Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0424/2017

Debatter :

PV 15/06/2017 - 4.3
CRE 15/06/2017 - 4.3

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0269

Antagna texter
PDF 168kWORD 45k
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
Människorättssituationen i Indonesien
P8_TA(2017)0269RC-B8-0424/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 juni 2017 om människorättssituationen i Indonesien (2017/2724(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indonesien, särskilt resolutionen av den 19 januari 2017(1),

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Indonesien, som trädde i kraft den 1 maj 2014, och av det gemensamma pressmeddelandet av den 29 november 2016 efter det första sammanträdet i den gemensamma kommittén EU–Indonesien inom ramen för avtalet,

–  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 9 maj 2017 om religions- och trosfrihet och yttrandefrihet,

–  med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter – Compilation on Indonesia – av den 17 februari 2017, och av den allmänna återkommande utvärderingen (tredje omgången) och sammanfattningen av bidragen från berörda parter om Indonesien av den 20 februari 2017,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 juli 2016 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om de planerade avrättningarna i Indonesien,

–  med beaktande av den sjätte människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Indonesien av den 28 juni 2016,

–  med beaktande av Bangkokförklaringen av den 14 oktober 2016 om främjande av ett globalt partnerskap mellan Asean och EU för gemensamma strategiska mål,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Indonesien ratificerade 2006,

–  med beaktande av 1987 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation och den tredje största demokratin, det största landet i världen med muslimsk majoritet och ett pluralistiskt samhälle med 255 miljoner medborgare som har olika etnicitet, språk och kultur.

B.  Indonesien är en viktig partner till EU, och förbindelserna mellan EU och G20‑medlemmen Indonesien är starka. EU och Indonesien delar samma värderingar i fråga om mänskliga rättigheter, styrelseformer och demokrati.

C.  Under 2016 utsattes hbti-personer i Indonesien för fler våldsamma, diskriminerande och kränkande verbala angrepp och fräna uttalanden än någonsin tidigare. Dessa angrepp har enligt uppgift underblåsts, såväl direkt som indirekt, av statstjänstemän, statliga institutioner och extremister. Dessutom har angreppen förvärrats under 2017.

D.  I den särskilda autonoma provinsen Aceh, som styrs med sharialagar, är sexuella handlingar mellan samtyckande personer av samma kön och sexuella förbindelser utanför äktenskapet kriminaliserade och ger en påföljd på upp till 100 spörapp och 100 månaders fängelse. I maj 2017 dömdes två unga män för sexuella förbindelser mellan personer av samma kön till 85 spörapp. Rätten att inte utsättas för tortyr är en grundläggande och oförytterlig rättighet.

E.  I övriga Indonesien är homosexualitet inte olagligt. Hbti-personer har dock varit hårt ansatta de senaste åren.

F.  141 män greps för att ha ”brutit mot pornografilagarna” i en polisrazzia mot en klubb för homosexuella i Jakarta den 21 maj 2017.

G.  Sedan januari 2016 behandlar författningsdomstolen i Indonesien en framställning som syftar till att kriminalisera sex mellan homosexuella och sex utanför äktenskapet.

H.  Det finns en allt större intolerans mot religiösa minoriteter i Indonesien som möjliggörs av diskriminerande lagar och förordningar, inbegripet en lag mot hädelse som officiellt erkänner endast sex religioner. Sedan juni 2017 har flera personer dömts och fängslats enligt lagarna mot hädelse.

I.  I januari 2017 konstaterade den nationella människorättskommissionen (Komisi Nasional Hak Asaki Manusia) att den religiösa intoleransen är betydligt större i vissa provinser, såsom Jawa Barat, än i andra, och att tjänstemän vid regionala myndigheter i många fall antingen överser med eller begår direkta övergrepp.

J.  Det finns allvarliga farhågor om hot och våld mot journalister. Journalister bör ges tillgång till hela landet.

K.  Enligt Human Rights Watch utsattes 49 % av flickorna upp till 14 års ålder för könsstympning mellan 2010 och 2015.

L.  I juli 2016 avrättade myndigheterna fyra dömda narkotikasmugglare och meddelade att ytterligare 10 dödsdömda fångar ska avrättas under 2017.

1.  Europaparlamentet uppskattar de starka förbindelserna mellan EU och Indonesien och upprepar betydelsen av de starka politiska, ekonomiska och kulturella band som sedan länge förenar de båda parterna. Parlamentet betonar hur betydelsefull människorättsdialogen mellan EU och Indonesien är, eftersom den möjliggör en öppen diskussion om mänskliga rättigheter och demokrati, som också ligger till grund för partnerskaps- och samarbetsavtalet.

2.  Europaparlamentet begär kraftfullare kontakter mellan EU och Indonesien på parlamentsnivå, genom vilka olika frågor av gemensamt intresse, inklusive mänskliga rättigheter, kan diskuteras på ett konstruktivt sätt. Parlamentet uppmanar Indonesiens parlament att stärka sådana interparlamentariska förbindelser.

3.  Europaparlamentet välkomnar Indonesiens aktiva engagemang på regional och multilateral nivå. Parlamentet betonar att Indonesien nyligen granskades inom ramen för en allmän återkommande utvärdering vid FN:s människorättsråds möte i maj 2017. Parlamentet betonar att Indonesien genomgick denna utvärdering, liksom de tidigare omgångarna, på frivillig basis.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i den särskilda autonoma provinsen Aceh att förhindra ytterligare förföljelser av homosexuella och att avkriminalisera homosexualitet genom att ändra sin islamiska strafflag. Parlamentet fördömer kraftfullt spöstraffet för två homosexuella män, 20 och 23 år gamla, i Aceh den 22 maj 2017, vilket var första gången som myndigheterna i Aceh tillämpade spöstraff på människor för homosexuella handlingar. Parlamentet fördömer med kraft det faktum att homosexualitet är olagligt enligt Acehs islamiska strafflag, som är baserad på sharia. Parlamentet betonar att bestraffningen av de båda männen var en grym, omänsklig och förnedrande behandling som kan utgöra tortyr enligt folkrätten. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna att omedelbart avskaffa offentliga spöstraff.

5.  Europaparlamentet är också oroat över den växande intoleransen mot Indonesiens hbti-personer utanför den särskilda autonoma provinsen Aceh. Parlamentet fördömer med eftertryck det faktum att 141 män greps vid en polisrazzia mot en klubb för homosexuella i Jakarta den 21 maj 2017, trots att homosexualitet inte är ett brott enligt Indonesiens strafflag. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheter och statstjänstemän att avhålla sig från att göra offentliga uttalanden som är diskriminerande mot hbti‑personer och andra minoriteter i landet. Parlamentet betonar att polisen har en skyldighet att upprätthålla lagen och att skydda sårbara minoriteter och inte förfölja dem.

6.  Europaparlamentet avvisar påståendet från det indonesiska psykiatriska samfundet att homosexualitet och transsexualitet är psykiska problem. Parlamentet uppmanar myndigheterna att stoppa inspärrandet av hbti-personer och att också sätta stopp för alla former av ”behandling” som påstås ”bota” dem från homosexualitet, bisexualitet eller könsöverskridande identitet, samt att noggrant övervaka att förbudet efterlevs.

7.  Europaparlamentet välkomnar uttalandet av den 19 oktober 2016 från president Widodo, där han fördömer diskriminering av hbti-personer. Parlamentet uppmanar president Widodo att använda sin nyckelposition för att offentligt fördöma intolerans och brott mot hbti-personer, minoriteter, kvinnor och organisationer eller sammankomster i landet.

8.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av hädelselagen eftersom den utsätter religiösa minoriteter för risker. Parlamentet stöder FN:s rekommendationer att upphäva artiklarna 156 och 156a i strafflagen, lagen om förhindrande av kränkning och förtal av religion samt lagen om elektroniska transaktioner och uppgifter, och att lägga ner åtalen mot och lagföringen av de som anklagas för hädelse.

9.  Europaparlamentet är bekymrat över den växande intoleransen mot etniska, religiösa och sexuella minoriteter i Indonesien. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Indonesien att även fortsätta att intensifiera arbetet med att öka religiös tolerans och social mångfald. Parlamentet fördömer kraftfullt alla fall av våld, trakasserier och hotelser mot minoriteter, och begär att alla som begår sådana övergrepp ska hållas ansvariga.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över allvarliga kränkningar av mediefriheten. Parlamentet uppmanar med kraft den indonesiska regeringen att kräva att statliga byråer antar en nolltoleranspolitik mot fysiska övergrepp på journalister och ger utländska medier öppet tillträde till landet.

11.  Europaparlamentet uppmanar de indonesiska myndigheterna att upphäva alla lagbestämmelser som på ett otillbörligt sätt begränsar grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de indonesiska myndigheterna att se över alla sina lagar och säkerställa att de överensstämmer med landets internationella skyldigheter, särskilt angående yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet, likhet inför lagen, frihet från diskriminering och rätten att uttrycka sig och delta i fredliga sammankomster.

12.  Europaparlamentet är oroat över rapporter om ihållande våld mot kvinnor och metoder som är skadliga för kvinnor, exempelvis kvinnlig könsstympning. Parlamentet uppmanar Indonesiens myndigheter att verkställa sin lagstiftning om våld mot kvinnor, bestraffa alla former av sexuellt våld, lagstifta bort bristande jämställdhet och ge kvinnor egenmakt.

13.  Europaparlamentet välkomnar inställandet av avrättningar av fångar som har dömts till döden för narkotikahandel i väntan på att deras fall ska ses över. Parlamentet uppmanar med kraft Indonesiens regering att fortsätta att stoppa alla sådana avrättningar och pröva fallen på nytt i enlighet med internationella normer. Parlamentet begär ett omedelbart återinförande av moratoriet för dödsstraffet i syfte att avskaffa detta straff.

14.  Europaparlamentet uppmanar den indonesiska regeringen att fullgöra alla sina skyldigheter och respektera, skydda och upprätthålla de rättigheter och friheter som är förankrade i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Indonesiens regering och parlament, Sydostasiatiska nationers förbunds (Asean) generalsekreterare, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0002.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy