Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0396/2017

Внесени текстове :

B8-0396/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0265

Приети текстове
PDF 572kWORD 58k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш
P8_TA(2017)0265B8-0396/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно свободата на словото в Бангладеш(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 септември 2014 г. относно нарушаването на правата на човека в Бангладеш(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(4),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Бангладеш, и по-конкретно тези от 16 януари 2014 г.(5), 21 ноември 2013 г.(6) и 14 март 2013 г.(7),

—  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(8) и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(9),

—  като взе предвид своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж(10) и относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване(11),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 април 2017 г., озаглавен „Устойчиви вериги за създаване на стойност в сектора на облеклото чрез действията на ЕС за развитие“ (SWD(2017)0147),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681) и резултатите от общественото допитване относно работата на Комисията относно посоката на нейната политика за корпоративна социална отговорност след 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(12),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие,

—  като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на конфекцията и плетивата в Бангладеш,

—  като взе предвид докладите на Комисията по техническото състояние на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш от юли 2016 г. и от 24 април 2015 г.,

—  като взе предвид доклада от командировката на своята комисия по международна търговия от 23 януари 2017 г. след посещението на ad hoc делегацията в Бангладеш (Дака) от 15 до 17 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид програмата на Международната организация на труда (МОТ) за по-добра работа за Бангладеш, чието начало беше поставено през октомври 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на тристранната мисия на МОТ на високо равнище и коментарите на действащия към МОТ Комитет от експерти по прилагането на конвенциите и препоръките във връзка с Конвенция № 87 и Конвенция № 98,

—  като взе предвид специалния параграф на Комитета на МОТ по прилагане на стандартите на Конференцията на МОТ от 2016 г.,

—  като взе предвид жалбата, внесена през 2017 г. в Комитета на МОТ по свобода на сдружаването относно репресивните мерки на правителството спрямо работници от сектора за производство на облекло в Ашулия през декември 2016 г., и жалбата, внесена в специалните мандати на ООН във връзка с репресиите в Ашулия,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от Йоханесбург относно устойчивото потребление и производство за насърчаване на социално и икономическо развитие,

—  като взе предвид рамката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиционна политика за устойчиво развитие (2015 г.),

—  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека, и които бяха одобрени от Съвета на ООН по правата на човека през юни 2011 г.,

—  като взе предвид Глобалния договор на ООН за права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция,

—  като взе предвид Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия,

—  като взе предвид обобщения тримесечен доклад, изготвен в рамките на Споразумението относно напредъка в отстраняването на проблеми във фабрики за производство на конфекция, които попадат в обхвата на споразумението от 31 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (O-000037/2017 — B8‑0217/2017),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна търговия,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Бангладеш е станал вторият по големина в света производител на облекла и че текстилният сектор осигурява близо 81% от общия износ на страната; като има предвид, че 60% от производството на облекла е предназначено за ЕС, който е най-големият експортен пазар на страната;

Б.  като има предвид, че секторът на конфекцията понастоящем осигурява заетост на 4,2 милиона души в 5000 фабрики и косвено подкрепя препитанието на 40 милиона души — около една четвърт от населението на Бангладеш; като има предвид, че секторът на конфекцията дава важен принос за намаляване на бедността и за овластяване на жените; като има предвид, че 80% от заетите в сектора на конфекцията в Бангладеш са жени, които произхождат главно от селските райони; като има предвид, че въпреки това 80% от работниците продължават да са заети в неформалния сектор; като има предвид, че комплексното естество на веригата за доставки на облекла и ниското ѝ ниво на прозрачност са фактори, които улесняват нарушаването на правата на човека и засилват експлоатацията; като има предвид, че минималната работна заплата в сектора на конфекцията остава под прага на бедността, определен от Световната банка;

В.  като има предвид, че равенството между половете е движеща сила за развитието; като има предвид, че правата на жените са в спектъра на правата на човека; като има предвид, че в член 8 от ДФЕС се определя ясно, че „във всички негови дейности, Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“, и като има предвид, че следователно ЕС има задължението да интегрира равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои политики, за да се гарантира, че мъжете и жените се възползват в еднаква степен от социалните промени, икономическия растеж и създаването на достойни работни места, като се премахва дискриминацията и се насърчава зачитането на правата на жените по света;

Г.  като има предвид, че около 10% от работната сила в сектора на конфекцията е заета в зони за преработка на продукция за износ (EPZ); като има предвид, че Законът за труда, уреждащ зоните за преработка на продукция за износ, не предоставя достатъчно основни права на работниците в сравнение с тези на други места в Бангладеш; и като има предвид, че е планирано значително разрастване на зоните за преработка на продукция за износ;

Д.  като има предвид, че щедрите едностранни търговски преференции на ЕС в рамките на инициативата за най-слабо развитите държави „Всичко освен оръжие“, залегнали в Регламента относно ОСП на ЕС и предоставящи безмитен достъп за текстилните изделия от Бангладеш чрез гъвкави правила за произход, допринесоха значително за успеха на значителния износ на облекла от Бангладеш и за ръста на заетостта;

Е.  като има предвид, че тези търговски преференции са залегнали в принципа на ЕС за насърчаване на лоялната и свободна търговия и че следователно се предвижда ЕС да преустанови ползите, предоставени по ОСП, в най-тежките случаи на нарушения на правата на човека въз основа на глава V, член 19, параграф 1, буква а) от Регламента относно ОСП, който постановява, че преференциално третиране може да бъде оттеглено временно по редица причини, включително тежки и системни нарушения на принципите, установени в конвенциите, изброени в приложение VІІІ, част А, сред които осемте основни конвенции на МОТ;

Ж.  като има предвид, че въз основа на тези разпоредби Комисията и ЕСВД стартираха в началото на 2017 г. засилен диалог относно трудовите права и правата на човека, за да се постигне по-добро съответствие с принципите на тези конвенции;

З.  като има предвид, че Международната организация на труда посвети на Бангладеш специален параграф в доклада на своя Комитет по прилагане на стандартите на конференцията на МОТ от 2016 г., в който се заявява, че страната нарушава сериозно задълженията си по силата на Конвенция № 87 (свобода на сдружаването); като има предвид, че през 2015 г. МОТ докладва, че 78% от заявленията за регистриране на профсъюзи са отхвърлени поради комбинация от враждебност към профсъюзите от страна на управителите на фабриките и някои политици и липса на административен капацитет за регистрирането им;

И.  като има предвид, че по данни на различни източници стотици работници от сектора на производство на облекла са загинали при пожари във фабрики в Бангладеш от 2006 г. насам, за което за жалост множеството виновни собственици и управители на фабрики никога не са били подведени под съдебна отговорност; като има предвид, че се счита, че във всички сектори ежегодно загиват приблизително 11 700 работници при смъртоносни злополуки, а 24 500 умират вследствие на свързани с работата заболявания;

Й.  като има предвид, че настоящата минимална работна заплата в размер на 5 300 така (BDT) или 67 щатски долара месечно не е увеличавана от 2013 г. насам и не е била свиквана комисията за определяне на минималната заплата;

К.  като има предвид, че от 21 декември 2016 г. насам, след стачки и демонстрации на бангладешките работници в сектора за производство на облекла с искания за по-високи заплати, органите на Бангладеш произволно са арестували и задържали най-малко 35 профсъюзни лидери или застъпници, закрили са офиси на профсъюзи и неправителствени организации или са ги поставили под полицейско наблюдение, и са отстранили или уволнили около 1600 работници за протести срещу ниското заплащане в сектора за производство на облекла;

Л.  като има предвид, че Бангладеш се нарежда на 145-то място от 177 държави в индекса на прозрачност; като има предвид, че корупцията е ендемична в глобалната верига на доставки на облекла и включва политическата класа, както и местните администрации;

M.  като има предвид, че няколко обещаващи инициативи, ръководени от частния сектор, като например Споразумението от Бангладеш за противопожарна безопасност и безопасност на сградите (Споразумението) имат известен положителен принос за подобряването на стандартите на веригата на доставки и безопасността на работната сила през последните 20 години по отношение на увеличаването на правата на работниците във веригата на доставки на облекла;

Н.  като има предвид, че според заключенията от последователните прегледи на Пакта през 2014, 2015 и 2016 г. са постигнати осезаеми подобрения в някои области от страна на органите на Бангладеш и се признава приносът на Пакта за известно подобряване на здравословните и безопасни условия на труд във фабриките за производство на конфекция; като има предвид, че напредъкът по отношение на правата на работниците представлява по-голямо предизвикателство и че през последните няколко години не се наблюдава съществено развитие в тази област; като има предвид, че според МОТ недостатъците при изменението и прилагането на Закона за труда на Бангладеш от 2013 г. водят до сериозни пречки пред упражняването на правото на свобода на сдружаване и при регистрирането на профсъюзи, особено в сектора на конфекцията в зоните за преработка на продукция за износ; като има предвид, че на работници в зоните за преработка на продукция за износ е отказвано правото на членство в профсъюзи;

О.  като има предвид, че трагедията породи безпрецедентно търсене от страна на европейските потребители на повече информация относно произхода на стоките и условията за тяхното производство; като има предвид, че европейските граждани внесоха многобройни петиции и организираха кампании с искане за по-голяма отчетност от страна на марките за облекла, за да се гарантира, че техните продукти се произвеждат по етичен начин;

Отговорната стопанска дейност в Бангладеш — задача предимно на национално равнище

1.  подчертава, че въпреки впечатляващите резултати по отношение на растежа и развитието през последните години Бангладеш трябва да положи значителни усилия в дългосрочен план, за да постигне устойчив и по-приобщаващ икономически растеж; подчертава, че структурните реформи, водещи до повишена производителност, по-нататъшна диверсификация на износа, социална справедливост, права на работниците, опазване на околната среда и борба с корупцията, ще бъдат от основно значение в този смисъл;

2.  призовава правителството на Бангладеш да се ангажира в още по-голяма степен за подобряване на безопасността и условията на труд и правата на работниците в сектора за производство на облекла като въпрос с най-висок приоритет, да подобри прилагането на законодателството относно безопасността на сградите и фабриките, да продължи да увеличава държавното финансиране за инспекцията по труда, да продължи да назначава и обучава повече инспектори на фабрики, да предвиди условия за намаляване на текучеството на инспекторите по труда, да разработи годишен работен план за последващи проверки на фабриките, подлежащи на саниране, и да включи и други сектори в инспекциите на сгради и фабрики;

3.  призовава правителството на Бангладеш да измени Закона за труда от 2013 г., за да обърне внимание на свободата на сдружаване и колективното договаряне по ефективен начин, да насърчи социален диалог, да гарантира бързо и безпристрастно регистриране на професионални съюзи, да гарантира ефективно разследване и съдебно преследване на предполагаема дискриминация, насочена срещу профсъюзи, както и на нелоялни трудови практики, да гарантира законодателна рамка в трудовата сфера, която е в пълно съответствие с международните стандарти, по-специално в пълно съответствие с Конвенции № 87 и 98 на МОТ относно свободата на сдружаване и колективното договаряне, и която се прилага ефективно; също така настоятелно призовава правителството да гарантира, че законът, уреждащ зоните за преработка на продукция за износ, позволява пълна свобода на сдружаване в съответствие с международните стандарти, и активно и спешно да разследва всички прояви на дискриминация срещу профсъюзи;

4.  настоятелно призовава правителството на Бангладеш, промишлените асоциации и собствениците на фабрики да продължат дейностите по саниране на всички фабрики за производство на конфекция за износ и да гарантират, че ремонтните и други последващи действия за инспекции се извършват и се наблюдават по прозрачен начин от съответните публични органи, като се признава ползата от средствата, мобилизирани от донори, и значението на ефективната финансова подкрепа;

5.  настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да свика комисията за определяне на минималната заплата и да въведе по-кратък период на преразглеждане на заплатите;

Инициативи на частния сектор — ефективен и ценен принос

6.  призовава международните търговски марки и търговци на дребно и частния сектор в Бангладеш да продължат своята ангажираност с цел спазване на трудовото законодателство и прилагане на мерки за корпоративна социална отговорност, както и подобряване на резултатите по отношение на отговорните бизнес практики, в т.ч. гарантиране на достойни условия на труд за бангладешките работници в сектора на производство на облекла, както и улесняване на предоставянето на прозрачна информация относно фабриките, които произвеждат стоките, и координирани механизми между съответните инициативи; насърчава продължаване на работата на световните търговци на дребно и търговски марки за приемане на унифициран кодекс за поведение за одит във фабриките в Бангладеш;

7.  подчертава постиженията на ангажираността на частния стопански сектор в сътрудничество с правителството на Бангладеш и международните организации в страната чрез Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите; при все това посочва, че въпреки напредъка по отношение на противопожарната безопасност и безопасността на сградите партньорите по Споразумението все още са загрижени относно бавните темпове на отстраняване на критичните проблеми, свързани с безопасността; призовава страните по Споразумението да продължат ангажимента си посредством споразумение за нов период от пет години, преди сегашното споразумение да изтече на 12 май 2018 г.; приканва правителството и стопанския сектор в Бангладеш да признаят ползата от поемането на ангажимент от страна на търговците на дребно в Бангладеш чрез Споразумението, и подкрепя удължаването на мандата на партньорите по Споразумението в Бангладеш;

8.  призовава правителството на Бангладеш и частния сектор да продължат инициативите си, насочени към финансово обезщетяване и реабилитация на жертвите, да разработят ефективна стратегия за повторно наемане на работа и да предоставят подкрепа за уменията за предприемачество и осигуряване на поминък;

ЕС и международната общност — споделена отговорност

9.  подкрепя последващите действия във връзка с Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш и засиления диалог на Комисията и ЕСВД с Бангладеш относно трудовите права и правата на човека, насочен към постигане на по-добро спазване на принципите на конвенциите, изброени в Регламента относно ОСП;

10.  подкрепя разглеждането от страна на Комисията на евентуална инициатива на ЕС относно сектора за производство на облекла, чиито основни принципи са доброволни инициативи и строги кодекси за поведение; отбелязва работния документ на Комисията от 24 април 2017 г., озаглавен „Устойчиви вериги за създаване на стойност в сектора на облеклото чрез действията на ЕС за развитие“, и отново отправя своето искане Комисията да не се задоволява само с този работен документ, а да включи евентуално разглеждане на обвързващо законодателство за комплексна проверка; подчертава още, че координирането, споделянето на информация и обменът на най-добри практики и ангажиментът на правителствата да определят подходящи рамкови условия могат да допринесат за подобряване на ефикасността на частните и публичните инициативи, свързани с веригата за създаване на стойност, и да спомогнат за постигането на положителни резултати по отношение на устойчивото развитие; подчертава, че е важно да се повишава осведомеността сред потребителите, за да се увеличи прозрачността, както и да се подкрепят усилията за по-добри трудови и екологични норми, безопасност на продуктите и устойчиво потребление;

11.  счита, че Пактът за устойчиво развитие на Бангладеш, в който ЕС играе ключова роля, би могъл да служи като модел за създаването на подобни партньорства с трети държави; призовава ЕС да продължи и да задълбочи сътрудничеството си на международно равнище с организации като МОТ, ОИСР и ООН в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност;

12.  подкрепя усилията на отворената работна група на ООН, създадена с цел изготвяне на обвързващ договор на ООН за бизнеса и правата на човека; призовава Комисията и държавите членки да участват активно в преговорите във връзка с това;

13.  подчертава, че неуспехът да се подобри положението със сигурността и систематично да се противодейства на заплахите от екстремисти в Бангладеш ще има пряко въздействие върху инвестициите в страната, което в крайна сметка ще спъва дългосрочното развитие и живота на обикновените хора;

Заключения

14.  подчертава, че секторът на висококачествените облекла е от съществено значение за икономическото и социалното развитие в Бангладеш и че неговото разширяване е позволило на голям брой работници, особено жени, да преминат от сивата към официалната икономика; предупреждава за инициативи, които биха могли да доведат до незаинтересованост от Бангладеш от страна на ЕС и други стопански субекти и биха били вредни не само за репутацията на страната, но най-вече за бъдещите ѝ перспективи за развитие;

15.  подчертава, че споделена отговорност на правителството на Бангладеш, местния частен сектор, международната общност и стопанските партньори е да допринасят за постигането на отговорно стопанско поведение като първостепенна цел;

o
o   o

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на ООН по правата на човека, на правителството и парламента на Бангладеш и на генералния директор на МОТ.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0414.
(2) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 39.
(3) OВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 10.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0196.
(5) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 149.
(6) OВ C 436, 24.11.2016 г., стp. 39.
(7) OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 145.
(8) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31
(9) ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101
(10) OВ C 24, 22.1.2016 г., стp. 28.
(11) OВ C 24, 22.1.2016 г., стp. 33.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0299.

Правна информация - Политика за поверителност