Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0397/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 51k
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg
Situationen i Den Demokratiske Republik Congo
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2017 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig om Den Demokratiske Republik Congo (DRC) af 23. juni 2016(1), 1. december 2016(2) og 2. februar 2017(3),

–  der henviser til redegørelser fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for Kommissionen Federica Mogherini og hendes talsperson om situationen i DRC,

–  der henviser til erklæringer fra EU-delegationen til DRC om menneskerettighedssituationen i landet,

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i DRC den 31. december 2016,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og 6. marts 2017 om DRC,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 10. marts 2017 om FN's stabiliseringsmission i DRC,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2293 (2016) om forlængelse af sanktionerne mod DRC og ekspertgruppens mandat og resolution 2348 (2017) om forlængelse af mandatet for FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO),

–  der henviser til fælles erklæring af 16. februar 2017 om DRC fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande,

–  der henviser til den reviderede Cotonou-partnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til DRC’s forfatning af 18. februar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at DRC har lidt under tilbagevendende bølger af konflikter og brutal undertrykkelse fra politiets side; der henviser til, at den humanitære og sikkerhedsmæssige krise i DRC er blevet yderligere forværret af den politiske krise, der skyldes præsident Joseph Kabilas manglende overholdelse af den i forfatningen fastsatte grænse på to mandatperioder;

B.  der henviser til, at konflikten har forbindelse til den politiske krise i Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at en aftale indgået den 31. december 2016 under ledelse af Den Nationale Episkopale Konference i Congo (CENCO) imødeser en politisk overgang, der skal munde ud i et frit og retfærdigt præsidentvalg, der skal afholdes inden udgangen af 2017 uden ændringer af forfatningen; der henviser til, at der til dato ikke er gjort fremskridt med gennemførelsen af aftalen;

C.  der henviser til, at der i august 2016 udbrød væbnede sammenstød mellem den congolesiske hær og lokale militser i provinsen Kasaï-Central, som spredte sig til naboprovinserne provinsen Kasaï-Oriental, Lomami og Sankuru og førte til en humanitær krise og intern fordrivelse af over 1,3 millioner civile; der henviser til, at FN-rapporter har dokumenteret omfattende krænkelser af menneskerettighederne, herunder massakrer på mere end 500 civile og afsløring af mere end 40 massegrave; der henviser til, at mere end 400 000 børn ifølge FN er truet af hungersnød; der henviser til, at 165 congolesiske civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere har opfordret til en uafhængig international undersøgelse af de omfattende menneskerettighedskrænkelser i provinserne Kasaï og Lomami og betonet, at både regeringsstyrker og militsfolk er indblandet i forbrydelserne;

D.  der henviser til, at to FN-eksperter og deres støttepersonale blev kidnappet og myrdet i provinsen Kasaï i marts 2017;

E.  henviser til, at FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) i april 2017 fremsatte en appel om 64,5 mio. USD til akut humanitær bistand i Kasaï-regionen;

F.  der henviser til, menneskerettighedsorganisationer uophørligt rapporterer om forværringen af situationen i landet med hensyn til menneskerettigheder og ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfrihed, stigning i antallet af politisk motiverede retssager og overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, journalister og politiske modstandere, navnlig begået af hæren og militser; der henviser til, at kvinder og børn er de primære ofre i konflikten, og at seksuel og kønsbaseret vold, der ofte bruges som krigstaktik, er udbredt;

G.  der henviser til, at MONUSCO under sit mandat, som blev forlænget i april 2017 med endnu et år, bør bidrage til at beskytte civilbefolkningen mod voldseskalationen og støtte gennemførelsen af den politiske aftale af 31. december 2016, og til, at MONOSCU-styrken også bør indsættes med behørig hensyntagen til de nye sikkerhedsmæssige og humanitære principper;

H.  der henviser til, at EU den 12. december 2016 vedtog restriktive foranstaltninger over for syv personer som reaktion på hindringer af valgprocessen og menneskerettighedskrænkelser og den 29. maj 2017 over for yderligere ni personer, der beklæder ansvarsfulde stillinger i centraladministrationen og i DRC's sikkerhedsstyrkers kommandostruktur;

1.  er dybt bekymret over forværringen af den politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i DRC; fordømmer kraftigt alle menneskerettighedskrænkelser, herunder voldshandlinger, uanset af hvem de forøves, bortførelser, drab, tortur, seksuel vold, vilkårlige arrestationer og ulovlig frihedsberøvelse;

2.  opfordrer til, at der nedsættes en uafhængig og omfattende undersøgelseskommission, som bl.a. skal have deltagelse af FN-eksperter, med henblik på at kaste lys over volden i Kasaï-regionen og sikre, at gerningsmændene til disse massakrer bliver draget til ansvar for deres handlinger; opfordrer medlemsstaterne til politisk og finansielt at støtte en undersøgelseskommission;

3.  minder om, at DRC's regering har det primære ansvar for at beskytte civile på landets område og under dets jurisdiktion, herunder beskyttelse mod forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

4.  beklager dybt forsinkelserne i afholdelsen af det næste præsidentvalg og parlamentsvalg i DRC, hvilket er en alvorlig overtrædelse af den congolesiske forfatning; beklager endvidere de manglende fremskridt med gennemførelsen af den politiske aftale af 31. december 2016 om overgangsordninger; minder om DRC’s løfte om gennemsigtige, frie og retfærdige valg, der vil blive afholdt på en troværdig måde inden udgangen af 2017, og om at sikre beskyttelse af politiske rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med den politiske aftale, som skal føre til en fredelig magtoverdragelse; gentager, at det er vigtigt at offentliggøre en detaljeret tidsplan for valgene, og glæder sig over forløbet med registrering af vælgerne; opfordrer til en hurtig gennemførelse af de tilsagn, der er indeholdt i aftalen, navnlig om ændring og vedtagelse af de nødvendige love i det congolesiske parlament inden udløbet af parlamentssamlingen; opfordrer til, at valgloven ændres for at sikre repræsentation af kvinder gennem passende foranstaltninger;

5.  understreger, at det er den uafhængige nationale valgkommissions ansvar at være en upartisk og inklusiv institution under gennemførelsen af et troværdig og demokratisk valg; opfordrer til, at der omgående oprettes et nationalt råd til at overvåge aftalen og valgprocessen i overensstemmelse med den politiske aftale fra 2016;

6.  minder om regeringens pligt til at respektere, beskytte og fremme de grundlæggende friheder som forudsætning for demokrati; opfordrer de congolesiske myndigheder til at genoprette et gunstigt miljø for fri og fredelig udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden og mediefriheden; kræver øjeblikkelig løsladelse af alle, der er ulovligt frihedsberøvet, herunder journalister, medlemmer af oppositionen og repræsentanter for civilsamfundet; opfordrer alle politiske aktører til at forfølge en politisk dialog;

7.  fordømmer alle krænkelser af den humanitære folkeret begået af nationale myndigheder og sikkerhedstjenester; er desuden bekymret over rapporter om lokale militsers alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder ulovlig rekruttering og brug af børnesoldater, hvilket kan udgøre krigsforbrydelser i henhold til folkeretten; mener, at det bør være en prioritet for myndighederne og det internationale samfund at få bragt fænomenet "børnesoldater" til ophør;

8.  gentager sin dybe bekymring om den alarmerende humanitære situation i DRC, som omfatter fordrivelser, fødevareusikkerhed, epidemier, og naturkatastrofer; opfordrer EU og dens medlemsstater til at øge den økonomiske og humanitære bistand gennem pålidelige organisationer for at imødekomme befolkningens presserende behov, navnlig i Kasaï-provinsen; fordømmer kraftigt alle angreb på humanitære arbejdere og faciliteter og insisterer på, at de congolesiske myndigheder sikrer, at de humanitære organisationer uhindret og rettidigt kan levere bistand til befolkningen;

9.  glæder sig over fornyelsen af MONUSCO's mandat og den indsats, som FN's generalsekretærs særlige repræsentant for DRC har gjort for at beskytte civile og værne om menneskerettighederne i forbindelse med valget; understreger, at det oprindelige og det nuværende mandat, som gælder for alle FN-tropper i landet, består i at "neutralisere væbnede grupper"; opfordrer til, at hele MONUSCO-styrken griber ind fuldt ud og beskytter befolkningen mod væbnede grupper og kvinder mod voldtægt og andre former for seksuel vold, og til, at der ikke accepteres nogen begrænsninger på grundlag af nationale ordrer;

10.  bemærker med bekymring risikoen for regional destabilisering; gentager sin støtte til FN’s, Den Internationale Organisation af Frankofone Landes og Den Afrikanske Unions bestræbelser på at fremme en politisk dialog; opfordrer til et større engagement i De Store Søers Område for at forhindre yderligere destabilisering;

11.  minder om betydningen af at stille enkeltpersoner til ansvar for menneskerettighedskrænkelser og andre handlinger, der underminerer en konsensuspræget og fredelig løsning i DRC; støtter anvendelsen af målrettede sanktioner fra EU's side mod personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer til yderligere undersøgelser af og sanktioner mod de personer på højeste regeringsniveau, som er ansvarlige for den vold og de forbrydelserne, der er begået i Den Demokratiske Republik Congo, og for udplyndringen af landets naturressourcer, i overensstemmelse med de undersøgelser, der er foretaget af FN’s ekspertgruppe; understreger, at sanktionerne bør omfatte indefrysning af aktiver og forbud mod indrejse i EU;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament, AVS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, FN's generalsekretær og Den Demokratiske Republik Congos præsident, premierminister og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0479.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik