Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2276(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0204/2017

Teksty złożone :

A8-0204/2017

Debaty :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0272

Teksty przyjęte
PDF 386kWORD 67k
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - Strasburg
Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego (2016/2276(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 maja 2016 r. pt. „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy” (COM(2016)0288) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0172),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 czerwca 2016 r. pt. „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się” (COM(2016)0356) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0184),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” (COM(2016)0179) oraz towarzyszące mu dokumenty robocze służb Komisji (SWD(2016)0108 i SWD(2016)0109),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego” (COM(2016)0180) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji SWD(2016)0110),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2015)0100),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy” (COM(2016)0178) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0106),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. pt. „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych” (COM(2017)0009) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2017)0002),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. zatytułowaną „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii(4),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu (COM(2016)0399),

–  uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (COM(2016)0590),

–  uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016)0593),

–  uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywę o handlu elektronicznym)(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(6),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii(7) (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji),

–  uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (COM(2016)0287) (dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (COM(2016)0283),

–  uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych (COM(2015)0634),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 25 maja 2016 r. zatytułowany „Wytyczne do wdrażania/stosowania dyrektywy 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych” (SWD(2016)0163),

–  uwzględniając przewodnik dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych w sprawie realizacji Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, opublikowany przez Komisję w czerwcu 2013 r.,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 15 września 2016 r. pt. „Wstępne sprawozdanie na temat badania w sektorze handlu elektronicznego” (SWD(2016)0312),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy”(8),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również opinię Komisji Prawnej (A8-0204/2017),

A.  mając na uwadze, że racją bytu jednolitego rynku cyfrowego jest uniknięcie niespójności między przepisami krajowymi i zniesienie barier technicznych, prawnych i podatkowych, aby umożliwić przedsiębiorstwom, obywatelom i konsumentom pełne korzystanie z narzędzi i usług cyfrowych;

B.  mając na uwadze, że cyfryzacja i nowe technologie nieustannie zmieniają formy komunikacji, dostęp do informacji i zachowania obywateli, konsumentów i przedsiębiorców, a także mając na uwadze, że czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do cyfryzacji wszystkich aspektów gospodarki i społeczeństwa;

C.  mając na uwadze, że zmieniający się sposób korzystania z internetu i urządzeń mobilnych stwarza nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, oraz generuje nowe i alternatywne modele biznesowe, wykorzystując nowe technologie i dostęp do globalnego rynku, ale również stwarza nowe wyzwania;

D.  mając na uwadze, że dynamiczny rozwój platform internetowych i zmieniający się sposób korzystania z nich w ramach szerokiego zakresu działalności, w tym działalności handlowej oraz udostępniania towarów i usług, skutkowały zmianą metod interakcji między użytkownikami i przedsiębiorstwami a dostawcami treści, handlowcami i innymi osobami, które oferują towary i usługi;

E.  mając na uwadze, że dyrektywa o handlu elektronicznym zwalnia pośredników z odpowiedzialności za treść tylko wówczas, gdy nie mają wiedzy ani kontroli w odniesieniu do przesyłanych lub udostępnianych treści, ale kiedy pośrednicy posiadają rzeczywistą wiedzę o naruszeniu lub nielegalnej działalności lub informacji, dyrektywa wymaga szybkiego działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do nielegalnych informacji lub działalności po uzyskaniu takiej wiedzy;

F.  mając na uwadze, że wiele platform internetowych i usług społeczeństwa informacyjnego oferuje łatwiejszy dostęp do towarów, usług i treści cyfrowych oraz rozszerza swoją działalność w odniesieniu do konsumentów i innych podmiotów;

G.  mając na uwadze, że Komisja przeprowadza szereg ocen przepisów w zakresie ochrony konsumentów oraz praktyk B2B stosowanych przez platformy internetowe w stosunkach z ich użytkownikami biznesowymi;

H.  mając na uwadze, że kreatywność i innowacyjność są czynnikami pobudzającymi gospodarkę cyfrową, a zatem niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej;

Ogólne wprowadzenie

1.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat pt. „Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy”;

2.  z zadowoleniem przyjmuje różne inicjatywy już proponowane w ramach Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy; podkreśla znaczenie koordynacji i spójności między tymi inicjatywami; uważa, że osiągnięcie jednolitego rynku cyfrowego ma zasadnicze znaczenie dla wspierania konkurencyjności UE, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji oraz dla wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej w Europie;

3.  zauważa, że platformy cyfrowe przynoszą korzyści dla obecnej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, oferując większy wybór konsumentom oraz tworząc i kształtując nowe rynki; wskazuje jednak, że platformy internetowe wiążą się z nowymi wyzwaniami politycznymi i regulacyjnymi;

4.  przypomina, że wiele aspektów polityki UE ma zastosowanie do platform internetowych, lecz zauważa, że w pewnych przypadkach przepisy nie są odpowiednio egzekwowane lub są różnie interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie; podkreśla znaczenie właściwego wdrożenia i egzekwowania prawa UE, zanim rozważy się, czy istnieje potrzeba uzupełnienia obecnych ram prawnych w celu zaradzenia tej sytuacji;

5.  z zadowoleniem przyjmuje trwające prace podejmowane w celu zaktualizowania i uzupełnienia istniejących ram prawnych, tak aby odpowiadały one wymogom ery cyfrowej; uważa, że skuteczne i atrakcyjne otoczenie regulacyjne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw internetowych i cyfrowych w Europie;

Definicja platform

6.  uznaje, że bardzo trudno będzie osiągnąć jednolitą, odpowiednią pod względem prawnym i ukierunkowaną na przyszłość definicję platform internetowych na szczeblu UE, ze względu na takie czynniki, jak duża różnorodność typów istniejących platform online i obszarów ich działalności, a także szybko zmieniające się środowisko świata cyfrowego; wyraża przekonanie, że w każdym przypadku unijna definicja ani uniwersalne podejście nie pomoże UE w osiągnięciu sukcesu w ramach gospodarki platform;

7.  jednocześnie dostrzega, jak ważne jest unikanie rozdrobnienia unijnego rynku wewnętrznego, które może pojawić się wyniku przez mnożenie przepisów i definicji regionalnych lub krajowych, i jak ważna jest potrzeba zapewnienia pewności i równych szans zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom;

8.  w związku z tym uważa, że należy odróżnić platformy internetowe i zdefiniować je w odpowiednich przepisach sektorowych na szczeblu UE stosownie do ich specyfiki, klasyfikacji i zasad oraz w następstwie podejścia problemowego;

9.  z zadowoleniem przyjmuje trwające prace Komisji dotyczące platform internetowych, w tym konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz przeprowadzanie ocen skutków; uważa, że tego rodzaju podejście oparte na dowodach ma kluczowe znaczenie dla tworzenia wszechstronnej wiedzy w tej dziedzinie; wzywa Komisję do zaproponowania, w razie potrzeby, środków o charakterze regulacyjnym lub innym w oparciu o pogłębione analizy;

10.  zauważa, że platformy między przedsiębiorstwami a konsumentami i między konsumentami obsługują bardzo zróżnicowaną działalność, taką jak handel elektroniczny, media, wyszukiwarki internetowe, komunikacja, systemy płatnicze, świadczenie pracy, systemy operacyjne, transport, reklama, rozpowszechnianie treści kulturowych, gospodarka dzielenia się i sieci społecznościowe; zauważa następnie, że chociaż pewne wspólne cechy pozwalają na identyfikację tych podmiotów, to platformy internetowe mogą przybierać wiele form i do ich określenia można zastosować wiele różnych podejść;

11.  zauważa, platformy między przedsiębiorstwami a konsumentami i między konsumentami charakteryzują się w większym lub mniejszym stopniu pewnymi wspólnymi cechami, takie jak na przykład, lecz nie wyłącznie: działanie na wielostronnych rynkach; umożliwianie stronom należącym do dwóch lub więcej odrębnych grup użytkowników nawiązywanie bezpośredniego kontaktu drogą elektroniczną; łączenie różnych rodzajów użytkowników; oferowanie usług internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika i opartych na danych dostarczonych przez użytkowników; klasyfikację lub odniesienia do treści, np. za pomocą algorytmów, towarów lub usług oferowanych lub udostępnianych w internecie przez strony trzecie; łączenie kilku stron z myślą o sprzedaży towarów, świadczeniu usług, wymianie treści, informacji, towarów lub usług lub wspólnym korzystaniu z nich;

12.  zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie wyjaśnienia metod podejmowania decyzji bazujących na algorytmach oraz promowania przejrzystości korzystania z tych algorytmów; zwraca się zatem do Komisji i państw członkowskich o zbadanie potencjalnych błędów i stronniczości w korzystaniu z algorytmów, tak aby zapobiec wszelkiego rodzaju dyskryminacji i nieuczciwym praktykom bądź naruszaniu prywatności;

13.  uważa jednak, że należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między platformami B2C i B2B w świetle powstawania platform internetowych B2B, które są kluczowe dla rozwoju internetu przemysłowego, takich jak usługi w chmurze lub platformy wymiany danych umożliwiające komunikację między produktami w ramach internetu rzeczy; wzywa Komisję do zajęcia się kwestią przeszkód na jednolitym rynku, które utrudniają wzrost gospodarczy tych platform;

Ułatwianie trwałego wzrostu europejskich platform internetowych

14.  zauważa, że platformy internetowe wykorzystują internet jako środek do interakcji oraz odgrywają rolę pośrednika łączącego strony, zapewniając tym samym korzyści dla użytkowników, konsumentów i przedsiębiorstw poprzez ułatwianie dostępu do globalnego rynku; zauważa, że platformy internetowe mogą przyczyniać się do dostosowywania podaży i popytu na towary i usługi, opierając się na nastrojach społeczności, współdzielonym dostępie, reputacji i zaufaniu;

15.  zauważa, że platformy internetowe i aplikacje, w dużym stopniu opracowane przez europejskich programistów, korzystają z ogromnej i wciąż rosnącej liczby połączonych urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych i laptopów oraz innych urządzeń informatycznych i w coraz większym stopniu są dostępne na tych urządzeniach;

16.  podkreśla, że priorytetem musi być zapewnienie dostatecznych inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych o dużej przepustowości oraz w inną infrastrukturę cyfrową, aby osiągnąć cele społeczeństwa gigabitowego w zakresie łączności, ponieważ takie wdrażanie ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia obywatelom i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z rozwoju technologii 5G oraz, ogólnie, aby zapewniania połączenia między państwami członkowskimi;

17.  podkreśla, że coraz powszechniejsze użytkowanie inteligentnych urządzeń, w tym smartfonów i tabletów zapewnia i ułatwia coraz większy dostęp do nowych usług, w tym platform internetowych, a zatem zwiększa rolę odgrywaną przez platformy w gospodarce i społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych, ale także w coraz większym stopniu we wszystkich grupach wiekowych; zauważa, że cyfryzacja nadal będzie wzrastać wraz z szybkim tempem rozwoju internetu rzeczy, który ma połączyć 25 mld obiektów do roku 2020;

18.  uważa, że dostęp do platform internetowych dzięki technologii wysokiej jakości jest ważne dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw, a nie tylko tych, którzy są już aktywni w internecie; podkreśla znaczenie zapobiegania powstawaniu luk, które mogą wynikać z braku umiejętności cyfrowych lub nierównego dostępu do technologii; podkreśla, że wymagane jest zaangażowane podejście do rozwoju umiejętności cyfrowych na szczeblu krajowym i europejskim;

19.  zwraca uwagę na szybko rozwijające się rynki platform internetowych, które oferują nowy rynek zbytu dla produktów i usług; uznaje globalny i transgraniczny charakter tych rynków; wskazuje, że globalne rynki platform internetowych oferują konsumentom szeroki wybór i skuteczną konkurencję cenową; zauważa, że świadczenie usług roamingu po cenach krajowych wspiera wymiar transgraniczny platform internetowych poprzez korzystanie z usług online po bardziej przystępnych cenach;

20.  zauważa rosnącą rolę platform internetowych w wymianie i zapewnianiu dostępu do wiadomości i innych informacji cennych dla obywateli oraz dla funkcjonowania demokracji; uważa, że platformy internetowe mogą również działać jako narzędzia e-rządzenia;

21.  wzywa Komisję do dalszego promowania wzrostu europejskich platform internetowych oraz zwiększenia ich zdolności do wzrostu i konkurowania na globalnej arenie; wzywa Komisję do utrzymania przyjaznej dla innowacji polityki wobec platform internetowych w celu ułatwienia wchodzenia nowych podmiotów na rynek; ubolewa nad małym udziałem UE w kapitalizacji rynkowej platform internetowych; podkreśla znaczenie usuwania przeszkód, które utrudniają bezproblemowe transgraniczne działanie platform internetowych oraz zakłócają funkcjonowanie europejskiego jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla znaczenie niedyskryminacji oraz konieczność ułatwienia przełączania między platformami oferującymi kompatybilne usługi;

22.  podkreśla, że niezbędne elementy obejmują otwarte środowisko, jednolite zasady, dostępność wystarczającej łączności, interoperacyjność istniejących aplikacji i dostępność otwartych standardów;

23.  dostrzega znaczne korzyści, które platformy internetowe oferują MŚP oraz przedsiębiorstwom typu start-up; zauważa, że platformy internetowe są często najłatwiejszym i najodpowiedniejszym pierwszym krokiem dla małych firm, które chcą rozpocząć działalność online i korzystać z kanałów dystrybucji internetowej; zauważa, że platformy internetowe pozwalają MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up uzyskać dostęp do rynków globalnych bez konieczności nadmiernych inwestycji w budowę kosztownej infrastruktury cyfrowej; podkreśla znaczenie przejrzystości i sprawiedliwego dostępu do platform, a także przypomina, że coraz wyraźniejsza dominacja niektórych platform internetowych nie powinna ograniczać swobody przedsiębiorczości;

24.  wzywa Komisję do nadania priorytetu działaniom, które umożliwią powstanie i rozwój europejskich przedsiębiorstw typu start-up oraz europejskich platform internetowych; podkreśla, że ułatwianie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwa typu start-up, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów finansowych, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju platform internetowych pochodzących z Europy, w szczególności poprzez dostęp do kapitału wysokiego ryzyka i różnych kanałów, takich jak bankowość lub fundusze publiczne, albo poprzez alternatywne źródła finansowania, takie jak finansowanie społecznościowe i inwestycje społecznościowe;

25.  zauważa, że niektóre platformy internetowe umożliwiają gospodarkę dzielenia się i przyczyniają się do jej wzrostu w Europie; z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący gospodarki dzielenia się i podkreśla, że powinien on stanowić pierwszy krok w kierunku szerszej europejskiej strategii w tym zakresie wspierającej rozwój nowych modeli biznesowych; podkreśla, że te nowe modele biznesowe tworzą miejsca pracy, promują przedsiębiorczość i oferują nowe usługi, umożliwiają obywatelom i konsumentom większy wybór i lepsze ceny, a także generują elastyczność i nowe możliwości, ale mogą również prowadzić do wyzwań i zagrożeń dla pracowników;

26.  zwraca uwagę, że państwa członkowskie w ciągu ostatnich dziesięcioleci wprowadziły ulepszenia w dziedzinie standardów pracy i standardów socjalnych oraz systemów ochrony socjalnej, i podkreśla, że rozwój wymiaru społecznego musi być zapewniony również w dobie cyfrowej; zwraca uwagę, że coraz większa digitalizacja wpływa na rynki pracy, na przedefiniowanie miejsca pracy oraz stosunków umownych między pracownikami i przedsiębiorstwami; zauważa, jak duże znaczenie ma zapewnienie poszanowania praw pracowniczych i socjalnych, a także należyte egzekwowanie obowiązujących przepisów w celu dalszego wspierania systemów zabezpieczenia społecznego i jakości zatrudnienia; apeluje także do państw członkowskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi i innymi właściwymi podmiotami dokonały oceny konieczności modernizacji obowiązujących przepisów, łącznie z systemami zabezpieczenia społecznego, tak aby być na bieżąco ze zmianami technologicznymi, a jednocześnie zapewnić ochronę pracowników, zagwarantować godne warunki pracy i ogólne korzyści dla społeczeństwa jako całości;

27.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia społecznego pracownikom samozatrudnionym, którzy odgrywają zasadniczą rolę na cyfrowym rynku pracy; wzywa państwa członkowskie do opracowania w razie konieczności nowych mechanizmów ochrony w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pracowników tych platform, a także niedyskryminacji i równouprawnienia płci oraz do wymiany najlepszych praktyk na szczeblu europejskim;

28.  zauważa, że internetowe platformy opieki zdrowotnej mogą wspierać innowacyjne działania przez tworzenie i przekazywanie odpowiedniej wiedzy od zaangażowanych konsumentów opieki zdrowotnej w kierunku innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej; podkreśla, że nowe platformy innowacyjne będą wspólnie projektować i współtworzyć innowacyjne produkty opieki zdrowotnej następnej generacji, tak aby dokładnie pasowały do aktualnych niespełnionych oczekiwań;

Wyjaśnienie odpowiedzialności pośredników

29.  zauważa, że unijny system ograniczonej odpowiedzialności pośredników stanowi jedną z głównych obaw podnoszonych przez pewne zainteresowane strony podczas trwającej debaty na temat platform internetowych; zauważa, że konsultacje w sprawie otoczenia regulacyjnego dla platform pokazują względne poparcie dla obecnych ram prawnych zawartych w dyrektywie o handlu elektronicznym, ale również konieczność wyeliminowania pewnych niedociągnięć w jej egzekwowaniu; w związku z tym uważa, że należy doprecyzować system odpowiedzialności, ponieważ jest to kluczowy filar unijnej gospodarki cyfrowej; uważa, że potrzebne są wytyczne ze strony Komisji na temat wdrażania ram odpowiedzialności pośredników w celu umożliwienia platformom internetowym wywiązywanie się z ich obowiązków i odpowiedzialności, zwiększenia pewności prawa i zwiększenia zaufania użytkowników; wzywa Komisję do opracowania dalszych kroków w tym kierunku, i przypomina, że platformy nieodgrywające roli neutralnej zgodnie z definicją w dyrektywie o handlu elektronicznym nie mogą domagać się zwolnienia z odpowiedzialności;

30.  podkreśla, że pomimo iż konsumuje się obecnie więcej treści o charakterze kreatywnym niż kiedykolwiek w przeszłości, chociażby w kontekście serwisów takich jak platformy pozwalające na przesyłanie treści przez użytkowników oraz serwisy agregacji treści, ten wzrost konsumpcji nie wiąże się z porównywalnym wzrostem przychodów sektora kreatywnego; podkreśla, że za jedną z głównych przyczyn tego zjawiska uchodzi „przeniesienie wartości”, które pojawiło się z powodu braku jasności co do statusu tych usług internetowych w przepisach prawa autorskiego i prawa handlu elektronicznego; podkreśla, że powstał nieuczciwy rynek, co jest zagrożeniem dla rozwoju jednolitego rynku treści cyfrowych oraz jego głównych elementów, mianowicie sektora kultury i sektora kreatywnego;

31.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do publikowania wytycznych dotyczących odpowiedzialności pośrednika, ponieważ istnieje pewien brak jasności co do obowiązujących przepisów i ich stosowania w niektórych państwach członkowskich; uważa, że wytyczne wzmocnią zaufanie użytkowników do usług online; nalega, aby Komisja przyspieszyła prace i przedstawiła swoje propozycje; wzywa Komisję do zwrócenia uwagi na różnice regulacyjne między światem wirtualnym i rzeczywistym oraz do stworzenia równych szans dla porównywalnych usług online i offline, tam gdzie jest to konieczne i możliwe, z uwzględnieniem specyfiki każdej dziedziny, zmian w społeczeństwie, potrzeby większej przejrzystości i pewności prawnej, a także konieczności niehamowania innowacji;

32.  uważa, że platformy cyfrowe są sposobem na zapewnienie szerszego dostępu do dzieł kultury i pracy twórczej oraz oferują sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu ogromne możliwości rozwijania nowych modeli biznesowych; podkreśla, że należy rozważyć, w jaki sposób można zapewnić większą pewność prawa i większe poszanowanie praw dla podmiotów prawa autorskiego w związku z funkcjonowaniem tego procesu; podkreśla znaczenie przejrzystości oraz zapewnienia uczciwych, równych warunków działania; uważa w związku z tym, że ochrona posiadaczy praw w ramach prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej jest konieczna, aby zapewnić uznawanie wartości oraz stymulowanie innowacji, kreatywności, inwestycji i tworzenia treści;

33.  wzywa platformy online do wzmocnienia środków zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści w internecie; z zadowoleniem przyjmuje trwające prace nad dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych oraz zamiar Komisji, by zaproponować środki dotyczące platform udostępniania treści wideo w celu ochrony nieletnich i usuwania treści związanych z mową nienawiści; zauważa jednak brak odniesień do treści związanych z nawoływaniem do terroryzmu; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na unikanie nękania i przemocy wobec osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu;

34.  uważa, że przepisy w sprawie odpowiedzialności dotyczące platform internetowych powinny umożliwiać rozwiązywanie problemów związanych z nielegalnymi treściami i towarami w skuteczny sposób – na przykład przez stosowanie zasad należytej staranności – przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego podejścia sprzyjającego innowacjom; wzywa Komisję do określenia i doprecyzowania procedur zgłaszania i usuwania materiałów oraz do dostarczenia wskazówek dotyczących dobrowolnych środków mających na celu zajęcie się takimi treściami;

35.  podkreśla znaczenie działań przeciwko rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości; wzywa platformy online, aby zapewniły użytkownikom narzędzia służące potępianiu fałszywych wiadomości w taki sposób, by inni użytkownicy mogli być poinformowani, że prawdziwość treści została zakwestionowana; podkreśla jednocześnie, że swobodna wymiana opinii jest podstawą demokracji oraz że prawo do prywatności ma również zastosowanie w dziedzinie mediów społecznościowych; podkreśla znaczenie wolności prasy w odniesieniu do zapewnienia obywatelom wiarygodnych informacji;

36.  wzywa Komisję do dogłębnego przeanalizowania obecnej sytuacji i ram prawnych odnoszących się do fałszywych wiadomości i zweryfikowania możliwości interwencji ustawodawczej w celu ograniczenia upowszechniania i rozprzestrzeniania fałszywych treści;

37.  podkreśla, że platformy internetowe muszą zwalczać nielegalne towary i treści i nieuczciwe praktyki (np. odsprzedawanie biletów na imprezy rozrywkowe po wygórowanych cenach), poprzez środki regulacyjne uzupełnione skutecznymi środkami samoregulacyjnymi (np. poprzez jasne warunki użytkowania oraz odpowiednie mechanizmy w celu zidentyfikowania recydywy lub przez utworzenie wyspecjalizowanych zespołów moderatorów i śledzenie pochodzenia produktów niebezpiecznych) lub środki hybrydowe;

38.  z zadowoleniem przyjmuje kodeks postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w przemyśle, uzgodniony w 2016 r. i wspierany przez Komisję, oraz zwraca się do Komisji o opracowanie adekwatnych i odpowiednich środków służących platformom internetowym do identyfikowania i usuwania nielegalnych towarów i treści;

39.  uważa, że zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych ma zasadnicze znacznie w odniesieniu do własności danych; zauważa, że użytkownicy są często zachęcani do wymiany swoich danych osobowych z platformami internetowymi; podkreśla, że należy informować użytkowników o dokładnym charakterze gromadzonych danych i sposobów ich wykorzystania; podkreśla, że konieczne jest, aby użytkownicy mieli kontrolę nad gromadzeniem i wykorzystywaniem ich danych osobowych; podkreśla, że powinna istnieć możliwość nieudostępniania danych osobowych; zauważa, że „prawo do bycia zapomnianym” ma zastosowanie również do platform internetowych; wzywa platformy internetowe, aby zapewniały anonimowość w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane przez strony trzecie;

40.  zachęca Komisję, by szybko zakończyła przegląd dotyczący potrzeby ustanowienia formalnych procedur zgłaszania i podejmowania działań jako perspektywicznej metody na zharmonizowane wzmocnienie systemu odpowiedzialności w całej UE;

41.  zachęca Komisję do jak najszybszego przedstawienia praktycznych wytycznych do prowadzenia nadzoru rynku produktów sprzedawanych w internecie;

Zapewnienie równych warunków działania

42.  wzywa Komisję do zapewnienia równych warunków działania między usługodawcami platform internetowych oraz innych usług, z którymi konkurują, w tym B2B i C2C; podkreśla, że pewność regulacyjna ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu prosperującej gospodarki cyfrowej; zauważa, że presja konkurencyjna jest różna w różnych sektorach i w zależności od podmiotów w obrębie sektorów; przypomina w związku z tym, że uniwersalne podejście rzadko jest odpowiednie; jest zdania, że wszelkie dostosowane do potrzeb rozwiązania lub środki regulacyjne muszą uwzględniać specyfikę platform w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na równych zasadach;

43.  zwraca uwagę na fakt, iż wielkość platform internetowych jest zróżnicowana, od przedsiębiorstw wielonarodowych po mikroprzedsiębiorstwa; podkreśla znaczenie uczciwej i skutecznej konkurencji między platformami internetowymi w celu promowania możliwości wyboru dla konsumentów oraz uniknięcia powstawania monopoli lub pozycji dominujących, które zakłócają działanie rynków poprzez nadużywanie siły rynkowej; podkreśla, że ułatwianie przełączania się między platformami internetowymi lub usługami online stanowi zasadniczy czynnik w zapobieganiu niedoskonałościom rynku i unikaniu powstawania sytuacji uzależnienia;

44.  zauważa, że platformy internetowe zmieniają wysoce uregulowany tradycyjny model biznesowy; podkreśla, że ewentualne reformy istniejących ram prawnych powinny koncentrować się na harmonizacji zasad i ograniczaniu fragmentacji regulacyjnej w celu zagwarantowania otwartego, konkurencyjnego rynku dla platform internetowych przy zapewnianiu wysokiego poziomu ochrony konsumenta; podkreśla potrzebę unikania nadmiernej regulacji oraz kontynuowania realizacji procesu REFIT i wdrożenia zasady lepszego stanowienia prawa; zwraca uwagę na znaczenie neutralności technologicznej oraz zastosowania spójnych zasad online i offline w równoważnych sytuacjach w miarę potrzeb i możliwości; podkreśla, że pewność regulacyjna wspiera konkurencję, inwestycje i innowacje;

45.  podkreśla znaczenie inwestycji w infrastrukturę zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich; podkreśla, że uczciwa konkurencja zapewnia inwestycje w wysokiej jakości ultraszybkie usługi szerokopasmowe; zwraca uwagę, że przystępny cenowo dostęp do niezawodnej ultraszybkiej infrastruktury i pełne wdrożenie infrastruktury, takiej jak ultraszybkie połączenia i telekomunikacja, sprzyja podaży usług platform internetowych i korzystaniu z nich; podkreśla potrzebę neutralności sieci oraz uczciwego i niedyskryminacyjnego dostępu do platform internetowych jako warunku wstępnego dla wprowadzania innowacji oraz zapewnienia prawdziwie konkurencyjnego rynku ; wzywa Komisję do usprawnienia systemów finansowania powiązanych inicjatyw dotyczących ułatwienia procesu cyfryzacji w celu wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz programu „Horyzont 2020” i wkładów z budżetów krajowych państw członkowskich; wzywa Komisję do oceny potencjalnych partnerstw publiczno-prywatnych i wspólnych inicjatyw technologicznych;

46.  apeluje do Komisji, aby rozważyła opracowanie zharmonizowanego podejścia do prawa do poprawiania, prawa do sprostowania oraz prawa do żądania zaniechania dla użytkowników platform;

47.  wzywa Komisję do zapewnienia równych szans w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych podnoszonych względem operatorów platform w wyniku rozpowszechniania dyskredytujących faktów, które skutkują trwałą szkodą dla użytkownika;

Informowanie obywateli i konsumentów oraz zwiększanie ich uprawnień

48.  podkreśla, że dla powodzenia internetu przyszłości niezbędne jest zaufanie użytkowników do platform internetowych, większa przejrzystość, równe warunki działania, ochrona danych osobowych, lepsza kontrola nad reklamami i innymi systemami zautomatyzowanymi, a także poszanowanie przez platformy internetowe wszystkich mających zastosowanie przepisów i uzasadnionych interesów użytkowników;

49.  podkreśla znaczenie przejrzystości w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych oraz uważa, że platformy internetowe muszą odpowiednio reagować na obawy użytkowników, należycie wymagając od nich udzielenia zgody na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i informując ich wyraźnie i w skuteczniejszy sposób o gromadzonych danych osobowych oraz przekazywaniu i wykorzystaniu tych danych zgodnie z ramami ochrony danych UE, jednocześnie utrzymując możliwość wycofania zgody w odniesieniu do niektórych przepisów bez całkowitej utraty dostępu do usługi;

50.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia środków zapewniających pełne poszanowanie prawa obywateli do prywatności oraz do ochrony ich danych osobowych w otoczeniu cyfrowym; podkreśla znaczenie właściwego wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i zapewnienia pełnego zastosowania zasady „ochrony prywatności na etapie projektowania i w sposób domyślny”;

51.  odnotowuje potrzebę rozwiania wątpliwości w kwestii dostępu do danych i własności danych oraz odpowiedzialności za dane oraz wzywa Komisję do dalszej oceny obowiązujących ram prawnych pod tym kątem;

52.  podkreśla, że transgraniczny charakter platform internetowych stanowi ogromną korzyść w obszarze rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, lecz pociąga on za sobą konieczność lepszej koordynacji działań krajowych organów publicznych; żąda, by istniejące usługi i mechanizmy ochrony konsumentów współpracowały i zapewniały skuteczną ochronę konsumentów w odniesieniu do działalności platform internetowych; ponadto zauważa w tym względzie znaczenie rozporządzenia w sprawie egzekwowania prawa i współpracy transgranicznej; z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by również ocenić, czy nie ma dodatkowej potrzeby uaktualnienia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do platform, jako elementu weryfikacji unijnego prawa konsumenckiego i przepisów dotyczących obrotu w ramach programu REFIT w 2017 r.:

53.  wzywa platformy online do oferowania klientom jasnych, kompleksowych i uczciwych warunków i zapewnienia przyjaznych dla użytkownika sposobów przedstawiania warunków korzystania, przetwarzania danych, gwarancji prawnych i handlowych i ewentualnych kosztów, przy jednoczesnym unikaniu skomplikowanych terminów, w celu zwiększenia ochrony konsumentów i wzmocnienia zaufania i zrozumienia praw konsumentów, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla powodzenia platform online;

54.  wskazuje, że wysokie standardy ochrony konsumentów na platformach internetowych są potrzebne nie tylko w praktykach B2B, ale także w relacjach C2C;

55.  wzywa do oceny obecnego prawodawstwa i mechanizmów samoregulacji w celu określenia, czy zapewniają one odpowiednią ochronę użytkownikom, konsumentom i przedsiębiorstwom w kontekście zwiększającej się liczby skarg dotyczących szeregu platform oraz dochodzeń wszczętych przez Komisję wobec tych platform;

56.  podkreśla znaczenie zapewnienia użytkownikom jasnych, bezstronnych i przejrzystych informacji na temat kryteriów do filtrowania, klasyfikowania, sponsorowania, personalizacji lub przeglądu przedstawianych im informacji; podkreśla potrzebę jasnego rozróżnienia między sponsorowaną treścią i innymi treściami;

57.  wzywa Komisję do rozwiązania niektórych problemów związanych z systemami zamieszczania opinii poszczególnych platform, takich jak fałszywe opinie lub usuwanie negatywnych opinii w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej; podkreśla konieczność spowodowania, by opinie były bardziej wiarygodne i przydatne konsumentom oraz zagwarantowania wywiązywania się z obowiązków przez istniejące platformy i podejmowania działań w tym względzie przeciwko praktykom takim, jak dobrowolne systemy; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych;

58.  wzywa Komisję do oceny potrzeby wprowadzenia progów i kryteriów określających warunki, na jakich platformy internetowe mogą być przedmiotem dalszego monitorowania rynku, a także do zapewnienia platformom internetowym wskazówek z myślą o ułatwieniu ich zgodności z istniejącymi zobowiązaniami i wytycznymi w odpowiednim czasie, w szczególności w dziedzinie zasad ochrony konsumentów i konkurencji;

59.  podkreśla, że prawa autorów i twórców muszą być chronione również w erze cyfrowej, i przypomina o znaczeniu branży twórczej dla gospodarki i zatrudnienia w UE; wzywa Komisję, by oceniła obecną dyrektywą w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej(9), aby zapobiegać umyślnemu niewłaściwemu wykorzystywaniu procedur sprawozdawczych i zapewnić, aby wszyscy uczestnicy łańcucha wartości, w tym pośrednicy, tacy jak dostawcy usług internetowych, mogli zwiększyć skuteczność walki z podrabianiem poprzez stosowanie aktywnych, proporcjonalnych i skutecznych środków w celu zapewnienia identyfikowalności i zapobiegania promocji i dystrybucji podrobionych towarów, biorąc pod uwagę, że podrabianie towarów stanowi zagrożenie dla konsumentów;

60.  podkreśla konieczność przywrócenia równowagi w dzieleniu się wartością w zakresie własności intelektualnej, w szczególności na platformach rozpowszechniających chronione treści audiowizualne;

61.  wzywa do dalszej współpracy między platformami i posiadaczami praw w celu zapewnienia odpowiedniej weryfikacji praw oraz walki z naruszeniami praw własności intelektualnej w internecie; przypomina, że tego rodzaju naruszenia mogą stanowić rzeczywisty problem nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, którym należy uświadomić istnienie nielegalnego handlu podrobionymi produktami; ponawia zatem wezwanie do zastosowania podejścia polegającego na podążaniu śladem pieniądza oraz odpowiednich usług płatniczych, aby pozbawić fałszerzy środków do prowadzenia działalności; podkreśla, że przegląd dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej mógłby być właściwym środkiem dla zapewnienia wysokiego poziomu współpracy między platformami, użytkownikami i innymi podmiotami gospodarczymi wraz z poprawnym stosowaniem dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego.

62.  wzywa Komisję do dalszego promowania wśród konsumentów uruchomionej platformy rozstrzygania sporów dotyczących zakupów dokonanych w internecie, zwiększania jej przyjazności dla użytkowników oraz monitorowania wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązku umieszczenia odnośnika do platformy na swojej stronie internetowej, aby również w ten sposób podjąć problem rosnącej liczby skarg na działania niektórych operatorów platform internetowych;

Zwiększanie zaufania do platform internetowych i wspieranie innowacji

63.  podkreśla, że skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony danych i praw konsumentów na rynkach online zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji są działaniami priorytetowymi, zarówno dla polityki publicznej, jak i dla przedsiębiorstw, jeśli chodzi o zwiększenie zaufania; zwraca uwagę, że ochrona konsumentów i danych obejmuje różnorodne sposoby i środki techniczne w obszarze prywatności w internecie oraz bezpieczeństwa internetu i cyberbezpieczeństwa; podkreśla znaczenie przejrzystości w odniesieniu do gromadzenia danych i bezpieczeństwa płatności;

64.  zauważa, że płatności online oferują wysoki poziom przejrzystości, który pomaga chronić prawa konsumentów i przedsiębiorców i zmniejsza ryzyko oszustw; z zadowoleniem przyjmuje również nowe innowacyjne alternatywne metody płatności, takie jak wirtualne waluty i portfele elektroniczne; zauważa, że przejrzystość ułatwia porównanie cen i kosztów transakcji oraz zwiększa identyfikowalność transakcji ekonomicznych;

65.  podkreśla, że uczciwe, przewidywalne i przyjazne dla inwestycji środowisko, jak również inwestowanie w badania naukowe, rozwój i poprawę umiejętności siły roboczej mają kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych idei i innowacji; podkreśla znaczenie otwartych danych i otwartych standardów dla rozwoju nowych platform internetowych i innowacji; przypomina, że przegląd wdrażania dyrektywy(10) w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma się odbyć w 2018 r.; zauważa, że otwarte, zaawansowane i współużytkowane stanowiska badawcze i otwarte interfejsy programów aplikacyjnych mogą przynieść korzyści dla Europy;

66.  podkreśla znaczenie zaangażowania, ze strony Komisji i zwłaszcza ze strony państw członkowskich, na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w celu stworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, gdyż jest to warunek zapewnienia wysokiego poziomu zatrudnienia na uczciwych warunkach w całej UE przy jednoczesnym zakończeniu analfabetyzmu cyfrowego, który nasila przepaść cyfrową i wykluczenie cyfrowe; uważa zatem, że rozwój i doskonalenie umiejętności cyfrowych mają zasadnicze znaczenie i wymagają znaczących inwestycji w edukację i uczenie się przez całe życie:

67.  uważa, że platformy, na których przechowywana i publicznie udostępniana jest znaczna liczba utworów chronionych, powinny zawierać umowy licencyjne ze stosownymi posiadaczami praw, chyba że nie są oni aktywni, wobec czego zastosowanie ma wyjątek przewidziany w art. 14 dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego z myślą o przekazywaniu sprawiedliwej części zysku autorom, twórcom i stosownym posiadaczom praw; podkreśla, że zawieranie takich umów licencyjnych i ich realizacja muszą odbywać się z poszanowaniem wykonywania praw podstawowych użytkowników;

Poszanowanie relacji B2B oraz unijnego prawa konkurencji

68.  z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające na celu lepsze egzekwowanie prawa konkurencji w świecie cyfrowym i podkreśla konieczność podejmowania szybkich decyzji w sprawach z zakresu konkurencji w związku z szybkim tempem sektora cyfrowego; zauważa jednak, że w niektórych aspektach prawo konkurencji UE musi zostać dostosowane do środowiska cyfrowego, aby odpowiadało założonym celom;

69.  wyraża zaniepokojenie problematycznymi i nieuczciwymi praktykami handlowymi B2B stosowanymi przez pewne platformy internetowe, takimi jak brak przejrzystości (np. w wynikach wyszukiwania, przetwarzaniu danych czy ustalaniu cen), jednostronne zmiany w warunkach świadczenia usług, promowanie reklam lub sponsorowanych wyników przy jednoczesnym zmniejszeniu widoczności nieopłaconych treści, możliwe nieuczciwe warunki działania, np. rozwiązania płatnicze, i możliwe nadużycia wynikające z podwójnej roli platform jako pośredników i konkurentów; zauważa, że ta podwójna rola może stwarzać zachęty ekonomiczne dla platform internetowych do praktyk dyskryminacyjnych na korzyść własnych produktów i usług oraz narzucania dyskryminujących warunków B2B; wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich środków w tym względzie;

70.  wzywa Komisję, by przedstawiła prorozwojowe, prokonsumenckie, ukierunkowane ramy ustawodawcze na rzecz relacji B2B opartych na zasadach, tak aby przeciwdziałać nadużywaniu pozycji rynkowej i zapewnić, by platformy, które odgrywają rolę bramy zapewniającej dostęp do objętych nimi rynków, nie stały się podmiotami kontrolującymi ten dostęp; stwierdza, że takie ramy powinny zapobiegać szkodom naruszającym dobrostan konsumentów, promować konkurencję i innowacje; ponadto zaleca, by te ramy były neutralne pod względem technologicznym i odnosiły się do istniejących zagrożeń, na przykład w stosunku do rynku mobilnych systemów operacyjnych, ale także przyszłych zagrożeń stwarzanych przez nowe technologie internetowe, takie jak internet rzeczy czy sztuczna inteligencja, które spowodują dalsze umocnienie pozycji platform jako pośredników między przedsiębiorstwami internetowymi a konsumentami;

71.  przychylnie przyjmuje przeprowadzenie ukierunkowanych czynności wyjaśniających w zakresie praktyk B2B przez Komisję na wiosnę 2017 r. i wzywa do podjęcia skutecznych działań, które zapewnią uczciwą konkurencję;

72.  podkreśla, że unijne prawo konkurencji oraz organy w tym obszarze muszą zagwarantować w odpowiednich przypadkach równe warunki działania, wraz z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony konsumentów i opodatkowania;

73.  odnotowuje niedawne doniesienia obejmujące między innymi duże przedsiębiorstwa cyfrowe i ich praktyki planowania podatkowego w UE; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym wysiłki podejmowane przez Komisję w celu zwalczania unikania opodatkowania oraz wzywa państwa członkowskie i Komisję do zaproponowania dalszych reform w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania w UE; wzywa do prowadzenia działań zapewniających, by wszystkie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa cyfrowe, płaciły podatki w miejscu, w którym prowadzą działalność;

74.  wskazuje na różnice w sytuacji prawnej w 28 państwach członkowskich oraz specyfikę sektora cyfrowego, w którym fizyczna obecność przedsiębiorstwa w kraju danego rynku często nie jest wymagana; wzywa państwa członkowskie do dostosowania ich systemów podatku VAT zgodnie z zasadą kraju przeznaczenia(11);

Pozycja UE na świecie

75.  ubolewa, że obecność UE na rynku światowym jest niestety słabo zauważalna, w szczególności ze względu na obecną fragmentację rynku cyfrowego, brak pewności prawa oraz brak finansowania i zdolności do wprowadzania na rynek innowacji technologicznych, co sprawia, że europejskim przedsiębiorstwom trudno jest uzyskać pozycję światowych liderów i konkurować z podmiotami w pozostałej części świata w tej nowej, globalnie konkurencyjnej gospodarce; zachęca do rozwoju otoczenia dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, który promowałby rozwój oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym;

76.  wzywa europejskie instytucje do zapewnienia równych warunków działania podmiotom unijnym i nieunijnym, w odniesieniu na przykład do opodatkowania i podobnych kwestii;

77.  uważa, że UE ma możliwość stać się liderem w świecie cyfrowym, i uznaje, że powinna torować drogę ku warunkom przyjaznym dla innowacji w Europie przez zapewnienie szczelnych ram prawnych chroniących wszystkie zainteresowane strony;

o
o   o

78.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Radzie Europejskiej oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0052.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0010.
(4) Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1.
(5) Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
(6) Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
(7) Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1.
(8) Dz.U. C 75 z 10.3.2017, s. 119.
(9) Rozporządzenie 2004/48/EC (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 45).
(10) Rozporządzenie 2003/98/EC (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).
(11) Patrz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r.: „W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT”, (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0453).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności