Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2314(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0062/2017

Texte depuse :

A8-0062/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 16
CRE 13/06/2017 - 16

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0262

Texte adoptate
PDF 299kWORD 58k
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg
Raportul pe 2016 privind Kosovo
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo (2016/2314(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției în urma reuniunii Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003 privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2016,

–  având în vedere semnarea unui acord-cadru cu Kosovo privind participarea la programele Uniunii,

–  având în vedere Primul acord cu privire la principiile aplicabile normalizării relațiilor, semnat la 19 aprilie 2013 de prim-miniștrii Hashim Thaçi și Ivica Dačić, precum și Planul de acțiune și punere în aplicare din 22 mai 2013,

–  având în vedere Decizia (PESC) 2016/947 a Consiliului din 14 iunie 2016 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (EULEX Kosovo),

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind activitățile în curs de desfășurare ale Administrației Interimare a ONU în Kosovo (UNMIK) și evoluțiile aferente, inclusiv cel mai recent raport publicat la 26 octombrie 2016, precum și dezbaterea din Consiliul de Securitate cu privire la UNMIK care a avut loc la 16 noiembrie 2016,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei pe 2016 din 9 noiembrie 2016 privind politica de extindere a UE (COM(2016)0715),

–  având în vedere raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo din 9 noiembrie 2016 (SWD(2016)0363),

–  având în vedere evaluarea Comisiei din 18 aprilie 2016 privind programul de reformă economică al Kosovo pentru perioada 2016-2018 (SWD(2016)0134),

–  având în vedere concluziile comune ale dialogului economic și financiar dintre UE și Balcanii de Vest și Turcia din 26 mai 2016 (9500/2016),

–  având în vedere agenda de reformă europeană lansată la 11 noiembrie 2016 la Pristina,

–  având în vedere concluziile Președinției din 13 decembrie 2016 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

–  având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, care au subliniat și reafirmat că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei liberalizări ulterioare a vizelor, odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 1 iunie 2016 de regulament privind liberalizarea vizelor pentru resortisanții din Kosovo (COM(2016)0277) și cel de al patrulea raport al Comisiei din 4 mai 2016 privind progresele înregistrate de Kosovo referitor la foaia de parcurs privind liberalizarea regimului vizelor (COM(2016)0276),

–  având în vedere Rezoluția 1244 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și Rezoluția 64/298 din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU, care a luat act de conținutul avizului CIJ și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Serbia și Kosovo,

–  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010, 20 mai 2011, 14-15 martie 2012, 30-31 octombrie 2013 și 29-30 aprilie 2015 și declarațiile și recomandările adoptate la prima și a doua reuniune a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Kosovo din 16-17 mai 2016 și, respectiv, din 23-24 noiembrie 2016, precum și prima reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere, care a avut loc la 25 noiembrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0062/2017),

A.  întrucât independența Kosovo este recunoscută de 114 dintre cele 193 de state membre ale ONU, inclusiv de 23 dintre cele 28 de state membre ale UE;

B.  întrucât țările (potențial) candidate sunt evaluate pe baza propriilor merite și întrucât calendarul aderării este determinat de viteza și calitatea cu care acestea fac reformele necesare;

C.  întrucât UE și-a afirmat în repetate rânduri disponibilitatea de a asista Kosovo în dezvoltarea sa economică și politică, oferindu-i o perspectivă europeană clară, în conformitate cu perspectiva europeană a regiunii, iar Kosovo și-a demonstrat aspirația în drumul său către integrarea europeană;

D.  întrucât statul de drept, drepturile fundamentale, consolidarea instituțiilor democratice, inclusiv reforma administrației publice, precum și bunele relații de vecinătate, dezvoltarea economică și competitivitatea constituie elemente centrale ale politicii de extindere a UE;

E.  întrucât peste 90 % din locuitorii din Kosovo se tem de șomaj și peste 30 % primesc între 0 și 120 EUR pe lună,

1.  salută intrarea în vigoare a acordului de stabilizare și de asociere UE-Kosovo (ASA) la 1 aprilie 2016, ca o primă relație contractuală și ca etapă esențială a continuării procesului de integrare a Kosovo în UE; salută lansarea, la 11 noiembrie 2016, a Agendei de reformă europeană, precum și adoptarea strategiei naționale pentru punerea în aplicare a ASA ca o platformă de facilitare a punerii în aplicare a ASA și solicită Kosovo să continue să dea dovadă de o voință și o hotărâre politică clare de a implementa foaia de parcurs convenită, inclusiv prin instituirea mecanismului de coordonare pentru implementarea ASA, și să profite de impulsul adus de ASA pentru a pune în aplicare și a instituționaliza reforme și a îmbunătăți dezvoltarea socioeconomică în Kosovo, pentru a stabili relații de cooperare cu UE în numeroase domenii, care ar stimula, de asemenea, integrarea Kosovo în ceea ce privește comerțul și investițiile, pentru a îmbunătăți relațiile cu țările învecinate și a contribui la stabilitatea din regiune; invită guvernul din Kosovo să se concentreze asupra punerii în aplicare a reformelor cuprinzătoare necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul ASA; salută organizarea celei de-a doua reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere la 23-24 noiembrie 2016, precum și organizarea primei reuniuni a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Kosovo la 25 noiembrie 2016; observă că organizarea în a doua jumătate a lui 2017 de alegeri generale anticipate și de alegeri municipale libere, echitabile și transparente este esențială pentru viitorul democratic al Kosovo, precum și pentru viitorul procesului de integrare în UE;

2.  salută derularea în general pașnică și ordonată a alegerilor generale anticipate din 11 iunie 2017; regretă însă că, în parte datorită timpului scurt avut la dispoziție, unele dintre recomandările din 2014 ale Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE nu au fost abordate; își exprimă îngrijorarea privind problemele constate de către observatorii UE în timpul campaniei electorale, referitoare, în special, la interferența unor partide politice în independența mass-mediei, atât private, cât și publice, precum și la amenințările și actele de intimidare împotriva membrilor și candidaților comunității sârbe din Kosovo aflați în concurență cu Srpska Lista; îndeamnă partidele să formeze în mod rapid un guvern pentru a continua pe calea apropierii Kosovoului de UE și să se angajeze să ratifice un acord de demarcare a frontierelor cu Muntenegru, precum și să continue să obțină rezultate tangibile în ceea ce privește condamnările la nivel înalt pentru fapte de corupție și de criminalitate organizată pentru a pregăti calea spre un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii kosovari;

3.  își exprimă îngrijorarea cu privire la persistența polarizării extreme a peisajului politic; solicită tuturor părților să dea dovadă de responsabilitate și să și-o asume și să creeze condițiile pentru un dialog fructuos, orientat către soluții și către rezultate, în vederea disipării tensiunilor și a obținerii unui compromis durabil care să faciliteze progresele țării pe drumul său european;

4.  îndeamnă liderii comunității sârbo-kosovare să își asume pe deplin responsabilitatea privind locul și rolul lor în cadrul instituțiilor țării, acționând independent de Belgrad și în mod constructiv în avantajul tuturor locuitorilor din Kosovo și solicită, în același timp, Kosovo să sprijine în continuare accesul sârbilor kosovari la instituțiile din Kosovo; salută, în acest sens, integrarea sârbilor kosovari din personalul judiciar, poliție și protecția civilă în sistemul din Kosovo; invită autoritățile din Kosovo să continue să construiască un climat de încredere reciprocă între comunități, promovând, în același timp, integrarea economică a acestora;

5.  condamnă în termenii cei mai fermi întreruperea violentă a activităților de către unii membri ai opoziției care a avut loc în parlamentul din Kosovo în prima jumătate a anului 2016 și salută atât întoarcerea opoziției pentru a participa la lucrările Adunării cu privire la majoritatea chestiunilor, cât și implicarea constructivă a tuturor membrilor delegației parlamentare mixte a Parlamentului European și a Adunării din Kosovo Kosovo în ultima perioadă a legislaturii aflate la sfârșit de mandat; subliniază importanța dialogului politic, a participării active și constructive a tuturor partidelor politice în cadrul procesului decizional și a activității parlamentare neîngrădite, toate acestea reprezentând condiții esențiale pentru realizarea de progrese în cadrul procesului de integrare în UE;

6.  subliniază că drumul către integrarea în UE necesită o viziune strategică pe termen lung și un angajament susținut față de adoptarea și implementarea reformelor necesare;

7.  ia act de faptul că cinci state membre nu au recunoscut Kosovo; subliniază că recunoașterea ar fi benefică pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia și ar spori credibilitatea UE în ceea ce privește propria sa politică externă; ia act cu satisfacție de abordarea constructivă a tuturor statelor membre în ceea ce privește facilitarea și consolidarea relațiilor dintre UE și Kosovo cu scopul promovării dezvoltării socioeconomice, a statului de drept și a consolidării democratice în beneficiul populației din Kosovo; încurajează o abordare pozitivă cu privire la participarea Kosovo în cadrul organizațiilor internaționale;

8.  salută propunerea Comisiei de a aproba liberalizarea vizelor, ceea ce ar reprezenta un pas pozitiv pentru Kosovo pe drumul către integrarea europeană; ia act cu satisfacție de reducerea cererilor de azil depuse de către cetățenii kosovari, atât în UE, cât și în țările asociate spațiului Schengen și salută introducerea fondului de reintegrare și a programelor de reintegrare pentru cetățenii din Kosovo reîntorși; își exprimă îngrijorarea cu privire la impasul din cadrul Adunării aflate la sfârșit de mandat cu privire la ratificarea acordului de demarcare a frontierelor cu Muntenegru și subliniază că liberalizarea vizelor poate fi acordată doar după ce Kosovo va fi îndeplinit toate criteriile, inclusiv în ceea ce privește obținerea unor rezultate tangibile în ceea ce privește condamnările la nivel înalt pentru fapte de corupție și de criminalitate organizată, care a fost foarte mult susținută prin mecanismul IT de urmărire pentru cazuri importante din Kosovo pentru crime la nivel înalt, mecanism care ar trebui, de asemenea, să fie extins și la alte cazuri penale; invită, prin urmare, autoritățile să își intensifice eforturile pentru a aborda chestiunile legate de spălarea de bani, traficul de droguri, traficul de ființe umane, comerțul cu arme și deținerea ilegală de arme;

9.  consideră că este esențial ca politica externă și de securitate a Kosovo să fie aliniată la politica externă și de securitate comună a UE;

10.  salută progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a diverselor acorduri semnate începând cu august 2016 în procesul de normalizare a relațiilor cu Serbia, după luni în care progresele au fost foarte mici sau absente; subliniază faptul că punerea pe deplin în aplicare a acordurilor este esențială pentru continuarea evoluției pozitive a dialogului dintre Pristina și Belgrad; solicită atât Kosovo, cât și Serbiei să se angajeze într-o mai mare măsură și să dea dovadă de o voință politică mai susținută cu privire la normalizarea relațiilor și să se abțină de la orice acțiuni care ar pune în pericol progresele realizate până acum în acest proces; reamintește că aceasta este o condiție a aderării la UE; ia act de unele progrese privind alte aspecte tehnice precum cadastrul, diplomele universitare și plăcuțele de înmatriculare și cu privire la punerea în aplicare a acordului privind podul de la Mitrovica; a urmărit cu îngrijorare evoluțiile de pe podul Mitrovica și sprijină acordul recent; salută alocarea unui cod internațional telefonic independent pentru Kosovo; își reiterează solicitarea adresată Serviciului European de Acțiune Externă de a evalua rezultatele obținute de părți în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin, în mod periodic și prezentând rapoarte Parlamentului European; subliniază că acordurile la care s-a ajuns ar trebui să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor; constată că beneficiile dialogului nu sunt evidente pentru cetățenii din Kosovo și Serbia și subliniază nevoia de transparență totală în comunicarea rezultatelor dialogului, în special în nordul Kosovo; subliniază importanța unor bune relații de vecinătate cu toate țările din Balcanii de Vest;

11.  condamnă cu fermitate actul de a trimite un tren naționalist sârb de la Belgrad în nordul Kosovo; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la declarațiile războinice și retorica anti-UE; ia act de decizia instanței din Colmar (Franța) de a refuza extrădarea către Serbia și de a-l elibera pe dl Ramush Haradinaj, care a fost achitat în 2008 și 2012 de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) și arestat în Franța la 4 ianuarie 2017 pe baza unui mandat de arestare internațional emis de către Serbia în 2004 în temeiul legii sale privind organizarea și competențele autorităților de stat în procedurile privind crimele de război; regretă faptul că această lege a fost până în prezent utilizată în mod abuziv pentru a urmări în justiție cetățeni din state care au făcut parte din fosta Iugoslavie, astfel cum a dovedit acest caz recent; invită ambele părți să se abțină de la acțiuni provocatoare și retorică inutilă care ar putea dăuna procesului de normalizare; îndeamnă UE, Kosovo și Serbia să dezbată aceste aspecte în mod constructiv în cadrul negocierilor de aderare la UE;

12.  ia act de faptul că nu a fost încă instituită asociația municipalităților sârbe, că statutul aferent nu a fost încă redactat și că înființarea asociației este responsabilitatea guvernului din Kosovo; îndeamnă Kosovo să instituie asociația fără alte întârzieri, în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în cadrul dialogului facilitat de UE și pe baza hotărârii Curții Constituționale a Kosovo; în acest sens, încurajează autoritățile din Kosovo să numească un grup de lucru la nivel înalt cu un mandat clar și limitat în timp pentru a propune un statut pentru consultarea publică și controlul parlamentar; își exprimă îngrijorarea că structurile paralele ale Serbiei continuă să existe, inclusiv prin intermediul unui sprijin financiar continuu și solicită desființarea acestora; încurajează toate părțile interesate să găsească o soluție pe termen lung reciproc acceptabilă pentru situația complexului minier Trepca;

13.  solicită forțelor politice să se asigure că sunt respectate libertățile civile și de securitate ale comunității sârbe și lăcașurile de cult ale acesteia;

14.  salută înființarea secțiunilor judecătorești specializate pentru Kosovo și a Parchetului specializat de la Haga ca etapă esențială în vederea asigurării justiției și a reconcilierii; subliniază că protecția martorilor este un aspect crucial pentru succesul Tribunalului special și, prin urmare, invită autoritățile să permită cetățenilor să beneficieze de acest sistem, fără a se teme de represalii; solicită UE și statelor membre să sprijine în continuare Tribunalul, inclusiv printr-o finanțare adecvată; salută voința exprimată de Țările de Jos de a găzdui Tribunalul;

15.  solicită Kosovo să abordeze chestiunea persoanelor dispărute, inclusiv: garantarea efectivă a drepturilor de proprietate, interzicerea uzurpării de proprietăți și garantarea returnării și a reintegrării persoanelor strămutate; solicită Kosovo să asigure o compensație efectivă victimelor violurilor din timpul războiului, așa cum este menționat în Planul național de acțiune; constată cu îngrijorare progresele lente în anchete, urmăriri penale și condamnări în cazurile legate de crime de război, inclusiv în cazurile de violență sexuală din timpul războiului din Kosovo în perioada 1998-1999, și solicită Kosovo să-și intensifice eforturile în acest sens;

16.  regretă faptul că societatea civilă nu este consultată în mod regulat ca parte a procesului de luare a deciziilor; subliniază necesitatea continuării consolidării societății civile și solicită să se demonstreze voința politică de a colabora cu societatea civilă, prin punerea în aplicare a standardelor minime pentru consultare publică;

17.  solicită forțelor politice să garanteze, să respecte, să sprijine și să intensifice eforturile vizând îmbunătățirea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar aferent, făcând o distincție clară între aspirațiile legitime pentru libertate și justiție ale locuitorilor din Kosovo și acțiunile unor persoane presupuse a fi săvârșit crime de război, care trebuie urmărite penal în mod corespunzător de către autoritățile judiciare competente;

18.  ia act de faptul că Ombudsmanul a început punerea în aplicare a legii din 2015 privind Ombudsmanul cu creșterea și îmbunătățirea raportării și solicită adoptarea legislației secundare aferente; invită adunarea și guvernul din Kosovo să asigure independența organizațională, financiară și funcțională a Ombudsmanului, în conformitate cu standardele internaționale privind instituțiile naționale în domeniul drepturilor omului; îndeamnă guvernul să dea curs rapoartelor și recomandărilor Biroului Auditorului General și ale Ombudsmanului;

19.  subliniază că este necesară o funcționare adecvată a instituției Ombudsmanului, inclusiv prin asigurarea faptului că dispune de toate resursele necesare pentru a-și îndeplini misiunea;

20.  ia act de faptul că, deși s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește adoptarea legislației privind funcționarea corectă a sistemului judiciar, administrarea justiției are în continuare un ritm lent, este ineficientă și este îngreunată de deficiențele rămase în legislația penală, considerente politice și economice, interferența politicului, lipsa răspunderii și resursele financiare și umane limitate, inclusiv în cadrul Parchetului specializat; încurajează Kosovo să abordeze cu prioritate aceste aspecte, pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește drepturile de proprietate ale investitorilor străini; ia act de eforturile depuse de poliție și de parchet, în vederea soluționării problemelor legate de criminalitatea organizată; recunoaște eforturile depuse de autoritățile competente în ceea ce privește ancheta asupra decesului în închisoare a dlui Astrit Dehari și le îndeamnă să finalizeze ancheta;

21.  salută semnarea acordului-cadru privind participarea Kosovo la programele UE și încurajează intrarea în vigoare și implementarea adecvată a acordului cât mai repede posibil, după aprobarea Parlamentului European;

22.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la lipsa progreselor în legătură cu protecția libertății de expresie și a libertății mass-mediei, precum și cu privire la creșterea interferenței politice, a presiunilor și a intimidărilor asupra mass-mediei; este profund îngrijorat de creșterea numărului de amenințări și atacuri directe asupra ziariștilor și de autocenzura răspândită pe scară largă în rândul acestora; îndeamnă autoritățile kosovare să recunoască pe deplin și să protejeze libertatea de expresie în conformitate cu standardele UE, să pună capăt impunității cu privire la atacurile împotriva jurnaliștilor și să-i aducă pe făptași în fața justiției; îndeamnă guvernul să garanteze independența serviciilor publice de mass-media și sustenabilitatea VTK (venitul tonă-kilometru) al acestora și să introducă un sistem de finanțare adecvat; solicită adoptarea unei legislații de calitate privind drepturile de autor și garantarea transparenței în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra mijloacelor media;

23.  invită guvernul din Kosovo să se asigure că cazurile de atacuri fizice la adresa jurnaliștilor și alte forme de presiune sunt anchetate prompt, să accelereze și să întărească judecarea cauzelor de către sistemul judiciar, să continue să condamne în mod clar toate atacurile împotriva jurnaliștilor și a organelor mass-media, să asigure transparența proprietății organelor mass-media, precum și să combată creșterea riscurilor de presiuni nejustificate asupra unor redactori și jurnaliști;

24.  salută acordul semnat de Kosovo și de Serbia la 30 noiembrie 2016 privind etapele finale ale punerii în aplicare a acordului privind justiția, la care s-a ajuns în cadrul dialogului din 9 februarie 2015, care va permite instituțiilor judiciare ale țării să devină operaționale pe întreg teritoriul Kosovo;

25.  subliniază că corupția sistemică este în contradicție cu valorile esențiale ale UE de transparență și independență a sistemului judiciar, își reiterează îngrijorarea cu privire la progresele foarte lente înregistrate în combaterea corupției și a criminalității organizate și face apel la reînnoirea eforturilor și la o voință politică clară de a aborda aceste chestiuni, care împiedică orice viitoare progrese economice semnificative; regretă că în anumite zone ale Kosovo, în special în nord, corupția și criminalitatea organizată nu sunt pedepsite; este preocupat de faptul că bilanțul în ceea ce privește anchetele, urmăririle penale și condamnările definitive rămâne scăzut, iar confiscarea și punerea sub sechestru a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni este rareori utilizată, în ciuda faptului că este un instrument esențial în combaterea corupției; prin urmare, recomandă înghețarea promptă a activelor și o creștere a numărului de confiscări definitive; încurajează Agenția de combatere a corupției din Kosovo să adopte o abordare mai proactivă în cadrul anchetelor; își exprimă îngrijorarea că finanțarea partidelor și a campaniilor politice nu face obiectul unei supravegheri de reglementare corespunzătoare; consideră că legea privind conflictele de interese trebuie să fie pusă în concordanță cu standardele europene și că trebuie pusă în aplicare eliminarea efectivă a funcționarilor publici puși sub acuzare sau condamnați pentru infracțiuni grave sau pentru infracțiuni legate de corupție; este preocupat de lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile responsabile pentru detectarea, investigarea și urmărirea în justiție a cazurilor de corupție; este profund îngrijorat de implicarea unor grupări armate infracționale în activitățile infracționale transfrontaliere și face apel la o cooperare directă și efectivă între Kosovo și Serbia, precum și între toate țările din regiune, în combaterea criminalității organizate; subliniază că participarea Kosovo la Interpol și cooperarea sa cu Europol ar înlesni aceste eforturi;

26.  este preocupat de faptul că Kosovo continuă să fie o țară de stocare și de tranzit pentru drogurile tari; ia act cu îngrijorare de lipsa de spații de depozitare în condiții de siguranță a drogurilor confiscate înainte de distrugere; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la rata scăzută de condamnări în cazurile de combatere a traficului de persoane, în ciuda faptului că Kosovo este o sursă, un spațiu de tranzit și o destinație pentru femeile și copiii care fac obiectul traficului; ia act cu îngrijorare de existența grupărilor armate și de implicarea acestora în activitățile crimei organizate cum ar fi traficul de arme, precum și de aparenta impunitate cu care acestea au capacitatea de a-și desfășura activitatea la nivel transfrontalier;

27.  solicită Kosovo să continue eforturile de a pune capăt violenței bazate pe gen și de a asigura femeilor drepturi depline; solicită instituțiilor din Kosovo să aloce finanțare adecvată pentru punerea în aplicare a strategiei naționale privind violența domestică, ceea ce include mecanisme internaționale precum Convenția de la Istanbul; salută sprijinul politic la nivel înalt pentru drepturile persoanelor LGBTI; salută desfășurarea celei de a doua „pride parade”, însă reiterează faptul că frica este încă larg răspândită în rândul comunității LGBTI;

28.  solicită autorităților din Kosovo să trateze în mod prioritar integrarea perspectivei de gen și să se asigure că organele de conducere și autoritățile dau un bun exemplu în acest sens; este preocupat de provocările structurale care împiedică punerea în aplicare a legii privind egalitatea de gen și este în continuare îngrijorat de subreprezentarea femeilor în posturi de decizie; îndeamnă Kosovo să încurajeze în mod continuu femeile să încerce să obțină posturi la nivel înalt; își exprimă îngrijorarea în legătură cu numărul scăzut al proprietarilor femei și invită autoritățile să asigure în mod activ că drepturile de proprietate ale femeilor, inclusiv drepturile de moștenire, sunt garantate; salută adoptarea strategiei naționale în domeniul violenței domestice și solicită punerea ei în aplicare pe deplin pentru a se realiza progrese în combaterea violenței în familie și a violenței bazate pe gen; reiterează legătura dintre violența sexuală din timpul războaielor și conflictelor și normalizare și nivelul ridicat de prezență a violenței bazate pe gen în țările aflate în situații postconflict, dacă aceste aspecte nu sunt abordate în mod corespunzător; solicită autorităților să încurajeze în mod public și să introducă mecanisme de protecție și măsuri de asigurare a unui adăpost pentru femeile care rup tăcerea și denunță violența domestică; încurajează activitatea ONG-urilor în acest domeniu;

29.  deși salută instituirea Grupului de coordonare interministerială pentru drepturile omului în 2016, constată că sunt necesare mai multe eforturi pentru a apăra drepturile tuturor minorităților din Kosovo, inclusiv drepturile comunităților de romi, askhali, egipteni și gorani, prin punerea integrală în aplicare a legislației relevante și alocarea unor resurse suficiente; invită autoritățile competente de la nivel național și local să adopte în mod prioritar toate măsurile legislative și practice necesare pentru a limita discriminarea și a promova drepturile diverselor comunități etnice, inclusiv drepturile culturale, lingvistice și de proprietate, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți multietnice; solicită Kosovo să garanteze integrarea deplină a refugiaților care se întorc, mulți dintre aceștia fiind romi, precum și redobândirea de către aceștia a drepturilor de cetățeni, punând astfel capăt statutului de apatrid; solicită Kosovo să adopte o nouă strategie și un nou plan de acțiune pentru integrarea comunităților romă, ashkali și egipteană;

30.  salută eforturile sporite de combatere și prevenire a extremismului violent și a radicalizării și recunoaște activitățile importante desfășurate de Kosovo în acest domeniu; ia act de faptul că numeroși combatanți străini s-au întors în Kosovo și solicită autorităților să se asigure că aceștia vor fi monitorizați și urmăriți penal și să instituie o abordare cuprinzătoare cu politici eficace de prevenire, deradicalizare și, atunci când este cazul, de reintegrare; solicită să se continue identificarea, prevenirea și întreruperea valului de luptători străini și a fluxului fondurilor nedetectabile destinate radicalizării; subliniază că este nevoie de programe comunitare eficiente pentru a aborda nemulțumirile care alimentează extremismul și radicalizarea violente și pentru a construi relații care să promoveze toleranța și dialogul;

31.  salută îmbunătățirea situației economice și creșterea veniturilor fiscale care pun la dispoziția guvernului mai multe resurse pentru ca acesta să își desfășoare politicile; își exprimă, cu toate acestea, preocupările privind sustenabilitatea bugetului Kosovo, în special cu privire la cuantumul prestațiilor acordate veteranilor și solicită, în acest sens, reformarea legislației relevante, așa cum s-a convenit cu Fondul Monetar Internațional; reiterează că reformele structurale socioeconomice sunt esențiale pentru a susține creșterea pe termen lung; subliniază necesitatea de a consolida de urgență industria locală, concentrându-se, în același timp, asupra competitivității produselor produse la nivel local, pentru a fi în măsură să atingă standardele de import ale UE; este preocupat de dependența de remiteri de bani efectuate de migranți; își exprimă îngrijorarea cu privire la deciziile ad-hoc de finanțare luate care subminează stabilitatea necesară pentru întreprinderi; reiterează necesitatea de a grăbi înregistrarea noilor întreprinderi care în prezent sunt afectate de o administrație care nu poate fi trasă la răspundere, de o infrastructură subdezvoltată, de un stat de drept deficient, precum și de corupție; îndeamnă Kosovo să dea curs recomandărilor cuprinse în evaluarea UE „Small Business Act” și să introducă proceduri de evaluare a impactului pentru a reduce sarcina administrativă asupra IMM-urilor și invită Comisia să crească asistența către IMM-uri ; invită Kosovo să pună în aplicare integral recomandările Programului de reforme economice 2016-2018 și Agenda de reformă europeană lansată la 11 noiembrie 2016;

32.  ia act cu îngrijorare de nivelul ridicat al șomajului, în special în rândul tinerilor, și își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea femeilor pe piața forței de muncă, în special în cadrul procesului de recrutare; îndeamnă Kosovo să își intensifice eforturile pentru a crește nivelul de ocupare a forței de muncă și pentru a îmbunătăți condițiile de pe piața forței de muncă; subliniază necesitatea de a se concentra pe ameliorarea calității educației, inclusiv prin îmbunătățirea formării cadrelor didactice și prin sprijinirea tranzițiilor de la școală la locul de muncă și a corelării competențelor educaționale cu nevoile pieței muncii, lucru esențial în combaterea ratei foarte ridicate a șomajului în rândul tinerilor; solicită eforturi suplimentare pentru a spori educația comună a tuturor componentelor societății kosovare; subliniază necesitatea de a consolida mecanismele de asigurare a respectării legislației, în special a inspectoratelor muncii și a instanțelor, și de a consolida dialogul, prin intermediul Consiliului Social și Economic din Kosovo, dintre instituțiile publice și partenerii sociali; salută concluziile reuniunii la nivel înalt de la Paris din 2016 și crearea primului Oficiu de Cooperare Regională pentru Tineret;

33.  regretă ritmul lent al eforturilor făcute de Kosovo în vederea creării unei capacități administrative adecvate și eficiente, ceea ce împiedică Kosovo să pună în aplicare pe deplin legislația adoptată și să utilizeze în mod eficace fondurile UE; regretă corupția endemică, interferența politicului și politizarea personalului din administrația publică de la toate nivelurile precum și numirile în diverse instituții și agenții independente pe baza apartenenței politice și nu îndeajuns pe criterii profesionale; solicită depunerea de eforturi suplimentare pentru a asigura recrutarea pe bază de merit, necesară asigurării existenței unei administrații publice eficace, eficiente și independente din punct de vedere profesional; solicită anchetarea recentelor acuzații de interferență politică în procesul de recrutare pentru organismele publice și în procesele decizionale;

34.  constată că caietele de sarcini aferente cererilor pentru toate formele de contracte în cadrul finanțării IPA sunt atât de exigente încât întreprinderile din Kosovo sau cele regionale deseori nu sunt în măsură nici măcar să le solicite și, în acest sens, solicită să se acorde o atenție deosebită îndrumării și instruirii părților interesate; îndeamnă autoritățile să direcționeze asistența rămasă, care nu a fost încă programată, către proiecte cu un impact direct mai mare asupra economiei Kosovo;

35.  salută prelungirea mandatului EULEX Kosovo și îndeamnă Kosovo să continue să coopereze în mod activ la îndeplinirea completă și neîngrădită de către EULEX a mandatului său; solicită UE să acționeze în continuare pentru consolidarea independenței justiției, a poliției și a sistemului vamal și după 2018, astfel încât Kosovo să preia responsabilitatea deplină asupra acestor funcțiuni; face apel la o tranziție eficientă și lină a dosarelor judiciare tratate de procurorii EULEX către procurorii naționali cu garanții corespunzătoare pentru a se garanta că victimele încălcărilor din trecut au acces la adevăr, justiție și despăgubiri;

36.  ia act de încheierea anchetei penale cu privire la presupuse fapte de corupție în cadrul misiunii EULEX; își exprimă satisfacția că funcționarii UE implicați au fost găsiți nevinovați; solicită EULEX să garanteze eficacitatea, transparența deplină și o mai mare responsabilitate în ceea ce privește misiunea pe durata mandatului său și să pună în aplicare pe deplin toate recomandările făcute de expertul independent Jean Paul Jacqué în raportul său din 2014;

37.  ia act de faptul că, până în prezent, Kosovo nu a devenit o importantă rută de tranzit pentru refugiații și migranții care se deplasează de-a lungul „rutei Balcanilor de Vest”; îndeamnă autoritățile kosovare să se asigure că persoanele aflate în tranzit sunt tratate în conformitate cu legislația europeană și internațională, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a UE și Convenția din 1951 privind statutul refugiaților; reafirmă că finanțarea, printre alte dispoziții din cadrul postului IPA II, ar trebui să fie disponibilă și pregătită a fi mobilizată și pusă în aplicare în mod rapid și eficace în vremuri de criză și necesitate;

38.  salută faptul că mai multe situri religioase și culturale al sârbilor care au fost, din păcate, distruse în 2004, cum ar fi catedrala ortodoxă, au fost renovate cu fonduri publice din Kosovo; ia act de angajamentul Kosovo pentru protecția siturilor din patrimoniul cultural și solicită autorităților să pună în aplicare toate convențiile ONU privind patrimoniul cultural la toate nivelurile, indiferent de statutul Kosovo vizavi de UNESCO, prin adoptarea unei strategii și a unei legislații naționale corespunzătoare, și să asigure protecția și gestionarea adecvată a siturilor de patrimoniu cultural de pe întreg teritoriul Kosovo; salută, în acest sens, programul finanțat de UE care vizează protecția și reconstrucția siturilor mici aparținând patrimoniului cultural în vederea promovării dialogului intercultural și interreligios în toate municipalitățile multietnice; reiterează faptul că proiectul de lege privind libertatea de religie trebuie să fie adoptat și ar trebui să includă recomandările Comisiei de la Veneția cu privire la această chestiune;

39.  salută călduros decizia Consiliului Europei de a acorda Kosovo statutul de observator în cadrul Adunării sale Parlamentare începând cu ianuarie 2017, în cadrul sesiunilor referitoare la Kosovo; sprijină eforturile Kosovo de a se integra în comunitatea internațională; solicită, în acest sens, participarea Kosovo la toate organizațiile regionale și internaționale relevante și îndeamnă Serbia să pună capăt interferențelor în acest proces;

40.  îndeamnă autoritățile din Kosovo să adopte o strategie energetică și un cadru legislativ pe termen lung credibile, bazate pe eficiența energetică, pe diversificarea surselor de energie și pe dezvoltarea surselor regenerabile de energie; subliniază nevoia de a continua să se depună eforturi în vederea asigurării unor rețele de energie electrică fiabile și pentru ca sectorul energetic să devină mai sustenabil, atât din punctul de vedere al securității, cât și din cel al standardelor de mediu; invită autoritățile să semneze memorandumul de înțelegere Balcanii de Vest 6 privind dezvoltarea pieței regionale a energiei electrice și stabilirea unui cadru de colaborare viitoare cu alte țări; subliniază că, în 2017, Kosovo va deține președinția Tratatului de instituire a Comunității Energiei și reamintește autorităților din Kosovo de obligațiile legale care decurg din acest tratat, de a ajunge la nivelul de 25 % din energie provenit din surse regenerabile până în 2020; solicită guvernului să respecte acordul de a dezafecta centrala Kosovo A și a recondiționa centrala Kosovo B, prin utilizarea celor 60 de milioane EUR alocate în acest scop de UE în cadrul fondurilor IPA; solicită o strategie privind energia hidroelectrică pentru întreaga regiune a Balcanilor de Vest;

41.  își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelurile alarmante ale poluării aerului în Kosovo, în special în zona urbană a Priștinei și invită autoritățile statale și locale să ia de urgență măsuri adecvate pentru a face față acestei situații de urgență; evidențiază faptul că strategia națională pentru calitatea aerului trebuie aplicată în mod corespunzător; este preocupat de faptul că problema gestionării deșeurilor rămâne una dintre cele mai vizibile probleme în Kosovo, legislația actuală nefiind în măsură să facă față pe deplin provocărilor;

42.  salută lansarea unui nou proiect de conectivitate feroviară pe Coridorul Orient — Mediterana de Est, care include o nouă linie de cale ferată și gări în Kosovo, acesta constituind singura legătură a Kosovo cu întreaga regiune; invită guvernul Kosovo să sprijine pe deplin punerea în aplicare a proiectului;

43.  salută eforturile Comisiei vizând deblocarea rețelei electrice de interconexiune dintre Albania și Kosovo care a fost blocată timp de luni de zile de către Serbia și solicită o cooperare constructivă între autoritățile din domeniul energiei electrice din Serbia și din Kosovo; reamintește Serbiei că termenul-limită stabilit de Comunitatea Energiei pentru eliminarea blocadei a fost 31 decembrie 2016, cel târziu;

44.  invită Comisia să își continue activitatea privind aspectele legate de migrație cu toate țările din Balcanii de Vest, pentru a se asigura că sunt respectate normele și standardele europene și internaționale; salută eforturile depuse până în prezent în acest sens;

45.  invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a sprijini un veritabil proces de reconciliere în regiune, în special prin sprijinirea proiectelor culturale care abordează trecutul recent și care promovează o înțelegere comună și împărtășită a istoriei și o cultură publică și politică bazată pe toleranță, incluziune și reconciliere;

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării Naționale ale Kosovo.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate