtumite IT‑jälgimise mehhanism, mida Kosovo kasutab kõrge taseme kuritegude puhul ja mida tuleks laiendada ka muudele kriminaalasjadele; kutsub seetõttu ametiasutusi üles tõhustama jõupingutusi, et lahendada rahapesu, uimastite salakaubaveo, inimkaubanduse, relvakaubanduse ja relvade ebaseadusliku omamisega seotud probleemid;

9.  peab oluliseks Kosovo välis- ja julgeolekupoliitika kooskõlastamist ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga;

10.  tunneb heameelt, et on tehtud edusamme erinevate alates 2016. aasta augustist Serbiaga suhete normaliseerimise protsessi raames sõlmitud lepingute rakendamisel pärast mitu kuud kestnud väheseid edusamme või seisakut; rõhutab, et kokkulepete täielik elluviimine on oluline Priština‑Belgradi dialoogi edasiseks edukaks arenguks; palub, et nii Kosovo kui ka Serbia näitaksid üles rohkem otsustavust ja püsivat poliitilist tahet suhete normaliseerimise suhtes ning hoiduksid igasugusest tegevusest, mis ohustaks selles protsessis seni saavutatud edu; tuletab meelde, et see on ELiga ühinemise eeltingimus; märgib, et on tehtud mõningaid edusamme teistel tehnilistel teemadel, näiteks kataster, ülikoolidiplomid ja registreerimismärgid, ning Mitrovicë silla kohta sõlmitud lepingu rakendamisel; on jälginud Mitrovicë silla küsimuse arengut murelikult ja toetab hiljutist kokkulepet; kiidab heaks iseseisva rahvusvahelise telefonikoodi eraldamise Kosovole; kordab oma nõudmist, et Euroopa välisteenistus hindaks korrapäraselt poolte saavutusi oma kohustuste täitmisel ja annaks hinnangu tulemustest aru Euroopa Parlamendile; rõhutab, et saavutatud kokkulepped peaksid parandama tavakodanike igapäevaelu; märgib, et dialoogist saadav kasu ei ole Kosovo ja Serbia kodanike jaoks ilmne, ning rõhutab vajadust suurima võimaliku läbipaistvuse järele dialoogi tulemustest teavitamisel, eelkõige Põhja‑Kosovos; rõhutab, kui tähtsad on heanaaberlikud suhtes kõigi Lääne‑Balkani riikidega;

11.  mõistab teravalt hukka Serbia natsionalistliku rongi saatmise Belgradist Põhja-Kosovosse; väljendab tõsist muret sõda õhutavate avalduste ja ELi‑vastase propaganda pärast; võtab teatavaks Colmari (Prantsusmaa) kohtu otsuse keelduda Serbiale välja andmast ja vabastada Ramush Haradinaj, kelle endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus 2008. ja 2012. aastal õigeks mõistis ja kes võeti 4. jaanuaril 2017 Prantsusmaal vahi alla rahvusvahelise vahistamismääruse alusel, mille Serbia väljastas 2004. aastal vastavalt riigi seadusele, mis käsitleb riigiasutuste korraldust ja pädevust sõjakuritegusid käsitlevates protsessides; peab kahetsusväärseks, et seda seadust on seni kuritarvitatud endisesse Jugoslaaviasse kuulunud riikide kodanike jälitamiseks, nagu tõendab see hiljutine juhtum; nõuab tungivalt, et mõlemad pooled hoiduksid provotseerivatest sammudest ja kasutust propagandast, mis võib normaliseerumisprotsessi takistada; kutsub ELi, Kosovot ja Serbiat üles arutama neid küsimusi konstruktiivselt ELiga ühinemise läbirääkimiste raames;

12.  võtab teadmiseks, et Serbia omavalitsusüksuste ühendust ei ole veel loodud, vastavat põhikirja ei ole veel koostatud ning ühenduse loomine on Kosovo valitsuse ülesanne; nõuab tungivalt, et Kosovo looks selle ühenduse edasise viivituseta kooskõlas kokkuleppega, milleni jõuti ELi vahendatud dialoogi raames, ja Kosovo konstitutsioonikohtu otsusega; ergutab sellega seoses Kosovo ametiasutusi nimetama ametisse selge ja tähtajalise mandaadiga kõrgetasemelist töörühma, et esitada põhikiri üldsuse arvamuse saamiseks ja parlamendile läbivaatamiseks; väljendab muret Serbia paralleelsete struktuuride jätkuva olemasolu pärast, sealhulgas jätkuva rahalise toetuse kaudu, ning nõuab nende kõrvaldamist; ergutab kõiki sidusrühmi otsima vastuvõetavat ja vastastikku sobivat pikaajalist lahendust Trepča kaevanduskompleksi staatuse probleemile;

13.  kutsub poliitilisi jõude üles tagama, et austataks Serbia kogukonna kodanikuvabadusi ja turvalisust ning selle kultuskohtade turvalisust;

14.  tunnustab Kosovo erikohtu kodade ja eriprokuratuuri loomist Haagis kui vajalikku sammu õigusemõistmise ja lepitamise tagamiseks; rõhutab, et tunnistajakaitse on erikohtu edu jaoks määrava tähtsusega, ning kutsub seetõttu ametiasutusi üles võimaldama kodanikel seda süsteemi kättemaksu kartmata kasutada; kutsub ELi ja liikmesriike üles jätkama kohtu toetamist, muu hulgas nõuetekohase rahastamise kaudu; väljendab heameelt Madalmaade valmiduse üle pakkuda kohtule asukohta oma riigis;

15.  palub, et Kosovo tegeleks kadunud inimeste küsimusega, sealhulgas tagades tõhusalt omandiõigused, takistades omandi ebaseaduslikku omastamist ning tagades ümberasustatud isikute tagasipöördumise ja taasintegreerimise; palub Kosovol tagada tulemuslik hüvitis sõja ajal toimunud vägistamise ohvritele, nagu on sätestatud riiklikus tegevuskavas; võtab murelikult teadmiseks aeglase edasimineku sõjakuritegude uurimisel, nende eest vastutusele võtmisel ja süüdimõistmisel, sealhulgas 1998.–1999. aasta Kosovo sõja ajal toime pandud seksuaalse vägivallaga seotud kohtuasjade puhul, ning nõuab tungivalt, et Kosovo tõhustaks jõupingutusi neis küsimustes;

16.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et kodanikuühiskonnaga ei konsulteerita otsustusprotsessis korrapäraselt; rõhutab vajadust suurendada veelgi kodanikuühiskonna mõjuvõimu ja nõuab kodanikuühiskonnaga suhtlemiseks poliitilise tahte näitamist, rakendades avaliku konsulteerimise miinimumstandardeid;

17.  palub, et poliitilised jõud tagaksid, austaksid, toetaksid ja tugevdaksid jõupingutusi õigusriigi olukorra parandamiseks, sealhulgas kohtuvõimu sõltumatuse parandamiseks, ja tehes selget vahet Kosovo inimeste õiguspärase vabadus- ja õigluspüüdluse ning nende isikute tegevuse vahel, kes on väidetavalt toime pannud sõjakuritegusid, mille eest peavad pädevad õigusasutused nad nõuetekohaselt vastutusele võtma;

18.  märgib, et ombudsman hakkas rakendama 2015. aasta ombudsmani seadust suurema ja parema aruandlusega, ning nõuab tungivalt seotud teiseste õigusaktide vastuvõtmist; kutsub Kosovo assambleed ja valitsust üles tagama ombudsmani rahaline, funktsionaalne ja korralduslik sõltumatus kooskõlas riiklikke inimõiguste institutsioone käsitlevate rahvusvaheliste standarditega; nõuab tungivalt, et valitsus järgiks riigikontrolli ja ombudsmani aruandeid ja soovitusi;

19.  rõhutab vajadust, et ombudsmani institutsioon toimiks nõuetekohaselt, ja vajadust tagada, et see saab oma ülesannete täitmiseks kõik vajalikud vahendid;

20.  märgib, et kuigi on tehtud mõningaid edusamme õigusaktide vastuvõtmisel kohtuvõimu nõuetekohaseks toimimiseks, on õigusemõistmine endiselt aeglane ja ebatõhus ning seda takistavad lahendamata puudujäägid kriminaalõiguses, poliitiline ja majanduslik otstarbekus, poliitiline sekkumine, vastutuse puudumine ning piiratud rahalised ja inimressursid, sealhulgas eriprokuratuuris; ergutab Kosovot nende küsimustega esmajärjekorras tegelema, et tagada õiguskindlus välisinvestorite omandiõiguste valdkonnas; võtab teadmiseks politsei ja prokuratuuri jõupingutused organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel; tunnustab pädevate asutuste püüdlusi uurida Astrit Dehari surma vanglas ja nõuab tungivalt, et pädevad asutused viiksid uurimise lõpule;

21.  tunneb heameelt selle üle, et allkirjastati raamleping Kosovo osalemiseks ELi programmides, ning ergutab lepingu võimalikult kiiret jõustumist ja nõuetekohast rakendamist pärast Euroopa Parlamendi heakskiidu saamist;

22.  väljendab tõsist muret edusammude puudumise pärast väljendus- ja meediavabaduse kaitsmisel ning suurenenud poliitilise sekkumise ja meedia survestamise ja hirmutamise pärast; on sügavalt mures sagenenud ajakirjanikevastaste otseste ähvarduste ja rünnakute pärast ning laialt levinud enesetsensuuri pärast; nõuab tungivalt, et Kosovo ametiasutused tunnustaksid täiel määral väljendusvabadust ja kaitseksid seda kooskõlas ELi standarditega, teeksid lõpu karistamatusele ajakirjanike vastu toime pandud rünnakute eest ning annaksid nende eest vastutavad isikud kohtu alla; nõuab tungivalt, et valitsus tagaks avalik-õigusliku meediakanali RTK sõltumatuse ja jätkusuutlikkuse ning kehtestaks asjakohase rahastamiskava; nõuab, et võetaks vastu autoriõigust käsitlevad tõhusad õigusaktid ja tagataks meedia omandisuhete läbipaistvus;

23.  kutsub Kosovo valitsust üles tagama, et viivitamata uuritaks füüsilisi rünnakuid ajakirjanike vastu ja muid surve avaldamise vorme, ning kiirendama ja tugevdama juhtumite lahendamist kohtutes, et mõista jätkuvalt selgelt hukka kõik rünnakud ajakirjanike ja meediakanalite vastu ning tagada meediakanalite omandisuhete läbipaistvus, et võidelda toimetajatele ja ajakirjanikele avaldatava lubamatu surve suureneva ohuga;

24.  tunneb heameelt Kosovo ja Serbia vahel 30. novembril 2016. aastal allkirjastatud lepingu üle kohtusüsteemi lepingu rakendamise viimaste sammude kohta, milleni jõuti 9. veebruaril 2015. aastal toimunud dialoogi raames ja mis võimaldab riigi õigusasutustel alustada tööd kogu Kosovo territooriumil;

25.  rõhutab, et süsteemne korruptsioon on vastuolus kohtusüsteemi läbipaistvust ja sõltumatust käsitlevate ELi põhiväärtustega; kordab oma muret väga aeglase edasimineku pärast võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning nõuab uusi jõupingutusi ja selget poliitilist tahet, et tegeleda nende küsimustega, mis takistavad olulisi tulevasi majanduslikke edusamme; peab kahetsusväärseks, et korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus jäävad teatavates Kosovo piirkondades ja eelkõige põhja pool karistuseta; tunneb muret selle pärast, et uurimiste, süüdistuste esitamise ja lõplike süüdimõistmiste tase on jätkuvalt madal, kuritegeliku vara konfiskeerimist ja arestimist kasutatakse harva, kuigi see on oluline vahend võitluses korruptsiooniga, ning seetõttu soovitab külmutada varad viivitamatult ja suurendada lõplike konfiskeerimiste arvu; innustab Kosovo korruptsioonivastase võitluse ametit tegutsema uurimisel ennetavamalt; väljendab muret, et erakondade ja kampaaniate rahastamine ei ole regulatiivse järelevalvega nõuetekohaselt kaetud; on seisukohal, et huvide konflikti käsitlev seadus tuleb viia vastavusse Euroopa standarditega ning rasketes või korruptsiooniga seotud kuritegudes süüdistatavate või süüdi mõistetud riigiametnike tegelikku ametist tagandamist tuleb rakendada praktikas; väljendab muret korruptsioonijuhtumite avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eest vastutavate institutsioonide tulemusliku koostöö puudumise pärast; väljendab tõsist muret relvastatud kuritegelike rühmituste osalemise pärast piiriüleses kuritegevuses ning nõuab otsest ja tõhusat koostööd Kosovo ja Serbia ning kõikide selle piirkonna riikide vahel võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu; rõhutab, et Kosovo liikmesus Interpolis ja koostöö Europoliga aitaks nendele jõupingutustele kaasa;

26.  väljendab muret selle pärast, et Kosovo on jätkuvalt tugevatoimeliste narkootikumide ladustamis- ja transiidiriik; märgib murelikult, et puudub turvaline koht konfiskeeritud narkootikumide ladustamiseks enne hävitamist; väljendab tõsiseid kartusi seoses süüdimõistvate otsuste väikese arvuga inimkaubandust käsitlevates kohtuasjades, kuigi Kosovo on inimkaubanduse ohvriks langenud naiste ja laste päritolu-, transiidi- ja sihtriik; võtab murelikult teadmiseks relvastatud rühmituste olemasolu ja nende seotuse organiseeritud kuritegevusega, nagu relvade salakaubavedu, ning ilmse karistamatuse, mis võimaldab neil tegutseda piiriüleselt;

27.  palub Kosovol teha rohkem jõupingutusi, et peatada sooline vägivald ja tagada naistele õiguste täielik kasutamine; palub, et Kosovo institutsioonid eraldaksid piisavalt rahalisi vahendeid koduvägivalda käsitleva riikliku strateegia rakendamiseks, mis hõlmab rahvusvahelisi mehhanisme, näiteks Istanbuli konventsiooni; tunnustab kõrge tasemega poliitilist tuge LGBTI‑inimeste õigustele; tunnustab teise geiparaadi toimumist, ent kordab, et LGBTI‑kogukonnas tuntakse endiselt ulatuslikult hirmu;

28.  palub, et Kosovo ametiasutused tegeleksid esmajärjekorras soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega ning tagaksid, et valitsusorganid ja -asutused näitavad selles eeskuju; tunneb muret struktuuriprobleemide pärast, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist, ning on endiselt mures naiste alaesindatuse pärast otsuseid tegevatel ametikohtadel; nõuab tungivalt, et Kosovo julgustaks naisi kandideerima kõrgetele ametikohtadele; väljendab muret asjaolu pärast, et naiste omandis on vähe vara, ning kutsub ametiasutusi üles aktiivselt tagama, et naiste omandiõigused, sealhulgas pärimisõigused, oleksid kindlustatud; tunneb heameelt koduvägivalda käsitleva riikliku strateegia vastuvõtmise üle ning nõuab selle täielikku rakendamist, et saavutada edu võitluses koduvägivalla ja soolise vägivalla vastu; kordab, et sõja- ja konfliktiaegne seksuaalne vägivald on seotud soolise vägivalla tavaliseks muutumise ja suure esinemissagedusega konfliktijärgsetes riikides, kui nende probleemidega ei tegeleta nõuetekohaselt; nõuab tungivalt, et ametiasutused looksid kaitsemehhanismid ja -meetmed naiste jaoks, kes teevad oma hääle kuuldavaks ja annavad koduvägivallast teada, ning ergutaksid seda avalikult; julgustab valitsusväliste organisatsioonide tööd selles küsimuses;

29.  tunnustab küll ministeeriumidevahelise inimõigustealase koordineerimisrühma loomist 2016. aastal, kuid märgib vajadust teha asjaomaste õigusaktide täieliku rakendamise ja piisavate vahendite eraldamise abil suuremaid pingutusi kõikide vähemuste, sealhulgas romade, aškalite, egiptlaste ja goranide kogukondade õiguste kaitsmiseks Kosovos; palub pädevatel riiklikel ja kohalikel asutustel võtta esmajärjekorras kõik vajalikud õiguslikud ja praktilised meetmed, et piirata diskrimineerimist ja kinnitada erinevate etniliste vähemuste õigusi, sealhulgas kultuurilised, keelelised ja omandiõigused, et aidata kaasa mitmerahvuselise ühiskonna arengule; palub Kosovol tagada, et tagasipöörduvad pagulased, kellest paljud on romad, integreeritaks täielikult ja nende kodanikuõigused taastataks, nii et kaoks kodakondsusetus; palub Kosovol võtta vastu uus strateegia ja tegevuskava romade, aškalite ja egiptlaste kogukondade integreerimiseks;

30.  tunneb heameelt suuremate jõupingutuste üle, mille eesmärk on astuda vastu vägivaldsele äärmuslusele ja radikaliseerumisele, seda ennetada ja sellega võidelda, ning tunnustab Kosovo tehtud olulist tööd selles vallas; märgib, et paljud välisvõitlejad on Kosovosse tagasi pöördunud, ning palub, et ametiasutused tagaksid, et neid jälgitakse ja võetakse vastutusele, ning kehtestaksid tervikliku lähenemisviisi koos tõhusa poliitikaga ennetamiseks, deradikaliseerimiseks ja vajaduse korral taasintegreerimiseks; nõuab välisvõitlejate voogude ja radikaliseerimiseks ette nähtud jälitamatute rahavoogude täiendavat kindlakstegemist, ennetamist ja katkestamist; rõhutab vajadust tõhusate kogukonnaprogrammide järele, et tegeleda väärnähtustega, mis õhutavad vägivaldset äärmuslust ja radikaliseerumist, ning et luua suhteid, mis edendavad sallivust ja dialoogi;

31.  tunneb heameelt majandusliku olukorra paranemise ja maksutulu suurenemise pärast, mis annab valitsusele oma poliitikasuundade elluviimiseks rohkem vahendeid; väljendab siiski muret Kosovo eelarve jätkusuutlikkuse pärast, pidades eelkõige silmas sõjaveteranidele eraldatavate toetuste summat, ning nõuab sellega seoses asjaomase seaduse reformimist, nagu on kokku lepitud Rahvusvahelise Valuutafondiga; kordab, et sotsiaal-majanduslikud struktuurireformid on pikaajalise majanduskasvu toetamiseks otsustava tähtsusega; rõhutab vajadust toetada kiiremas korras kohalikku tööstust, keskendudes ühtlasi kohapeal valmistatud toodete konkurentsivõimele, et need vastaksid ELi impordistandarditele; on mures rändajate rahasaadetistest sõltuvuse pärast; väljendab muret tehtud ajutiste rahastamisotsuste pärast, mis kahjustab ettevõtjate vajatavat stabiilsust; kordab vajadust kiirendada uute ettevõtjate registreerimist, mida praegu takistavad vastutusvõimetu haldus, väljaarendamata taristu, nõrk õigusriik ja korruptsioon; nõuab tungivalt, et Kosovo järgiks ELi väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act“ läbiviidud hindamisel antud soovitusi ja võtaks kasutusele regulatiivsed mõjuhindamised, et vähendada VKEde halduskoormust, ning kutsub komisjoni üles suurendama VKEdele antavat toetust; palub Kosovol viia täielikult ellu 2016.–2018. aasta majandusreformiprogrammi ja 11. novembril 2016 käivitatud Euroopa reformikava soovitused;

32.  võta murelikult teadmiseks töötuse kõrge taseme, eriti noorte töötuse, ning väljendab muret naiste diskrimineerimise pärast tööturul, eriti töölevõtmisprotsessis; kutsub Kosovot üles suurendama jõupingutusi tööhõive taseme tõstmiseks ja tööturu tingimuste parandamiseks; rõhutab vajadust keskenduda hariduse kvaliteedi parandamisele, sealhulgas õpetajakoolituse parandamise, koolist tööle ülemineku toetamise ja hariduspädevuse tööturu vajadustega kokkusobitamise teel, mis on oluline samm noorte töötuse väga kõrge tasemega võitlemisel; nõuab täiendavaid jõupingutusi kõigi Kosovo ühiskonna osade ühise hariduse edendamiseks; rõhutab vajadust parandada jõustamismehhanisme, eelkõige tööinspektsioone ja töövaidluskomisjone ning tugevdada Kosovo majandus- ja sotsiaalnõukogu kaudu dialoogi avaliku sektori asutuste ja sotsiaalpartnerite vahel; väljendab heameelt 2016. aasta Pariisi tippkohtumise järelduste üle ja esimese piirkondliku noorte koostööameti asutamise üle;

33.  tunneb kahetsust, et Kosovo jõupingutused piisava ja tõhusa haldussuutlikkuse loomiseks edenevad aeglaselt, mis takistab riigil vastuvõetud seadusi täiel määral rakendamast ja ELi vahendeid tõhusalt kasutamast; väljendab kahetsust endeemilise korruptsiooni, poliitilise sekkumise ja avaliku halduse töötajate politiseerimise pärast kõikidel tasanditel, samuti mitmetesse sõltumatutesse institutsioonidesse ja ametitesse nimetamiste pärast poliitiliste vaadete, mitte piisavalt professionaalsete kriteeriumide alusel; nõuab täiendavaid jõupingutusi, et tagada tulemustel põhinev töölevõtmine, mis on vajalik tulemusliku, tõhusa ja professionaalselt sõltumatu avaliku halduse tagamiseks; nõuab, et uuritaks hiljutist väidetavat poliitilist sekkumist avaliku sektori asutuste töölevõtmis- ja otsustusprotsessidesse;

34.  märgib, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) raames on igat liiki lepingute taotlemise tehnilised kirjeldused nii keerulised, et Kosovo või piirkondlikud ettevõtjad ei saa sageli isegi neid taotleda, ning nõuab sellega seoses erilise tähelepanu pööramist huvitatud sidusrühmade juhendamisele ja õpetamisele; nõuab tungivalt, et ametiasutused suunaksid järelejäänud abi, mida ei ole veel programmidesse määratud, projektidele, millel on Kosovo majandusele otsesem mõju;

35.  kiidab heaks EULEX Kosovo volituste pikendamise ning nõuab tungivalt, et Kosovo jätkaks aktiivset koostööd, et EULEX saaks oma volitused täielikult ja takistamatult ellu viia; nõuab ELi jõupingutuste jätkamist, et tugevdada veelgi sõltumatut kohtusüsteemi, politseid ja tollisüsteemi pärast 2018. aastat selle eesmärgiga, et Kosovo võtaks need ülesanded täiel määral enda vastutusele; nõuab EULEXi prokuröride käsitletavate kohtuasjade tõhusat ja sujuvat üleandmist riiklike prokuröride pädevusse koos asjakohaste kaitsemeetmetega selle tagamiseks, et minevikus toime pandud rikkumiste ohvrid saaksid juurdepääsu tõele, õigusele ja heastamisele;

36.  märgib, et lõpetati kriminaaluurimine väidetava korruptsiooni kohta EULEXi missiooni raames; väljendab heameelt, et asjaomased ELi ametnikud vabastati väärkäitumise süüdistustest; palub, et EULEX tagaks seoses missiooniga oma ametiajaks parema tõhususe, täieliku läbipaistvuse ja suurema vastutuse ning rakendaks täiel määral kõiki sõltumatu eksperdi Jean Paul Jacqué soovitusi, mis on esitatud tema 2014. aasta aruandes;

37.  märgib, et Kosovo ei ole seni muutunud mööda Lääne‑Balkani rändeteed liikuvate pagulaste ja rändajate peamiseks transiiditeeks; nõuab tungivalt, et Kosovo ametiasutused tagaksid, et läbirändajaid koheldaks vastavalt Euroopa ja rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas ELi põhiõiguste hartale ja 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonile; kordab, et rahastamine, sealhulgas IPA II rubriigis ette nähtud vahendid, peaks olema kättesaadav ja kasutamiseks valmis ning seda tuleks kriisi ajal ja vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult rakendada;

38.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2004. aastal kahetsusväärselt hävitatud mitmed usu- ja kultuuriobjektid, näiteks õigeusu katedraal, on Kosovo riiklikest vahenditest rahastamise abil renoveeritud; tunnustab Kosovo pühendumist kultuuripärandiobjektide kaitsmisele ja palub, et ametiasutused rakendaksid kõiki ÜRO kultuuripärandi konventsioone kõikidel tasanditel, sõltumata Kosovo staatusest UNESCO suhtes, võttes vastu asjakohase strateegia ja siseriiklikud õigusaktid, ning tagaksid kultuuripärandiobjektide piisava kaitse ja haldamise kogu Kosovos; tunnustab sellega seoses ELi rahastatavat programmi, mille eesmärk on kaitsta ja taastada väikeseid kultuuripärandiobjekte, et edendada kultuuride- ja religioonidevahelist dialoogi kõigis mitmerahvuselistes omavalitsustes; kordab tõsiasja, et tuleb vastu võtta usuvabadust käsitleva seaduse eelnõu ja see peaks sisaldama Veneetsia komisjoni selleteemalisi soovitusi;

39.  tunneb suurt heameelt Euroopa Nõukogu otsuse üle anda Kosovole oma parlamentaarses assamblees 2017. aasta jaanuarist alates vaatleja staatus Kosovoga seotud istungite jaoks; toetab Kosovo jõupingutusi rahvusvahelise kogukonnaga integreerumiseks; nõuab selles kontekstis Kosovo osalemist kõikides asjaomastes piirkondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides ning nõuab tungivalt, et Serbia lõpetaks sellesse protsessi sekkumise;

40.  nõuab tungivalt, et Kosovo ametiasutused võtaksid kasutusele usaldusväärse pikaajalise energiastrateegia ja õigusraamistiku, mis põhineks energiatõhususel, energiaallikate mitmekesistamisel ja taastuvate energiaallikate arendamisel; rõhutab vajadust töötada edasi usaldusväärsete elektrivõrkude suunas ja muuta energiasektor jätkusuutlikumaks, seda nii julgeoleku kui ka keskkonnastandardite seisukohast; kutsub ametiasutusi üles allkirjastama Lääne-Balkani riikide kuuiku vastastikuse mõistmise memorandum piirkondliku elektrituru arendamise ja raamistiku loomise kohta tulevaseks koostööks teiste riikidega; rõhutab, et 2017. aastal on Kosovo energiaühenduse asutamislepingu eesistujariik, ja tuletab ametiasutustele meelde Kosovo sellest lepingust tulenevat juriidilist kohustust tagada, et 2020. aastaks saadakse 25 % kogu elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest; palub, et valitsus austaks kokkulepet lõpetada Kosovo A elektrijaama tegevus ja renoveerida Kosovo B elektrijaam, kasutades selleks ELi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) raames eraldatud 60 miljonit eurot; nõuab kogu Lääne‑Balkani piirkonda hõlmavat hüdroenergia strateegiat;

41.  väljendab muret ärevusttekitava õhusaaste taseme pärast Kosovos, eelkõige Priština linnapiirkonnas, ja palub kohalikel ametiasutustel võtta kiiremas korras piisavaid meetmeid selle hädaolukorra lahendamiseks; rõhutab, et õhukvaliteedi riiklik strateegia tuleb nõuetekohaselt jõustada; on mures, et jäätmekäitluse probleem on jätkuvalt üks kõige nähtavamaid probleeme Kosovos ja kehtivad õigusaktid ei lahenda probleemi täielikult;

42.  väljendab heameelt ida/Vahemere idaosa transpordikoridori uue raudteeühenduse projekti käivitamise üle, mis hõlmab uut raudteed ja jaamu Kosovos ning kujutab endast Kosovo ainsat ühendust laiema piirkonnaga; palub Kosovo valitsusel projekti elluviimist täielikult toetada;

43.  väljendab heameelt Euroopa Komisjoni tehtud jõupingutuste üle, mille eesmärk on taastada Albaania ja Kosovo vahelise elektrivõrgu ühendus, mida Serbia on mitu kuud blokeerinud, ning nõuab Serbia ja Kosovo elektrisektori asutuste konstruktiivset koostööd; tuletab meelde, et energiaühenduse seatud tähtaeg blokeeringu kaotamiseks oli hiljemalt 31. detsember 2016;

44.  kutsub komisjoni üles jätkama tööd rändeküsimuste valdkonnas kõigi Lääne‑Balkani riikidega, tagamaks, et järgitakse Euroopa ja rahvusvahelisi norme ja standardeid; on rahul seni selles osas tehtud tööga;

45.  kutsub komisjoni üles tegema täiendavaid pingutusi, et toetada tõelist lepitusprotsessi kõnealuses piirkonnas, toetades eelkõige lähiminevikku käsitlevaid kultuuriprojekte ja edendades ühist jagatud ajalookäsitust ning sallivuse, kaasatuse ja leppimise ühist poliitilist kultuuri;

46.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele ning Kosovo valitsusele ja rahvusassambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika