Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2276(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0204/2017

Внесени текстове :

A8-0204/2017

Разисквания :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0272

Приети текстове
PDF 625kWORD 67k
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - Страсбург
Онлайн платформите и цифровият единен пазар
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно онлайн платформите и цифровия единен пазар (2016/2276(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавено „Онлайн платформите и цифровият единен пазар — възможности и предизвикателства пред Европа“ (COM(2016)0288), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0172),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2016 г., озаглавено „Европейска програма за икономиката на сътрудничеството“ (COM(2016)0356), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0184),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“ (COM(2016)0179), както и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2016)0108 и SWD(2016)0109),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост — оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0110),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0100),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания“ (COM(2016)0178), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0106),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2017 г., озаглавено „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ (COM(2017)0009), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2017)0002),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за единния цифров пазар“(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза(4),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (COM(2016)0399),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (COM(2016)0590),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593),

—  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(6),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(7) (Директива за сигурността на мрежите и информационните системи),

—  като взе предвид предложението на Комисията за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)287) (Директива за аудио-визуалните медийни услуги),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (сътрудничество в областта на защитата на потребителите) (COM(2016)0283),

—  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламенти и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание (COM(2015)0634),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 май 2016 г., озаглавен „Насоки относно въвеждането и прилагането на Директива 2005/29/EО относно нелоялните търговски практики“ (SWD(2016)0163),

—  като взе предвид ръководството за сектора на ИКТ относно прилагането на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, публикувано от Комисията през юни 2013 г.,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 2016 г., озаглавен „Предварителен доклад относно секторното проучване на електронната търговия“ (SWD(2016)0312),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Онлайн платформите и цифровият единен пазар. Възможности и предизвикателства пред Европа“(8),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0204/2017),

А.  като има предвид, че основната причина за цифровия единен пазар е да се избегне разпокъсаността между националните законодателства и да се премахнат техническите, правните и данъчните пречки, за да могат дружествата, гражданите и потребителите напълно да се възползват от цифровите инструменти и услуги;

Б.  като има предвид, че цифровизацията и новите технологии продължават да променят формите на комуникация, достъпа до информация и поведението на гражданите, потребителите и дружествата, и като има предвид, че четвъртата индустриална революция ще доведе до цифровизация на всички сектори на икономиката и обществото;

В.  като има предвид, че все по-широкото използване на интернет и мобилни устройства създава нови стопански възможности за предприятията с всякакъв размер и генерира нови и алтернативни бизнес модели, възползващи се от новите технологии и достъпа до глобалния пазар, но също така създава нови предизвикателства;

Г.  като има предвид, че развитието и все по-широкото използване на интернет платформите за широк набор от дейности, включително търговски дейности и обмен на стоки и услуги, промениха начините, по които ползвателите и дружествата взаимодействат с доставчиците на съдържание, търговците и другите физически лица, предлагащи стоки и услуги;

Д.  като има предвид, че Директивата за електронната търговия освобождава посредниците от отговорност за съдържанието само ако те нямат нито сведения, нито контрол над предаваната и/или съхраняваната информация, но когато посредниците действително са знаели за нарушение или незаконна дейност или информация, директивата изисква бързи действия за отстраняване или изключване на достъпа до незаконна информация или дейност при получаването на такива сведения;

Е.  като има предвид, че много онлайн платформи и услуги на информационното общество предлагат по-лесен достъп до стоки, услуги и цифрово съдържание и са разширили дейностите си по отношение на потребителите и други участници;

Ж.  като има предвид, че Комисията понастоящем извършва редица оценки на правилата за защита на потребителите и практиките в отношенията между дружествата (B2B), извършвани чрез онлайн платформи, насочени към техните професионални ползватели;

З.  като има предвид, че творчеството и иновациите са двигатели на цифровата икономика, поради което е важно да се гарантира високо ниво на закрила на правата върху интелектуалната собственост;

Общо въведение

1.  приветства съобщението, озаглавено „Онлайн платформите и цифровият единен пазар — възможности и предизвикателства пред Европа“;

2.  приветства различните инициативи, които вече са предложени в рамките на стратегията за цифровия единен пазар за Европа; подчертава значението на координацията и последователността между тези инициативи; счита, че постигането на цифров единен пазар е от ключово значение за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС, създаването на висококачествени и висококвалифицирани работни места и за поощряването на растежа на цифровата икономика в Европа;

3.  признава, че онлайн платформите принасят полза на съвременната цифрова икономика и обществото чрез увеличаване на възможностите за избор на потребителите и създаването и развитието на нови пазари; посочва обаче, че онлайн платформите представляват нови предизвикателства от политически и регулаторен характер;

4.  припомня, че много политики на ЕС се отнасят до онлайн платформите, но отбелязва, че в някои случаи законодателството не се прилага правилно или се тълкува по различен начин от държавите членки; подчертава значението на правилното изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС, преди да се разглежда въпросът дали има нужда от допълване на настоящата правна рамка с цел коригиране на ситуацията;

5.  приветства текущата работа за актуализиране и допълване на сегашната правна рамка, за да бъде тя пригодена към изискванията в цифровата ера; счита, че ефективна и привлекателна регулаторна среда е от първостепенно значение за развитието на онлайн и цифрова стопанска дейност в Европа;

Определение за платформи

6.  признава, че би било много трудно да се постигне единно, правно относимо и пригодно към бъдещето определение за онлайн платформи на равнището на ЕС поради фактори като голямото разнообразие на видовете съществуващи онлайн платформи и техните области на дейност, както и бързо променящата се среда на цифровия свят; счита, че при всички положения, единно определение на ЕС или единен универсален подход няма да помогне на ЕС да успее в икономиката на платформите;

7.  същевременно признава значението на това да се избягва фрагментирането на вътрешния пазар на ЕС, което би могло да възникне чрез увеличаването на броя на регионалните или националните правила и определения, както и на необходимостта да се гарантират сигурност и еднакви условия на конкуренция за предприятията и потребителите;

8.  поради това счита, че онлайн платформите следва да бъдат разграничени и определени в съответното секторно законодателство на равнище ЕС, в зависимост от техните характеристики, класификации и принципи, както и при следване на ориентиран към решаването на проблеми подход;

9.  приветства продължаващата работа на Комисията във връзка с онлайн платформите, включително консултациите със заинтересованите страни и извършването на оценка на въздействието; счита, че този вид подход, основан на фактите, е от съществено значение за създаването на цялостни знания в тази област; призовава Комисията да предложи, ако е необходимо, регулаторни или други мерки, основани на този задълбочен анализ;

10.  счита, че въпреки че онлайн платформите между предприятия и потребители (B2C) и между потребители (C2C) функционират в изключително разнообразна гама от дейности, като например електронната търговия, медиите, интернет търсачките, комуникациите, платежните системи, предоставянето на труд, оперативните системи, транспорта, рекламите, разпространението на културно съдържание, икономиката на сътрудничеството и социалните мрежи; отбелязва, че въпреки че някои общи характеристики позволяват идентификация на тези образувания, онлайн платформите могат да приемат много форми и за определянето на платформа могат да се приложат различни подходи;

11.  отбелязва, че онлайн платформите B2C и C2C, в по-голяма или по-малка степен, се характеризират от определени общи характеристики, като например, но не само: извършване на дейност на многостранни пазари, възможност за страните, принадлежащи към две или повече различни групи потребители, да влизат в пряк контакт посредством електронни средства, свързване на различни видове потребители, предлагане на онлайн услуги, пригодени към предпочитанията на потребителите и основани на предоставяните от тях данни, класификация или обозначаване на съдържание с помощта на компютърни алгоритми, стоки или услуги, предлагани или предоставяни онлайн от трети страни, и обединяване на няколко страни с оглед продажбата на дадена стока или предоставянето на услуга или обмен или споделяне на съдържание, стоки или услуги;

12.  изтъква, че е изключително важно да бъдат изяснени методите, чрез които се вземат основани на алгоритми решения, и да се насърчава прозрачността при използването на тези алгоритми; призовава Комисията и държавите членки да разгледат възможността за допускане на грешки и пристрастност при използването на алгоритми, за да се избегне всяка форма на дискриминация, нелоялна практика или нарушаване на неприкосновеността на личния живот;

13.  счита обаче, че следва да се направи ясно разграничение между платформите B2C и B2B в светлината на възникващите онлайн платформи B2C и B2B, ключови за развитието на интернет за нуждите на промишлеността, като например услугите, основани на технологии за компютърни услуги в облак, или платформите за споделяне на данни, които позволяват комуникация между продуктите на „интернет на нещата“; призовава Комисията да вземе под внимание пречките на единния пазар, които възпрепятстват разрастването на тези платформи;

Благоприятстване на устойчивия растеж на европейските онлайн платформи

14.  отбелязва, че онлайн платформите използват интернет като средство за взаимодействие и действат като посредници между страните, като по този начин се предоставят ползи за ползвателите, потребителите и предприятията чрез улесняване на достъпа до световния пазар; отбелязва, че онлайн платформите могат да допринесат за коригирането на търсенето и предлагането на стоки и услуги въз основа на настроенията на общността, споделения достъп, репутацията и доверието;

15.  отбелязва, че онлайн платформите и приложенията, много от които са създадени от европейски разработчици на приложения, се възползват от огромния и постоянно нарастващ брой мобилни устройства, персонални компютри, лаптопи и други компютърни устройства, и стават все по-достъпни на тези устройства;

16.  посочва, че е необходимо да се отдава приоритет на осигуряването на достатъчно инвестиции за разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи и друга цифрова инфраструктура, за да се изпълнят целите за свързаност на обществото на гигабитовия интернет, тъй като това разгръщане е от първостепенно значение, за да се даде възможност на гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на развитието на технологията 5G и по-общо, да се гарантира свързаност в държавите членки;

17.  подчертава, че все по-широкото използване на интелигентни устройства, включително смартфони и таблети, допълнително разширява и подобрява достъпа до нови услуги, включително до онлайн платформите, като по този начин увеличава тяхната роля в икономиката и обществото, особено сред младите хора, но и все повече сред всички възрастови групи; отбелязва, че цифровизацията допълнително ще се увеличи с бързото развитие на „интернет на нещата“, за който се очаква да свърже 25 милиарда обекта до 2020 г.;

18.  счита, че достъпът до онлайн платформи посредством висококачествени технологии е от значение за всички граждани и предприятия, а не само за тези, които вече извършват дейност онлайн; подчертава, че е важно да се предотвратява появата на различия, които биха могли да възникнат от липсата на цифрови умения или неравен достъп до технологии; подчертава, че се изисква ангажиран подход към развитието на цифрови умения на национално и европейско равнище;

19.  обръща внимание на бързото развитие на пазарите за онлайн платформи, които предлагат нов пазар за продукти и услуги; признава глобалния и трансграничен характер на тези пазари; посочва, че глобалните пазари за онлайн платформи предлагат на потребителите широка гама от възможности за избор и ефективна ценова конкуренция; отбелязва, че споразумението за „роуминг както у дома“ подкрепя трансграничното измерение на онлайн платформите, като прави използването на онлайн услугите по-достъпно;

20.  отбелязва все по-голямата роля на онлайн платформите в споделянето и предоставянето на достъп до новини и друга информация, която е ценна за гражданите, както и за функционирането на демокрацията; счита, че онлайн платформите могат да играят също така ролята на катализатори за електронното управление;

21.  настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава растежа на европейските онлайн платформи и да засилва тяхната способност за растеж и конкуренция на световно равнище; призовава Комисията да поддържа благоприятстваща иновациите политика по отношение на онлайн платформите, за да улеснява навлизането на пазара; изразява съжаление относно ниския дял на ЕС на пазарна капитализация на онлайн платформи; подчертава, че е важно да бъдат премахнати пречките, които спъват гладкото функциониране на онлайн платформите отвъд националните граници и нарушават функционирането на европейския цифров единен пазар; подчертава значението на недискриминацията и необходимостта да се улесни смяната на платформи, предлагащи подобни услуги;

22.  подчертава, че сред важните фактори са отворената среда, хомогенните правила, наличието на достатъчно свързаност, оперативната съвместимост на съществуващите приложения и наличието на отворени стандарти;

23.  признава значителните предимства, които онлайн платформите предлагат за МСП и стартиращите предприятия; отбелязва, че онлайн платформите често са най-лесната и най-подходящата първа стъпка за малките предприятия, които желаят да навлязат в онлайн пространството и да се възползват от каналите за разпространение онлайн; отбелязва, че онлайн платформите позволяват на МСП и стартиращите предприятия да получат достъп до световните пазари, без да е необходимо да инвестират прекомерно в изграждането на скъпа цифрова инфраструктура; подчертава значението на прозрачността и справедливия достъп до платформи, и припомня, че нарастващата доминираща позиция на някои онлайн платформи не бива да ограничава свободата на стопанска инициатива;

24.  настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на действия, които дават възможност за възникване и разрастване на европейски стартиращи предприятия и онлайн платформи; подчертава, че улесняването на финансирането и инвестициите в стартиращи предприятия, като се използват всички съществуващи инструменти за финансиране, е от жизненоважно значение за развитието на онлайн платформите с произход от Европа, по-конкретно чрез достъп до рисков капитал и различни канали, като например банкови или публични фондове, или чрез алтернативни възможности за финансиране, като например колективно финансиране и групово инвестиране;

25.  отбелязва, че някои онлайн платформи активизират икономиката на сътрудничеството и допринасят за растежа ѝ в Европа; приветства съобщението на Комисията относно икономиката на сътрудничеството и подчертава, че то следва да представлява първа стъпка към по-всеобхватна стратегия на ЕС в тази област, която подкрепя развитието на нови стопански модели; подчертава,, че тези нови стопански модели създават работни места, насърчават предприемачеството и предлагат нови услуги, по-голям избор и по-добри цени за гражданите и потребителите, както и генериране на гъвкавост и нови възможности, но могат също да породят предизвикателства и рискове за работниците;

26.  изтъква, че държавите членки имат подобрения в областта на трудовите и социалните стандарти и системите за социална закрила през последните десетилетия, и подчертава, че развитието на социалното измерение трябва да бъде гарантирано и в цифровата ера; отбелязва, че засилването на цифровизацията влияе върху пазарите на труда, предефинирането на работните места и договорните отношения между работниците и предприятията; отбелязва колко е важно да се гарантира зачитане на трудовите и социалните права, както и значението на адекватното прилагане на съществуващото законодателство с цел допълнително стимулиране на схемите за социална сигурност и качеството на заетостта; също призовава държавите членки, в сътрудничество със социалните партньори и други съответни заинтересовани страни, да оценят необходимостта от модернизиране на действащото законодателство, включително системите за социална сигурност, така че да бъдат в крак с технологичното развитие, като същевременно гарантират защитата на работниците, да осигурят достойни условия на труд и да произведат общи ползи за обществото като цяло;

27.  призовава държавите членки да гарантират подходяща социална сигурност на самостоятелно заетите лица, които са основни участници на цифровия пазар на труда; призовава държавите членки да разработят нови механизми за защита, когато това е необходимо, за да гарантират подходящо обхващане на работниците и служителите на онлайн платформи, както и недискриминация и равенство между половете, и да споделят най-добри практики на европейско равнище;

28.  отбелязва, че онлайн платформите в областта на здравето могат да подпомагат иновативните дейности, като създават и предават съответните знания от ангажирани потребители на здравеопазването към иновативната среда на здравеопазването; подчертава, че новите иновационни платформи съвместно ще проектират и създадат следващото поколение от иновативни продукти в здравеопазването, така че точно да отговорят на текущите неудовлетворени потребности;

Изясняване на отговорността на посредниците

29.  отбелязва, че настоящият режим на ограничена отговорност на посредниците в ЕС е един от основните въпроси, повдигани от определени участници в текущия дебат относно онлайн платформите; отбелязва, че консултациите относно регулаторната среда за платформите показа относителна подкрепа за настоящата рамка, съдържаща се в Директивата за електронната търговия, а също и необходимостта да се премахнат някои недостатъци в прилагането ѝ; поради това счита, че режимът на отговорност следва да бъде допълнително разяснен, тъй като е основен стълб на цифровата икономика на ЕС; счита, че има нужда от насоки от Комисията относно прилагането на рамката за отговорност на посредниците, за да могат онлайн платформите да изпълняват отговорностите си и да спазват правилата относно отговорността , да засилват правната сигурност и увеличават доверието на ползвателите; призовава Комисията да разработи допълнителни стъпки за постигането на тази цел, като припомня, че платформите, които не играят неутрална роля, както е определено в Директивата за електронната търговия, не могат да претендират за освобождаване от отговорност;

30.  подчертава, че въпреки факта, че в наши дни се потребява повече творческо съдържание, отколкото когато и да било, относно услуги като например платформи за качено от ползвателите съдържание или услуги по обединяване на съдържание, творческите сектори не са отбелязали сходно увеличение на приходите от това увеличение на потреблението; подчертава, че за една от основните причини за това положение се счита прехвърлянето на стойност, възникнало поради липсата на яснота относно статута на тези онлайн услуги съгласно правото в областта на авторските права и електронната търговия; подчертава, че e създаден нелоялен пазар, застрашаващ развитието на цифровия единен пазар и неговите основни участници, а именно секторите на културната и творческите индустрии;

31.  приветства ангажимента на Комисията да публикува насоки относно отговорността на посредниците, тъй като съществува известна липса на яснота по отношение на настоящите правила и тяхното прилагане в някои държави членки; счита, че насоките ще засилят доверието на потребителите в онлайн услугите; настоятелно призовава Комисията да представи своите предложения; призовава Комисията да обърне внимание на различията между онлайн и офлайн средата и да създаде еднакви условия на конкуренция за съпоставими услуги онлайн и офлайн, когато това е необходимо, и да отчита спецификите на всяка сфера, развитието на обществото, необходимостта от повече прозрачност и правна сигурност, и необходимостта да не се възпрепятстват иновациите;

32.  счита, че цифровите платформи са средство за осигуряване на по-широк достъп до културните и творческите произведения и предлагат големи възможности на културните и творческите индустрии за разработване на нови бизнес модели; подчертава, че трябва да се обмисли как този процес може да функционира с по-голяма правна сигурност и зачитане на носителите на права; подчертава значението на прозрачността и на гарантирането на еднакви условия на конкуренция; във връзка с това счита, че носителите на права трябва да бъдат защитени по законодателната рамка за авторското право и интелектуалната собственост, за да се гарантира признаването на ценностите и стимулирането на иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на съдържание;

33.  настоятелно призовава онлайн платформите да засилят мерките за борба с незаконното и вредното онлайн съдържание; отбелязва текущата работа по Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и намерението на Комисията да предложи мерки за платформите за споделяне на видеоклипове с цел защита на малолетните и непълнолетните лица и премахването на съдържание, свързано с подбуждането към омраза; отбелязва липсата на указване на съдържание, свързано с подбуждането към тероризъм; призовава да бъде обърнато специално внимание, за да се избегнат тормозът и насилието срещу уязвими лица;

34.  счита, че правилата за отговорност за онлайн платформите следва да дават възможност за разрешаване по ефикасен начин на проблемите, свързани с незаконното съдържание и незаконните стоки, например чрез прилагане на надлежна проверка, като същевременно се поддържа балансиран и благоприятен за иновациите подход; настоятелно призовава Комисията да определи и допълнително да изясни процедурите за уведомяване и премахване и да предостави насоки за доброволни мерки, имащи за цел отстраняване на такова съдържание;

35.  подчертава, че е важно да се предприемат действия срещу разпространяването на фалшиви новини; призовава платформите да предоставят на ползвателите инструменти за изобличаване на фалшиви новини по такъв начин, че другите ползватели да могат да бъдат информирани за съдържанието, чиято истинност е оспорена; същевременно посочва, че свободният обмен на мнения е от основно значение за демокрацията и че правото на неприкосновеност на личния живот се прилага и в областта на социалните медии; подчертава стойността на свободния печат по отношение на предоставянето на достоверна информация на гражданите;

36.  призовава Комисията да анализира задълбочено настоящото положение и правната рамка по отношение на фалшивите новини и да провери възможността за законодателна намеса с цел ограничаване на препредаването и разпространяването на лъжливо съдържание;

37.  подчертава необходимостта онлайн платформите да водят борба с незаконните стоки и незаконното съдържание и нелоялните практики (напр. препродажбата на билети за събития с развлекателен характер на многократно завишени цени), чрез регулаторни мерки, допълнени от ефективни мерки за саморегулиране (например чрез ясни условия за използване и подходящи механизми за установяване на извършителите на повтарящи се нарушения или чрез специализирани екипи за модериране на съдържание и чрез проследяване на опасни продукти) или хибридни мерки;

38.  приветства кодекса за поведение относно незаконния език на омразата онлайн, договорен през 2016 г. и подкрепен от Комисията, и изисква от Комисията да разработи подходящи и разумни средства за онлайн платформите за откриване и отстраняване на незаконни стоки и незаконно съдържание;

39.  счита, че спазването на Общия регламент относно защитата на данните и Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи е от съществено значение, що се отнася до собствеността върху данните; отбелязва, че за ползвателите често са мотивирани да споделят личните си данни с онлайн платформите; подчертава необходимостта потребителите да бъдат информирани за точния характер на събираните данни и начина, по който те ще се използват; подчертава, че е наложително ползвателите да имат контрол върху събирането и използването на техните лични данни; подчертава, че следва да се предвиди и възможност да не се споделят лични данни; отбелязва, че правилото за правото „ да бъдеш забравен“ важи и за онлайн платформите; призовава онлайн платформите да гарантират, че анонимността е осигурена, когато лични данни се обработват от трети страни;

40.  приканва Комисията бързо да приключи своя преглед на необходимостта от формални процедури за уведомление и предприемане на действия като перспективен начин за хармонизирано засилване на режима на отговорност в целия ЕС;

41.  насърчава Комисията да представи във възможно най-кратък срок своите практически насоки относно надзора на пазара на продукти, продавани онлайн;

Създаване на еднакви условия на конкуренция

42.  настоятелно призовава Комисията да гарантира еднакви условия на конкуренция за доставчиците на услуги на онлайн платформи и другите услуги, с които те се конкурират, включително B2B и C2C; подчертава, че регулаторната сигурност е от съществено значение за създаването на процъфтяваща цифрова икономика; отбелязва, че конкурентният натиск се различава в различните сектори и за различните участници в даден сектор; следователно припомня, че „универсалните“ решения рядко са подходящи; счита, че всички предложени специфични решения или регулаторни мерки трябва да вземат под внимание специфичните характеристики на платформите, за да се гарантира лоялна конкуренция при равни условия;

43.  обръща внимание на факта, че размерът на онлайн платформите се различава — от многонационални дружества до микропредприятия; подчертава значението на лоялната и ефективна конкуренция между онлайн платформите, за да се подобрява изборът на потребителите и да се избегне създаването на монополи или господстващо положение, които водят до нарушения на пазарната мощ; подчертава, че улесняването на прехвърлянето между онлайн платформите или онлайн услугите е съществена мярка за предотвратяване на неефективност на пазара и избягване на ситуации на зависимост;

44.  отбелязва, че онлайн платформите променят силно регулираните традиционни бизнес модели; подчертава, че евентуалните реформи на съществуващата регулаторна рамка следва да се концентрират върху хармонизирането на правилата и намаляването на регулаторната разпокъсаност, за да се гарантира отворен и конкурентен пазар за онлайн платформи и нови услуги, при същевременното гарантиране на високи стандарти за защита на потребителите; подчертава необходимостта от избягване на свръхрегулиране и от продължаване на процеса REFIT, както и от прилагането на принципа за по-добро регулиране; подчертава значението на технологичната неутралност, както и че е важно да има съгласуваност между правилата, които се прилагат онлайн и офлайн в равностойни ситуации, в необходимата и възможната степен; подчертава, че регулаторната сигурност благоприятства конкуренцията, инвестициите и иновациите;

45.  подчертава значението на инвестициите в инфраструктурата в градските и селските райони; подчертава, че лоялната конкуренция гарантира инвестиции в качествени високоскоростни широколентови услуги; подчертава, че достъпът на приемливи цени до и цялостното разгръщане на надеждна високоскоростна инфраструктура, като например свръхвисокоскоростни връзки и телекомуникационни мрежи, благоприятстват предлагането и използването на услугите на онлайн платформите; подчертава необходимостта от мрежова неутралност и справедлив и недискриминационен достъп до онлайн платформи като предпоставка за иновации и действително конкурентен пазар; настоятелно призовава Комисията да рационализира схемите за финансиране за свързани инициативи за улесняване на процеса на цифровизация, с цел използване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и на „Хоризонт 2020“ (H2020), както и вноските от националните бюджети на държавите членки; призовава Комисията да направи оценка на потенциала на публично-частните партньорства (ПЧП) и съвместните технологични инициативи (СТИ);

46.  призовава Комисията да разгледа възможността за установяване на хармонизиран подход към правото на коригиране, правото на насрещно изявление и правата на ползвателите на платформи за въздържане от действия;

47.  призовава Комисията да създаде равнопоставени условия на конкуренция с оглед на исканията за обезщетение за вреди срещу платформи поради разпространяването на дискредитиращи факти, които пораждат трайни вреди за ползвателя;

Информиране и предоставяне на възможности на гражданите и потребителите

48.  подчертава, че интернетът на бъдещето не може да бъде успешен без доверието на потребителите в онлайн платформите, по-голяма прозрачност, еднакви условия на конкуренция, защита на личните данни, по-добър контрол върху системите за реклама и други автоматизирани системи, както и без онлайн платформи, които спазват цялото приложимо законодателство и зачитат законните интереси на ползвателите;

49.  подчертава значението на прозрачността във връзка със събирането и използването на данни и счита, че онлайн платформите трябва по адекватен начин да отговорят на опасенията на ползвателите, като надлежно искат тяхното съгласие в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните и ги информират по-ефективно и ясно за това какви данни се събират, как те се споделят и използват в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните, като същевременно се запазва възможността за оттегляне на съгласието за отделни разпоредби, без лишаване от пълния достъп до дадена услуга;

50.  призовава Комисията и държавите членки да вземат необходимите мерки, за да се гарантира пълното спазване на правата на гражданите на неприкосновеност на личния живот и на защита на техните лични данни в цифровата среда; подчертава значението на правилното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните, за да се гарантира пълното прилагане на принципа на „защита на личния живот още при проектирането и по подразбиране“;

51.  отбелязва, че е важно да се изяснят въпросите относно достъпа до данни, въпросите за собствеността върху данните и свързаната с тях отговорност, и призовава Комисията да направи допълнителна оценка на действащата регулаторна рамка по отношение на тези въпроси;

52.  подчертава, че трансграничният характер на онлайн платформите представлява огромно предимство в развитието на цифровия единен пазар, но също така изисква по-добро сътрудничество между националните публични органи; изисква съществуващите служби и механизми за защита на потребителите да си сътрудничат и да осигурят ефикасна защита на потребителите по отношение на дейностите на онлайн платформите; освен това отбелязва значението на Регламента за трансгранично правоприлагане и сътрудничество в това отношение; приветства намерението на Комисията да продължи да оценява евентуална допълнителна необходимост от актуализиране на съществуващите правила в областта на защитата на потребителите във връзка с платформите като част от проверката по REFIT на правото на ЕС относно потребителите и търговията през 2017 г.;

53.  насърчава онлайн платформите да предлагат ясни, изчерпателни и справедливи условия и да гарантират разбираеми за ползвателите начини на представяне на условията си, обработването на данните и правните и търговските гаранции, като избягват сложна терминология, с цел да се повиши защитата на потребителите и да се насърчи доверието и разбирането на правата на потребителите, които са първостепенен фактор за успеха на онлайн платформите;

54.  посочва, че високи стандарти за защита на потребителите на онлайн платформи са необходими не само в B2B практиките, но и в C2C отношенията;

55.  призовава за оценка на действащото законодателство и настоящите инструменти за саморегулиране, за да се прецени дали те осигуряват подходяща защита на ползвателите, потребителите и предприятията на фона на нарастващия брой на жалбите и на разследванията, започнати от Комисията, срещу различни платформи;

56.  подчертава важността на това да се предоставя на потребителите ясна, безпристрастна и прозрачна информация относно критериите, използвани за филтриране, класиране, спонсориране, персонализиране или преглед на представената им информация; подчертава необходимостта от ясно разграничаване между спонсорираното и останалото съдържание;

57.  призовава Комисията да се заеме с решаването на определени проблеми, свързани със системите на платформите за преглед, като например фалшиви отзиви и заличаването на отрицателни отзиви, с цел спечелване на конкурентно предимство; подчертава необходимостта от това прегледите да бъдат по-надеждни и полезни за потребителите и да се гарантира, че платформите спазват съществуващите задължения и вземат мерки в това отношение срещу практики като доброволни схеми; приветства насоките относно прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики;

58.  призовава Комисията да извърши оценка на необходимостта от критерии и прагове, определящи условията, при които онлайн платформите могат да бъдат подложени на допълнителен пазарен надзор, и да предостави насоки за онлайн платформите, за да ги улесни да спазват своевременно съществуващите задължения и насоки, по-специално в областта на защитата на потребителите и правилата на конкуренцията;

59.  подчертава, че правата на авторите и творците трябва да бъдат защитени също и в цифровата ера, и припомня значението на творческия сектор за заетостта и икономиката в ЕС; призовава Комисията да извърши оценка на настоящата Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(9), с цел предотвратяване на злоупотреба с процедури за отчитане и за да се гарантира, че всички участници във веригата на стойността, включително посредниците, като например доставчиците на интернет услуги, могат да се борят по-ефективно срещу фалшифицирането, чрез предприемането на активни, пропорционални и ефективни мерки, за да осигурят проследимост и да предотвратяват популяризирането и разпространението на фалшифицирани стоки, като се има предвид, че фалшифицирането представлява риск за потребителите;

60.  подчертава необходимостта от възстановяване на баланса в поделянето на стойността за интелектуалната собственост, по-специално на платформи, разпространяващи защитено аудио-визуално съдържание;

61.  призовава за по-тясно сътрудничество между платформите и носителите на права, за да се гарантира правилното уреждане на права и да се води борба с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост онлайн; припомня, че подобни нарушения могат да представляват реален проблем не само за дружествата, но и за здравето и безопасността на потребителите, които трябва да са наясно със съществуването на незаконна търговия с фалшифицирани стоки; поради това повтаря своя призив за прилагане на подхода „следвай парите“ по отношение на съответните платежни услуги с цел фалшификаторите да бъдат лишени от средства за осъществяване на икономическата си дейност; подчертава, че преразглеждането на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост би могло да бъде подходящо средство за осигуряване на високо равнище на сътрудничество между платформи, ползватели и всички други икономически субекти, наред с правилно прилагане на Директивата за електронната търговия;

62.  призовава Комисията да продължи да насърчава платформата, открита за уреждане на спорове, свързани с онлайн покупки, между потребителите, да подобри пригодността ѝ за ползване и да следи дали търговците спазват задължението си да включат връзка към платформата на своя уебсайт, за да продължи разглеждането на нарастващия брой жалби срещу няколко онлайн платформи;

Увеличаване на доверието в онлайн средата и насърчаване на иновациите

63.  подчертава, че ефективното прилагане на защитата на данните и правата на потребителите на онлайн пазарите в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и Директивата относно мрежовата и информационната сигурност са приоритетни действия за публичната политика и предприятията, когато става въпрос за засилване на доверието; подчертава, че защитата на потребителите и защитата на данните включват различни мерки в областта на неприкосновеността на личния живот онлайн, и сигурността в интернет и в кибернетичното пространство; подчертава значението на прозрачността във връзка със събирането на данни и сигурността на плащанията;

64.  отбелязва, че онлайн плащанията осигуряват висока степен на прозрачност, която помага да се защитават правата на потребителите и предприемачите и свежда до минимум рисковете от измами; приветства новите иновативни и алтернативни платежни методи като виртуални валути и електронни портфейли; отбелязва, че прозрачността улеснява сравняването на цените и разходите по сделките и увеличава възможността за проследяване на икономическите операции;

65.  подчертава, че една справедлива, предвидима и благоприятстваща иновациите среда, както и инвестициите в научноизследователската и развойната дейност и повишаването на квалификацията на работната сила са от жизненоважно значение за генериране на нови идеи и иновации; подчертава значението на свободно достъпните данни и отворените стандарти за развитието на нови онлайн платформи и иновации; припомня, че за 2018 г. се планира преглед на прилагането на Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор(10); отбелязва, че отворените, интелигентни и споделени изпитателни платформи и отворените приложно-програмни интерфейси могат да представляват актив за Европа;

66.  подчертава значението на един ангажиран подход от страна на Комисията и по-специално от държавите членки, към развитието на цифрови умения, с цел формиране на висококвалифицирана работна сила, тъй като това е условие за гарантирането на високо ниво на заетост при справедливи условия в целия ЕС, като същевременно се премахне цифровата неграмотност, която подтиква към цифрово разделение и цифрова изолация; следователно подчертава, че развитието и усъвършенстването на цифровите умения са наложителни и изискват съществени инвестиции в образованието и ученето през целия живот:

67.  счита, че платформи, на които се съхранява и предоставя на разположение на обществеността значителен обем защитени произведения, следва да сключват лицензионни споразумения със съответните носители на права, освен ако те не извършват дейност и поради това не попадат в обхвата на изключението, предвидено в член 14 от Директивата за електронната търговия, с цел справедлива подялба на печалбата с авторите, творците и съответните носители на права; подчертава, че такива лицензионни споразумения и тяхното изпълнение трябва да спазват упражняването на основните права на ползвателите;

Зачитане на отношенията между дружествата (B2B) и конкурентното право на ЕС

68.  приветства действията на Комисията за по-добро прилагане на конкурентното право в цифровия свят и подчертава необходимостта Комисията да взема своевременни решения по делата в областта на конкуренцията, с оглед на бързия темп на развитие на цифровия сектор; отбелязва обаче, че в някои отношения конкурентното право на ЕС трябва да се адаптира към света на цифровите технологии, за да бъде пригодно за целта;

69.  изразява загриженост относно проблемните нелоялни търговски B2B практики на някои онлайн платформи като липсата на прозрачност (напр. по отношение на резултатите от търсене или ценообразуването), едностранни промени в условията, популяризирането на рекламни или спонсорирани резултати, като същевременно се намалява видимостта на неплатените резултати, евентуални нелоялни условия, напр. при платежните решения, и възможни злоупотреби с двойната роля на платформите като посредници и конкуренти; отбелязва, че тази двойна роля може да създаде икономически стимули за онлайн платформите да извършват дискриминация в полза на своите собствени продукти и услуги и да налагат дискриминационни B2B условия; призовава Комисията да въведе подходящи мерки в това отношение;

70.  призовава Комисията да предложи насочена към повишаване на растежа и ориентирана към потребителите законодателна рамка за B2B отношенията, основана на принципа на предотвратяване на злоупотребата с пазарна мощ, и да гарантира, че платформите, които служат като вход към пазар надолу по веригата, не контролират достъпа; счита, че подобна рамка следва да предотвратява вредни последици за благосъстоянието на потребителите и да насърчава конкуренцията и иновациите; освен това препоръчва тази рамка да бъде технологично неутрална и да може да се справя със съществуващите рискове, например по отношение на пазара за мобилни оперативни системи, но и с бъдещи рискове, свързани с нови, ориентирани към интернет технологии, като „интернет на нещата“ или изкуствен интелект, което ще консолидира позицията на платформите дори още по-категорично между онлайн предприятията и потребителите;

71.  приветства целенасоченото проучване с цел установяване на факти относно B2B практики, предвидено от Комисията до пролетта на 2017 г., и настоятелно призовава за представянето на ефективни стъпки за гарантиране на лоялна конкуренция;

72.  подчертава, че правото и органите на ЕС за защита на конкуренцията трябва да гарантират еднакви условия, когато това е целесъобразно, в това число по отношение на защитата на потребителите и данъчните въпроси;

73.  отбелязва неотдавнашните разкрития относно, наред с другото, големи цифрови дружества и техните практики за данъчно планиране в ЕС; приветства във връзка с това усилията на Комисията за борба с избягването на данъци и призовава държавите членки и Комисията да предложат допълнителни реформи с цел предотвратяване на практиките за избягване на данъци в ЕС; призовава за предприемане на действия, за да се гарантира, че всички дружества, включително цифровите дружества, плащат данъците си в държавите членки, където извършват стопанските си дейности;

74.  посочва разликите в правната среда в 28-те държави членки и особеностите на цифровия сектор, в който физическото присъствие на дадено дружество в държавата на пазара често не е необходимо; призовава държавите членки да адаптират системите си за ДДС в съответствие с принципа за държавата на местоназначение(11);

Мястото на ЕС в света

75.  изтъква, че присъствието на ЕС на световния пазар е печално незадоволително, по-специално поради настоящата разпокъсаност на цифровия пазар, правната несигурност, както и липсата на финансиране и капацитет за пазарните технологични иновации, които създават затруднения за европейските дружества да станат световни лидери и да се конкурират с участници от останалия свят в тази нова, конкурентоспособна в световен мащаб икономика; насърчава развитието на среда за стартиращи и разрастващи се предприятия, която благоприятства развитието и създаването на местни работни места;

76.  призовава европейските институции да гарантират еднакви условия на конкуренция между операторите от ЕС и извън ЕС, например по отношение на данъчното облагане и други подобни въпроси;

77.  счита, че ЕС притежава потенциала да се превърне в основен фактор в цифровия свят, и счита, че ЕС следва да проправи път към благоприятстващ инвестициите климат в Европа, като осигури ясна правна рамка, защитаваща всички заинтересовани страни;

o
o   o

78.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0052.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0009.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0010.
(4) OВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1.
(5) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(6) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(7) ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
(8) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 119.
(9) Директива 2004/48/EО (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45).
(10) Директива 2003/98/EО (OВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(11) Вж. резолюцията на Парламента от 24 ноември 2016 г. относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“ — приети текстове, P8_TA(2016)0453.

Правна информация - Политика за поверителност