Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0419/2017

Arutelud :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0268

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 52k
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg
Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus
P8_TA(2017)0268RC-B8-0419/2017

Euroopa Parlamendi 15. juuni 2017. aasta resolutsioon Pakistani, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukorra ja surmanuhtluse kohta (2017/2723(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Pakistani kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2016. aasta järeldusi Pakistani kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Pakistani viieaastast tegevuskava,

–  võttes arvesse Pakistani inimõiguste tegevuskava,

–  võttes arvesse ELi ja Pakistani mitmeaastast sihtprogrammi (2014–2020),

–  võttes arvesse Pakistani lähetatud ELi valimisvaatlusmissiooni aruannetes esitatud soovitusi,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja tema pressiesindaja avaldusi Pakistani kohta,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artiklit 18,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millele Pakistan on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse Pakistani põhiseadust,

–  võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse ning inimõiguste kaitsjate kohta ja suuniseid surmanuhtluse küsimuses ning 2012. aasta ELi inimõiguste ja demokraatia strateegilist raamistikku,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Pakistanis kehtis surmanuhtluse suhtes moratoorium kuni 2015. aastani, kuid riik taastas selle pärast 2014. aasta detsembris Peshawaris asuvas riiklikus sõjakoolis toimunud veresauna; arvestades, et moratoorium kaotati algselt ainult terroristliku tegevuse eest, kuid hiljem laiendati seda kõigile surmanuhtlusega karistatavatele kuritegudele;

B.  arvestades, et Pakistan on nüüdseks üks suurima surmamõistetute arvuga riike maailmas; arvestades, et on teateid juhtumitest, mil surmanuhtlus viidi täide ajal, kui edasikaebamismenetlus oli ikka veel pooleli;

C.  arvestades, et Pakistani nn jumalateotuse seaduses (karistusseadustiku jagu 295‑C) on surmanuhtlus sätestatud kohustusliku karistusena; arvestades, et praegu ootavad sajad inimesed kohtuprotsessi ja mitu inimest on mõistetud surma, süüdistatuna jumalateotuses; arvestades, et seaduse mõistete sõnastust peetakse ebamääraseks, nii et seda on lihtne kuritarvitada poliitiliste teisitimõtlejate vastu või riiklike institutsioonide ja muude asutuste vastu suunatud õigustatud kriitika vaigistamiseks;

D.  arvestades, et 2017. aasta märtsis keelas peaminister igasuguse jumalat teotava internetisisu ja Pakistani ametiasutused on palunud sotsiaalmeediaettevõtetel aidata tuvastada jumalateotuses kahtlustatavaid pakistanlasi; arvestades, et 14. aprillil 2017 langes Abdul Wali Khani ülikoolis õppiv üliõpilane Mashal Khan kaasüliõpilaste omakohtu ohvriks, kes süüdistasid teda jumalat teotava internetisisu avaldamises; arvestades, et 10. juunil 2017 mõistis Pakistani terrorismivastane kohus Facebookis avaldatud väidetava jumalateotuse eest surma Taimoor Raza; arvestades, et aktivist Baba Jan ja veel 12 meeleavaldajat mõisteti eluks ajaks vangi, mis on üks kõige karmimaid meelavaldamise eest mõistetud karistusi;

E.  arvestades, et Pakistani Rahvusassamblee võttis 18. aprillil 2017 vastu resolutsiooni, milles mõistetakse hukka vägivaldse rahvahulga omakohus Mashal Khani üle väidetava jumalateotuse pärast; arvestades, et Pakistani senat on arutanud reforme, et kuritarvitusi ohjata;

F.  arvestades, et sõjaväekohtutel oli lubatud tegutseda kaks aastat, sellal kui tsiviilkohtusüsteemi pidi tugevdatama; arvestades, et kohtusüsteemi arendamisel on tehtud vähe edusamme ning 22. märtsil 2017 pikendati sõjaväekohtute tegutsemisluba vastuoluliselt veel kaheks aastaks;

G.  arvestades, et Pakistanis on täheldatud rohkelt inimõiguste kaitsjate, poliitiliste teisitimõtlejate ja usuvähemustesse ja -rühmadesse kuuluvate isikute, näiteks ahmadija moslemite hirmutamise, ründamise, vangistamise, piinamise ja tagakiusamise ning tapmisjuhtumeid; arvestades, et kadunuks jääma sundimise või tahtevastase kadumise juhtumitega tegeleva ÜRO töörühma ja vabaühenduste kogutud andmetest nähtub, et kadunuks jääma sunnivad julgeoleku- ja õiguskaitseasutused, sealhulgas politsei ja luureasutused; arvestades, et mitte ühtki sellise kuriteo toimepanijat ei ole tulemuslikult vastutusele võetud;

H.  arvestades, et India kodanik Kulbhushan Jadhav mõisteti 2017. aasta aprillis sõjaväekohtu poolt süüdi ja talle määrati karistuseks surmanuhtlus; arvestades, et kohtuasi on praegu Rahvusvahelises Kohtus põhjusel, et talle ei võimaldatud juurdepääsu konsulaarabile; arvestades, et 4. mail 2017 hukkus Belutšistani provintsis 10‑aastane poiss ja veel viis inimest sai haavata rahvahulga rünnakus politseijaoskonna vastu, mis arvati olevat ajendatud väidetavast jumalateotusest; arvestades, et 30. mail 2017 lõppes Rajanpuris teismelise (keda kohalik meedia nimetas üksnes nimega Shumaila) väidetav vägistamine pereliikme poolt sellega, et ohver mõisteti kogukonnakohtu poolt surma; arvestades, et sellised juhtumid ei ole harvaesinevad;

I.  arvestades, et rohkem Asia Bibi nime all tuntud Aasiya Noreeni juhtum tekitab endiselt sügavat muret inimõiguste olukorra pärast Pakistanis; arvestades, et kristlasest Pakistani naine Asia Bibi mõisteti Pakistani kohtu poolt süüdi jumalateotuses ja talle määrati 2010. aastal surmanuhtlus poomise teel; arvestades, et karistuse täideviimisel oleks Asia Bibi esimene Pakistanis jumalateotuse eest õiguspäraselt hukatud naine; arvestades, et eri rahvusvahelistes petitsioonides on nõutud tema vabastamist põhjendusega, et teda kiusatakse taga usutunnistuse tõttu; arvestades, et kristlasest vähemuste minister Shahbaz Bhatti ja moslemist poliitik Salmaan Taseer mõrvati omakohturühmituste poolt selle eest, et nad võtsid sõna Asia Bibi kaitseks ja nn jumalateotust käsitlevate õigusaktide vastu; arvestades, et vaatamata Asia Bibi surmanuhtluse ajutisele peatamisele viibib ta senini vangistuses ja tema perekond varjab ennast;

J.  arvestades, et vabaühenduste mahasurumine jätkub endise hooga; arvestades, et riikliku terrorismivastase kava rakendamise ettekäändel on mitmeid vabaühendusi hirmutatud ja ahistatud ning mõnede vabaühenduste bürood suletud;

K.  arvestades, et 12 miljonil naisel ei ole riiklikku isikutunnistust ja nad on seega jäetud ilma õigusest registreerida end valimistel osalema; arvestades, et mitu ELi valimisvaatlusmissiooni on esitanud soovitusi valimisprotsessi parandamiseks järgmistel valimistel, mis on kavandatud 2018. aastaks;

L.  arvestades, et Pakistan liitus GSP + kavaga 1. jaanuaril 2014; arvestades, et see kava peaks olema oluline stiimul põhiliste inimõiguste ja töötaja õiguste ning keskkonnaalaste ja hea valitsustava põhimõtete järgimiseks;

M.  arvestades, et EL täidab ka edaspidi täielikult võetud kohustust jätkata Pakistaniga dialoogi ja koostööd viieaastase tegevuskava ja sellele järgneva kava raames;

1.  väljendab uuesti ELi kindlat vastuseisu surmanuhtlusele kõikidel juhtudel ja ilma eranditeta; nõuab surmanuhtluse üldist kaotamist; väljendab sügavat muret Pakistani otsuse pärast lõpetada surmanuhtluse suhtes kehtestatud moratoorium, ja selle pärast, et hukkamised jätkuvad nüüd meelehärmi põhjustava kiirusega; kutsub Pakistani üles kehtestama uuesti moratooriumi, mille pikaajaline eesmärk on surmanuhtluse täielik kaotamine;

2.  väljendab sügavat muret teadete pärast surmanuhtluse kasutamise kohta Pakistanis pärast nõuetele mittevastavaid kohtumenetlusi, alaealiste ja vaimsete häiretega isikute hukkamise ja väidetavate piinamisjuhtumite pärast; kutsub valitsust üles viima siseriiklike õigusaktide surmanuhtlust käsitlevad sätted kooskõlla rahvusvaheliste õiguse ja standarditega, sealhulgas peatama hukkamised mis tahes muud süüteo eest kui tahtlik tapmine, keelustama alaealiste ja vaimsete häiretega õigusrikkujate hukkamise ning kehtestama moratooriumi hukkamiste läbiviimisele, kui kohtumenetlus on veel pooleli;

3.  mõistab hukka Pakistanis inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte järgimise valdkonnas toimunud tagasimineku ning eelkõige kohtuväliste tapmiste sagenemise ja ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, vabaühenduste ja valitsuse kritiseerijate hirmutamise ja nende vastu jõu kasutamise; tuletab meelde Pakistani valitsuse kohustust tagada põhiõiguste austamine; väljendab heameelt selle üle, et Pakistan võttis vastu inimõiguste tegevuskava, ning nõuab, et sellele järgneksid tegelikud edusammud; hoiatab sellega seoses, et EL on väga häiritud sellest, kui aktivistid langevad endiselt kirjeldatud tavade ohvriks ning edusamme ei ole märgata;

4.  väljendab muret julgeolekujõududele antud ulatusliku tegevusvabaduse pärast ja kutsub Pakistani valitsust üles tagama parema järelevalve nende tegevuse üle; kutsub pädevaid ametivõime üles alustama viivitamatult erapooletut uurimist seoses vahialuste surmajuhtumitega ja julgeolekujõudude toime pandud tapmiste ja väidetava piinamisega, ning võtma kohtuväliste tapmiste ja piinamise toimepanijad vastutusele;

5.  peab kahetsusväärseks, et Pakistan kasutab tsiviilasjades pädevust omavaid sõjaväekohtuid, kus ärakuulamised toimuvad salaja; nõuab tungivalt, et Pakistani võimud annaksid sõjaväekohtute kasutamise järelevalve eesmärgil juurdepääsu rahvusvahelistele vaatlejatele ja inimõigusorganisatsioonidele; nõuab lisaks kohest ja läbipaistvat üleminekut sõltumatute tsiviilkohtute kasutamisele, mis on kooskõlas rahvusvaheliste kohtumenetluse normidega; rõhutab, et kohtu ette toodud kolmandate riikide kodanikele peab olema võimaldatud juurdepääs konsulaarteenustele ja kaitse;

6.  peab väga murettekitavaks, et Pakistanis rakendatakse jätkuvalt jumalateotust käsitlevat seadust, ja on veendunud, et sellega soodustatakse usulise sallimatuse õhkkonda; võtab teadmiseks Pakistani ülemkohtu järeldused, et jumalateotuses süüdistatavad isikud kannatavad ebaproportsionaalselt suurt ja korvamatut kahju, kuna piisavad kaitsemeetmed selliste õigusaktide väärkasutamise vastu puuduvad; kutsub seetõttu Pakistani valitsust üles tunnistama kehtetuks karistusseadustiku jaod 295‑A, 295‑B ja 295‑C ning kehtestama tõhusad menetluslikud ja institutsioonilised kaitsemeetmed jumalateotuse süüdistuse kuritarvitamise vastu; kutsub lisaks valitsust üles võtma kindlamat seisukohta ja mõistma hukka omakohtu väidetavate jumalateotajate suhtes ning mitte kasutama ise jumalateotusega seotud retoorikat;

7.  kutsub Pakistani valitsust üles võtma kiireloomulisi meetmeid, et kaitsta inimelusid ning ajakirjanike ja blogipidajate õigusi; väljendab muret selle pärast, et Pakistani võimud taotlesid Twitterilt ja Facebookilt kasutajate teabe avalikustamist, et teha kindlaks jumalateotuses kahtlustatavad isikud; kutsub Pakistani valitsust ja parlamenti üles muutma 2016. aasta elektrooniliste kuritegude ennetamise seadust ja jätma sellest välja liiga ulatuslikud sätted andmete seire ja säilitamise ja veebilehtede sulgemise kohta ebamääraste kriteeriumide alusel; nõuab ka kõigi jumalateotuse süüdistuse või poliitilise teisitimõtlemise alusel määratud surmanuhtluste, sealhulgas Taimoor Raza karistuse äramuutmist; kutsub sellega seoses Pakistani presidenti üles kasutama oma armuandmise õigust;

8.  võtab teadmiseks ELi ja Pakistani viieaastase tegevuskava rakendamisel tehtud edusammud, kuid väljendab lootust, et uus strateegiline tegevuskava, mille koostamine peaks lõpule jõudma 2017. aastal, on ambitsioonikam ja aitab tugevdada ELi ja Pakistani vahelisi sidemeid;

9.  nõuab tungivalt, et Pakistani valitsus leiaks Asia Bibi lahendamata juhtumile võimalikult positiivse ja kiire lahenduse; soovitab meetmete võtmist Asia Bibi ja tema perekonna turvalisuse tagamiseks, arvestades väidetava jumalateotuse süüdistuse ohvrite varasemat kohtlemist omakohturühmituste ja kohtuväliste toimijate poolt;

10.  tuletab meelde, et GSP + staatuse andmine on seotud tingimustega ja rahvusvaheliste konventsioonide tõhus rakendamine on selle kava oluline nõue; kutsub Pakistani valitsust üles tegema tugevaid pingutusi, et rakendada 27 põhikonventsiooni ja tõendada oma edusamme;

11.  kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles tõstatama need küsimused Pakistani võimudega korrapärase inimõigustealase dialoogi käigus;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Pakistani valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika