Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2724(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0424/2017

Keskustelut :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0269

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 48k
Torstai 15. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
Indonesian ihmisoikeustilanne
P8_TA(2017)0269RC-B8-0424/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2017 Indonesian ihmisoikeustilanteesta (2017/2724(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Indonesiasta ja erityisesti 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon EU:n ja Indonesian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2014 sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen mukaisen ensimmäisen EU:n ja Indonesian sekakomitean kokouksen jälkeen 29. marraskuuta 2016 annetun lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon unionin paikallisen edustuston 9. toukokuuta 2017 antaman lausunnon uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta sekä ilmaisunvapaudesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 17. helmikuuta 2017 antaman raportin Indonesian ihmisoikeustilanteesta ja yleiset määräaikaisarvioinnit (kolmas kierros) sekä 20. helmikuuta 2017 päivätyn tiivistelmän sidosryhmien Indonesiaa koskevista lausunnoista,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 27. heinäkuuta 2016 antaman julkilausuman Indonesian suunnitelluista teloituksista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Indonesian välisen kuudennen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käytiin 28. kesäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2016 annetun Bangkokin julistuksen ASEAN-maiden ja EU:n globaalin kumppanuuden edistämisestä yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR), jonka Indonesia ratifioi vuonna 2006,

–  ottaa huomioon vuonna 1987 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Indonesia on maailman neljänneksi väkirikkain valtio, kolmanneksi suurin demokratia, suurin muslimienemmistöinen valtio ja monimuotoinen yhteiskunta, jossa on 255 miljoonaa erilaisia etnisiä ryhmiä edustavaa, eri kieliä puhuvaa ja kulttuuriltaan erilaista kansalaista;

B.  toteaa, että Indonesia on EU:n tärkeä kumppani; toteaa, että EU:n ja Indonesian, joka on G20:n jäsen, väliset suhteet ovat vahvat; toteaa, että EU ja Indonesia jakavat samat ihmisoikeuksia, hallintoa ja demokratiaa koskevat arvot;

C.  toteaa, että Indonesiassa koettiin vuoden 2016 aikana ennennäkemätön määrä väkivaltaisia, syrjiviä, loukkaavia sanallisia hyökkäyksiä ja myrkyllisiä lausuntoja hlbti-ihmisiä vastaan; toteaa, että kyseisten hyökkäysten yllyttäjiksi on väitetty suoraan tai epäsuorasti hallituksen virkamiehiä, valtion toimielimiä ja ääriaineksia; toteaa lisäksi, että kyseisten hyökkäysten luonne on pahentunut vuoden 2017 aikana;

D.  toteaa, että Acehin autonomista maakuntaa hallitaan sharia-lailla, joten seksi samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet on kriminalisoitu ja niistä rangaistaan jopa sadalla ruoskaniskulla ja sadan kuukauden vankeudella; toteaa, että toukokuussa 2017 tuomittiin kaksi nuorta miestä sukupuolisuhteista samaa sukupuolta olevien henkilöiden kesken ja heidät tuomittiin 85 kepiniskuun; toteaa, että oikeus olla joutumatta kidutetuksi on perustava ja luovuttamaton oikeus;

E.  toteaa, että Indonesian muissa osissa homoseksuaalisuus ei ole laitonta; toteaa, että hlbti-yhteisö on kuitenkin ollut ahtaalla viime vuosina;

F.  toteaa, että Jakartassa pidätettiin 141 miestä pornografialakien rikkomisesta, kun poliisi teki ratsian jakartalaiselle gay-klubille 21. toukokuuta 2017;

G.  toteaa, että Indonesian perustuslakituomioistuin on tammikuusta 2016 lähtien käsitellyt vetoomusta, joka tähtää homoseksuaalisen ja avioliiton ulkopuolisen seksin kriminalisointiin;

H.  toteaa, että kasvava suvaitsemattomuus Indonesian uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan on tullut mahdolliseksi syrjivien lakien ja asetusten myötä, mukaan luettuna jumalanpilkkalaki, jossa tunnustetaan vain kuuden uskonnon olemassaolo; toteaa, että kesäkuusta 2017 lähtien useita ihmisiä on tuomittu ja vangittu jumalanpilkkalainsäädännön perusteella;

I.  toteaa, että tammikuussa 2017 kansallinen ihmisoikeuskomitea (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) sai selville, että uskonnollinen suvaitsemattomuus on suurempaa Länsi-Jaavan kaltaisissa maakunnissa ja että alueelliset hallintoviranomaiset ovat usein vastuussa väärinkäytösten suvaitsemisesta tai jopa niihin yllyttämisestä;

J.  toteaa, että tällä hetkellä toimittajien uhkailu ja heihin kohdistettu väkivalta ovat vakavia huolenaiheita; toteaa, että toimittajilla olisi oltava vapaa pääsy kaikkialle maahan;

K.  toteaa, että Human Rights Watch -järjestön mukaan vuosina 2010–2015 alle 14-vuotiaista tytöistä 49 prosenttia ympärileikattiin;

L.  toteaa, että heinäkuussa 2016 viranomaiset teloittivat neljä tuomittua huumeiden salakuljettajaa ja ilmoittivat, että kymmenen muuta kuolemaantuomittua teloitetaan vuonna 2017;

1.  arvostaa EU:n ja Indonesian välistä vahvaa suhdetta ja toistaa pitävänsä tärkeänä näiden kahden osapuolen välisiä vahvoja ja pitkäaikaisia poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia suhteita; korostaa EU:n ja Indonesian ihmisoikeusvuoropuhelun merkitystä, sillä se mahdollistaa avoimen keskustelun ihmisoikeuksista ja demokratiasta, jotka ovat myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perustana;

2.  kehottaa vahvistamaan EU:n ja Indonesian parlamenttien välisiä yhteyksiä, jotka mahdollistavat rakentavan keskustelun yhteisistä kiinnostuksen kohteista, kuten ihmisoikeuksista; pyytää Indonesian parlamenttia vahvistamaan kyseisiä parlamenttien välisiä suhteita;

3.  pitää myönteisenä Indonesian aktiivista osallistumista alueellisella ja monenvälisellä tasolla; korostaa, että Indonesiaa käsiteltiin toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksen yleisissä määräaikaisarvioinneissa; tähdentää, että kuten aiemmillakin kierroksilla, Indonesia osallistui tähän käsittelyyn vapaaehtoisesti;

4.  kehottaa Acehin autonomisen maakunnan viranomaisia estämään homoseksuaalien vainon jatkamisen ja poistamaan homoseksuaalisuuden islamilaisesta rikoslaista; tuomitsee jyrkästi 20- ja 23-vuotiaiden homomiesten keppirangaistuksen Acehissa 22. toukokuuta 2017, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta kun Acehissa määrättiin keppirangaistus homoseksuaalisuudesta; tuomitsee jyrkästi sen, että sharia-lakiin perustuvassa Acehin islamilaisessa rikoslaissa homoseksuaalisuus on lainvastaista; korostaa, että näiden kahden miehen rangaistus on julma, epäinhimillinen ja halventava, ja se saatetaan tulkita kidutukseksi kansainvälisen oikeuden mukaan; kehottaa viranomaisia lopettamaan välittömästi julkiset ruoskintatilaisuudet;

5.  on huolestunut myös Indonesian hlbti-yhteisöä kohtaan tunnetun suvaitsemattomuuden kasvusta Acehin autonomisen maakunnan ulkopuolella; tuomitsee jyrkästi sen, että 141 miestä pidätettiin poliisin ratsiassa jakartalaiselle gay-klubille 21. toukokuuta 2017, vaikka homoseksuaalisuus ei ole rikos Indonesian rikoslainsäädännön mukaan; pyytää viranomaisia ja hallituksen virkamiehiä pidättymään julkisista lausunnoista, jotka ovat suvaitsemattomia hlbti-ihmisiä tai maan muita vähemmistöjä kohtaan; korostaa, että poliisilla on velvollisuus valvoa lakien noudattamista ja suojella heikossa asemassa olevia vähemmistöjä eikä vainota niitä;

6.  ei hyväksy Indonesian psykiatrisen yhdistyksen väitettä, että homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus ovat mielenterveysongelmia; kehottaa viranomaisia lopettamaan hlbti-ihmisten pakkovangitsemiset ja lopettamaan myös kaikki ”hoidot”, joilla väitetään ”parannettavan” homoseksuaalisuutta, biseksuaalisuutta tai transseksuaalista identiteettiä, ja valvomaan tiukasti kiellon noudattamista;

7.  pitää myönteisenä presidentti Widodon 19. lokakuuta 2016 antamaa lausuntoa, jossa tuomittiin hlbti-ihmisten syrjintä; kehottaa presidentti Widodoa käyttämään asemaansa tuomitakseen julkisesti suvaitsemattomuuden ja rikokset hlbti-ihmisiä, vähemmistöjä, naisia sekä maan järjestöjä ja yhdistyksiä vastaan;

8.  kehottaa muuttamaan jumalanpilkkalakia, sillä se vaarantaa uskonnollisten vähemmistöjen aseman; tukee YK:n suosituksia rikoslain 156 ja 156 a pykälän, uskonnon loukkausten ja väärinkäytön estämisestä annetun lain, sähköisistä transaktioista ja tiedoista annetun lain sekä jumalanpilkasta syytettyjen syytteiden kumoamisesta;

9.  on huolissaan yhä yleisemmästä suvaitsemattomuudesta, joka kohdistuu Indonesian etnisiin, uskonnollisiin ja seksuaalisiin vähemmistöihin; kehottaa Indonesian viranomaisia jatkamaan ja vahvistamaan pyrkimyksiään uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnallisen monimuotoisuuden lisäämiseksi; tuomitsee voimakkaasti kaiken vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan, ahdistelun ja uhkailun; vaatii, että kaikki näiden rikkomusten tekijät on saatettava vastuuseen teoistaan;

10.  ilmaisee huolensa lehdistönvapautta koskevista vakavista rikkomuksista; pyytää Indonesian hallitusta vaatimaan valtiollisilta laitoksilta nollatoleranssia toimittajien pahoinpitelyille ja myöntämään ulkomaisille tiedotusvälineille avoimen pääsyn maahan;

11.  kehottaa Indonesian viranomaisia kumoamaan kaikki säädökset, jotka rajoittavat tarpeettomasti perusvapauksia ja ihmisoikeuksia; kehottaa Indonesian viranomaisia tarkastelemaan kaikkia lakejaan ja varmistamaan, että ne vastaavat maan kansainvälisiä velvoitteita ja etenkin niitä, jotka koskevat ilmaisunvapautta, ajatuksenvapautta, omantunnon- ja uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta lain edessä, vapautta syrjinnästä sekä oikeutta mielipiteenilmaisuun ja julkiseen kokoontumiseen;

12.  on huolissaan tiedoista, joiden mukaan väkivalta naisia kohtaan ja naisille haitalliset käytännöt, kuten ympärileikkaus, jatkuvat edelleen; kehottaa Indonesian viranomaisia valvomaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan lainsäädäntönsä täytäntöönpanoa, rankaisemaan kaikenlaisesta seksuaalisesta väkivallasta ja säätämään lakeja sukupuolten välisen eriarvoisuuden poistamisesta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä;

13.  pitää myönteisenä huumeiden salakuljetuksesta kuolemaan tuomittujen teloitusten keskeyttämistä kunnes heidän tapauksensa on tutkittu uudelleen; kehottaa Indonesian viranomaisia pidättymään kaikista tämän kaltaisista teloituksista ja käymään oikeudenkäynnit uudelleen kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa päättämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja pyrkimään kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen kokonaan;

14.  kehottaa Indonesian hallitusta täyttämään kaikki velvoitteensa ja noudattamaan, suojelemaan ja ylläpitämään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sisältyviä oikeuksia ja vapauksia;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Indonesian hallitukselle ja parlamentille, Kaakkois-Aasian maiden liiton ASEANin pääsihteerille, ihmisoikeuksia käsittelevälle ASEANin hallitustenväliselle komitealle sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0002.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö