Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2636(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0396/2017

Předložené texty :

B8-0396/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0265

Přijaté texty
PDF 426kWORD 50k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti
P8_TA(2017)0265B8-0396/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017 o aktuálním stavu provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (2017/2636(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o svobodě projevu v Bangladéši(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. dubna 2015 o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci bangladéšského paktu udržitelnosti(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. září 2014 o porušování lidských práv v Bangladéši(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl(4),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2014(5), 21. listopadu 2013(6) a 14. března 2013(7),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(8) a o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(9),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. února 2013 o „sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst“(10) a o „sociální odpovědnosti podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění“(11),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. dubna 2017 nazvaný „Udržitelné hodnotové řetězce v oděvním odvětví díky opatřením EU pro rozvoj" (SWD(2017)0147),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014 “ (COM(2011)0681) a na výsledky veřejné konzultace o činnosti Komise týkající se směru její politiky sociální odpovědnosti podniků (CSR) po roce 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(12),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji,

–  s ohledem na Pakt udržitelnosti pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši,

–  s ohledem na zprávy Komise o technickém stavu bangladéšského paktu udržitelnosti z července 2016 a ze dne 24. dubna 2015,

–  s ohledem na zprávu z pracovní cesty jeho Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 23. ledna 2017 po návratu z pracovní cesty delegace ad hoc do Bangladéše (Dháky) konané ve dnech 15.–17. listopadu 2016,

–  s ohledem na Program lepší práce v Bangladéši Mezinárodní organizace práce (MOP), který byl zahájen v říjnu 2013,

–  s ohledem na zprávu z trojstranné mise MOP na vysoké úrovni a připomínky Výboru odborníků MOP na uplatňování úmluv a doporučení z roku 2017 týkající se úmluv č. 87 a 98,

–  s ohledem na zvláštní odstavec zprávy Výboru pro uplatňování norem MOP pro Mezinárodní konferenci práce 2016,

–  s ohledem na stížnost podanou v roce 2017 Výboru MOP pro svobodu sdružování týkající se násilných zákroků vlády proti pracovníkům v oděvním průmyslu v Ashulii v prosinci 2016 a stížnost podanou zvláštním zmocněncům OSN týkající se násilných zákroků v Ashulii,

–  s ohledem na Deklaraci OSN z Johannesburgu o udržitelné spotřebě a produkci na podporu sociálního a ekonomického rozvoje,

–  s ohledem na rámec politiky investic pro udržitelný rozvoj (2015) konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD),

–  s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které pro vlády i společnosti stanovují rámec pro ochranu a dodržování lidských práv a které v červnu 2011 schválila Rada OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na iniciativu OSN nazvanou Global Compact týkající se lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci,

–  s ohledem na pokyny OECD pro nadnárodní společnosti,

–  s ohledem na čtvrtletní souhrnnou zprávu dohody týkající se postupu sanace továren na konfekční oděvy, na něž se vztahuje dohoda ze dne 31. října 2016,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi ve věci „aktuálního stavu provádění bangladéšského paktu udržitelnosti“ (O-000037/2017 – B8-0217/2017),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro mezinárodní obchod,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Bangladéš stal druhým největším výrobcem oděvů na světě a že textilní průmysl tvoří téměř 81 % celkového vývozu země; vzhledem k tomu, že 60 % výroby oděvů v Bangladéši směřuje do EU, která je jeho hlavním vývozním trhem;

B.  vzhledem k tomu, že bangladéšský oděvní průmysl zaměstnává přibližně 4,2 milionu lidí v až 5000 továrnách a nepřímo poskytuje obživu nejméně 40 milionům lidí, tj. asi čtvrtině obyvatel Bangladéše; vzhledem k tomu, že oděvní průmysl značně přispěl ke snížení chudoby a zlepšení postavení žen; vzhledem k tomu, že ženy, převážně z venkovských oblastí, tvoří 80 % pracovní síly bangladéšského oděvního průmyslu; vzhledem k tomu, že je ale stále 80 % pracovníků zaměstnáno v neformálním sektoru; vzhledem k tomu, že spletitost dodavatelských řetězců v oděvním průmyslu a nízká úroveň jeho transparentnosti umožňují porušování lidských práv a přispívá k většímu zneužívání; vzhledem k tomu, že minimální mzda v odvětví výroby konfekčních oděvů zůstává pod hranicí chudoby stanovenou Světovou bankou;

C.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je hybnou silou rozvoje; vzhledem k tomu, že práva žen náleží do spektra lidských práv; vzhledem k tomu, že v článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie je jasně stanoveno, že „při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“, a proto má EU povinnost začleňovat rovnost žen a mužů do všech svých politik a zajišťovat tak, aby měli muži a ženy stejný užitek ze společenských změn, hospodářského růstu a tvorby kvalitních pracovních míst, odstraňování diskriminace a prosazování respektu vůči právům žen ve světě;

D.  vzhledem k tomu, že přibližně 10 % pracovní síly v odvětví oděvního průmyslu je zaměstnáno ve vývozních zpracovatelských zónách (EPZ); vzhledem k tomu, že zákoník práce pro vývozní zpracovatelské zóny neuděluje osobám, které v nich pracují, dostatečná základní práva v porovnání s pracovníky zaměstnanými jinde v Bangladéši; vzhledem k tomu, že se počítá se značným rozšířením vývozních zpracovatelských zón;

E.  vzhledem k tomu, že k úspěšnému značně velkému objemu vývozu oděvních výrobků Bangladéše a růstu zaměstnanosti velkou měrou přispěly velkorysé jednostranné obchodní preference EU v souvislosti s iniciativou pro nejméně rozvinuté země (LDC) „Vše kromě zbraní“, které jsou zakotvené v nařízení EU o systému všeobecných celních preferencí (GSP) a umožňují bezcelní dovoz textilu z Bangladéše na základě flexibilních pravidel původu;

F.  vzhledem k tomu, že tyto obchodní preference jsou svázány se zásadou EU podporovat spravedlivý a volný obchod, a EU tak může zrušit zvýhodnění GSP v nejvážnějších případech porušování lidských práv na základě kapitoly V, čl. 19, odst. 1, písm. a) nařízení o GSP, které stanoví, že preferenční zacházení může být dočasně zrušeno z řady důvodů, včetně závažného a systematického porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v části A přílohy VIII, mimo jiné osmi základních úmluv MOP:

G.  vzhledem k tomu, že na základě těchto ustanovení Komise a ESVČ zahájily na začátku roku 2017 posílený dialog o pracovních a lidských právech ve snaze zajistit důslednější dodržování zásad těchto úmluv;

H.  vzhledem k tomu, že MOP věnovala Bangladéši zvláštní odstavec zprávy Výboru pro uplatňování norem MOP pro Mezinárodní konferenci práce 2016, ve kterém se uvádí, že země závažným způsobem porušuje své povinnosti vyplývající z úmluvy 87 (svoboda sdružování); vzhledem k tomu, že v roce 2015 MOP uvedla, že 78 % přihlášek k odborové registraci bylo zamítnuto, a to částečně kvůli nepřátelství vedoucích pracovníků v továrnách a některých politiků vůči odborovým organizacím a částečně kvůli neschopnosti administrativních orgánů přihlášky registrovat.

I.  vzhledem k tomu, že podle různých zpráv od roku 2006 při různých požárech v závodech v Bangladéši zemřely stovky pracovníků v oděvním průmyslu, za což bohužel mnozí majitelé továren a vedoucí pracovníci, kteří nesli odpovědnost, nebyli nikdy postaveni před soud; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že každoročně v rámci všech odvětví umírá 11,7 tisíce pracovníků při smrtelných nehodách a dalších 24,5 tisíce pracovníků umírá na nemoci z povolání;

J.  vzhledem k tomu, že minimální současná měsíční mzda 5 300 tak (BDT) čili 67 USD se nezvýšila od roku 2013 a rada pro minimální mzdu nebyla svolána;

K.  vzhledem k tomu, že ode dne 21. prosince 2016, po stávkách a demonstracích bangladéšských pracovníků v oděvním průmyslu požadujících vyšší mzdy, bangladéšské orgány svévolně zatkly a zadržely nejméně 35 představitelů odborových organizací a bojovníků za práva pracovníků, zavřely kanceláře odborových a nevládních organizací a umístily je pod policejní dohled a suspendovaly či propustily 1 600 pracovníků za jejich účast na protestech proti nízkým mzdám v oděvním průmyslu;

L.  vzhledem k tomu, že Bangladéš na indexu transparentnosti obsadil 145. příčku ze 177 zemí; vzhledem k tomu, že pro dodavatelský řetězec oděvního průmyslu je typická korupce, do níž jsou zapojeni političtí představitelé i místní správa;

M.  vzhledem k tomu, že řada slibných iniciativ vedených soukromým odvětvím, jako je Bangladéšská dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov (dále jen „dohoda“) během posledních 20 let vcelku kladně přispěla ke zlepšení standardů dodavatelského řetězce a bezpečnosti práce, neboť posílila práva pracovníků v dodavatelském řetězci v oděvním průmyslu;

N.  vzhledem k tomu, že závěry následných přezkumů paktu, které byly provedeny v letech 2014, 2015 a 2016,  informují o viditelných pokrocích bangladéšských orgánů a uznávají přispění paktu k určitému zlepšení zdravotních a bezpečnostních podmínek v továrnách i pracovních podmínek v oděvním průmyslu; vzhledem k tomu, že dosažení pokroku v souvislosti s právy pracovníků je náročnější a během posledních let v této oblasti nebyl zaznamenán žádný podstatný vývoj; vzhledem k tomu, že podle MOP nedostatky při změně a provádění bangladéšského zákoníku práce z roku 2013 vyústily ve vážné překážky bránící uplatňování práva na svobodu sdružování a registraci odborových organizací, zejména v oděvním průmyslu ve vývozních zpracovatelských zónách; vzhledem k tomu, že pracujícím ve vývozních zpracovatelských zónách bylo upřeno právo vstoupit do odborů;

O.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po katastrofě se zvedla nebývalá vlna zájmu evropských spotřebitelů o bližší informace ohledně toho, jakého jsou výrobky původu a za jakých podmínek jsou vyráběny; vzhledem k tomu, že evropští občané podali řadu petic a zorganizovali kampaně, v nichž od oděvních značek požadovali větší míru odpovědnosti s cílem zajistit, aby jejich produkty byly vyráběny etickým způsobem;

Odpovědné chování podniků v Bangladéši - hlavní domácí priorita

1.  zdůrazňuje, že navzdory obdivuhodnému růstu a rozvoji v posledních letech Bangladéš musí v dlouhodobém horizontu vynaložit značné úsilí za účelem dosažení udržitelného hospodářského růstu, který bude silněji podporovat začlenění; zdůrazňuje, že strukturální reformy vedoucí ke zvýšení produktivity, další diverzifikace vývozu, sociální spravedlnosti, práva pracujících, ochrana životního prostředí a boj proti korupci by byly v tomto ohledu zásadní;

2.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby se více zapojila do zlepšování bezpečnosti a pracovních podmínek a práv pracujících v oděvním průmyslu a učinila z toho nejvyšší prioritu, aby rovněž zvýšila vládní financování inspektorátu práce, aby nadále prováděla nábor a odborné proškolení inspektorů továren, aby zajistila podmínky, které sníží fluktuaci inspektorů továren, aby vytvořila roční pracovní plán pravidelných inspekcí rekonstruovaných továren a aby rozšířila inspekci budov a továren i do ostatních odvětví;

3.  vyzývá bangladéšskou vládu, aby novelizovala bangladéšský zákoník práce z roku 2013 s cílem účinněji řešit otázky svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, aby podporovala sociální dialog, aby zajistila rychlou a objektivní registraci odborových svazů, aby zajistila účinné vyšetřování a postihování údajné diskriminace odborových svazů a nekalých pracovních praktik, aby zaručila plný soulad pracovního legislativního rámce s mezinárodními standardy, zejména pak s úmluvami MOP 87 a 98 týkajícími se svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, a účinné provádění tohoto rámce; dále naléhavě tuto vládu vyzývá, aby zajistila, že legislativa upravující vývozní zpracovatelské zóny bude v souladu s týmiž mezinárodními standardy zcela zaručovat právo na svobodu sdružování, a aby co nejdříve a aktivně vyšetřila všechny případy diskriminace odborových svazů;

4.  naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, průmyslová sdružení a majitele továren, aby usilovali o sanaci všech továren oděvního průmyslu zaměřených na vývoz, aby byly prováděny opravy a další pravidelné inspekce pod transparentním dohledem příslušných orgánů veřejné správy s ohledem na účelnost finančních prostředků pocházejících od dárců a důležitost efektivní finanční podpory;

5.  naléhavě žádá bangladéšskou vládu, aby okamžitě znovu svolala radu pro minimální mzdu a stanovila kratší lhůty pro přezkum mezd;

Iniciativy soukromého sektoru- efektivní a cenný přínos

6.  vyzývá mezinárodní oděvní značky a maloobchodní řetězce a bangladéšský soukromý sektor, aby dlouhodobě usilovaly o dodržování pracovního práva a zaváděly opatření sociální odpovědnosti podniků a zdokonalily zodpovědné obchodní praktiky včetně důstojných pracovních podmínek pro bangladéšské pracovníky v oděvním průmyslu a aby podpořily transparentní informace o tom, které továrny dané zboží vyrábějí a koordinované mechanismy mezi příslušnými iniciativami; vybízí k pokračování úsilí nadnárodních maloobchodních řetězců a oděvních značek o přijetí jednotného kodexu pro audity továren v Bangladéši;

7.  zdůrazňuje úspěchy spolupráce soukromého podnikatelského sektoru s bangladéšskou vládou a mezinárodními organizacemi působícími v Bangladéši založené na Dohodě o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov; upozorňuje však na skutečnost, že navzdory výraznému pokroku v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti budov panuje mezi partnery dohody znepokojení nad pomalým tempem realizace nápravy v otázkách zásadně důležitých pro bezpečnost; vyzývá smluvní strany dohody k prodloužení svých závazků rámci dohody na dalších pět let před tím, než stávající dohodě vyprší dne 12. května 2018 platnost; vybízí bangladéšskou vládu společně s bangladéšským podnikatelským odvětvím, aby uznaly užitečnost závazků maloobchodních řetězců v Bangladéši vyplývajících z dohody a aby podpořily prodloužení mandátů partnerů dohody v Bangladéši;

8.  vyzývá bangladéšskou vládu a soukromý sektor, aby pokračovaly v iniciativách směřujících k finančnímu odškodnění a rehabilitaci obětí, aby vyvinuly efektivní strategie opětovného zaměstnání a podporu rozvoje dovedností souvisejících s podnikáním a obživou;

Sdílená odpovědnost EU a mezinárodního společenství

9.  podporuje následné kroky bangladéšského paktu udržitelnosti a posílený dialog Komise a ESVČ o pracovních a lidských právech s Bangladéšem s cílem dosáhnout lepšího souladu se zásadami úmluv vyjmenovaných v nařízení o GSP;

10.  je pro to, aby Komise posoudila možnost celounijních iniciativ pro oděvní průmysl, mezi jejichž klíčové zásady by patřila dobrovolnost a přísné kodexy chování; bere na vědomí pracovní dokument Komise ze dne 24. dubna 2017 nazvaný „Udržitelné hodnotové řetězce v oděvním odvětví zajištěné prostřednictvím rozvojové činnosti EU“ a opakuje svůj požadavek neomezovat se na pracovní dokument, ale zařadit sem možné úvahy o závazných právních předpisech o náležité péči, dále zdůrazňuje, že koordinace, sdílení informací, výměna osvědčených postupů a závazek vlád nastavit řádné rámcové podmínky mohou přispět ke zvýšení účinnosti soukromých a veřejných iniciativ v oblasti hodnotových řetězců a dosáhnout kladných výsledků v oblasti udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat informovanost spotřebitelů s cílem zvýšit transparentnost a podpořit úsilí o dosažení lepších pracovních a environmentálních standardů, bezpečnosti výrobků a udržitelné spotřeby;

11.  domnívá se, že bangladéšský pakt udržitelnosti, na němž se Evropská unie podílí jako jeden z hlavních aktérů, by mohl sloužit jako vzor pro navazování obdobných partnerských vztahů se třetími zeměmi; vybízí EU, aby pokračovala ve spolupráci na mezinárodní úrovni s organizacemi jako MOP, OECD a OSN v oblasti udržitelného rozvoje a sociální odpovědnost podniků a tuto spolupráci prohlubovala;

12.  podporuje úsilí otevřené pracovní skupiny OSN, jehož cílem je navrhnout závaznou dohodu OSN o obchodu a lidských právech; vyzývá Komisi a členské státy, aby se do těchto jednání aktivně zapojily;

13.  zdůrazňuje, že pokud se Bangladéši nepodaří zlepšit bezpečnostní situaci a systematicky reagovat na hrozby extremistů v této zemi, bude to mít přímý dopad na investice v Bangladéši, což se v konečném důsledku nepříznivě odrazí na dlouhodobém rozvoji a životech obyčejných lidí.

Závěry

14.  zdůrazňuje, že vysoce kvalitní oděvní průmysl je stěžejní pro hospodářský a sociální vývoj v Bangladéši a že jeho expanze umožnila mnoha pracovníkům, zvláště ženám, vymanit se z neformální ekonomiky a začlenit se do formální ekonomiky; varuje před iniciativami, které by mohly vést k odklonu EU a jiných podniků od spolupráce s Bangladéšem, což by mělo negativní dopad nejen na pověst země, ale hlavně na perspektivy jejího budoucího vývoje;

15.  zdůrazňuje, že přispívat k dosažení odpovědného chování podniků jako společnému cíli je sdílenou odpovědností bangladéšské vlády, místního soukromého sektoru, mezinárodního společenství i obchodních partnerů;

o
o   o

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, vládě a parlamentu Bangladéše a generálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2015)0414.
(2) Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 39.
(3) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 10.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0196.
(5) Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 149.
(6) Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 39.
(7) Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 145.
(8) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(9) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(10) Úř. věst. C 24, 22.1.2016, s. 28.
(11) Úř. věst. C 24, 22.1.2016, s. 33.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2016)0299.

Právní upozornění - Ochrana soukromí