Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2314(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0062/2017

Pateikti tekstai :

A8-0062/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0262

Priimti tekstai
PDF 293kWORD 51k
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - Strasbūras
2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo (2016/2314(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. balandžio 1 d.,

–  atsižvelgdamas į su Kosovu pasirašytą bendrąjį susitarimą dėl dalyvavimo Sąjungos programose,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. ministrų pirmininkų Hashimo Thaçi ir Ivicos Dačićiaus pirmąjį susitarimą dėl santykių normalizavimo principų ir 2013 m. gegužės 22 d. įgyvendinimo veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/947, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX Kosovo),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pranešimus dėl JT laikinosios administracijos misijos Kosove (UNMIK) vykdomos veiklos ir su ja susijusių pokyčių, įskaitant naujausią 2016 m. spalio 26 d. paskelbtą pranešimą, ir į 2016 m. lapkričio 16 d. vykusias Saugumo Tarybos diskusijas dėl UNMIK,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos 2016 m. komunikatą dėl ES plėtros politikos (COM(2016)0715),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos 2016 m. ataskaitą dėl Kosovo (SWD(2016)0363),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 18 d. Komisijos vertinimą dėl 2016–2018 m. Kosovo ekonomikos reformų programos (SWD(2016)0134) ,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 26 d. bendras ES ir Vakarų Balkanų bei Turkijos ekonominio ir finansinio dialogo išvadas (9500/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos reformų darbotvarkę, kuri pradėta įgyvendinti 2016 m. lapkričio 11 d. Prištinoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos bei asociacijos proceso,

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2009 m. gruodžio 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2011 m. gruodžio 5 d. susitikimų išvadas, kuriose atitinkamai pabrėžiama ir patvirtinama, kad, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso, ateityje Kosovui įvykdžius visas sąlygas taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl vizų režimo liberalizavimo Kosovo gyventojams (COM(2016)0277) ir į 2016 m. gegužės 4 d. ketvirtąją Komisijos ataskaitą dėl Kosovo pažangos, padarytos įvykdant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus (COM(2016)0276),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244(1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr.64/298, kuria pripažįstamas Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Serbijos ir Kosovo dialogą,

–  atsižvelgdamas į bendrus Europos Parlamento ir Kosovo tarpparlamentinių susitikimų, vykusių 2008 m. gegužės 28–29 d., 2009 m. balandžio 6–7 d., 2010 m. birželio 22–23 d., 2011 m. gegužės 20 d., 2012 m. kovo 14–15 d., 2013 m. spalio 30–31 d. ir 2015 m. balandžio 29–30 d. pareiškimus, taip pat į deklaracijas ir rekomendacijas, priimtas per pirmąjį ir antrąjį ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdžius, vykusius atitinkamai 2016 m. gegužės 16–17 d. ir 2016 m. lapkričio 23–24 d., ir pirmąjį Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdį, vykusį 2016 m. lapkričio 25 d.,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0062/2017),

A.  kadangi Kosovo nepriklausomybę pripažįsta 114 iš 193 JT valstybių narių, įskaitant 23 ES valstybes nares iš 28;

B.  kadangi (potencialios) šalys kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus ir kadangi stojimo tvarkaraštis nustatomas pagal būtinų reformų įgyvendinimo spartą bei jų kokybę;

C.  kadangi ES ne kartą pakartojo, jog yra pasiryžusi teikti paramą Kosovo ekonominiam ir politiniam vystymuisi, suteikiant jam aiškią europinę perspektyvą ir vadovaujantis regiono europine perspektyva, o Kosovas išreiškė siekį eiti Europos integracijos keliu;

D.  kadangi teisinės valstybės principui, pagrindinėms teisėms, demokratinių institucijų stiprinimui, įskaitant viešosios administracijos reformą, taip pat geriems kaimyniniams santykiams, ekonominei plėtrai ir konkurencingumui ES plėtros politikoje skiriamas pagrindinis dėmesys;

E.  kadangi daugiau kaip 90 proc. Kosovo gyventojų gresia nedarbas, o daugiau kaip 30 proc. gyventojų pajamos neviršija 120 eurų per mėnesį;

1.  palankiai vertina 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojusį ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS) kaip pirmuosius sutartinius santykius ir svarbų žingsnį siekiant toliau vykdyti Kosovo integracijos į ES procesą; palankiai vertina 2016 m. lapkričio 11 d. pradėtą taikyti Europos reformų darbotvarkę ir priimtą nacionalinę SAS įgyvendinimo strategiją kaip platformą, skirtą SAS įgyvendinimui palengvinti, ir ragina Kosovą toliau rodyti aiškią politinę valią ir pasiryžimą įgyvendinti sutartą veiksmų planą, įskaitant SAS įgyvendinimo koordinavimo mechanizmo sukūrimą, ir pasinaudoti teigiamu SAS sukurtu postūmiu siekiant įgyvendinti ir institucionalizuoti reformas ir pagerinti socialinę ir ekonominę Kosovo plėtrą, pradėti bendradarbiavimą su ES įvairiose srityse, nes tai taip pat paskatintų Kosovo prekybos ir investicijų integraciją, sustiprinti santykius su kaimyninėmis šalimis ir prisidėti prie stabilumo regione; ragina Kosovo vyriausybę daug dėmesio skirti visapusiškų reformų, kurios yra būtinos siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal SAS, įgyvendinimui; palankiai vertina tai, kad 2016 m. lapkričio 23–24 d. buvo surengtas antras stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdis, o 2016 m. lapkričio 25 d. – pirmas ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdis; pažymi, kad laisvi, sąžiningi ir skaidrūs išankstiniai visuotiniai rinkimai ir 2017 m. antroje pusėje vyksiantys savivaldybių rinkimai yra nepaprastai svarbūs demokratinei Kosovo ateičiai ir būsimam integracijos į ES procesui;

2.  teigiamai vertina apskritai taikai ir tvarkingai surengtus išankstinius visuotinius rinkimus, kurie įvyko 2017 m. birželio 11 d.; tačiau apgailestauja, kad iš dalies dėl laiko trūkumo nebuvo atsižvelgta į kai kurias ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 2014 m. rekomendacijas; reiškia susirūpinimą dėl problemų, kurias pastebėjo ES stebėtojai per rinkimų kampaniją, susijusių visų pirma su kai kurių politinių partijų trikdančiu kišimusi siekiant apriboti žiniasklaidos – privačios ir viešos – nepriklausomumą ir su grasinimais bei bauginimo veiksmais, nukreiptais prieš Kosovo serbų bendruomenę, kuri konkuravo su grupe „Srpska Lista“; primygtinai ragina partijas nedelsiant suformuoti vyriausybę, kad būtų tęsiama Kosovo pažanga kelyje į ES, ir įsipareigoti ratifikuoti sienos demarkacijos susitarimą su Juodkalnija, taip pat toliau kaupti patirtį skelbiant nuosprendžius aukšto lygio korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo bylose, siekiant sudaryti sąlygas beviziam režimui, kuris būtų taikomas Kosovo piliečiams;

3.  yra susirūpinęs dėl nuolatinės kraštutinės politinės aplinkos poliarizacijos; ragina visas šalis pademonstruoti atsakingumą ir politinę atsakomybę ir sudaryti sąlygas produktyviam, į sprendimus ir rezultatus orientuotam dialogui, kuriuo būtų siekiama sumažinti įtampą ir pasiekti tvarų kompromisą, kaip palengvinti šalies pažangą žengiant Europos keliu;

4.  primygtinai ragina Kosovo serbų bendruomenę prisiimti visišką atsakomybę dėl savo vietos ir vaidmens šalies institucijose, veikiant nepriklausomai nuo Belgrado ir konstruktyviai siekiant gerovės visiems Kosovo gyventojams, o Kosovą primygtinai ragina toliau remti Kosovo serbų prieigą prie Kosovo valdžios institucijų; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina Kosovo serbų teismų personalo, policijos ir civilinės saugos integravimą į Kosovo sistemą; ragina Kosovo valdžios institucijas toliau stiprinti bendruomenių tarpusavio pasitikėjimą kartu skatinant jų ekonominę integraciją;

5.  griežtai smerkia 2016 m. pirmojoje pusėje Kosovo parlamente kai kurių opozicijos narių surengtą smurtinį veiklos nutraukimą ir palankiai vertina opozicijos sugrįžimą ir dalyvavimą Asamblėjos procedūrose sprendžiant daugumą klausimų, taip pat visų Europos Parlamento ir Kosovo Asamblėjos jungtinės parlamentinės delegacijos narių konstruktyvų dalyvavimą per paskutinį kadenciją baigiančio teisės aktų leidėjo darbo etapą; pabrėžia politinio dialogo, aktyvaus ir konstruktyvaus visų politinių partijų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose ir netrukdomos parlamentinės veiklos svarbą, nes tai esminės pažangos integracijos į ES procese sąlygos;

6.  pabrėžia, kad siekiant ES integracijos reikia strateginės ilgalaikės vizijos ir tvirto įsipareigojimo priimant ir įgyvendinant būtinas reformas;

7.  pažymi, kad penkios valstybės narės dar nepripažino Kosovo; pabrėžia, kad pripažinimas padėtų normalizuoti Kosovo ir Serbijos santykius ir padidintų ES patikimumą jos pačios išorės politikoje; palankiai vertina visų valstybių narių konstruktyvų požiūrį siekiant palengvinti ir sustiprinti ES ir Kosovo santykius, kad būtų skatinama socialinė ir ekonominė plėtra, teisinės valstybės principas ir demokratijos įtvirtinimas Kosovo gyventojų labui; skatina teigiamai vertinti Kosovo dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;

8.  pritaria Komisijos pasiūlymui liberalizuoti vizų režimą, nes Kosovui tai būtų labai teigiamas žingsnis siekiant integracijos į Europos Sąjungą; teigiamai vertina tai, kad sumažėjo Kosovo piliečių prieglobsčio prašymų ES ir Šengeno asocijuotose šalyse, ir džiaugiasi, kad įsteigtas Reintegracijos fondas ir vykdomos reintegracijos programos grąžintiems Kosovo piliečiams; reiškia susirūpinimą dėl aklavietės kadenciją baigiančioje Asamblėjoje dėl demarkacijos susitarimo su Juodkalnija ratifikavimo ir pabrėžia, kad vizų režimo liberalizavimas gali būti suteiktas tik tada, kai Kosovas įvykdys visus kriterijus, įskaitant patirties nuteisiant aukšto lygio pareigūnus dėl korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo kaupimą, kurį labai palengvino aukšto lygio bylų IT stebėjimo mechanizmas, kurį Kosovas naudoja aukšto lygio nusikaltimams – jis turėtų būti taikomas ir kitoms baudžiamosioms byloms; todėl ragina valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant spręsti pinigų plovimo, prekybos narkotikais, žmonėmis ir ginklais ir neteisėto ginklų laikymo problemas;

9.  mano, kad itin svarbu suderinti Kosovo užsienio ir saugumo politiką su ES bendra užsienio ir saugumo politika;

10.  palankiai vertina pažangą įgyvendinant įvairius nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. pasirašytus susitarimus, kai prasidėjo santykių su Serbija normalizavimo procesas, nes prieš tai daugelį mėnesių nebuvo padaryta jokios pažangos arba pažanga buvo labai nežymi; pabrėžia, kad siekiant tolesnio sėkmingo Prištinos ir Belgrado dialogo plėtojimo itin svarbu visapusiškai įgyvendinti susitarimus; ragina Kosovą ir Serbiją aktyviau dalyvauti ir parodyti daugiau tvarios politinės valios normalizuojant santykius ir prašo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti šiame procese padarytai pažangai; primena, kad tai yra stojimo į ES sąlyga; atkreipia dėmesį į nedidelę pažangą, pasiektą sprendžiant kitus techninius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su kadastru, universiteto diplomais ir transporto priemonių registracijos numeriais, taip pat įgyvendinant susitarimą dėl Mitrovicos tilto; susirūpinęs stebi su Mitrovicos tiltu susijusius įvykius ir remia neseniai pasiektą susitarimą; palankiai vertina nepriklausomo tarptautinio telefono kodo suteikimą Kosovui; dar kartą ragina Europos išorės veiksmų tarnybą reguliariai vertinti abiejų šalių veiklą vykdant savo įsipareigojimus ir teikti savo išvadas Europos Parlamentui; pabrėžia, kad įgyvendinus pasiektus susitarimus turėtų pagerėti kasdienis paprastų piliečių gyvenimas; pažymi, kad Kosovo ir Serbijos gyventojams nėra aiški dialogo teikiama nauda, ir pabrėžia, kad reikia visiško skaidrumo informuojant apie dialogo rezultatus, visų pirma Šiaurės Kosove; pabrėžia, kad svarbu palaikyti gerus kaimyninius santykius su visomis Vakarų Balkanų šalimis;

11.  griežtai smerkia serbų nacionalistine simbolika pažymėto traukinio pasiuntimą iš Belgrado į Šiaurės Kosovą; reiškia didelį susirūpinimą dėl karą kurstančių pareiškimų ir prieš ES nukreiptos retorikos; atkreipia dėmesį į Kolmaro (Prancūzija) teismo sprendimą neleisti vykdyti Ramusho Haradinajo, kurį Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiajai Jugoslavijai išteisino 2008 ir 2012 m. ir kuris buvo areštuotas Prancūzijoje 2017 m. sausio 4 d., remiantis Serbijos 2004 m. išduotu tarptautiniu arešto orderiu pagal Serbijos įstatymą dėl karo nusikaltimų teismo procesų organizavimo ir valstybės institucijų kompetencijos juose, ekstradicijos į Serbiją ir jį paleisti į laisvę; apgailestauja, kad iki šiol šiuo įstatymu buvo piktnaudžiaujama siekiant persekioti buvusiai Jugoslavijai priklausiusių valstybių piliečius, kaip matyti iš pastarojo atvejo; primygtinai ragina abi šalis susilaikyti nuo provokuojančių veiksmų ir nenaudingų pareiškimų, kurie galėtų trukdyti normalizavimo procesui; ragina ES, Kosovą ir Serbiją konstruktyviai svarstyti tokius klausimus pasitelkiant derybas dėl stojimo į ES;

12.  pažymi, kad dar nėra įkurta Serbų savivaldybių asociacija ir kad dar nėra pateiktas atitinkamo statuto projektas, taip pat kad asociacijos sukūrimas yra Kosovo vyriausybės atsakomybė; primygtinai ragina Kosovą nedelsiant sukurti asociaciją pagal susitarimą, kuris buvo pasiektas per ES remiamą dialogą, ir atsižvelgiant į Kosovo Konstitucinio Teismo sprendimą; atsižvelgdamas į tai, ragina Kosovo valdžios institucijas paskirti aukšto lygio darbo grupę ir suteikti jai aiškius konkrečios trukmės įgaliojimus pasiūlyti statutą, dėl kurio visuomenė galėtų pareikšti nuomonę, o parlamentas – jį persvarstyti; yra susirūpinęs dėl tolesnio Serbijos lygiagrečių struktūrų veikimo, taip pat dėl tebeteikiamos finansinės paramos, ir ragina jas panaikinti; ragina visus suinteresuotuosius subjektus rasti tinkamą ir abipusiškai priimtiną ilgalaikį Trepčos kasybos komplekso statuso sprendimą;

13.  ragina politines jėgas užtikrinti, kad būtų paisoma Serbijos bendruomenės pilietinių laisvių ir saugumo ir būtų gerbiamos jų religinių apeigų vietos;

14.  palankiai vertina Kosovo specialiųjų bylų kolegijos ir Specialiosios prokuratūros įkūrimą Hagoje kaip nepaprastai svarbų žingsnį užtikrinant teisingumą ir susitaikymą; pabrėžia, kad liudytojų apsauga yra nepaprastai svarbi siekiant specializuoto teismo sėkmės, ir todėl ragina valdžios institucijas leisti piliečiams pasinaudoti šia sistema nebijant, kad už tai bus nubausti; ragina ES ir valstybes nares toliau teikti paramą šiam teismui, be kita ko, užtikrinant tinkamą finansavimą; džiaugiasi, jog Nyderlandai sutiko, kad teismas būtų įkurtas šioje valstybėje;

15.  ragina Kosovą spręsti dingusių asmenų problemą, įskaitant veiksmingą teisių į turtą užtikrinimą, turto grobimo sustabdymą ir perkeltųjų asmenų grįžimo ir reintegracijos užtikrinimą; ragina Kosovą užtikrinti, kad karo metu išžaginimą patyrusioms aukoms būtų išmokėta tinkama kompensacija, kaip numatyta nacionaliniame veiksmų plane (NVP); susirūpinęs pažymi, kad daroma mažai pažangos vykdant su karo nusikaltimais, įskaitant seksualinio smurto atvejus per 1998–1999 m. Kosovo karą, susijusius tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir skelbiant nuosprendžius, ir primygtinai ragina Kosovą dėti daugiau pastangų šioje srityje;

16.  apgailestauja dėl to, kad sprendimų priėmimo procese nėra nuolat konsultuojamasi su pilietine visuomene; primygtinai tvirtina, kad būtina suteikti pilietinei visuomenei daugiau galių, ir ragina parodyti politinę valią bendradarbiauti su pilietine visuomene įgyvendinant minimalius viešųjų konsultacijų standartus;

17.  ragina politines jėgas užtikrinti, dėti, remti ir suaktyvinti pastangas siekiant stiprinti teisinės valstybės principą, įskaitant tokios valstybės teismų nepriklausomumą, ir aiškiai atskirti Kosovo žmonių teisėtus laisvės ir teisingumo siekius nuo tų asmenų veiksmų, kurie įtariami įvykdę karo nusikaltimus, kuriuos kompetentingos teisminės institucijos turi tinkamai išaiškinti;

18.  pažymi, kad ombudsmenas pradėjo įgyvendinti 2015 m. įstatymą dėl ombudsmeno, kuriame numatytas dažnesnis ir geresnis ataskaitų teikimas, ir primygtinai ragina priimti susijusius antrinės teisės aktus; ragina Kosovo Asamblėją ir vyriausybę užtikrinti finansinį, funkcinį ir organizacinį ombudsmeno nepriklausomumą, laikantis tarptautinių standartų dėl nacionalinių žmogaus teisių institucijų; primygtinai ragina vyriausybę imtis veiksmų reaguojant į generalinio auditoriaus tarnybos ir ombudsmeno ataskaitas ir rekomendacijas;

19.  pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą ombudsmeno institucijos veikimą ir tai, kad ji gautų visus išteklius, kurių reikia jos funkcijoms vykdyti;

20.  pažymi, kad, nors ir padaryta pažangos priimant teisės aktus, kuriais užtikrinamas tinkamas teisminių institucijų veikimas, teisingumas vis dar vykdomas lėtai ir neveiksmingai ir tam trukdo likę baudžiamųjų teisės aktų trūkumai, politiniai ir ekonominiai sumetimai, politinis kišimasis, atskaitomybės stoka ir riboti finansiniai bei žmogiškieji ištekliai, be kita ko, Specialiojoje prokuratūroje; ragina Kosovą spręsti šiuos klausimus pirmenybės tvarka, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą dėl užsienio investuotojų nuosavybės teisių; atkreipia dėmesį į policijos ir prokuratūros pastangas kovoti su organizuotu nusikalstamumu; pripažįsta kompetentingų institucijų pastangas ištirti Astrito Dehari mirties kalėjime atvejį ir primygtinai ragina kompetentingas institucijas užbaigti šį tyrimą;

21.  palankiai vertina pasirašytą pagrindų susitarimą dėl Kosovo dalyvavimo ES programose ir ragina, kad susitarimas kuo greičiau įsigaliotų ir būtų tinkamai įgyvendintas, kai tik jam pritars Europos Parlamentas;

22.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pažangos trūkumo užtikrinant saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos laisvės apsaugą, taip pat dėl padidėjusio politinio kišimosi, spaudimo ir bauginimo žiniasklaidos atžvilgiu; yra labai susirūpinęs dėl padažnėjusių tiesioginių grasinimų žurnalistams ir išpuolių prieš juos, taip pat dėl plačiai paplitusios vidinės cenzūros; primygtinai ragina Kosovo valdžios institucijas visapusiškai pripažinti ir apsaugoti saviraiškos laisvę, laikantis ES standartų, nutraukti išpuolių prieš žurnalistus nebaudžiamumą ir patraukti atsakomybėn jų kaltininkus; primygtinai ragina vyriausybę užtikrinti visuomeninės žiniasklaidos priemonės RTK nepriklausomumą ir tvarumą bei pradėti taikyti tinkamą jos finansavimo sistemą; ragina priimti racionalius teisės aktus dėl autorių teisių ir užtikrinti žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą;

23.  ragina Kosovo vyriausybę užtikrinti, kad fizinių išpuolių prieš žurnalistus atvejai ir kitų formų spaudimas būtų nedelsiant tiriami, taip pat spartinti ir stiprinti bylų nagrinėjimą teismuose, toliau vienareikšmiškai smerkti visus išpuolius prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones ir užtikrinti žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą siekiant kovoti su didėjančia nederamo spaudimo redaktoriams ir žurnalistams grėsme;

24.  palankiai vertina 2016 m. lapkričio 30 d. pasirašytą Kosovo ir Serbijos susitarimą dėl galutinių Teisingumo susitarimo, kuris buvo pasiektas per 2015 m. vasario 9 d. dialogą, įgyvendinimo veiksmų ir kuris padės teisminėms šalies institucijoms geriau vykdyti veiklą visoje Kosovo teritorijoje;

25.  pabrėžia, kad sisteminė korupcija yra nesuderinama su esminėmis ES vertybėmis – teisminių institucijų skaidrumu ir nepriklausomumu; pakartotinai reiškia susirūpinimą dėl labai lėtos pažangos kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir ragina atnaujinti pastangas ir parodyti aiškią politinę valią sprendžiant šias problemas, kurios trukdo daryti didelę ekonominę pažangą ateityje; apgailestauja dėl to, kad tam tikruose Kosovo regionuose, visų pirma šalies šiaurėje, vis dar nebaudžiama už korupciją ir organizuotą nusikalstamumą; yra susirūpinęs dėl to, kad pažanga tyrimų, baudžiamojo persekiojimo bei galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių srityse išlieka menka, o nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimas ir areštas yra retai taikomi, nors tai yra esminė priemonė kovojant su korupcija, todėl rekomenduoja skubiai įšaldyti turtą ir dažniau vykdyti galutinį konfiskavimą; ragina Kosovo kovos su korupcija agentūrą būti iniciatyvesne vykdant tyrimus; reiškia susirūpinimą dėl to, kad politinių partijų ir kampanijų finansavimui nėra tinkamai taikoma reguliavimo priežiūra; laikosi nuomonės, kad teisės aktai dėl interesų konfliktų turi būti suderinti su Europos standartais ir kad reikia veiksmingai šalinti valstybės pareigūnus, apkaltintus arba nuteistus už sunkius arba su korupcija susijusius nusikaltimus; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nėra veiksmingai koordinuojama institucijų, atsakingų už korupcijos atvejų nustatymą, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, veikla; reiškia didelį susirūpinimą dėl nusikalstamų ginkluotų grupuočių dalyvavimo tarpvalstybinėje nusikalstamoje veikloje ir ragina vykdyti tiesioginį veiksmingą Kosovo ir Serbijos, taip pat visų regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu; pabrėžia, kad Kosovo narystė Interpole ir bendradarbiavimas su Europolu palengvintų šias pastangas;

26.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad Kosovas ir toliau yra sunkiųjų narkotikų laikymo ir tranzito šalis; susirūpinęs pažymi, kad trūksta patikimos konfiskuotų narkotinių medžiagų saugojimo prieš sunaikinimą infrastruktūros; reiškia didelį susirūpinimą dėl nedidelės apkaltinamųjų nuosprendžių dalies prekybos žmonėmis bylose, nors Kosovas yra prekybos moterimis ir vaikais kilmės, tranzito ir paskirties šalis; susirūpinęs atkreipia dėmesį į ginkluotų grupuočių veiklą ir jų dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje veikloje, pvz., ginklų kontrabandoje, taip pat į akivaizdų nebaudžiamumą, dėl kurio jie gali vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu;

27.  ragina Kosovą dėti tolesnes pastangas šalinant smurtą dėl lyties ir užtikrinti, kad moterys visapusiškai naudotųsi savo teisėmis; ragina Kosovo institucijas skirti tinkamą finansavimą nacionalinei strategijai dėl smurto šeimoje, į kurią įtraukti tokie tarptautiniai mechanizmai kaip Stambulo konvencija, įgyvendinti; pritaria aukšto lygio politinei paramai LGBTI asmenų teisėms; teigiamai vertina tai, kad bus surengtos antrosios LGBTI asmenų eitynės, bet pakartoja, kad baimė tarp LGBTI bendruomenės narių tebėra paplitusi;

28.  ragina Kosovo valdžios institucijas spręsti lyčių aspekto integravimo klausimą kaip prioritetinį klausimą ir užtikrinti, kad valdymo organai ir valdžios institucijos rodytų pavyzdį; yra susirūpinęs dėl struktūrinių iššūkių, kurie trukdo įgyvendinti lyčių lygybės įstatymą, ir lieka susirūpinęs dėl nepakankamo moterų atstovavimo užimant sprendimų priėmimo lygmens pareigas; primygtinai ragina Kosovą nuolat skatinti moteris siekti aukšto lygmens pareigų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad mažai moterų yra turto savininkės, ir ragina valdžios institucijas aktyviai siekti užtikrinti moterims nuosavybės teises, be kita ko, paveldėjimo teises; palankiai vertina tai, kad priimta nacionalinė strategija dėl smurto šeimoje, ir ragina ją visapusiškai įgyvendinti, kad būtų padaryta pažanga kovojant su smurtu šeimoje ir smurtu dėl lyties; dar kartą primena ryšį tarp seksualinio smurto per karus ir konfliktus ir, jei į šias problemas tinkamai nereaguojama, smurto dėl lyties normalizavimo ir didelio paplitimo šalyse po konflikto; primygtinai ragina valdžios institucijas viešai skatinti ir sukurti apsaugos mechanizmus bei suteikti prieglobstį moterims, kurios prabyla apie smurtą namuose ir jį demaskuoja; ragina NVO veikti šioje srityje;

29.  nors ir palankiai vertina tai, kad 2016 m. įsteigta Ministerijų veiklos koordinavimo grupė žmogaus teisių klausimais, pažymi, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti visų Kosovo mažumų, įskaitant romų, aškalių, egiptiečių ir goranų bendruomenes, teises visapusiškai įgyvendinant atitinkamus teisės aktus ir skiriant pakankamai išteklių; ragina kompetentingas nacionalines ir vietos valdžios institucijas prioritetine tvarka imtis visų reikiamų teisinių ir praktinių priemonių, kad būtų mažinama diskriminacija ir patvirtintos įvairių etninių mažumų teisės, be kita ko, kultūrinės, kalbinės ir nuosavybės teisės, siekiant prisidėti prie daugiatautės visuomenės raidos; ragina Kosovą užtikrinti, kad grįžtantys pabėgėliai, kurių daugelis yra romai, būtų visapusiškai integruoti ir atgautų savo kaip piliečių teises, tokiu būdu nutraukiant asmenų be pilietybės statusą; ragina Kosovą pavirtinti naują romų, aškalių ir egiptiečių bendruomenių integracijos strategiją ir veiksmų planą;

30.  palankiai vertina vis didesnes pastangas kovoti su smurtiniu ekstremizmu ir radikalizacija ir vykdyti jos prevenciją, taip pat pripažįsta, kad Kosovas šioje srityje atliko svarbų darbą; pažymi, kad daug užsienio kovotojų sugrįžo į Kosovą, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad jie būtų stebimi ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat ragina numatyti visapusišką metodą, apimantį veiksmingas politikos priemones, kuriomis būtų užtikrinama prevencija, deradikalizacija ir prireikus reintegracija; ragina toliau vykdyti užsienio kovotojų ir neatsekamų pinigų, skirtų radikalizacijai, srauto identifikavimo, prevencijos ir trikdymo veiklą; pabrėžia, kad reikalingos veiksmingos bendruomenėms skirtos programos siekiant šalinti nuoskaudas, skatinančias smurtinį ekstremizmą ir radikalizaciją, taip pat reikia stiprinti santykius, kuriais skatinama tolerancija ir dialogas;

31.  palankiai vertina pagerėjusią ekonominę padėtį ir padidėjusias mokestines pajamas, dėl kurių vyriausybė turi daugiau išteklių savo politikos priemonėms įgyvendinti; tačiau reiškia susirūpinimą dėl Kosovo biudžeto tvarumo, ypač atsižvelgiant į karo veteranams skirtų išmokų sumą, ir šiuo požiūriu ragina reformuoti atitinkamus teisės aktus, kaip susitarta su Tarptautiniu valiutos fondu; pakartoja, kad siekiant remti ilgalaikį ekonomikos augimą itin svarbios yra struktūrinės socialinės ir ekonominės reformos; pabrėžia, kad reikia nedelsiant paremti vietos pramonę, tuo pačiu metu taip pat daug dėmesio skiriant vietoje gaminamų produktų konkurencingumui, kad jie galėtų atitikti ES importo standartus; reiškia susirūpinimą dėl priklausomybės nuo migrantų perlaidų; reiškia susirūpinimą dėl ad hoc priimamų finansavimo sprendimų, kurie kenkia stabilumui, kurio reikia įmonėms; pakartoja, kad reikia paspartinti naujų įmonių registravimą, nes šiuo metu joms kliūtis sukuria neatskaitingas administravimas, nepakankamai išvystyta infrastruktūra, silpna teisinė valstybė ir korupcija; primygtinai ragina Kosovą laikytis ES iniciatyvos „Small Business Act“ vertinimo rekomendacijų ir pradėti vykdyti reguliavimo poveikio vertinimus, siekiant sumažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą, ir ragina Komisiją padidinti paramą MVĮ; ragina Kosovą visapusiškai įgyvendinti 2016–2018 m. Ekonomikos reformų programos ir 2016 m. lapkričio 11 d. pradėtos Europos reformų darbotvarkės rekomendacijas;

32.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį nedarbo lygį, ypač jaunimo nedarbą, ir reiškia susirūpinimą dėl moterų diskriminacijos darbo rinkoje, ypač įdarbinimo procese; ragina Kosovą dėti daugiau pastangų siekiant padidinti užimtumo lygį ir pagerinti darbo rinkos sąlygas; pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į švietimo kokybės gerinimą, įskaitant mokytojų mokymo tobulinimą, į paramą perėjimui nuo mokymosi prie darbo ir švietimo sistemos suteikiamų gebėjimų derinimą prie darbo rinkos poreikių, nes tai itin svarbu siekiant spręsti labai aukšto jaunimo nedarbo lygio problemą; ragina dėti tolesnes pastangas siekiant, kad visų Kosovo visuomenės grupių atstovai dažniau mokytųsi drauge; pabrėžia, kad reikia gerinti vykdymo užtikrinimo mechanizmus, visų pirma darbo inspekcijas ir teismus, ir stiprinti viešųjų institucijų ir socialinių partnerių dialogą pasitelkus Kosovo socialinių ir ekonomikos reikalų tarybą; palankiai vertina 2016 m. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas ir pirmojo Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro įsteigimą;

33.  apgailestauja dėl lėtai įgyvendinamų Kosovo pastangų sukurti tinkamus ir veiksmingus administracinius pajėgumus, nes dėl to šalis negali visapusiškai įgyvendinti priimtų teisės aktų ir veiksmingai panaudoti ES lėšų; apgailestauja dėl paplitusios korupcijos, politinio kišimosi ir visais lygmenimis pastebimo viešosios administracijos darbuotojų politinio šališkumo, taip pat paskyrimų į įvairias nepriklausomas institucijas ir agentūras pagal politines pažiūras, o ne pakankamai remiantis profesiniais kriterijais; ragina toliau stengtis užtikrinti nuopelnais grindžiamą įdarbinimą, būtiną siekiant užtikrinti veiksmingą, efektyvią ir profesionaliai nepriklausomą valstybės tarnybą; ragina atlikti tyrimus dėl neseniai paskelbtų teiginius apie politinį kišimąsi į įdarbinimo ir sprendimų priėmimo procesus viešosiose įstaigose;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad konkursų specifikacijos, taikomos paraiškoms dėl visų formų sutarčių pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) finansavimą, yra tokia reiklios, kad Kosovo ar regioninės įmonės dažnai net negali teikti pasiūlymų, ir todėl ragina skirti daug dėmesio tam, kad suinteresuotieji subjektai gautų gaires ir nurodymus; primygtinai ragina valdžios institucijas nukreipti likusias pagalbos, kuri dar neįtraukta į programas, lėšas projektams, kurie daro labiau tiesioginę įtaką Kosovo ekonomikai;

35.  palankiai vertina EULEX KOSOVO įgaliojimų pratęsimą ir primygtinai ragina Kosovą toliau aktyviai bendradarbiauti, kad EULEX galėtų visapusiškai ir netrukdoma vykdyti savo įgaliojimus; ragina ES toliau dėti pastangas stiprinant nepriklausomas teisingumo, policijos ir muitinės sistemas po 2018 m., siekiant, kad Kosovas savarankiškai vykdytų šias funkcijas; ragina efektyviai ir sklandžiai perduoti nacionaliniams prokurorams teismines bylas, kurias sprendė EULEX prokurorai, numatant tinkamas apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad nukentėjusieji dėl anksčiau padarytų pažeidimų įgyvendintų savo teises į tiesą, teisingumą ir žalos atlyginimą;

36.  atkreipia dėmesį į baudžiamosios veikos tyrimo dėl įtarimų korupcija EULEX misijoje nutraukimą; džiaugiasi, kad susiję ES pareigūnai buvo išteisinti kaip neatlikę jokių neleistinų veiksmų; ragina EULEX užtikrinti didesnį misijos veiksmingumą, visišką skaidrumą ir didesnę atsakomybę per visą jos įgaliojimų laikotarpį ir visapusiškai įgyvendinti visas rekomendacijas, kurias nepriklausomas ekspertas Jean Paul Jacqué pateikė savo 2014 m. pranešime;

37.  atkreipia dėmesį į tai, kad Kosovas iki šiol netapo vienu iš svarbiausių tranzitinių maršrutų pabėgėliams ir migrantams, vykstantiems vadinamuoju Vakarų Balkanų maršrutu; ragina Kosovo valdžios institucijas užtikrinti, kad su visais sieną kertančiais asmenimis būtų elgiamasi laikantis ES ir tarptautinės teisės, įskaitant ES pagrindinių teisių chartiją ir 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso; pakartoja, kad finansavimas, be kitų PNPP II išlaidų kategorijos atidėjinių, turėtų būti prieinamas ir parengtas tam, kad kilus krizei ar atsiradus poreikiui jį būtų galima greitai ir veiksmingai mobilizuoti ir įgyvendinti;

38.  teigiamai vertina tai, kad panaudojant Kosovo viešąsias lėšas buvo atkurtos kelios serbų religijos ir kultūros vietovės, kurios, deja, buvo sunaikintos 2004 m., pvz., stačiatikių katedra; pripažįsta Kosovo įsipareigojimą apsaugoti kultūros paveldo vietoves ir ragina valdžios institucijas, patvirtinant atitinkamą strategiją ir nacionalinius teisės aktus, visais lygmenimis įgyvendinti visas su kultūros paveldu susijusias JT konvencijas, nepaisant Kosovo statuso UNESCO organizacijoje, taip pat užtikrinti tinkamą kultūros paveldo vietovių apsaugą ir valdymą visame Kosove; šiuo atžvilgiu palankiai vertina ES finansuojamą programą, kuria siekiama apsaugoti ir atstatyti mažas kultūrinio paveldo vietoves, siekiant skatinti kultūrų ir religijų dialogą visose daugiatautėse savivaldybėse; pakartoja, kad reikia patvirtinti įstatymo projektą dėl religijos laisvės, į kurį turėtų būti įtrauktos Venecijos komisijos rekomendacijas šiuo klausimu;

39.  labai pritaria Europos Tarybos sprendimui suteikti Kosovui stebėtojo statusą savo 2017 m. sausio mėn. vykusiose su Kosovu susijusiose Parlamentinės Asamblėjos sesijose; remia Kosovo pastangas integruotis į tarptautinę bendruomenę; todėl ragina Kosovą dalyvauti visose atitinkamose regioninėse ir tarptautinėse organizacijose ir primygtinai ragina Serbiją nustoti trukdyti šiam procesui;

40.  ragina Kosovo valdžios institucijas patvirtinti patikimą ilgalaikę energetikos strategiją ir teisės aktų sistemą, kuri būtų paremta energijos vartojimo efektyvumu, energijos šaltinių įvairinimu ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra; pabrėžia, kad reikia toliau dirbti siekiant patikimų elektros energijos tinklų ir užtikrinant didesnį energetikos sektoriaus tvarumą tiek saugumo, tiek aplinkos apsaugos standartų aspektais; ragina valdžios institucijas pasirašyti šešių Vakarų Balkanų šalių susitarimo memorandumą dėl regioninės elektros energijos rinkos plėtros ir ateities bendradarbiavimo su kitomis šalimis sistemos sukūrimo; pabrėžia, kad 2017 m. Kosovo pirmininkaus Energijos bendrijos sutarties šalims, ir primena valdžios institucijoms, kad Kosovas teisiškai įpareigotas pagal šią sutartį iki 2020 m. užtikrinti, kad 25 proc. visos elektros energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių; ragina vyriausybę laikytis susitarimo nutraukti Kosovo A jėgainės eksploataciją ir atnaujinti Kosovo B jėgainę ir pasinaudoti šiam tikslui ES pagal PNPP finansavimo sistemą skiriama 60 mln. EUR suma; ragina parengti visam Vakarų Balkanų regionui skirtą hidroenergijos strategiją;

41.  reiškia susirūpinimą dėl nerimą keliančio oro taršos lygio Kosove, ypač Prištinos miesto teritorijoje, ir ragina valstybės ir vietos valdžios institucijas skubiai imtis deramų priemonių siekiant įveikti susiklosčiusią kritinę padėtį; pabrėžia, kad turi būti tinkamai užtikrintas nacionalinės oro kokybės strategijos įgyvendinimas; yra susirūpinęs dėl to, kad atliekų tvarkymo problema vis dar yra viena iš labiausiai matomų problemų Kosove ir kad galiojančiais teisės aktais ši problema nėra visapusiškai sprendžiama;

42.  palankiai vertina tai, kad pradėtas naujas Rytų ir Rytinės Viduržemio jūros regiono dalies transporto koridoriaus geležinkelių sujungimo projektas, kuris apima naujus geležinkelio bėgius ir stotis Kosove ir kuris yra vienintelis Kosovo ryšys su platesniu regionu; ragina Kosovo vyriausybę visapusiškai remti šio projekto įgyvendinimą;

43.  palankiai vertina Europos Komisijos dėtas pastangas, kuriomis buvo siekiama pašalinti Albanijos ir Kosovo elektros energijos jungčių tinklo kliūtis, nes šį tinklą keletą mėnesių blokavo Serbija, ir ragina Serbijos ir Kosovo elektros energijos institucijas konstruktyviai bendradarbiauti; primena Serbijai, kad Energijos bendrijos numatytas kliūčių pašalinimo terminas buvo vėliausiai 2016 m. gruodžio 31 d.;

44.  ragina Komisiją tęsti bendradarbiavimą su migracija susijusiais klausimais su visomis Vakarų Balkanų šalimis, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ES ir tarptautinių normų ir standartų; palankiai vertina iki šiol atliktą su tuo susijusį darbą;

45.  ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant remti tikrą susitaikymo procesą regione, visų pirma remiant kultūros projektus, susijusius su nesenais praeities įvykiais, kuriais skatinamas bendras istorijos suvokimas ir vieša ir politinė tolerancijos, įtraukties bei susitaikymo kultūra;

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Kosovo vyriausybei bei Kosovo Nacionalinei Asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika