Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2276(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0204/2017

Předložené texty :

A8-0204/2017

Rozpravy :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Hlasování :

PV 15/06/2017 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0272

Přijaté texty
PDF 472kWORD 62k
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk
On-line platformy a jednotný digitální trh
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2017 o on-line platformách a jednotném digitálním trhu (2016/2276(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. května 2016 nazvané „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“ (COM(2016)0288) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0172),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. června 2016 nazvané „Evropský program pro ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0184),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – urychlování digitální transformace veřejné správy“ (COM(2016)0179) a na průvodní pracovní dokumenty útvarů Komise (SWD(2016)0108 a SWD(2016)0109),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Digitalizace evropského průmyslu – dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu“ (COM(2016)0180) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0110),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2015)0100),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech“ (COM(2016)0178) a na průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2016)0106),

–  s hledem na sdělení Komise ze dne 10. ledna 2017 nazvané „Budování evropské ekonomiky založené na datech“ (COM(2017)0009) a průvodní pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2017)0002),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2017 o evropském pilíři sociálních práv(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii(4),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)0399),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (COM(2016)0590),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (COM(2016)0593),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu(5) (směrnice o elektronickém obchodu),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(6),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii(7) (směrnice o bezpečnosti sítí a informací),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (COM(2016)0287) (směrnice o audiovizuálních mediálních službách),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (COM(2016)0283),

–  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. května 2016 nazvaný „Návod pro provádění/uplatňování směrnice 2005/29/ES týkající se nekalých obchodních praktik“ (SWD(2016)0163),

–  s ohledem na obecné pokyny pro odvětví informačních a komunikačních technologií k provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které zveřejnila Komise v červnu roku 2013,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2016 nazvaný „Předběžná zpráva o šetření v oblasti elektronického obchodování“ (SWD(2016)0312),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“(8),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0204/2017),

A.  vzhledem k tomu, že důvodem existence jednotného digitálního trhu je zamezit roztříštěnosti kvůli vnitrostátním právním předpisům a odstranit technické, právní a daňové překážky s cílem umožnit podnikům, občanům a spotřebitelům plně využívat výhod digitálních nástrojů a služeb;

B.  vzhledem k tomu, že digitalizace a nové technologie nadále mění způsoby komunikace, přístup k informacím i chování občanů, spotřebitelů a společností, a vzhledem k tomu, že čtvrtá průmyslová revoluce povede k digitalizaci všech aspektů ekonomiky a společnosti;

C.  vzhledem k tomu, že vývoj v používání internetu a mobilních zařízení nabízí nové podnikatelské příležitosti podnikům všech velikostí a vytváří nové a alternativní obchodní modely, které využívají nových technologií a přístupu na celosvětový trh, je však zároveň zdrojem nových problémů;

D.  vzhledem k tomu, že měnící se vývoj a používání internetových platforem k široké škále činností, včetně obchodních činností a sdílení zboží a služeb, změnily způsoby, jakými uživatelé a společnosti interagují s poskytovateli obsahu, obchodníky a dalšími jednotlivci nabízejícími zboží a služby;

E.  vzhledem k tomu, že směrnice o elektronickém obchodu osvobozuje zprostředkovatele od odpovědnosti za obsah jen tehdy, pokud nemají povědomí o předávaných nebo hostovaných informacích ani kontrolu nad nimi; pokud jsou si však zprostředkovatelé vědomi porušení nebo protiprávní činnosti či informací, ukládá jim tato směrnice, aby po zjištění této skutečnosti neprodleně jednali s cílem tyto protiprávní informace či činnosti odstranit nebo k nim znemožnit přístup;

F.  vzhledem k tomu, že mnohé on-line platformy a služby informační společnosti nabízejí snadnější přístup ke zboží, službám a digitálnímu obsahu a rozšiřují svou činnost ve vztahu ke spotřebitelům a dalším subjektům;

G.  vzhledem k tomu, že Komise provádí řadu posouzení předpisů na ochranu spotřebitele a mezipodnikové (B2B) praxe, kterou používají on-line platformy ve vztahu ke svým uživatelům z řad podniků;

H.  vzhledem k tomu, že tvořivost a inovace jsou hnací silou digitální ekonomiky, a vzhledem k tomu, že je tedy nutné zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví;

Obecný úvod

1.  vítá sdělení nazvané „On-line platformy a jednotný digitální trh – příležitosti a výzvy pro Evropu“;

2.  vítá jednotlivé iniciativy, které již byly navrženy v rámci strategie pro jednotný digitální trh v Evropě; zdůrazňuje význam koordinace a soudržnosti těchto iniciativ; domnívá se, že dosažení jednotného digitálního trhu je nezbytné k posílení konkurenceschopnosti EU, vytváření vysoce kvalitních a vysoce kvalifikovaných pracovních míst a podpoře růstu digitální ekonomiky v Evropě;

3.  uznává, že on-line platformy prospívají dnešní digitální ekonomice a společnosti rozšiřováním výběru, který mají spotřebitelé k dispozici, a tvorbou a formováním nových trhů; upozorňuje však, že on-line platformy představují nové politické a regulační výzvy;

4.  připomíná, že se mnoho politik EU vztahuje i na on-line platformy, ale poznamenává, že v některých případech nejsou právní předpisy řádně vymáhány nebo jsou v členských státech vykládány různým způsobem; zdůrazňuje, že dříve než začneme uvažovat o otázce, zda je zapotřebí doplnit stávající právní rámec, aby došlo k nápravě této situace, je důležité řádně provádět a vymáhat právní předpisy EU;

5.  vítá pokračující práci na aktualizaci a doplnění stávajícího právního rámce s cílem uzpůsobit jej potřebám digitálního věku; domnívá se, že pro rozvoj on-line a digitálního podnikání v Evropě je klíčové efektivní a atraktivní regulační prostředí;

Definice platforem

6.  bere na vědomí, že by bylo velmi obtížné dospět na úrovni EU k jediné, právně relevantní definici on-line platforem, jež by obstála i v budoucnosti, a to z důvodů, jako je např. velká různorodost existujících on-line platforem a oblastí jejich činnosti nebo rychle se měnící prostředí digitálního světa; v každém případě je toho názoru, že jediná unijní definice či uplatňování univerzálního přístupu by EU nepomohly k úspěchu v platformové ekonomice;

7.  zároveň si je vědom skutečnosti, že je důležité zabránit roztříštěnosti vnitřního trhu EU, k níž by mohlo dojít na základě šíření regionálních nebo vnitrostátních pravidel a definic, i že je nutné poskytnout jistotu a rovné podmínky jak podnikům, tak spotřebitelům;

8.  domnívá se proto, že by on-line platformy měly být v příslušných odvětvových právních předpisech na úrovni EU rozlišovány a definovány podle svých charakteristických rysů, klasifikací a zásad a s využitím přístupu vycházejícího z konkrétních problémů;

9.  vítá pokračující práci Komise týkající se on-line platforem, včetně konzultací se zúčastněnými stranami a provedení posouzení dopadu; je toho názoru, že tento druh přístupu založeného na důkazech je nezbytný k dosažení komplexního porozumění dané oblasti; vyzývá Komisi, aby v nutných případech navrhla na základě této hloubkové analýzy regulační či jiná opatření;

10.  konstatuje, že on-line platformy mezi podnikem a spotřebitelem (B2C) a platformy mezi spotřebiteli (C2C) působí v rámci velmi rozmanité škály činností, k nimž patří elektronický obchod, sdělovací prostředky, vyhledávače, komunikace, platební systémy, poskytování práce, operační systémy, doprava, reklama, distribuce kulturního obsahu, ekonomika sdílení a sociální sítě, dále konstatuje, že ačkoli některé společné rysy umožňují identifikaci těchto subjektů, mohou mít on-line platformy řadu podob a k jejich identifikaci lze zaujmout řadu různých přístupů;

11.  konstatuje, že on-line platformy mezi podnikem a spotřebitelem a on-line platformy mezi spotřebiteli mají ve větší či menší míře určité společné charakteristické rysy, jako je například: působení na mnohostranných trzích, umožnění stranám, které patří do dvou či více odlišných skupin uživatelů, navázat přímý kontakt elektronickým způsobem, propojování různých typů uživatelů, nabízení on-line služeb přizpůsobených na míru preferencím uživatelů a vycházejících z údajů, které tito uživatelé poskytli, klasifikace nebo vytváření odkazů na obsah (např. pomocí algoritmů), zboží a služby, jež jsou nabízeny nebo umisťovány na internet třetími stranami, či shromáždění několika stran za účelem prodeje určitého zboží, poskytnutí služby nebo výměny či sdílení obsahu, informací, zboží nebo služeb;

12.  zdůrazňuje, že je velmi důležité vyjasnit postupy používané při přijímání rozhodnutí založených na algoritmech a prosazovat transparentnost používání těchto algoritmů; z tohoto důvodu vyzývá Komisi a členské státy, aby prověřily možné chyby a předpojatosti při používání těchto algoritmů, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci, nekalým praktikám nebo narušování soukromí;

13.  domnívá se však, že by se mělo jasně rozlišovat mezi platformami mezi podnikem a spotřebitelem (B2C) a mezipodnikovými (B2B) platformami v souvislosti s nově se objevujícími mezipodnikovými on-line platformami, jež jsou klíčové pro rozvoj průmyslového internetu, jako jsou služby založené na cloudu nebo platformy pro sdílení údajů umožňující komunikaci mezi produkty internetu věcí; vyzývá Komisi, aby řešila překážky na jednotném trhu, které brání růstu takových platforem;

Usnadnění udržitelného růstu evropských on-line platforem

14.  konstatuje, že on-line platformy používají internet jako prostředek interakce a působí jako zprostředkovatelé mezi jednotlivými stranami, a jsou tak přínosem pro uživatele, spotřebitele i podniky, neboť jim usnadňují přístup na celosvětový trh; konstatuje, že on-line platformy mohou přispívat k úpravě nabídky a poptávky v oblasti zboží a služeb, a to na základě komunitního smýšlení, sdíleného přístupu, dobré pověsti a důvěry;

15.  konstatuje, že on-line platformy a aplikace, z nichž mnohé pochází od evropských subjektů zabývajících se vývojem aplikací, využívají ohromného a neustále se zvyšujícího počtu připojených mobilních zařízení, PC, laptopů a jiných výpočetních zařízení a jsou na nich ve stále větší míře k dispozici;

16.  poukazuje na to, že zajištění dostatečných investic pro zavádění vysokorychlostních širokopásmových sítí a jiné digitální infrastruktury za účelem dosažení cílů v oblasti konektivity gigabitové společnosti musí být nejvyšší prioritou, neboť jejich zavedení má klíčový význam pro to, aby občané a podniky mohli mít prospěch z rozvoje technologie 5G a obecně aby byla zajištěna konektivita na celém území členských států;

17.  zdůrazňuje, že stále běžnější používání chytrých zařízení, včetně chytrých telefonů a tabletů, dále rozšířilo a zlepšilo přístup k novým službám, jako jsou on-line platformy, čímž se posílila jejich úloha v ekonomice a ve společnosti, zejména mezi mladými lidmi, ale rovněž stále více ve všech věkových skupinách; konstatuje, že digitalizace se bude dále zvyšovat spolu s rychlým rozvojem internetu věcí, který by měl podle očekávání do roku 2020 propojit 25 miliard objektů;

18.  považuje přístup k on-line platformám prostřednictvím vysoce kvalitních technologií za důležitý pro všechny občany a podniky, nejen pro ty, kteří již jsou aktivní on-line; zdůrazňuje význam předcházení rozdílům, které by případně mohly vzniknout kvůli nedostatečným digitálním dovednostem nebo nerovnosti v přístupu k technologiím; zdůrazňuje, že je nezbytný odhodlaný přístup k rozvíjení digitálních dovedností na úrovní členských států i EU;

19.  upozorňuje na rychle se rozvíjející trhy v rámci on-line platforem, které jsou novou příležitostí pro výrobky a služby; bere na vědomí celosvětovou a přeshraniční povahu těchto trhů; zdůrazňuje, že celosvětové trhy v rámci on-line platforem nabízejí spotřebitelům výběr ze široké škály produktů a efektivní cenovou soutěž; konstatuje, že dohoda o „roamingu za cenu domácího volání“ podporuje přeshraniční rozměr on-line platforem, neboť díky ní je používání on-line služeb cenově dostupnější;

20.  konstatuje rostoucí úlohu on-line platforem při sdílení a poskytování přístupu ke zprávám a dalším informacím, které jsou cenné jak pro občany, tak pro fungování demokracie; je toho názoru, že on-line platformy mohou rovněž působit rovněž jako nástroje umožňující elektronickou veřejnou správu (e-governance);

21.  naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále podporovala růst evropských on-line platforem a začínajících podniků a posilovala jejich schopnost rozšiřovat se a obstát v celosvětové konkurenci; vyzývá Komisi, aby u on-line platforem zachovala politiku příznivou pro inovace s cílem usnadnit vstup na trh; vyjadřuje politování nad nízkým podílem EU, pokud jde o tržní kapitalizaci on-line platforem; zdůrazňuje, že je důležité odstranit překážky, které brání hladkému přeshraničnímu fungování on-line platforem a narušují fungování evropského jednotného digitálního trhu; zdůrazňuje, že je důležité zabránit diskriminaci a usnadnit přechod mezi platformami nabízejícími slučitelné služby;

22.  zdůrazňuje, že ke klíčovým faktorům patří otevřené prostředí, jednotná pravidla, dostupnost dostatečného připojení, interoperabilita existujících aplikací a dostupnost otevřených standardů;

23.  bere na vědomí významné přínosy, které mohou mít on-line platformy pro malé a střední podniky a začínající podniky; konstatuje, že on-line platformy jsou často nejsnazším a nejvhodnějším prvním krokem pro malé podniky, které chtějí působit on-line a využívat on-line distribuční kanály; konstatuje, že on-line platformy umožňují malým a středním podnikům a začínajícím podnikům přístup na celosvětové trhy, aniž by musely neúměrně investovat do vybudování nákladné digitální infrastruktury; zdůrazňuje význam transparentnosti a spravedlivého přístupu k platformám a připomíná, že rostoucí dominantní postavení některých on-line platforem by nemělo omezovat podnikatelskou svobodu;

24.  naléhavě vyzývá Komisi, aby upřednostňovala opatření, která umožní vznik evropských začínajících podniků a on-line platforem a rozšiřování jejich činnosti; zdůrazňuje, že snazší financování a investice do začínajících podniků s využitím všech stávajících finančních nástrojů mají zásadní význam pro rozvoj on-line platforem vznikajících v Evropě, zejména prostřednictvím přístupu k rizikovému kapitálu a různým kanálům, jako je bankovnictví nebo veřejné finance, nebo prostřednictvím alternativních možností financování, například skupinového financování a skupinového investování;

25.  konstatuje, že některé on-line platformy umožňují ekonomiku sdílení a přispívají k růstu v Evropě; vítá sdělení Komise o ekonomice sdílení a zdůrazňuje, že by mělo představovat první krok směrem ke komplexnější strategii EU v této oblasti, která podporuje rozvíjení nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že tyto nové obchodní modely vytvářejí pracovní místa, posilují podnikání a nabízejí nové služby, širší výběr a lepší ceny pro občany a spotřebitele a dále vytvářejí flexibilitu a nové příležitosti, ale mohou rovněž vést ke vzniku nových problémů a rizik pro zaměstnance;

26.  poukazuje na to, že členské státy v uplynulých desetiletích zlepšily pracovní a sociální normy a systémy sociální ochrany, a zdůrazňuje, že rovněž v digitální oblasti je třeba rozvíjet sociální rozměr; konstatuje, že narůstající digitalizace má dopady na pracovní trhy, na nové vymezení pracovních míst a na smluvní vztahy mezi zaměstnanci a podniky; konstatuje, že je důležité zajistit dodržování pracovních a sociálních práv a řádné vymáhání stávajících právních předpisů, aby se dále posílily systémy sociálního zabezpečení a kvalita zaměstnanosti; vyzývá rovněž členské státy, aby ve spolupráci se sociálními partnery a dalšími relevantními zúčastněnými stranami posoudily potřebu modernizace stávající právní úpravy, zejména systémů sociálního zabezpečení, aby držela krok s technologickým vývojem a aby byla zároveň zajištěna ochrana pracovníků a důstojné pracovní podmínky a obecné přínosy pro celou společnost;

27.  vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající sociální zabezpečení pro samostatně výdělečně činné pracovníky, kteří jsou na digitálním trhu práce klíčovými aktéry; rovněž vyzývá členské státy, aby případně vytvořily nové mechanismy ochrany, a zajistily tak odpovídající krytí pracovníků on-line platforem a rovněž nediskriminaci a rovnost žen a mužů, a aby sdílely osvědčené postupy na evropské úrovni;

28.  konstatuje, že on-line zdravotní platformy mohou podporovat inovační činnosti tím, že budou vytvářet a umožňovat přenos příslušných znalostí od účastnících se spotřebitelů zdravotní péče do prostředí inovativní zdravotní péče; zdůrazňuje, že nové inovační platformy budou spoluvytvářet a formovat příští generaci produktů v oblasti inovativní zdravotní péče tak, aby přesně odpovídaly aktuálním nenaplněným potřebám;

Vyjasnění odpovědnosti zprostředkovatelů

29.  konstatuje, že stávající omezená odpovědnost zprostředkovatelů EU je jednou z hlavních otázek, které účastníci vznesli v probíhající diskusi o on-line platformách; konstatuje, že konzultace ohledně regulačního prostředí pro platformy ukázaly relativní podporu stávajícího rámce obsaženého ve směrnici o elektronickém obchodu, ale rovněž potřebu odstranit určité nedostatky v jejím vymáhání; domnívá se proto, že režim odpovědnosti by měl být dále vyjasněn, neboť jde o zásadní pilíř, na němž spočívá digitální ekonomika EU; domnívá se, že je třeba, aby Komise vypracovala pokyny pro uplatňování rámce odpovědnosti zprostředkovatelů, aby mohly on-line platformy plnit své povinnosti a dodržovat předpisy týkající se odpovědnosti, aby se posílila právní jistota a zvýšila důvěra uživatelů; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem podnikla další kroky, a připomíná, že platformy, které nemají neutrální úlohu definovanou ve směrnici o elektronickém obchodu, nemohou žádat o výjimku z odpovědnosti;

30.  zdůrazňuje, že navzdory tomu, že prostřednictvím služeb, jako jsou platformy pro obsah nahraný uživateli a služby agregace obsahu, se dnes spotřebovává více tvůrčího obsahu než kdykoli dříve, kreativní odvětví nezaznamenala srovnatelný nárůst příjmu z nárůstu spotřeby; zdůrazňuje, že za jednu z hlavních příčin se považuje přesun hodnoty, k čemuž dochází v důsledku nejasností ohledně statusu těchto on-line služeb z hlediska autorského práva a předpisů týkajících se elektronického obchodu; zdůrazňuje, že byl vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho hlavní subjekty, kterými jsou kulturní a kreativní odvětví;

31.  vítá závazek Komise zveřejnit pokyny pro odpovědnost zprostředkovatelů, neboť pokud jde o stávající předpisy a jejich uplatňování v některých členských státech, vyskytují se určité nejasnosti; domnívá se, že pokyny posílí důvěru uživatelů v on-line služby; naléhavě žádá Komisi, aby předložila své návrhy; vyzývá Komisi, aby upozornila na rozdíly v předpisech pro on-line a off-line prostředí a aby, pokud je to vhodné a možné, vytvořila stejné podmínky pro srovnatelné služby on-line i off-line a aby zohlednila zvláštnosti každé z těchto oblastí, vývoj společnosti, potřebu vyšší transparentnosti a právní jistoty a potřebu nebránit inovacím;

32.  domnívá se, že digitální platformy jsou prostředkem pro zajištění širšího přístupu ke kulturním a autorským dílům a kulturnímu a kreativnímu odvětví nabízejí skvělé příležitosti k vývoji nových obchodních modelů; zdůrazňuje, že je třeba zvážit, jak by tento proces mohl fungovat s větší právní jistotou a respektem pro držitele práv; zdůrazňuje význam transparentnosti a zajištění rovných podmínek; v tomto ohledu se domnívá, že ochrana držitelů práv v rámci autorského práva a duševního vlastnictví je nezbytná, aby bylo možné zajistit uznávání hodnot a stimulaci inovací, kreativity, investic a vytváření obsahu;

33.  naléhavě žádá on-line platformy, aby zintenzivnily opatření pro boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu; vítá pokračující práce na směrnici o audiovizuálních mediálních službách a záměr Komise předložit návrhy opatření pro platformy pro sdílení videonahrávek s cílem chránit nezletilé osoby a odstraňovat obsah související s nenávistnými výroky; konstatuje, že chybí odkazy na obsah související s podněcováním k terorismu; žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost prevenci šikany a násilí vůči zranitelným osobám;

34.  domnívá se, že předpisy v oblasti odpovědnosti pro on-line platformy by měly umožňovat efektivní řešení otázek souvisejících s nezákonným obsahem a zbožím, díky např. uplatňování náležité péče při současném zachování vyváženého přístupu příznivého pro inovace; naléhavě vyzývá Komisi, aby definovala a dále objasnila postupy pro oznamování a odstraňování a aby poskytovala pokyny pro dobrovolná opatření k řešení podobného obsahu;

35.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byla přijata opatření proti šíření falešných zpráv; vyzývá on-line platformy, aby uživatelům poskytovaly nástroje k veřejnému označení falešných zpráv, aby ostatní uživatelé mohli být informováni o tom, že věrohodnost obsahu byla zpochybněna; poukazuje zároveň na to, že svobodná výměna názorů má zásadní význam pro demokracii a že právo na ochranu soukromí se vztahuje i na oblast sociálních médií; zdůrazňuje hodnotu svobodného tisku, který poskytuje občanům důvěryhodné informace;

36.  vyzývá Komisi, aby důkladně analyzovala současnou situaci a právní rámec s ohledem na falešné zprávy a aby ověřila možnost legislativního zásahu za účelem omezení dalšího šíření falešného obsahu;

37.  zdůrazňuje, že je třeba, aby on-line platformy bojovaly proti nezákonnému zboží a obsahu a nekalým praktikám (např. další prodej vstupenek za předražené ceny) prostřednictvím regulačních opatření doplněných účinnými samoregulačními opatřeními (např. prostřednictvím jasných podmínek pro používání a odpovídajících mechanismů pro identifikaci osob, které podmínky opakovaně porušují, nebo vytvořením specializovaných týmů pro moderování obsahu a vysledování nebezpečných produktů) nebo hybridními opatřeními;

38.  vítá odvětvový kodex chování pro boj proti on-line šíření nelegálních nenávistných projevů, který byl schválen v roce 2016 a který Komise podpořila, a žádá Komisi, aby nalezla odpovídající a přiměřené prostředky, které by on-line platformám umožnily odhalovat a odstraňovat nezákonné zboží a obsah;

39.  domnívá se, že dodržování obecného nařízení o ochraně údajů a směrnice o bezpečnosti sítí a informací je zásadní, pokud jde o vlastnictví údajů; konstatuje, že uživatelé jsou často vybízení, aby sdíleli své osobní údaje s on-line platformami; zdůrazňuje, že uživatele je třeba informovat o přesné povaze shromažďovaných údajů a o způsobech, jak budou využity; trvá na tom, že je nezbytné, aby uživatelé měli kontrolu nad shromažďováním a využíváním svých osobních údajů; zdůrazňuje, že by rovněž měla existovat možnost osobní data nesdílet; konstatuje, že „právo být zapomenut“ platí rovněž pro on-line platformy; vyzývá on-line platformy, aby zajistily anonymitu údajů, pokud je zpracovávají třetí osoby;

40.  vyzývá Komisi, aby urychleně dokončila svůj přezkum potřebnosti formálních postupů pro oznamování protiprávního obsahu a přijímání opatření, neboť se to jeví jako slibný prostředek pro harmonizované posílení režimu odpovědnosti v celé EU;

41.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila své praktické pokyny týkající se tržního dohledu nad výrobky prodávanými on-line;

Vytváření rovných podmínek

42.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila rovné podmínky pro poskytovatele služeb on-line platforem a jiných služeb, s nimiž soutěží, a to i mezi podniky navzájem a mezi spotřebiteli; zdůrazňuje, že regulační jistota je klíčová pro vytvoření prosperující digitální ekonomiky; konstatuje, že konkurenční tlaky se liší mezi jednotlivými odvětvími a jednotlivými subjekty v rámci odvětví; připomíná, že proto jsou málokdy vhodná univerzální řešení; domnívá se, že všechna navrhovaná regulační opatření a řešení přizpůsobená okolnostem musí zohledňovat zvláštní znaky platforem, aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž a rovné podmínky;

43.  upozorňuje na skutečnost, že se velikost on-line platforem značně liší, od nadnárodních podniků až po mikropodniky; zdůrazňuje, že je důležité, aby mezi on-line platformami probíhala spravedlivá a efektivní hospodářská soutěž, která bude podporovat možnost výběru pro spotřebitele a zabrání vzniku monopolů nebo dominantního postavení, které narušují trhy prostřednictvím zneužívání tržní síly; zdůrazňuje, že základním opatřením, pokud jde o prevenci selhání trhu a vyvarování se patových situací, je usnadnění přechodu na jinou on-line platformu nebo on-line službu;

44.  konstatuje, že on-line platformy mění vysoce regulovaný tradiční obchodní model; zdůrazňuje, že případné reformy stávajícího regulačního rámce by se měly zaměřovat na harmonizaci předpisů a zmírňování jejich roztříštěnosti, s cílem zajistit otevřený a konkurenční trh pro on-line platformy a zaručit vysoké standardy ochrany zákazníků; zdůrazňuje, že je zapotřebí zabránit nadměrné regulaci a pokračovat v procesu programu REFIT a v provádění zásady zlepšování právní úpravy; zdůrazňuje, že je důležité zajistit v nezbytném a možném rozsahu technologickou neutralitu soudržnosti předpisů, které platí on-line i off-line v rovnocenných situacích; zdůrazňuje, že regulační jistota podporuje hospodářskou soutěž, investice a inovace;

45.  zdůrazňuje význam investic do infrastruktury jak v městských, tak venkovských oblastech; zdůrazňuje, že spravedlivá hospodářská soutěž zajišťuje investice do kvalitních vysokorychlostních širokopásmových služeb; zdůrazňuje, že cenově dostupný přístup ke spolehlivé vysokorychlostní infrastruktuře a plné zavedení takové infrastruktury, jako jsou ultrarychlé připojení a telekomunikace, podporuje poskytování a využívání služeb on-line platforem; zdůrazňuje nutnost neutrality sítě a spravedlivého a nediskriminačního přístupu k on-line platformám jako nezbytné podmínky pro inovace a skutečně konkurenční trh; naléhavě vyzývá Komisi, aby zjednodušila finanční systémy pro související iniciativy napomáhající procesu digitalizace s cílem využít Evropský fond pro strategické investice (EFSI), evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) a program Horizont 2020 a příspěvky z rozpočtů členských států; vyzývá Komisi, aby posoudila potenciál partnerství veřejného a soukromého sektoru a společných technologických iniciativ;

46.  vyzývá Komisi, aby zvážila stanovení harmonizovaného přístupu k právu uživatelů platforem na opravu, na popření výroku a na shovívavost;

47.  vyzývá Komisi, aby vytvořila rovné podmínky, pokud jde o nároky na náhradu škody vznesené proti platformám kvůli cirkulaci očerňujících skutečností, které uživatele neustále poškozují;

Informování a posilování postavení občanů a spotřebitelů

48.  zdůrazňuje, že internet budoucnosti nemůže uspět bez důvěry uživatelů v on-line platformy, větší transparentnosti, rovných podmínek, ochrany osobních údajů, lepší kontroly reklamy a jiných automatizovaných systémů a on-line platforem, které dodržují všechny platné právní předpisy a respektují oprávněné zájmy uživatelů;

49.  zdůrazňuje, jak důležitá je transparentnost v souvislosti se shromažďováním údajů a jejich používáním, a domnívá se, že on-line platformy musí odpovídajícím způsobem reagovat na obavy uživatelů tím, že budou řádně žádat o jejich souhlas v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a budou je účinněji a jasněji informovat o tom, jaké osobní údaje se shromažďují, jak jsou sdíleny a využívány v souladu s rámcem EU pro ochranu údajů, přičemž musí být zachována možnost vzít zpět svůj souhlas s jednotlivými ustanoveními, aniž by tím úplně pozbyli přístupu k určité službě;

50.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění plného dodržování práva občanů na soukromí a práva na ochranu jejich osobních údajů v digitálním prostředí; upozorňuje na to, že je důležité řádně provádět obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž se musí plně uplatňovat ochrana soukromí již ve stadiu návrhu („privacy by design“) a standardní nastavení ochrany soukromí („privacy by default“);

51.  konstatuje, že je důležité vyjasnit otázky týkající se přístupu k údajům, vlastnictví údajů a odpovědnosti za ně, a vyzývá Komisi, aby důkladněji posoudila současný regulační rámec s ohledem na tyto otázky;

52.  podtrhuje, že přeshraniční povaha on-line platforem je obrovskou výhodou při rozvíjení jednotného digitálního trhu, požaduje však rovněž lepší spolupráci mezi vnitrostátními orgány veřejné moci; žádá, aby stávající služby a mechanismy na ochranu spotřebitele spolupracovaly a zajišťovaly účinnou ochranu spotřebitele v souvislosti s činností on-line platforem; dále upozorňuje v této souvislosti na důležitost nařízení o přeshraničním vymáhání právních předpisů a přeshraniční spolupráci; vítá záměr Komise dále v rámci kontroly účelnosti právních předpisů EU týkajících se spotřebitele a marketingu v roce 2017 vyhodnotit případnou další potřebu aktualizace stávajících předpisů na ochranu spotřebitele v souvislosti s platformami;

53.  podněcuje on-line platformy k tomu, aby nabízely zákazníkům jasné, komplexní a spravedlivé obchodní podmínky a zajistily uživatelsky vstřícnou prezentaci svých podmínek, způsobu zpracovávání údajů, právních a obchodních záruk a možných nákladů, aby se zvýšila ochrana spotřebitele, byla posílena důvěra a zákazníci si byli více vědomi práv spotřebitelů, neboť právě to je pro úspěch on-line platforem životně důležité;

54.  zdůrazňuje, že přísné normy ochrany spotřebitele týkající se on-line platforem jsou nezbytné nejen v mezipodnikové (B2B) praxi, ale také ve vztazích mezi spotřebiteli (C2C);

55.  vyzývá k posouzení stávajících právních předpisů a samoregulačních mechanismů s cílem zjistit, zda uživatelům, spotřebitelům a podnikům poskytují odpovídající ochranu, a to s ohledem na narůstající počet stížností na některé platformy a na vyšetřování těchto platforem, které zahájila Komise;

56.  zdůrazňuje, jak je důležité poskytnout uživatelům jasné, nestranné a transparentní informace k tom, jaká kritéria jsou používána k filtrování, řazení, sponzorování, personalizaci nebo hodnocení informací, které jsou jim prezentovány; zdůrazňuje, že je nutné jasně rozlišovat mezi sponzorovaným a jakýmkoli jiným obsahem;

57.  vyzývá Komisi, aby se zabývala některými otázkami spojenými se systémy hodnocení platforem, jako jsou falešné recenze a odstraňování negativních recenzí, s cílem získat konkurenční výhodu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly recenze spolehlivější a aby platformy dodržovaly stávající povinnosti, a učinit v tomto ohledu opatření proti takovým praktikám, jako jsou nepovinné režimy; vítá pokyny k provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách;

58.  vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je zapotřebí vypracovat kritéria a limity stanovující podmínky, za kterých by mohly být on-line platformy podrobeny dalšímu dohledu nad trhem, a poskytnout on-line platformám pokyny s cílem usnadnit jim včasné plnění stávajících povinností a pokynů, zejména v oblasti ochrany spotřebitele a pravidel hospodářské soutěže;

59.  zdůrazňuje, že i v digitální éře musí být chráněna práva autorů a tvůrců, a připomíná důležitost kreativního odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku v EU; vyzývá Komisi, aby posoudila stávající směrnici o dodržování práv duševního vlastnictví(9), s cílem předejít záměrnému zneužívání procesů podávání zpráv a zajistit, aby všechny články v hodnotovém řetězci, včetně zprostředkovatelů, jimiž jsou například poskytovatelé internetových služeb, mohli účinněji bojovat proti padělkům přijetím proaktivních, přiměřených a účinných opatření s cílem zajistit jejich vysledovatelnost a zamezit propagaci a distribuci padělaného zboží vzhledem k tomu, že padělky představují riziko pro spotřebitele;

60.  zdůrazňuje, že je třeba obnovit rovnováhu při sdílení hodnoty duševního vlastnictví, zejména na platformách distribuujících chráněný audiovizuální obsah;

61.  vyzývá k užší spolupráci mezi platformami a držiteli práv za účelem zajištění řádného výkonu práv a boje proti porušování práv duševního vlastnictví na internetu; připomíná, že toto porušování může představovat skutečný problém nejen pro společnosti, ale i pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, kteří musí být o nezákonném obchodu s padělky informováni; opětovně proto žádá, aby byl ve spolupráci s příslušnými platebními službami uplatňován princip „follow the money“ s cílem připravit padělatele o prostředky, které potřebují ke své hospodářské činnosti; zdůrazňuje, že vhodným prostředkem k zajištění vysoké úrovně spolupráce mezi platformami, uživateli a všemi ostatními hospodářskými subjekty je revize směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví a správné uplatňování směrnice o elektronickém obchodu;

62.  vyzývá Komisi, aby dále prosazovala platformu pro urovnávání sporů mezi spotřebiteli zahrnujících nákupy on-line, aby zlepšila její uživatelskou vstřícnost a sledovala, dodržují-li obchodníci svou povinnost umístit na svých internetových stránkách odkaz na tuto platformu, aby bylo možné lépe řešit narůstající počet stížností na několik on-line platforem;

Zvyšování důvěry on-line a podpora inovací

63.  zdůrazňuje, že pokud jde o zvyšování důvěry, spočívají prioritní opatření v efektivním vymáhání ochrany údajů a práv spotřebitelů na on-line trzích v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a se směrnicí o bezpečnosti sítí a informací, jak ve veřejné politice, tak u podniků; zdůrazňuje, že ochrana spotřebitele a údajů vyžaduje řadu různých opatření a technických prostředků v oblasti ochrany soukromí na internetu a internetové a kybernetické bezpečnosti; vyzdvihuje význam transparentnosti v souvislosti se shromažďováním údajů a zabezpečením plateb;

64.  konstatuje, že platby on-line skýtají vysokou úroveň transparentnosti, která pomáhá chránit práva spotřebitelů a podnikatelů a minimalizovat rizika podvodů; vítá také nové inovativní alternativní platební způsoby, jako jsou virtuální měny a elektronické peněženky; konstatuje, že transparentnost usnadňuje srovnávání cen a transakčních nákladů a zlepšuje sledovatelnost ekonomických transakcí;

65.  zdůrazňuje, že pro vznik nových nápadů a inovací je klíčové spravedlivé a předvídatelné prostředí podporující inovace, stejně jako investice do výzkumu a vývoje a zvyšování kvalifikace pracovníků; zdůrazňuje význam otevřených údajů a otevřených standardů pro rozvoj nových on-line platforem a inovace; připomíná, že přezkum provádění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru(10) se má uskutečnit v roce 2018; konstatuje, že otevřené, pokročilé a sdílené zkušební sítě a otevřená aplikační programovací rozhraní mohou být pro Evropu výhodou;

66.  zdůrazňuje důležitost odhodlaného přístupu ze strany Komise a zvláště členských států k rozvíjení digitálních dovedností s cílem vytvořit vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, protože právě to je podmínkou pro zajištění vysoké míry zaměstnanosti za spravedlivých podmínek po celé EU a současně odstranit digitální negramotnost, která přiživuje digitální propast a vyloučení; domnívá se tudíž, že rozvoj a zlepšování digitálních dovedností jsou nezbytně nutné a vyžadují značné investice do vzdělávání a celoživotního učení:

67.  domnívá se, že platformy, na nichž je uloženo značné množství chráněných děl, která jsou k dispozici veřejnosti, by měly s příslušnými držiteli práv uzavírat licenční dohody za účelem spravedlivého sdílení zisku s autory, tvůrci a příslušnými držiteli práv, ledaže tito držitelé práv nevyvíjejí žádnou činnost, tudíž se na ně vztahuje výjimka podle článku 14 směrnice o elektronickém obchodu; zdůrazňuje, že tyto licenční dohody a jejich uplatňování musí respektovat základní práva uživatelů;

Dodržování mezipodnikových vztahů a právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže

68.  vítá kroky Komise s cílem lépe prosazoval dodržování práva hospodářské soutěže v digitálním prostředí, a zdůrazňuje, že je třeba přijímat včasná rozhodnutí v případech týkajících se hospodářské soutěže vzhledem k rychlému tempu vývoje digitálního odvětví; konstatuje však, že právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže musí být v některých ohledech uzpůsobeny digitálnímu prostředí, aby mohly plnit svůj účel;

69.  je znepokojen problematickými neférovými mezipodnikovými obchodními praktikami ze strany některých on-line platforem, jako je netransparentnost (např. u výsledků vyhledávání, používání osobních údajů nebo tvorby cen), jednostranné změny obchodních podmínek, podpora reklamy nebo sponzorovaných výsledků, zatímco se snižuje viditelnost neplacených výsledků, možné neférové obchodní podmínky, například pokud jde o možnosti platby, a možné zneužívání dvojí úlohy platforem coby zprostředkovatelů a konkurentů; konstatuje, že tato dvojí úloha může vytvářet ekonomické pobídky pro on-line platformy, aby diskriminačním způsobem zvýhodňovaly své vlastní produkty a služby a stanovovaly diskriminační mezipodnikové podmínky; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu přijala vhodná opatření;

70.  vyzývá Komisi, aby navrhla prorůstový a prospotřebitelský cílený legislativní rámec pro mezipodnikové vztahy založený na zásadách předcházení zneužívání tržní síly a zajištění toho, aby se platformy, které slouží jako vstupní brána k navazujícím trhům, nestaly také strážci; soudí, že by takovýto rámec měl sloužit k zamezení negativním dopadům na spokojenost spotřebitelů a podporovat hospodářskou soutěž a inovace; dále doporučuje, aby byl tento rámec technologicky neutrální a schopný řešit současná rizika, například ve vztahu k trhu mobilních operačních systémů, ale také budoucí rizika spojená s novými technologiemi založenými na internetu, jako je internet věcí nebo umělá inteligence, díky nimž se bude dále upevňovat postavení platforem, které budou ještě důležitějším mezičlánkem mezi on-line podniky a spotřebiteli;

71.  vítá cílené zjišťování stavu zaměřené na praxi v oblasti B2B, které má Komisí provést do jara 2017, a naléhavě žádá, aby byly provedeny účinné kroky k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže;

72.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby právní předpisy a orgány EU v oblasti hospodářské soutěže ve vhodných případech zaručovaly rovné podmínky, a to i s ohledem na ochranu spotřebitele a daňové otázky;

73.  poukazuje na nedávná odhalení týkající se mimo jiných věcí i velkých společností v digitálním odvětví a jejich praktik daňového plánování v EU; vítá v této spojitosti úsilí, které vyvíjí Komise v boji proti vyhýbání se daňové povinnosti, a vyzývá členské státy a Komisi, aby navrhly další reformy ve snaze zabránit praktikám vyhýbání se daňové povinnosti v EU; žádá praktické kroky, které zajistí, aby všechny společnosti, včetně společností v digitálním odvětví, platily své daně ve členských státech, v nichž vyvíjejí své hospodářské činnosti;

74.  upozorňuje na rozdíly v právním prostředí ve 28 členských státech a na specifika digitálního odvětví, v němž často není zapotřebí, aby byla společnost fyzicky přítomna v zemi daného trhu; vyzývá členské státy, aby přizpůsobily svůj systém daně z přidané hodnoty (DPH) zásadě země určení(11);

Pozice EU ve světě

75.  upozorňuje na to, že přítomnost EU na světovém trhu je politováníhodně nízká, především kvůli současné roztříštěnosti digitálního trhu, právní nejistotě a nedostatku financování a kapacit k uvádění technologických inovací na trh, v důsledku čehož je pro evropské společnosti obtížné, aby na celosvětové úrovni zaujímaly v této nové, globální konkurenční ekonomice přední místa a konkurovaly hráčům ve zbytku světa; podněcuje k vytvoření takového prostředí pro začínající podniky a rychle se rozvíjející podniky, které bude živnou půdou pro rozvoj a vytváření pracovních míst na místní úrovni;

76.  vyzývá evropské orgány, aby zajistily rovné podmínky pro hospodářské subjekty z EU a z třetích zemí, např. pokud jde o zdanění a podobné záležitosti;

77.  je přesvědčen, že EU má potenciál stát se významným aktérem v digitálním prostředí, a domnívá se, že by EU měla vytvářet podmínky pro prostředí příznivé pro inovace v Evropě tím, že zajistí nepropustný právní rámec chránící všechny zúčastněné strany;

o
o   o

78.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Evropské radě a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0052.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0009.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0010.
(4) Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1.
(5) Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1
(6) Úř. věst L 119, 4.5.2016, s. 1.
(7) Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.
(8) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 119.
(9) Směrnice 2004/48/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45).
(10) Směrnice 2003/98/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).
(11) Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 na téma „Směrem k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“ – Přijaté texty, P8_TA(2016)0453.

Právní upozornění - Ochrana soukromí