Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0397/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 42k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Kongon demokraattisen tasavallan tilanne
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. kesäkuuta 2017 Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti Kongon demokraattisesta tasavallasta 23. kesäkuuta 2016(1), 1. joulukuuta 2016(2) ja 2. helmikuuta 2017(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja hänen tiedottajansa lausumat Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa 31. joulukuuta 2016 tehdyn poliittisen sopimuksen,

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 ja 6. maaliskuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin raportin YK:n vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2293 (2016) Kongon demokraattiselle tasavallalle määrätyn seuraamusjärjestelmän ja asiantuntijaryhmän toimeksiannon uusimisesta sekä päätöslauselman 2348 (2017) YK:n vakauttamisoperaation (MONUSCO) jatkamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin, YK:n, EU:n ja ranskankielisten maiden järjestön 16. helmikuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 hyväksytyn Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että konfliktit ja raaka poliittinen sorto ovat koetelleet Kongon demokraattista tasavaltaa toistuvasti; toteaa maan humanitaarisen kriisin ja turvallisuuskriisin pahentuneen entisestään maan ajauduttua poliittiseen kriisiin, kun presidentti Joseph Kabila ei noudattanut perustuslakiin kirjattua säännöstä toimikausien rajaamisesta kahteen;

B.  toteaa, että konflikti kytkeytyy Kongon demokraattisen tasavallan poliittiseen kriisiin; toteaa, että Kongon kansallisen piispainkokouksen välityksellä 31. joulukuuta 2016 aikaan saadussa sopimuksessa kannustetaan poliittiseen siirtymään siten, että vuoden 2017 lopussa pidetään vapaat ja rehelliset presidentinvaalit muuttamatta maan perustuslakia; toteaa, että sopimuksen täytäntöönpanossa ei ole toistaiseksi edistytty;

C.  ottaa huomioon, että elokuussa 2016 Kongon armeijan ja paikallisten puolisotilaallisten ryhmittymien välillä puhkesi aseellisia yhteenottoja Keski-Kasain maakunnassa ja ne levisivät viereisiin Itä-Kasain, Lomamin ja Sankurun maakuntiin, mikä on aiheuttanut humanitaarisen kriisin ja johtanut yli miljoonan siviilin maan sisäiseen pakolaisuuteen; ottaa huomioon, että YK:n raporteissa on tehty selkoa erittäin laajoista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten yli 500 siviilin joukkomurhista, ja kerrottu yli 40 joukkohaudan löytämisestä; ottaa huomioon, että YK:n mukaan lähes 400 000 lasta on nälkäkuoleman partaalla; ottaa huomioon, että 165 kongolaista kansalaisjärjestöä ja ihmisoikeusaktivistia on vaatinut riippumatonta kansainvälistä tutkintaa laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista Kasain ja Lomamin maakunnissa ja todennut, että näissä rikoksissa on osallisina sekä hallituksen joukkoja että puolisotilaallisia ryhmittymiä;

D.  toteaa, että Kasain maakunnassa siepattiin ja murhattiin maaliskuussa 2017 kaksi YK:n asiantuntijaa sekä näitä avustanutta henkilöstöä;

E.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto (OCHA) esitti huhtikuussa 2017 64,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituspyynnön kiireellisen humanitaarisen avun toimittamiseksi Kasain alueelle;

F.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ovat raporteissaan ilmaisseet toistuvasti vakavan huolensa maan ihmisoikeustilanteen ja myös sanan- ja kokoontumisvapauden sekä mielenosoitusoikeuden heikkenemisestä maassa sekä poliittisin perustein järjestettyjen oikeudenkäyntien yleistymisestä ja rauhallisiin mielenosoittajiin, toimittajiin ja poliittiseen oppositioon kohdistuvasta liiallisesta voimankäytöstä, johon syyllistyvät erityisesti armeija ja puolisotilaalliset ryhmittymät; toteaa, että naiset ja lapset ovat konfliktin ensimmäisiä uhreja ja että seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta on yleistä ja sitä käytetään sodankäyntitaktiikkana;

G.  katsoo, että YK:n vakauttamisoperaation (MONUSCO) olisi huhtikuussa 2017 uudistetun toimeksiantonsa mukaisesti osallistuttava siviilien suojeluun eskaloituvalta väkivallalta ja tuettava 31. joulukuuta 2016 tehdyn poliittisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja että lisäksi olisi hyödynnettävä MONUSCOn joukkoja uusien turvallisuus- ja humanitaaristen painopisteiden täytäntöönpanemiseksi asianmukaisesti;

H.  toteaa, että EU hyväksyi 12. joulukuuta 2016 seitsemää henkilöä koskevia rajoittavia toimenpiteitä vaaliprosessin estämisen ja ihmisoikeusrikkomusten johdosta ja 29. toukokuuta 2017 rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat yhdeksää muuta henkilöä, jotka ovat vastuutehtävissä valtionhallinnossa ja Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusjoukkojen komentoketjussa;

1.  on edelleen erittäin huolissaan Kongon demokraattisen tasavallan huononevasta poliittisesta, humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta; tuomitsee jyrkästi kaikki ihmisoikeusloukkaukset, mukaan lukien kaikki väkivaltaisuudet syyllisistä riippumatta, sieppaukset, tapot, kidutukset, seksuaalisen väkivallan, mielivaltaiset pidätykset ja laittomat vangitsemiset;

2.  edellyttää, että perustetaan riippumaton ja laajapohjainen tutkintakomissio, jossa on mukana YK:n asiantuntijoita ja joka selvittää Kasain alueen väkivaltaisuuksia ja varmistaa, että näihin verilöylyihin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tutkintakomissiota poliittisesti ja taloudellisesti;

3.  muistuttaa, että Kongon demokraattisella tasavallalla on ensisijainen vastuu suojella sen alueella olevia ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvia siviilejä myös sotarikoksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan;

4.  pitää hyvin valitettavina Kongon seuraavia presidentinvaaleja ja parlamenttivaaleja koskevia viivästyksiä, jotka rikkovat vakavasti Kongon demokraattisen tasavallan perustuslakia; pitää lisäksi valitettavana, että 31. joulukuuta 2016 aikaan saadun siirtymäjärjestelyjä koskevan poliittisen sopimuksen täytäntöönpanossa ei ole edistytty; muistuttaa, että Kongon demokraattisen tasavallan hallitus on sitoutunut järjestämään uskottavalla tavalla avoimet, vapaat ja rehelliset vaalit ennen vuoden 2017 loppua, varmistamaan poliittisten oikeuksien ja vapauksien suojelemisen ja noudattamaan poliittista sopimusta, jolloin vallanvaihdos voidaan toteuttaa rauhanomaisesti; toteaa jälleen kerran, kuinka tärkeää on julkaista yksityiskohtainen vaaliaikataulu, ja pitää vaalirekisteröintiprosessia myönteisenä. kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön sopimukseen sisältyvät sitoumukset ja erityisesti hyväksymään vaadittavat lainmuutokset ja uudet lait Kongon parlamentissa ennen vaalikauden loppua; edellyttää vaalilain muuttamista, jotta naisten edustus voidaan taata asianmukaisten toimenpiteiden avulla;

5.  korostaa, että riippumaton kansallinen vaalilautakunta on puolueettomana ja eri osapuolet kattavana instituutiona vastuussa uskottavan ja demokraattisen vaaliprosessin toteuttamisesta; kehottaa perustamaan vuoden 2016 poliittisen sopimuksen mukaisesti viipymättä kansallisen neuvoston sopimuksen ja vaaliprosessin valvontaa varten;

6.  muistuttaa demokratian perustuvan siihen, että hallitus on velvollinen kunnioittamaan, suojelemaan ja edistämään perusvapauksia; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia palauttamaan ilmapiirin, jonka vallitessa sananvapautta, yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta voi harjoittaa vapaasti ja rauhanomaisesti; vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki laittomasti pidätettyinä olevat henkilöt, myös toimittajat, opposition jäsenet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita jatkamaan poliittista vuoropuhelua;

7.  tuomitsee kaikki kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin kansalliset viranomaiset ja turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet; on lisäksi huolissaan väitetyistä puolisotilaallisten joukkojen tekemistä vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kuten lapsisotilaiden laittomasta värväämisestä ja käyttämisestä, jotka saattavat olla kansainvälisen oikeuden näkökulmasta sotarikoksia; katsoo, että viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön on asetettava ensisijaiseksi painopisteeksi lapsisotilaiden käytön lopettaminen;

8.  toteaa jälleen kerran olevansa erittäin huolissaan Kongon demokraattisen tasavallan hälyttävästä humanitaarisesta tilanteesta, johon kuuluu asuinsijoiltaan pakenemaan joutuminen, puutteellinen ruokaturva, epidemiat ja luonnonkatastrofit; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan luotettavien organisaatioiden välityksellä lisää taloudellista tukea ja humanitaarista apua väestön kiireellisten tarpeiden tyydyttämiseksi erityisesti Kasain maakunnassa; tuomitsee jyrkästi kaikki humanitaarisia työntekijöitä ja näiden tiloja vastaan tehdyt iskut ja vaatii Kongon viranomaisia varmistamaan, että humanitaariset järjestöt voivat toimittaa apua ihmisille sujuvasti ja nopeasti;

9.  pitää myönteisenä MONUSCOn toimeksiannon jatkamista ja työtä, jota pääsihteerin Kongon demokraattisen tasavallan erityisedustaja on tehnyt suojellakseen siviilejä ja huolehtiakseen ihmisoikeuksien toteutumisesta vaalien yhteydessä; painottaa, että alkuperäinen ja tämänhetkinen toimeksianto, joka koskee kaikkia maassa olevia YK:n joukkoja, on aseistettujen ryhmien toiminnan estäminen; vaatii MONUSCOn kaikkia joukkoja puuttumaan tilanteeseen kaikin tavoin ja suojelemaan väestöä aseistetuilta ryhmiltä, suojelemaan naisia raiskauksilta ja muulta seksuaaliselta väkivallalta sekä olemaan hyväksymättä kansallisen johdon asettamia rajoituksia;

10.  panee huolestuneena merkille, että alueellinen vakaus on vaarassa; ilmaisee jälleen kerran tukevansa YK:ta, ranskankielisten maiden järjestöä (OIF) ja Afrikan unionia (AU) niiden edistäessä poliittista vuoropuhelua; edellyttää, että suurten järvien alueen osallistumista tehostetaan, jotta voidaan estää epävakauden paheneminen;

11.  toteaa, että on tärkeää saattaa vastuuseen kaikki ne, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin tekoihin, jotka vaikeuttavat pääsyä yhteisymmärrykseen perustuvaan rauhanomaiseen ratkaisuun Kongon demokraattisessa tasavallassa; kannattaa EU:n kohdennettujen pakotteiden käyttöä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusrikkomuksista; kehottaa tutkimaan tarkemmin korkeimman hallintotason henkilöitä, jotka ovat vastuussa Kongon demokraattisessa tasavallassa tehdyistä väkivaltaisuuksista ja rikoksista ja maan luonnonvarojen ryöstämisestä sekä laajentamaan pakotteita heihin YK:n asiantuntijaryhmän suorittamien tutkimusten mukaisesti; painottaa, että pakotteisiin on kuuluttava varojen jäädyttäminen ja matkustuskielto EU:hun;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, yleisafrikkalaiselle parlamentille, AKT‑EU‑ministerineuvostolle ja yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, YK:n pääsihteerille sekä Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0290.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0479.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0017.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö