Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2310(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2017

Внесени текстове :

A8-0055/2017

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 21
CRE 05/04/2017 - 21

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0263

Приети текстове
PDF 520kWORD 67k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
P8_TA(2017)0263A8-0055/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (2016/2310(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Съюза на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна(1),

—  като взе предвид рамковото споразумение, сключено в Охрид и подписано в Скопие на 13 август 2001 г. (Охридското рамково споразумение (наричано по-нататък „ОРС“),

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на страната на статут на държава кандидатка за членство в ЕС, заключенията на Европейския съвет от юни 2008 г., заключенията на Европейския съвет от декември 2008 г., декември 2012 г., декември 2014 г., и декември 2015 г., както и заключенията на Европейския съвет от 13 декември 2016 г., които получиха подкрепата на преобладаващото мнозинство от делегациите и в които отново беше изтъкнат безусловен и силен ангажимент по отношение на процеса по присъединяването на страната към ЕС,

—  като взе предвид тринадесетата среща на Комитета за стабилизиране и асоцииране между страната и Комисията, проведена в Брюксел на 15 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2016 г. (COM(2016)0715), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за бившата югославска република Македония за 2016 г.“ (SWD(2016)0362),

—  като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата относно бившата югославска република Македония от юни 2016 г.,

—  като взе предвид документа на Комисията от юни 2015 г., озаглавен „Приоритети за неотложни реформи за бившата югославска република Македония“,

—  като взе предвид препоръките на Групата от старши експерти относно системни проблеми, свързани с принципите на правовата държава във връзка с прихващането на съобщения, разкрито през пролетта на 2015 г.,

—  като взе предвид политическото споразумение (т.нар. Споразумение от Пържино), постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г., и четиристранното споразумение за неговото изпълнение от 20 юли и 31 август 2016 г.,

—  като взе предвид заключителната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., както и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

—  като взе предвид доклада с предварителните констатации и заключения и окончателния доклад на ОССЕ/БДИПЧ относно предсрочните парламентарни избори, проведени на 11 декември 2016 г.,

—  като взе предвид Резолюции 817 (1993 г.) и 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН, както и Резолюция 47/225 на Общото събрание на ООН и Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

—  като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0055/2017),

А.  като има предвид, че, след като на два пъти бяха отлагани, предсрочните парламентарни избори в Македония се проведоха на 11 декември 2016 г. в нормална и спокойна атмосфера, в съответствие с международните стандарти и с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ; като има предвид, че те преминаха без сериозни инциденти, че бяха като цяло добре организирани и че избирателната активност беше висока;

Б.  като има предвид, че реформите и подготовката за присъединяване се възпрепятстват от политическа поляризация, дълбоко взаимно недоверие и липса на искрен диалог между партиите; като има предвид, че в някои важни области постоянно се наблюдава буксуване; като има предвид, че демокрацията и принципите на правовата държава бяха непрекъснато застрашавани, по-специално заради обсебване на държавата от частни интереси, засягащо функционирането на демократичните институции и ключови сфери на обществото;

В.  като има предвид, че на 27 април 2017 г. Талат Джафери беше избрана за нов председател на македонския парламент; като има предвид, че на 17 май 2017 г. президентът на бившата югославска република Македония възложи на лидера на СДСМ Зоран Заев да сформира ново правителство; като има предвид, че на 31 май 2017 г. новото правителство, оглавявано от министър-председателя Зоран Заев, беше утвърдено с гласуване на македонския парламент;

Г.  като има предвид, че сред ключовите въпроси в процеса на реформи са реформата на съдебната система, публичната администрация и медиите, младежката безработица и прегледа на изпълнението на ОРС;

Д.  като има предвид, че е необходим сериозен ангажимент от страна на всички политически сили, за да може страната продължи по пътя на интеграцията си в ЕС и евро-атлантическите структури; като има предвид, че новото правителство трябва да приеме и приложи изцяло ефективни реформи, водещи до осезаеми резултати, особено по отношение на правовата държава, правосъдието, корупцията, основните права и вътрешните работи и добросъседските отношения;

Е.  като има предвид, че съществува общо разбиране между Комисията, Съвета и Парламента за това, че запазването на положителната препоръка за започване на преговори за присъединяване със страната продължава да зависи от/да е обвързано с напредъка в прилагането на Споразумението от Пържино и значителния напредък в изпълнението на Приоритетите за неотложни реформи;

Ж.  като има предвид, че Съветът блокира напредъка поради нерешения проблем с името с Гърция; като има предвид, че двустранните въпроси не следва да се използват като претекст, за да се възпрепятства бързото начало на преговорите с ЕС;

З.  като има предвид, че двустранните спорове не следва да се използват за възпрепятстване процеса на присъединяване или започването на преговори за присъединяване, а следва да бъдат разгледани надлежно в конструктивен дух и в съответствие със стандартите на ЕС и на ООН; като има предвид, че следва да се полагат всички усилия за поддържане на добросъседски отношения и добри междуетнически отношения;

И.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки и страните кандидатки се оценяват според заслугите им, и че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика на присъединяването; като има предвид, че започването на преговори за присъединяване следва да бъде гарантирано след изпълнението на необходимите условия; като има предвид, че от много години страната се счита за една от най-напредналите страни кандидатки по отношение на привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Й.  като има предвид, че процесът на присъединяване към ЕС е основен стимул за по-нататъшни реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и свободата на медиите; като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са съществени елементи на процеса на разширяване, на Процеса на стабилизиране и асоцииране и на процеса на присъединяване на страната;

К.  като има предвид, че на 20 юли и 31 август 2016 г. лидерите на четирите главни политически партии постигнаха споразумение за изпълнение на Споразумението от Пържино, включително за насрочване на предсрочни парламентарни избори на 11 декември 2016 г., и заявиха своята подкрепа за работата на Специалния прокурор; като има предвид, че те също така отново заявиха своя ангажимент за изпълнение на „Приоритетите за неотложни реформи“;

Л.  като има предвид, че неотдавнашната политическа криза илюстрира липсата на ефективна система на взаимни проверки в македонските институции и необходимостта от увеличаване на прозрачността и публичната отчетност;

М.  като има предвид, че борбата с организираната престъпност и корупцията остава от основно значение за предотвратяване на навлизането на престъпни групи в политиката, правната система и икономиката;

1.  приветства съставянето на ново правителство на 31 май 2017 г.; настоятелно призовава всички политически партии да действат в дух на помирение, в общия интерес на всички граждани и да работят заедно с правителството за възстановяване на доверието в страната и нейните институции, включително чрез пълното прилагане на Споразумението от Пържино и на приоритетите за неотложни реформи;

2.  приветства зачитането на основните свободи при провеждането на предсрочните избори на 11 декември 2016 г., които бяха добре организирани, протекоха по прозрачен и приобщаващ начин и без съществени инциденти; отбелязва, че ОССЕ/БДИПЧ счита, че изборите са протекли в конкурентен дух; приветства факта, че всички политически партии приеха резултатите от изборите в интерес на вътрешната стабилност и подчертава тяхната отговорност да гарантират предотвратяването на завръщането на политическата криза; призовава всички партии да се въздържат от създаване на каквито и да е пречки пред ефективното функциониране на парламента; настоятелно призовава новото правителство да пристъпи незабавно към провеждане на необходимите реформи, за гарантиране на евро-атлантическата интеграция на страната и за постигане на напредък по отношение на нейната европейска перспектива в полза на нейните граждани; счита, че междупартийното и междуетническото сътрудничество е от съществено значение за преодоляването на неотложните вътрешни предизвикателства и на предизвикателствата, свързани с ЕС и за запазване на положителната препоръка за започване на преговори за членство в ЕС;

3.  приветства подобренията в изборния процес, включително по отношение на правната рамка, избирателните списъци и медийното покритие; приветства факта, че в голяма част от избирателните секции изборите са били наблюдавани от представители на гражданското общество; призовава компетентните органи ефективно да разгледат твърденията за нередности и пропуски, включително за сплашване на гласоподаватели, купуване на гласове и злоупотреби с обществени средства, за политически натиск върху медиите, както и за конфронтационен език и вербални нападки срещу журналисти, също с оглед на местните избори през май 2017 г.; настоятелно призовава компетентните органи да изпълнят препоръките на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия и да постигнат надеждни резултати при осъществяването на ефективен контрол върху финансирането на политическите партии и предизборните кампании; подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност и по-нататъшно деполитизиране на работата на изборната администрация с цел да се повиши общественото доверие при бъдещи избори;

4.  счита за важно провеждането на преброяване на населението (последното преброяване на населението е проведено през 2002 г.), при условие че е налице консенсус в цялата страна относно използваната методология, с цел да се добие актуализирана и реалистична картина за демографията на македонското население, така че да се удовлетворят по-пълноценно нуждите и да се предложат услуги на македонските граждани, както и допълнително да се актуализира избирателният списък и да се сведат до минимум нередностите и пропуските в бъдеще;

5.  очаква новото правителство, в сътрудничество с други партии, като основен приоритет да ускори реформите, свързани с ЕС; отново изразява подкрепата си за започване на преговори за присъединяване, обвързано с напредъка в изпълнението на Споразумението от Пържино за гарантиране на пълното му, осезаемо и устойчиво изпълнение, и с постигането на съществен напредък в изпълнението на Приоритетите за неотложни реформи по отношение на системните реформи; призовава Съвета да разгледа въпроса за преговорите за присъединяване възможно най-рано; продължава да бъде убеден, че преговорите могат да генерират така необходимите реформи, да създадат нова динамика, да съживят европейската перспектива и да повлияят положително върху решаването на двустранни спорове, за да не се възпрепятства процесът на присъединяване към ЕС;

6.  подчертава стратегическото значение на по-нататъшния напредък в процеса на присъединяване към ЕС и призовава още веднъж да бъде демонстрирана политическа воля и ангажираност от страна на всички партии за цялостно изпълнение на Приоритетите за неотложни реформи и Споразумението от Пържино; подчертава, че изпълнението на Споразумението от Пържино е от жизненоважно значение не само за изборите, но и за гарантиране на политическа стабилност и устойчивост в бъдеще; призовава Комисията да оцени при първа възможност, но преди края на 2017 г., напредъка на страната по отношение на изпълнението и да докладва на Парламента и на Съвета; като припомня, че отдавна очакваните реформи трябва да бъдат стартирани и изпълнени, подкрепя продължаването на диалога на високо равнище за присъединяване (ДВРП) за систематично подпомагане на страната в това начинание; изразява съжаление, че не е проведена среща в рамките на ДВРП и че по отношение на изпълнението на предишните цели не е постигнат особен напредък; насочва вниманието към потенциалните отрицателни политически и социално-икономически последици и последици за сигурността при по-нататъшни забавяния в процеса на евро-атлантическата интеграция на страната; призовава освен това Комисията и ЕСВД да увеличат видимостта на финансираните от ЕС проекти в страната с цел доближаване на ЕС до гражданите на страната;

7.  подчертава значителния напредък, постигнат от страната в процеса на интеграция в ЕС, и подчертава отрицателните последици от по-нататъшно забавяне на процеса на интеграция, включително заплахата за доверието в политиката на разширяване на ЕС и риска от нестабилност в региона;

8.  посочва, че настоящите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз (излизането на Великобритания от ЕС, миграцията, радикализмът и др.), не следва да възпрепятстват процеса по разширяване, и че по-скоро те показват необходимостта от цялостно интегриране на Западните Балкани в структурите на ЕС с цел разширяване и задълбочаване на партньорството и преодоляване на международни кризи;

9.  приветства високото равнище на привеждане в съответствие на законодателството с достиженията на правото на ЕС и признава приоритета, даден на ефективното изпълнение и прилагане на съществуващите правни и политически рамки, както става в държавите, които вече са започнали да водят преговори за присъединяване;

10.  поздравява страната за това, че продължава да изпълнява ангажиментите си по ССА; призовава Съвета да приеме предложението на Комисията от 2009 г. за преминаване към втория етап на ССА съгласно съответните разпоредби;

11.  настоятелно призовава всички партии да демонстрират политическа воля и отговорност за преодоляване на разделението в политическата среда, поляризацията и липсата на култура на компромиса и да възстановят диалога; отново подчертава ключовата роля на парламента за демократичното развитие на страната и като форум за политически диалог и представителство; призовава неговите контролни функции да бъдат засилени и да бъде ограничена практиката на чести законодателни промени в законите и на използването на съкратени процедури за приемане без достатъчно консултации или оценка на въздействието; настоятелно призовава за гладко функциониране на парламентарните комисии относно прихващането на съобщения и относно сигурността и контраразузнаването и за безпрепятствения им достъп до необходимите данни и свидетелски показания, с цел да се осигури надежден парламентарен контрол по отношение на съответните служби; признава конструктивната роля на гражданското общество в подпомагането и подобряването на демократичните процеси;

12.  отбелязва постигнатия напредък в реформирането на публичната администрация, включително стъпките за изпълнение на новата правна рамка по отношение на управлението на човешките ресурси; призовава за по-нататъшна ангажираност с изпълнението на препоръките на Комисията; изразява отново загриженост във връзка с политизираната публична администрация и факта, че държавните служители са обект на политически натиск; настоятелно призовава новото правителство да демонстрира силен политически ангажимент за насърчаване на професионализма, заслугите, неутралността и независимостта на всички равнища чрез прилагане на нова процедура по набиране и оценяване на персонал, основана на заслуги; подчертава необходимостта стратегията за реформа на публичната администрация за периода 2017 — 2022 г. да бъде изпълнена докрай, включително чрез осигуряване на достатъчно бюджетни средства за нейното прилагане, както и да бъде засилен съответния административен капацитет; призовава новото правителство да установи прозрачни и ефективни линии на отчетност между и в рамките на институциите; препоръчва справедливо представителство на всички общности на всички нива на публичната администрация;

13.  препоръчва новото правителство да разработи всеобхватна стратегия за електронно управление, придружена с по-нататъшно развитие на електронните услуги за граждани и дружества, с цел да се намали бюрократичната тежест за държавата, гражданите и предприятията; подчертава, че електронното управление и електронните услуги ще повишат икономическите резултати на страната и ще увеличат прозрачността и ефективността на публичната администрация и публичните услуги; подчертава правото на гражданите на достъп до публична информация и призовава за допълнителни усилия, за да се гарантира, че това право по никакъв начин не е възпрепятствано; насърчава търсенето на иновативни електронни решения за гарантиране на лесен достъп до публична информация и намаляване на съответната бюрокрация;

14.  изказва съжаление за непрекъснатото буксуване на реформата на съдебната система, която следва да се насърчава да функционира независимо; изразява съжаление във връзка с продължаващата политическа намеса в работата ѝ, включително при назначаването и повишението на съдии и прокурори, както и във връзка с липсата на отчетност и случаите на селективно правосъдие; призовава още веднъж компетентните органи ефективно да разгледат оставащите проблеми, посочени в „Приоритетите за неотложни реформи“, и да демонстрират политическа воля за постигане на напредък в реформата на съдебната система, включително чрез подобряване, законодателно и на практика, на прозрачността на процедурите по назначаване и повишаване и чрез намаляване на продължителността на съдебните производства; отчита, че са направени известни усилия за подобряване на прозрачността; призовава освен това органите да гарантират професионализма на Съдебния съвет и на Съвета на прокурорите и функционалната независимост на съдебната система като цяло;

15.  отново изтъква значението на пълното, независимо и безпрепятствено разследване на твърденията за нарушения, разкрити чрез подслушване, и свързаната с това липса на контрол; припомня значението на мандата и работата на специалния прокурор и парламентарната анкетна комисия, които разглеждат въпроса от гледна точка съответно на правната и на политическата отговорност; отбелязва, че специалният прокурор повдигна първите обвинения по отношение на нарушенията, произтичащи от телефонните подслушвания;

16.  изразява загриженост във връзка с политическите нападки срещу Службата на специалния прокурор (СПП) и административното и съдебно възпрепятстване на работата ѝ и във връзка с липсата на сътрудничество от страна на други институции; напомня на наказателните съдилища, които не отговарят на официалните искания на СПП, че са правно задължени да съдействат на СПП; счита, че е от съществено значение за демократичния процес СПП да може да изпълнява всички свои функции и да провежда щателни разследвания в условия на пълна независимост, безпрепятствено и с необходимите средства; призовава на СПП да се осигурят пълна подкрепа и необходимите условия и време, за да завърши своята важна работа; призовава да се сложи край на възпрепятстването в съдилищата на предоставянето на доказателства на специалния прокурор, и за подкрепа на изменения на закона за гарантиране на автономните правомощия на специалния прокурор за защита на свидетелите по случаите, за които специалният прокурор отговаря; изразява твърдото си убеждение, че резултатите от разследванията представляват важна стъпка в посока на възстановяване на доверието в националните институции; подчертава освен това необходимостта от приемане на изменения на Закона за защита на свидетелите;

17.  остава загрижен от факта, че корупцията продължава да бъде сериозен проблем и че борбата с корупцията се подкопава от политическа намеса; подчертава нуждата от силна политическа воля за справяне с нея; подчертава необходимостта да се засили независимостта на полицията, прокуратурата и на Държавната комисия за предотвратяване на корупцията (ДКПК); призовава за предприемане на действия за подобряване на прозрачността и за гарантиране на основани на заслуги подбор и назначаване на членове на ДКПК; призовава спешно да бъдат положени усилия за гарантиране на ефективното предотвратяване и наказание на конфликтите на интереси и да се демонстрират надеждни резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта, включително прилагането на правната рамка за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в съответствие с европейските стандарти, Приоритетите за спешни реформи и препоръките на Венецианската комисия; насърчава отново независимите организации на гражданското общество и медиите да разобличават корупцията и да подкрепят независимите и безпристрастни разследвания; призовава органите да подкрепят работата на омбудсмана с подходящ персонал и бюджетни мерки;

18.  изразява загриженост относно сливането на медиите и политическите и правителствените дейности, по-специално по отношение на разходването на публични средства; решително осъжда съществуването на незаконни икономически, политически и семейни взаимоотношения, по отношение на разходването на публични средства; призовава правителството да приеме законодателна рамка, с която да се уреждат конфликтите на интереси и да се оповестяват публично активите на лица, заемащи висши държавни длъжности, като допълнителна мярка за борба с корупцията;

19.  приветства факта, че са въведени законодателната рамка и стратегии за борба с организираната престъпност; приветства разбиването на престъпни мрежи и маршрути, свързани с трафика на хора и наркотици, и призовава за по-нататъшно увеличаване на усилията за борба с организираната престъпност; насърчава по-нататъшното подобряване на сътрудничеството между правоприлагащите агенции както в рамките на страната, така и със съседните държави, и засилването на правомощията и ресурсите на съдилищата; счита, че е от съществено значение да се доразвие правоприлагащия капацитет с цел разследването на финансови престъпления и конфискацията на активи;

20.  оценява високо непрестанните усилия за борба с ислямската радикализация и чуждестранните бойци терористи; приветства приемането на стратегията за борба с тероризма за периода 2013— 2019 г., в която също така се определят понятията на насилствен екстремизъм, радикализация, превенция и реинтеграция; призовава тя да се прилага в условия на по-тясно сътрудничество между агенциите по сигурността и организациите на гражданското общество (ОГО), религиозни лидери, местни общности и други държавни институции в секторите на образованието, здравеопазването и социалните услуги за намиране на отговор спрямо различните фази на радикализация и разработване на инструменти за реинтеграция и рехабилитация; призовава освен това за постоянно наблюдение на завръщащите се чуждестранни бойци от страна на службите за сигурност, тяхната действителна реинтеграция в обществото и непрестанен обмен на информация с органите на ЕС и съседните държави;

21.  изразява загриженост по повод на сигналите от ОГО относно влошаването на климата, в който те осъществяват дейността си; продължава да бъде загрижен относно радикалните публични атаки срещу организации на гражданското общество и чужди представители от страна на политици и медиите; признава и насърчава важната роля, която играят организациите на гражданското общество в наблюдението, подпомагането и подобряването на демократичните процеси, включително изборния процес и гарантирането на равнопоставеността на властите; изразява загриженост във връзка с ограничената ангажираност на правителството и недостатъчното сътрудничество с организациите на гражданското общество на всички равнища; изтъква значението на редовния и конструктивен диалог и сътрудничество с организациите на гражданското общество и настоятелно призовава компетентните органи да включат последните в изготвянето на политиките по редовен и структуриран начин; призовава органите да не дискриминират организациите на гражданското общество на каквото и да било основание, като например политическа принадлежност, религиозни възгледи или етнически състав; счита, че свободата на събранията и сдруженията не следва да се отказва на никоя група от хора без сериозна обосновка за това;

22.  насърчава органите възобновят работата по прекъснатото преброяване на населението, което ще предостави точни статистически данни относно населението, които да послужат като основа за изготвяне на правителствените програми за развитие и за подходящо бюджетно планиране;

23.  напомня на правителството и политическите партии техните отговорности за формирането на култура на приобщаване и толерантност, чрез закона и на практика; приветства приемането на националната стратегия за равенство и недискриминация за периода 2016—2020 г.; изразява загриженост относно безпристрастността и независимостта на комисията за защита от дискриминация и призовава за прозрачен процес на подбор на нейните членове; отново осъжда изказванията, подбуждащи към омраза срещу дискриминирани групи; изразява загриженост, че нетолерантността, дискриминацията и атаките спрямо лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица (ЛГБТИ) продължават да съществува; повтаря призива си за привеждане в съответствие на законодателството в областта на борбата с дискриминацията с достиженията на правото на ЕС по отношение на дискриминацията на основание сексуална ориентация; подчертава отново необходимостта от борба с предразсъдъците и дискриминацията срещу ромите и улесняване на тяхната интеграция и на достъпа им до образователната система и пазара на труда; изразява загриженост по повод на нечовешките физически условия и пренаселеността в местата за лишаване от свобода, въпреки значителното увеличение на техния бюджет; призовава да се съблюдават препоръките на омбудсмана;

24.  призовава да се положат допълнителни усилия за насърчаване на равенството между половете и увеличаване на участието на жените в политическия живот и заетостта, за подобряване на тяхното социално-икономическо положение и за укрепване на правата на жените като цяло; призовава компетентните органи на подобрят прилагането на закона за равните възможности, да предприемат мерки за справяне с недостатъчното представителство на жените на основни позиции, свързани с вземането на решения на всички равнища, и да засилят ефективността на институционалните механизми за насърчаване на равенството между мъжете и жените; настоятелно призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за неговото изпълнение; изразява загриженост относно липсата на достъп на жените до някои основни услуги в областта на здравеопазването и постоянно високото равнище на детската смъртност;

25.  настоятелно призовава правителството да предприеме мерки за преразглеждане на закона за превенция и защита от домашно насилие и други съответни закони, за да осигури подходяща защита на всички жертви на домашно насилие и насилие въз основа на пола и да подобри услугите в подкрепа на жертвите на домашно насилие, включително достатъчен брой приюти; също така настоятелно призовава правителството случаите на домашно насилие да бъдат подробно разследвани, а извършителите да бъдат изправяни пред съд, както и да продължава да повишава осведомеността относно домашното насилие;

26.  отново заявява, че междуетническото положение продължава да бъде нестабилно; настоятелно призовава всички политически партии и организации на гражданското общество активно да насърчават едно приобщаващо и толерантно многоетническо, мултикултурно и многорелигиозно общество и да укрепват съвместното съществуване и диалога; счита, че са необходими конкретни мерки за постигане на социално сближаване между различните етнически, национални и религиозни общности; напомня на правителството и партийните лидери ангажимента им за цялостно прилагане на Охридското рамково споразумение по прозрачен и приобщаващ начин, за завършване на неговия отдавна очакван преглед без допълнително забавяне, включително на препоръките относно политиките, и за осигуряване на достатъчен бюджет за неговото изпълнение; осъжда всяка форма на иредентизъм и всеки опит да се дезинтегрират различни социални групи; подчертава колко е важно да се започне дългоочакваното преброяването без по-нататъшно забавяне;

27.  призовава Комисията да положи допълнителни усилия в подкрепа на един истински помирителен процес в региона, по-специално посредством подкрепа за културни проекти, посветени на близкото минало и популяризиращи общо и споделено разбиране за историята, и обществена и политическа култура на толерантност, приобщаване и помирение;

28.  отново заявява, че органите и гражданското общество следва да предприемат подходящи мерки за постигане на историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;

29.  настоятелно призовава правителството да изпрати ясни сигнали до обществеността и медиите, че в страната не се толерира дискриминация въз основа на националната идентичност, включително по отношение на съдебната система, медиите, заетостта и социалните възможности; подчертава значението на тези действия за интеграция на различните етнически общности и за стабилността и европейската интеграция на страната;

30.  насърчава органите да изтеглят от Сърбия релевантните архиви на югославските тайни служби; счита, че прозрачното разглеждане на тоталитарното минало, включително отварянето на архивите на тайните служби, е стъпка към по-нататъшна демократизация, отчетност и институционална стабилност;

31.  отново посочва значението на свободата и независимостта на медиите като една от основните ценности на ЕС и крайъгълен камък на всяка демокрация; изразява загриженост относно свободата на изразяване и на медиите, използването на слово на омразата, случаите на сплашване и автоцензура, системното политическо вмешателство и оказването на натиск в редакционните политики, както и липсата на разследващи, обективни и точни репортажи, както и небалансираното отразяване на дейностите на правителството; повтаря призива си репортажите в официалните медии да отразяват различни гледни точки, особено в обществения радио- и телевизионен оператор;

32.  призовава новото правителство да гарантира, че сплашването и насилието срещу журналисти се предотвратяват и разследват и че отговорните лица биват изправяни пред правосъдието; подчертава необходимостта от устойчивост и и политическа и финансова автономност на обществената услуга телевизионно и радиоразпръскване, за да се гарантира нейната финансова и редакционна независимост и правото на достъп до безпристрастна информация; призовава за плуралистични органи, които да представляват интересите на медиите; призовава за създаване на професионален кодекс на поведение, който да бъде приет както от обществените, така и от частните медии; насърчава съвместната работа между държавните служители, организациите на гражданското общество и организациите на журналистите в областта на реформата на медиите;

33.  остава загрижен, че политическото положение представлява сериозен риск за македонската икономика; продължава да бъде загрижен относно недостатъчното изпълнение на договорите, размера на сивата икономика и трудностите при получаването на достъп до финансиране; подчертава, че значителните размери на сива икономика са важна пречка за стопанската дейност; подчертава необходимостта да се предприемат мерки за подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места в частния сектор и призовава компетентните органи да разгледат и въпроса за ефикасността на съдебната система;

34.  приветства поддържането на макроикономическа стабилност, намаляването на равнището на безработица и трайния ангажимент на правителството да насърчава растежа и заетостта, чрез пазарни икономически политики, но изразява загриженост относно устойчивостта на държавния дълг и факта, че безработицата все още продължава да бъде висока с много ниска степен на участие на пазара на труда, особено сред младите хора, жените и хората с увреждания; освен това настоятелно призовава компетентните власти да се справят с дългосрочната и структурната безработица, да насърчават сътрудничеството във връзка с икономическата политика, да ориентират образованието към по-добро съответствие с изискванията на пазара на труда и да разработят целенасочена стратегия за по-добро включване на младите хора и жените на пазара на труда; изразява загриженост относно изтичането на високообразовани млади професионалисти и настойчиво призовава правителството да разработи програми, които да дадат възможност на високо образованите млади специалисти да се върнат и да участват в политическите процеси и процесите на вземане на решения; призовава да бъдат предприети действия за подобряване на фискалната дисциплина и прозрачността и за увеличаване на капацитета за бюджетно планиране; насърчава принципа на балансирания бюджет; отбелязва, че надеждната и предвидима регулаторна среда за предприятията води до по-голяма макроикономическа стабилност и растеж; в тази връзка призовава за надлежно консултиране с всички заинтересовани страни;

35.  приветства постигнатия напредък при модернизирането на транспортните, енергийните и телекомуникационните мрежи, и по-специално усилията за завършване на Коридор Х(2); с оглед на важното значение на железопътните връзки в рамките на една устойчива транспортна система приветства намерението на правителството да подобри или изгради железопътни връзки от Скопие до столиците на съседните държави и призовава за по-голям напредък, особено при финализирането на железопътните и пътните връзки в рамките на Коридор VIII(3);

36.  приветства доброто ниво на подготвеност в областта на електронните комуникации и информационното общество; призовава за по-нататъшен напредък в областта на киберсигурността и подчертава необходимостта от разработване и приемане на национална стратегия за киберсигурността с цел повишаване на киберустойчивостта;

37.  изразява загриженост относно значителните пропуски в областта на околната среда, и по-специално в областта на промишленото замърсяване и замърсяването на въздуха и водата; отбелязва, че настоящото състояние на водоснабдителната система като цяло е лошо, което води до големи загуби на вода и проблеми с качеството на водата; подчертава необходимостта от разработване и прилагане на устойчива политика по отношение на отпадъците и призовава за всеобхватна политика и стратегия за действия в областта на климата, които да бъдат разработени в съответствие със стратегията „Европа 2030“ за политиката в областта на климата, както и за ратифициране и изпълнение на Парижкото споразумение за климата;

38.  приветства конструктивната роля на страната в регионалното сътрудничество, по-специално в инициативата на Шестте относно Западните Балкани и тяхната програма за свързаност; въпреки това отбелязва, че транспортните и енергийните инфраструктурни връзки със съседите от региона и мрежата на TEN-T все още са ограничени; приветства постигнатия напредък по отношение на сигурността на доставките, както и в областта на междусистемните връзки за пренос на електроенергия и газ; отбелязва подписаното споразумение с държавите от Западните Балкани относно развитието на регионален пазар на електроенергия; изтъква необходимостта да се постигне напредък в отварянето на пазара на електричеството и развие конкуренцията на пазара на газ и електроенергия, като се предприемат мерки за отделянето на комуналните услуги в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; призовава за значителни подобрения в областта на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници и борбата срещу изменението на климата; призовава за ратифицирането на Парижкото споразумение за климата;

39.  настоятелно призовава органите да укрепят административния и финансов капацитет с цел гарантиране на прозрачен, ефикасен и ефективен режим за възлагане на обществени поръчки, предотвратяване на всякакви нередности и правилно и навременно усвояване на фондовете на ЕС, както и да предоставят същевременно подробни, редовни доклади относно планирането и използването на средства от Общността; отбелязва със загриженост, че Комисията за пореден път е намалила финансовата помощ по ИПП в размер на приблизително 27 млн. евро вследствие на липсата на политически ангажимент за провеждане на реформи в управлението на публичните финанси; призовава Комисията да включи в своите доклади информация относно подпомагането от ИПП за страната и относно ефективността на приложените мерки, особено по отношение на подпомагането от ИПП, предоставено за изпълнение на основните приоритети и съответните проекти;

40.  поздравява страната за конструктивната ѝ роля и сътрудничество и огромните ѝ усилия за справянето с предизвикателствата на миграционната криза, с които даде значителен принос за сигурността и стабилността на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да предостави на страната всички необходими инструменти за смекчаване на кризата; препоръчва по-нататъшни мерки и действия, съблюдаващи международното хуманитарно право, за подобряване на нейната система за убежище, за гарантиране на необходимия капацитет за предотвратяване и борба срещу трафика с хора и трафика с мигранти, включително споразумения за сътрудничество със съседните държави в борбата с престъпността, и за осигуряване на ефективно управление на границите;

41.  отбелязва, че страната е разположена по т.нар. „западнобалкански маршрут“ и че до момента приблизително 600 000 бежанци и мигранти, включително уязвими групи като деца и възрастни хора, са минали през Македония на път за Европа; настоятелно призовава нейните органи да гарантират, че мигрантите и бежанците, които кандидатстват за убежище в страната или прекосяват нейната територия, се третират в съответствие с международното право и правото на ЕС, включително Конвенцията за бежанците от 1951 г. и Хартата на основните права на ЕС;

42.  призовава Комисията да продължи работата по свързаните с миграцията въпроси с всички страни от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти;

43.  подчертава значението на регионалното сътрудничество като инструмент за придвижване напред на процеса на интеграция в ЕС и приветства конструктивните усилия и проактивния принос на страната в насърчаването на двустранните отношения с всички държави от региона;

44.  счита, че регионалното сътрудничество е съществен елемент в процеса на присъединяване към ЕС, който носи стабилност и просперитет на региона и следва да е приоритет за правителството; приветства трайната конструктивна роля на страната и проактивния ѝ принос за насърчаване на двустранното, регионалното и международното сътрудничество, както и участието ѝ в операции за управление на кризи, с граждански и военен характер; приветства все по-голямата степен на привеждане в съответствие с външната политика на ЕС (73 %); призовава македонските органи също така да постигнат съответствие с ограничителните мерки на ЕС срещу Русия след незаконното анексиране на Крим; отново посочва значението на приключването на преговорите относно договор за приятелство и добросъседство с България; призовава органите да зачитат политическите, социалните и културните права на гражданите на страната, които се определят като българи;

45.  насърчава създаването на съвместни експертни комисии по въпросите на историята и образованието със съседните държави с цел да се допринесе за обективно, основаващо се на факти тълкуване на историята, да се засили академичното сътрудничество и да се поощри положително отношение на младите хора към съседните държави;

46.  приветства осезаемите резултати от инициативата за мерки за изграждане на доверие между страната и Гърция, които могат да допринесат за по-добро разбирателство и засилени двустранни отношения и да подготвят пътя към взаимно изгодно решение на въпроса за името, и потвърждава положителното развитие във връзка с тяхното прилагане; припомня, че е важно да се избягват жестове, противоречиви действия и изявления, които биха могли да се отразят отрицателно на добросъседските отношения; отново настоятелно повтаря призива си към заместник-председателя/върховен представител (ЗП/ВП) и Комисията да разработят нови инициативи за преодоляване на оставащите различия и да работят, в сътрудничество с двете държави и със специалния представител на ООН за намирането на взаимно приемливо решение на въпроса за името, както и да докладват пред Парламента във връзка с това;

47.  приветства дейностите, извършени в рамките на Берлинския процес, които демонстрират силна политическа подкрепа за европейската перспектива на страните от Западните Балкани; изтъква значението на този процес за насърчаването на икономическото развитие на страните от региона чрез инвестиции в основни мрежи и двустранни проекти в областта на инфраструктурите, икономиката и междусистемните връзки; отново посочва значението на активното участие в регионалните инициативи, свързани с младежта, като например Регионалната служба за младежко сътрудничество на Западните Балкани; приветства създаването на фонда за Западните Балкани и настоятелно призовава Комисията да вземе предвид предложените инициативи и проекти;

48.  поздравява страната за нейното председателство на Централноевропейската инициатива, в рамките на която през цялата 2015 г., вниманието беше насочено към икономическото сътрудничество и възможностите за бизнес, инфраструктура и общо икономическо развитие, включително развитие на селските райони и туризма, както и към сближаване на макрорегионите;

49.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, заместник-председателя/върховен представител, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на страната.

(1) OВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13.
(2) Коридор Х е един от паневропейските транспортни коридори, който преминава от Залцбург (Австрия) до Солун (Гърция).
(3) Коридор VІІІ е един от паневропейските транспортни коридори, който преминава от Дуръс (Албания) до Варна (България). Той минава и през Скопие.

Правна информация - Политика за поверителност