Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2276(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0204/2017

Texte depuse :

A8-0204/2017

Dezbateri :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Voturi :

PV 15/06/2017 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0272

Texte adoptate
PDF 397kWORD 66k
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg
Platformele online și piața unică digitală
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la platformele online și piața unică digitală (2016/2276(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 mai 2016 intitulată „Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa” (COM(2016)0288) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0172),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2016 intitulată „O agendă europeană pentru economia colaborativă” (COM(2016)0356) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0184),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 – accelerarea transformării digitale a guvernării” (COM(2016)0179) și documentele de lucru aferente ale serviciilor Comisiei (SWD(2016)0108 și SWD(2016)0109),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Digitalizarea industriei europene – valorificarea deplină a pieței unice digitale” (COM(2016)0180) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0110),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2015)0100),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa” (COM(2016)0178) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0106),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2017 intitulată „Construirea unei economii europene a datelor” (COM(2017)0009) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2017)0002),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la inițiativa europeană în domeniul cloud computingului(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al drepturilor sociale(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii(4),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (COM(2016)0399),

–  având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (COM(2016)0590),

–  Având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593),

–  având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”)(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(6),

–  având în vedere Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune(7) (Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor),

–  având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață (COM(2016)0287) (Directiva SMAV),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2016)0283),

–  având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 mai 2016, intitulat „Orientări cu privire la implementarea/aplicarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale” (SWD(2016)0163),

–  având în vedere „Ghidul sectorial TIC referitor la aplicarea principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului”, publicat de către Comisie în iunie 2013,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 15 septembrie 2016 intitulat „Raport preliminar privind ancheta referitoare la sectorul comerțului electronic” (SWD(2016)0312),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa”(8),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și ale Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0204/2017),

A.  întrucât rațiunea de a fi a pieței unice digitale este de a evita fragmentarea între legislațiile naționale și de a elimina barierele tehnice, juridice și fiscale pentru a permite întreprinderilor, cetățenilor și consumatorilor să beneficieze pe deplin de instrumentele și serviciile digitale;

B.  întrucât digitalizarea și noile tehnologii continuă să modifice formele de comunicare, accesul la informații și comportamentul cetățenilor, al consumatorilor și al întreprinderilor și întrucât cea de a patra revoluție industrială va conduce la digitalizarea tuturor aspectelor economiei și societății;

C.  întrucât evoluția constantă a utilizării internetului și a dispozitivelor mobile oferă noi oportunități de afaceri pentru întreprinderile de toate dimensiunile și generează noi modele alternative de afaceri, profitând de noile tehnologii și de accesul la piața mondială, dar creează și noi provocări;

D.  întrucât evoluția constantă a dezvoltării și utilizării platformelor de internet pentru o gamă largă de activități, inclusiv activități comerciale și de partajare a bunurilor și serviciilor, au modificat modul în care utilizatorii și întreprinderile interacționează cu furnizorii de conținut, comercianții și alte persoane care furnizează bunuri și servicii;

E.  întrucât Directiva privind comerțul electronic exonerează intermediarii de răspunderea pentru conținut doar dacă ei nu au cunoștință de informațiile transmise și/sau găzduite și nu dețin controlul asupra acestora, însă, în cazul în care intermediarii au efectiv cunoștință de încălcarea sau activitatea ori informația ilegală, solicită o reacție rapidă pentru a elimina sau pentru a dezactiva accesul la informația sau activitatea ilegală atunci când aceasta este cunoscută;

F.  întrucât numeroase platforme online și servicii ale societății informaționale oferă un acces mai ușor la bunuri, servicii și conținutul digital și și-au extins activitățile destinate consumatorilor și altor actori;

G.  întrucât Comisia realizează o serie de evaluări ale normelor în materie de protecție a consumatorilor și ale practicilor B2B pe care platformele online le adoptă față de utilizatorii lor comerciali;

H.  întrucât creativitatea și inovarea sunt motoarele economiei digitale și este, așadar, esențial să se asigure un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală,

Introducere generală

1.  salută Comunicarea intitulată „Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa”;

2.  salută diversele inițiative propuse deja în cadrul Strategiei privind piața unică digitală pentru Europa; subliniază importanța coordonării acestor inițiative și a coerenței dintre ele; consideră că realizarea unei piețe unice digitale este esențială pentru încurajarea competitivității UE, crearea unor locuri de muncă de înaltă calitate și de înaltă calificare și promovare creșterii economiei digitale în Europa;

3.  recunoaște că platformele online sunt utile pentru economia digitală și societatea de astăzi, ele oferindu-le consumatorilor mai multe posibilități de a alege și creând noi piețe; subliniază totuși că platformele online implică noi provocări în materie de politică și reglementare;

4.  reamintește că numeroase politici europene se aplică și platformelor online, însă constată că, în unele cazuri, legislația nu este pusă în aplicare în mod corespunzător sau este interpretată în mod diferit în statele membre; subliniază importanța punerii în aplicare corespunzătoare și a asigurării respectării legislației europene înainte de a evalua în ce măsură este necesară completarea cadrului juridic actual pentru a remedia această situație;

5.  salută eforturile depuse în prezent pentru a actualiza și a completa cadrul juridic actual, astfel încât acesta să fie adecvat scopului în era digitală; consideră că un mediu de reglementare eficace și atractiv este vital pentru dezvoltarea activităților comerciale online și digitale din Europa;

Definiția platformelor

6.  recunoaște că ar fi foarte dificil să se ajungă la o definiție unică, relevantă din punct de vedere juridic și orientată spre viitor a platformelor online la nivelul UE, din cauza unor factori cum ar fi marea varietate de tipuri de platforme online existente și domeniile lor de activitate, precum și evoluția rapidă a mediului digital la nivel mondial; consideră, în orice caz, că o definiție europeană unică sau o abordare „universală” nu ar ajuta Uniunea să reușească într-o economie bazată pe platforme;

7.  este conștient, în același timp, de importanța de a evita fragmentarea pieței interne a UE, care s-ar putea produce din cauza proliferării normelor și definițiilor naționale sau regionale, precum și de necesitatea de a oferi siguranță și condiții de concurență echitabile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori;

8.  consideră, prin urmare, că platformele online ar trebui să fie distinse și definite în legislația sectorială relevantă la nivelul UE în funcție de caracteristicile, clasificările și principiile lor, adoptând o abordare orientată către identificarea problemelor;

9.  salută activitatea pe care Comisia o desfășoară în prezent în domeniul platformelor online, inclusiv consultările cu părțile interesate și realizarea unui studiu de impact; consideră că acest tip de abordare bazată pe probe este esențială pentru a asigura o înțelegere cuprinzătoare în acest domeniu; invită Comisia să propună, dacă este cazul, măsuri de reglementare sau de altă natură pe baza acestei analize aprofundate;

10.  ia act de faptul că platformele online B2C și C2C sunt utilizate pentru o gamă deosebit de largă de activități, cum ar fi comerțul electronic, mass-media, motoarele de căutare, comunicațiile, sistemele de plată, punerea la dispoziție de lucrători, sistemele de operare, transporturi, publicitate, distribuirea conținutului cultural, economia colaborativă și rețelele de socializare; ia act, de asemenea, de faptul că, deși anumite trăsături comune permit identificarea acestor entități, platformele online pot îmbrăca multe forme și pot fi adoptate multe abordări diferite pentru a identifica o platformă;

11.  ia act de faptul că platformele online B2C și C2C sunt caracterizate, într-o mai mică sau mai mare măsură, de anumite trăsături comune, precum: funcționarea pe piețele multilaterale, permiterea intrării în contact direct, prin mijloace electronice, a părților care fac parte din două sau mai multe grupuri distincte, conectarea diferitelor tipuri de utilizatori, oferirea de servicii online adaptate la preferințele utilizatorului și pe baza datelor oferite de acesta, clasificarea conținutului, de exemplu, cu ajutorul algoritmilor, bunurilor sau serviciilor propuse sau oferite online de părți terțe sau trimiterea la acesta, reunirea mai multor actori pentru vânzarea unui produs, oferirea unui serviciu sau schimbul sau partajarea de conținut, informații, bunuri sau servicii, fără însă a se limita la aceste trăsături;

12.  subliniază importanța esențială a clarificării metodelor prin care sunt luate decizii pe baza algoritmilor și a promovării transparenței cu privire la utilizarea acestor algoritmi; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să analizeze posibilitatea apariției unor erori și distorsiuni în utilizarea algoritmilor pentru a împiedica orice fel de discriminare, practică neloială sau încălcare a confidențialității;

13.  consideră totuși că ar trebui făcută o diferență clară între platformele B2C și B2B, în lumina platformelor online B2B emergente, care sunt esențiale pentru dezvoltarea internetului industrial, cum ar fi serviciile bazate pe cloud sau platformele de partajare de date care permit comunicarea între produsele din cadrul internetului obiectelor; invită Comisia să abordeze barierele de pe piața unică care împiedică dezvoltarea unor astfel de platforme;

Facilitarea creșterii durabile a platformelor online europene

14.  ia act de faptul că platformele online folosesc internetul ca mijloc de interacțiune și acționează ca mediatori între părți, oferind astfel beneficii utilizatorilor, consumatorilor și întreprinderilor prin facilitarea accesului la piața mondială; ia act de faptul că platformele online pot contribui la adaptarea ofertei și a cererii de bunuri și servicii pe baza opiniei comunității, a accesului partajat, a reputației și încrederii;

15.  ia act de faptul că platformele și aplicațiile online, multe dintre acestea concepute de dezvoltatorii europeni de aplicații, profită de numărul enorm și în continuă creștere de dispozitive mobile, computere, laptopuri și alte dispozitive de calcul și sunt din ce în ce mai disponibile pe aceste dispozitive;

16.  evidențiază faptul că trebuie să se acorde prioritate maximă asigurării unor investiții suficiente pentru implementarea rețelelor și a altor infrastructuri digitale de mare viteză și în bandă largă pentru a atinge obiectivele în materie de conectivitate ale societății gigabiților, întrucât aceasta constituie o condiție esențială pentru a permite cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de dezvoltarea tehnologiei 5G, și pentru a asigura, în general, conectivitatea la nivelul statelor membre;

17.  subliniază că utilizarea la scară tot mai largă a dispozitivelor inteligente, inclusiv a telefoanelor inteligente și a tabletelor, a extins și a îmbunătățit și mai mult accesul la noi servicii, inclusiv la platformele online, consolidând astfel rolul lor în economie și societate, în special în rândul tinerilor, dar din ce în ce mai mult în rândul tuturor categoriilor de vârstă; ia act de faptul că digitalizarea se va intensifica și mai mult odată cu dezvoltarea rapidă a internetului obiectelor, care se estimează că va conecta 25 de miliarde de obiecte până în 2020;

18.  consideră că accesul la platformele online prin intermediul tehnologiei de înaltă calitate este important pentru toți cetățenii și toate întreprinderile, nu doar pentru cei care sunt deja activi online; subliniază importanța de a preveni apariția unor lacune care ar putea fi cauzate de lipsa competențelor digitale sau de accesul inegal la tehnologie; subliniază că este necesară asumarea la nivel național și european a unui angajament în favoarea dezvoltării competențelor digitale;

19.  atrage atenția asupra piețelor platformelor online care se dezvoltă foarte rapid și care oferă un nou spațiu de comercializare a produselor și serviciilor; recunoaște dimensiunea mondială și frontalieră a acestor piețe; evidențiază faptul că piețele platformelor online mondiale le oferă consumatorilor o gamă largă de opțiuni și o concurență eficace în materie de prețuri; ia act de faptul că acordul privind roamingul la prețuri naționale sprijină dimensiunea transfrontalieră a platformelor online făcând mai accesibilă utilizarea serviciilor online;

20.  ia act de rolul tot mai important al platformelor online în partajarea și furnizarea accesului la știri și la alte informații valoroase pentru cetățeni, precum și pentru funcționarea democrației; consideră că platformele online pot avea și rolul de catalizatori ai e-guvernanței;

21.  îndeamnă Comisia să promoveze în continuare dezvoltarea platformelor online și a întreprinderilor nou-înființate europene și să consolideze capacitatea lor de extindere și competitivitatea lor la nivel mondial; invită Comisia să mențină o politică favorabilă inovării față de platformele online pentru a facilita intrarea pe piață; regretă că UE are o cotă mică de capitalizare bursieră a platformelor online; subliniază că este important să se înlăture obstacolele care împiedică buna funcționarea a platformelor online la nivel transfrontalier și care perturbă funcționarea pieței unice digitale europene; subliniază importanța nediscriminării și necesitatea de a facilita trecerea de la o platformă la alta atunci când acestea oferă servicii compatibile;

22.  subliniază că printre factorii esențiali se numără un mediu deschis, norme omogene, disponibilitatea unei conectivități suficiente, interoperabilitatea aplicațiilor existente și disponibilitatea unor standarde deschise;

23.  recunoaște beneficiile semnificative pe care platformele online le pot oferi IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate; ia act de faptul că platformele online reprezintă adesea cel mai simplu și mai adecvat prim pas pentru întreprinderile mici care doresc să aibă o prezență online și să beneficieze de canalele de distribuție online; ia act de faptul că platformele online oferă IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate acces la piețele mondiale fără ca acestea să trebuiască să investească în mod excesiv în crearea unei infrastructuri digitale costisitoare; subliniază importanța transparenței și a accesului echitabil la platforme și reamintește că consolidarea tot mai mare a poziției dominante a unora dintre platformele online nu ar trebui să reducă libertatea antreprenorială;

24.  îndeamnă Comisia să acorde prioritate acțiunilor care permit crearea de întreprinderi și platforme online europene și extinderea acestora; subliniază că facilitarea finanțării întreprinderilor nou-înființate și a realizării de investiții în acestea, utilizând toate instrumentele de finanțare disponibile, este o condiție esențială pentru dezvoltarea platformelor online din Europa, în special prin accesul la capitalul de risc și la diferite canale cum ar fi serviciile bancare sau fondurile publice, sau prin posibilități de finanțare alternative, cum ar fi finanțarea participativă și investițiile participative;

25.  ia act de faptul că unele platforme online contribuie la economia colaborativă și la dezvoltarea acesteia în Europa; salută comunicarea Comisiei privind economia colaborativă și subliniază că aceasta ar trebui să reprezinte un prim pas spre o strategie mai cuprinzătoare a UE în acest domeniu, care să sprijine dezvoltarea unor noi modele de afaceri; subliniază că aceste noi modele de afaceri creează locuri de muncă, promovează spiritul antreprenorial și le oferă cetățenilor și consumatorilor noi servicii, o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai accesibile, generând în același timp flexibilitate și noi oportunități, însă poate da naștere și la provocări și riscuri pentru lucrători;

26.  subliniază că statele membre au făcut progrese în domeniul standardelor sociale și de muncă și al sistemelor de protecție socială în ultimele decenii și subliniază că dezvoltarea dimensiunii sociale trebuie să fie garantată și în era digitală; ia act de faptul că digitalizarea tot mai mare are un impact asupra piețelor muncii, asupra redefinirii locurilor de muncă și asupra relațiilor contractuale dintre lucrători și întreprinderi; ia act de faptul că este important să se asigure respectarea drepturilor lucrătorilor și a drepturilor sociale și punerea în aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare pentru a promova în continuare sistemele de securitate socială și calitatea locurilor de muncă; invită, de asemenea, statele membre, în colaborare cu partenerii sociali și alte părți interesate relevante, să evalueze în ce măsură trebuie modernizată legislația în vigoare, inclusiv sistemele de securitate socială, pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, asigurând, totodată, protecția lucrătorilor și garantând condiții decente de muncă și producând beneficii generale pentru societate, în ansamblul său;

27.  invită statele membre să asigure o securitate socială adecvată pentru lucrătorii independenți, care sunt actori esențiali pe piața digitală a muncii; invită, de asemenea, statele membre să dezvolte noi mecanisme de protecție, dacă este cazul, pentru a garata asigurarea socială adecvată a lucrătorilor din cadrul platformelor online, precum și nediscriminarea și egalitatea de gen, și să facă schimb de bune practici la nivel european;

28.  remarcă faptul că platformele de sănătate online pot sprijini activitățile inovatoare prin crearea și transferarea de cunoștințe relevante de la consumatorii activi de asistență medicală către un mediu de asistență medicală inovator; subliniază că noile platforme de inovare vor contribui la proiectarea și la crearea generației viitoare de produse sanitare inovatoare, astfel încât acestea să corespundă exact actualelor nevoi nesatisfăcute;

Clarificarea răspunderii intermediarilor

29.  ia act de faptul că regimul actual al răspunderii limitate a intermediarilor din UE reprezintă una dintre problemele aduse în discuție de anumite părți interesate în cadrul actualei dezbateri privind platformele online; ia act de faptul că consultarea privind cadrul de reglementare pentru platforme a demonstrat un sprijin relativ pentru cadrul actual prevăzut în Directiva privind comerțul electronic, dar a evidențiat și necesitatea de a elimina anumite lacune în punerea sa în aplicare; consideră, prin urmare, că regimul răspunderii ar trebui să fie mai bine clarificat, deoarece acesta este un pilon esențial al economiei digitale a UE; consideră că Comisia trebuie să ofere orientări cu privire la punerea în aplicare a cadrului privind răspunderea intermediarilor pentru a permite platformelor online să își îndeplinească responsabilitățile și să respecte normele privind răspunderea și să sporească securitatea juridică și încrederea consumatorilor; invită Comisia să adopte măsuri suplimentare în acest sens, reamintind că platformele care nu joacă un rol neutru, așa cum se menționează în Directiva privind comerțul electronic, nu pot solicita exonerarea de răspundere;

30.  subliniază că, în pofida faptului că în prezent se consumă mai mult conținut creativ decât niciodată prin servicii precum platformele cu conținut încărcat de utilizatori și servicii de agregare a conținutului, sectoarele creative nu au înregistrat o creștere comparabilă a veniturilor în urma acestei creșteri a consumului; subliniază că unul dintre principalele motive ar fi un transfer de valoare care a apărut ca urmare a lipsei de claritate cu privire la statutul acestor servicii online în legislația privind drepturile de autor și comerțul electronic; subliniază că a fost creată o piață neloială, care amenință dezvoltarea pieței unice digitale și principalii săi actori, și anume sectoarele culturale și creative;

31.  salută angajamentul Comisiei de a publica orientări cu privire la răspunderea intermediarilor, întrucât există o anumită lipsă de claritate în ceea ce privește normele actuale și punerea lor în aplicare în unele state membre; consideră că orientările vor spori încrederea utilizatorilor în serviciile online; îndeamnă Comisia să își prezinte propunerile; invită Comisia să atragă atenția asupra diferențelor de reglementare dintre mediul online și offline și să creeze condiții de concurență echitabile pentru servicii online și offline comparabile, atunci când este necesar și posibil și ținând seama de particularitățile fiecărui domeniu, de evoluția societății, de necesitatea unei mai mari transparențe și securități juridice și necesitate de a nu împiedica inovarea;

32.  consideră că platformele digitale sunt o modalitate de a lărgi accesul la operele culturale și creative și oferă sectoarelor culturale și creative posibilități semnificative de dezvoltare a unor noi modele de afaceri; evidențiază necesitatea de a studia modul în care acest proces poate funcționa oferind mai multă securitate juridică titularilor de drepturi și respectându-i în mare măsură; subliniază importanța transparenței și a asigurării unor condiții de concurență echitabile; consideră, în acest sens, că este necesar ca, în cadrele referitoare la drepturile de autor și la proprietatea intelectuală, titularii de drepturi să fie protejați pentru a asigura recunoașterea valorilor și stimularea inovării, creativității, investițiilor și producerii de conținuturi;

33.  îndeamnă platformele online să adopte măsuri mai stricte pentru a combate conținutul ilegal și dăunător online; salută lucrările în curs cu privire la Directiva SMAV și intenția Comisiei de a propune măsuri pentru platformele de partajare a materialelor video cu scopul de a proteja minorii și pentru retragerea conținutului legat de discursurile de incitare la ură; ia act de absența referirilor la conținutul legat de incitarea la terorism; solicită acordarea unei atenții deosebite pentru a evita hărțuirea și violența îndreptată împotriva persoanelor vulnerabile;

34.  consideră că normele în materie de răspundere pentru platformele online ar trebui să permită abordarea în mod eficient a chestiunilor legate de conținutul și bunurile ilegale, de exemplu prin îndeplinirea obligației de diligență, menținând, în același timp, o abordare echilibrată și favorabilă inovării; îndeamnă Comisia să definească și să clarifice în continuare procedurile de notificare și de retragere și să ofere orientări cu privire la măsurile voluntare care vizează abordarea acestui conținut;

35.  subliniază că este important să se ia măsuri împotriva diseminării de știri false; invită platformele online să le ofere utilizatorilor instrumente pentru a denunța știrile false în așa fel încât alți utilizatori să poată fi informați cu privire la faptul că veridicitatea conținutului a fost contestată; subliniază, în același timp, că schimbul liber de opinii este fundamental pentru democrație și că dreptul la viața privată se aplică și în sfera platformelor de comunicare socială; subliniază valoarea libertății presei în ceea ce privește furnizarea de informații fiabile cetățenilor;

36.  invită Comisia să analizeze în detaliu situația actuală și cadrul juridic cu privire la știrile false și să verifice posibilitatea unei intervenții legislative pentru a limita difuzarea și răspândirea conținutului fals;

37.  subliniază că este necesar ca platformele online să combată conținutul și bunurile ilegale și practicile neloiale (de exemplu, revânzarea biletelor de spectacol la prețuri exorbitante), prin intermediul unor măsuri de reglementare, completate de măsuri eficace de autoreglementare (de exemplu, prin stabilirea unor condiții de utilizare clare și a unor mecanisme adecvate pentru a-i identifica pe cei care recidivează, sau prin crearea unor echipe specializate de moderare a conținutului și urmărirea produselor periculoase) sau măsuri hibride;

38.  salută Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură pe internet, adoptat în 2016 și sprijinit de Comisie, și solicită Comisiei să dezvolte mijloace adecvate și rezonabile care să permită platformelor online să identifice și să elimine conținutul și bunurile ilegale;

39.  consideră că respectarea Regulamentului general privind protecția datelor și a Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor este esențială în ceea ce privește proprietatea; ia act de faptul că utilizatorii sunt adesea incitați să partajeze datele lor cu caracter personal pe platformele online; subliniază că este necesar ca utilizatorii să fie informați cu privire la natura exactă a datelor colectate și modul în care acestea vor fi utilizate; subliniază că este esențial ca utilizatorii să dețină controlul asupra colectării și utilizării datelor lor cu caracter personal; subliniază că ar trebui să existe și opțiunea de a nu comunica datele cu caracter personal; ia act de faptul că „dreptul de a fi uitat” se aplică și platformelor online; invită platformele online să se asigure că anonimatul este garantat atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate de către părți terțe;

40.  invită Comisia să finalizeze rapid analiza sa privind necesitatea unor proceduri oficiale de notificare și de acțiune, ca o modalitate promițătoare de a consolida regimul răspunderii în mod armonizat în întreaga UE;

41.  încurajează Comisia să prezinte cât mai curând posibil orientările sale practice cu privire la supravegherea pieței produselor vândute online;

Crearea unor condiții de concurență echitabile

42.  îndeamnă Comisia să garanteze condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii de pe platformele online și alte tipuri de servicii cu care concurează, inclusiv B2B și C2C; subliniază că securitatea în materie de reglementare este esențială pentru crearea unei economii digitale prospere; ia act de faptul că presiunea concurențială variază între diferitele sectoare și între diferiții actori din cadrul sectoarelor; reamintește, prin urmare, că soluțiile universale sunt rar adaptate; consideră că orice soluții personalizate sau măsuri de reglementare propuse trebuie să ia în considerare caracteristicile specifice ale platformelor pentru a asigura o concurență loială în condiții echitabile;

43.  atrage atenția asupra faptului că dimensiunea platformelor online variază de la întreprinderi multinaționale la microîntreprinderi; subliniază importanța concurenței echitabile și eficace între platformele online pentru a promova posibilitatea consumatorului de a alege și pentru a evita crearea monopolurilor sau a pozițiilor dominante care distorsionează piețele prin abuzul de putere de piață; subliniază că facilitarea trecerii de la o platformă online la alta sau de la un serviciu online la altul este o măsură esențială pentru a preveni eșecul pieței și pentru a evita blocajele;

44.  ia act de faptul că platformele online modifică modelul de afaceri tradițional foarte reglementat; subliniază că posibilele reforme ale actualului cadru de reglementare ar trebui să se concentreze pe armonizarea normelor și reducerea fragmentării legislative, pentru a asigura o piață deschisă și competitivă pentru platformele online, garantând, în același timp, standarde ridicate de protecție a consumatorilor; subliniază că este necesar să se evite reglementarea excesivă și să se continue procesul REFIT și punerea în aplicare a principiului privind o mai bună reglementare; subliniază că neutralitatea tehnologică este importantă și că trebuie să existe coerență între normele care se aplică online și offline în situații echivalente, în măsura necesară și posibilă; subliniază că securitatea în materie de reglementare stimulează concurența, investițiile și inovarea;

45.  subliniază că este important să se facă investiții în infrastructură atât în zonele urbane, cât și în cele rurale; subliniază că concurența loială asigură investiții în servicii în bandă largă de calitate și de mare viteză; subliniază că accesul la prețuri accesibile la infrastructuri fiabile și de mare viteză și dezvoltarea completă a acestora, precum conexiunile și telecomunicațiile ultrarapide, stimulează furnizarea și utilizarea serviciilor platformelor online; subliniază necesitatea de a asigura neutralitatea rețelei și accesul echitabil și nediscriminatoriu la platformele online, ca o condiție prealabilă pentru inovare și o piață cu adevărat competitivă; îndeamnă Comisia să raționalizeze sistemele de finanțare pentru inițiativele conexe care facilitează procesul de digitizare, pentru a utiliza Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), fondurile europene structurale și de investiții (fondurile ESI) și programul Orizont 2020 (H2020) și contribuțiile de la bugetele naționale ale statelor membre; invită Comisia să evalueze potențialul parteneriatelor public-privat și al inițiativelor comune în domeniul tehnologiei;

46.  invită Comisia să aibă în vedere instituirea unei abordări armonizate cu privire la dreptul de rectificare, la dreptul de declarare a opoziției și la dreptul la clemență pentru utilizatorii platformelor;

47.  invită Comisia să creeze condiții de concurență echitabile în ceea ce privește cererile de despăgubire împotriva platformelor generate de circulația unor fapte defăimătoare, care aduc un prejudiciu constant utilizatorilor;

Informarea cetățenilor și a consumatorilor și consolidarea poziției acestora

48.  subliniază că internetul viitorului nu va avea succes dacă utilizatorii nu vor avea încredere în platformele online, dacă nu se va asigura o mai mare transparență, condiții de concurență echitabile, protejarea datelor cu caracter personal, un mai bun control al publicității și al altor sisteme automate și dacă platformele online nu vor respecta întreaga legislație aplicabilă și interesele legitime ale utilizatorilor;

49.  subliniază că transparența este importantă în colectarea și utilizarea datelor și consideră că platformele online trebuie să răspundă în mod adecvat preocupărilor utilizatorilor, solicitându-le consimțământul în mod corespunzător, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, și informându-i mai eficace și mai clar cu privire la datele cu caracter personal colectate și modul în care acestea sunt comunicate și utilizate, în conformitate cu cadrul european privind protecția datelor, menținând totodată posibilitatea ca aceștia să-și retragă consimțământul cu privire la clauze individuale, fără a pierde accesul complet la un serviciu;

50.  invită Comisia și statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor cetățenilor la confidențialitate și la protecția datelor lor cu caracter personal în mediul digital; subliniază importanța punerii în aplicare corecte a Regulamentului general privind protecția datelor, asigurând aplicarea deplină a principiului „confidențialității prin concepție și prin definiție”;

51.  ia act de importanța de a clarifica aspectele legate de accesul la date, proprietatea datelor și răspunderea cu privire la acestea și invită Comisia să analizeze mai în detaliu cadrul de reglementare actual în ceea ce privește aceste aspecte;

52.  subliniază că natura transfrontalieră a platformelor online reprezintă un avantaj imens pentru dezvoltarea pieței unice digitale, dar necesită, în același timp, o mai bună cooperare între autoritățile publice naționale; solicită ca serviciile și mecanismele existente în materie de protecție a consumatorilor să colaboreze mai bine și să ofere o protecție eficientă a consumatorilor în contextul activităților platformelor online; menționează, în plus, rolul important pe care îl deține, în această privință, Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului la nivel transfrontalier; salută intenția Comisiei de a evalua în continuare orice necesitate de actualizare suplimentară a normelor existente privind protecția consumatorilor în raport cu platformele, ca parte a verificării REFIT a legislației UE în materie de protecție a consumatorilor și de marketing din 2017;

53.  încurajează platformele online să le ofere consumatorilor clauze și condiții clare, cuprinzătoare și echitabile și să asigure modalități accesibile de prezentare a clauzelor și condițiilor lor, a procesării datelor, a garanțiilor juridice și comerciale și a costurilor posibile, evitând în același timp terminologia complexă, pentru a consolida protecția consumatorilor și a spori încrederea acestora și înțelegerea drepturilor consumatorilor, deoarece acest lucru este vital pentru succesul platformelor online;

54.  subliniază necesitatea unor standarde ridicate de protecție a consumatorilor pe platformele online nu doar în practicile B2B, ci și în relațiile C2C;

55.  solicită o evaluare a legislației în vigoare și a mecanismelor de autoreglementare pentru a stabili dacă acestea oferă o protecție corespunzătoare utilizatorilor, consumatorilor și întreprinderilor, ținând seama de numărul tot mai mare de plângeri și de investigațiile inițiate de Comisie cu privire la mai multe platforme;

56.  subliniază importanța de a le oferi utilizatorilor informații clare, imparțiale și transparente cu privire la criteriile utilizate pentru a filtra, împărți pe categorii, personaliza, sponsoriza sau evalua informațiile care le sunt prezentate; subliniază necesitatea de a face o diferențiere clară între conținutul sponsorizat și orice alt tip de conținut;

57.  invită Comisia să abordeze anumite aspecte legate de sistemele de recenzie ale platformelor, cum ar fi recenziile false sau eliminarea recenziilor negative, cu scopul de a obține un avantaj concurențial; subliniază necesitatea de a face recenziile mai fiabile și mai utile pentru consumatori și de a garanta că platformele respectă obligațiile în vigoare și iau măsuri în acest sens împotriva unor practici precum sistemele voluntare; salută orientările referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind practicile comerciale neloiale;

58.  invită Comisia să evalueze necesitatea unor criterii și praguri care să stabilească condițiile în care platformele online pot face obiectul unei supravegheri suplimentare a pieței și să ofere orientări pentru platformele online pentru a facilita respectarea de către acestea în timp util a obligațiilor și orientărilor existente, în special în domeniul protecției consumatorilor și al normelor în materie de concurență;

59.  subliniază că drepturile autorilor și ale creatorilor trebuie protejate și în era digitală și reamintește importanța industriei creative pentru ocuparea forței de muncă și economia UE; invită Comisia să evalueze Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)(9) în vigoare, pentru a împiedica utilizarea în mod abuziv, cu bună știință, a proceselor de raportare și pentru a garanta că toți actorii din lanțul valoric, inclusiv intermediarii cum ar fi furnizorii de servicii de internet, pot lupta în mod mai eficace împotriva contrafacerii, luând măsuri active, proporționale și eficace pentru a asigura trasabilitatea și a preveni promovarea și distribuirea de bunuri contrafăcute, având în vedere că contrafacerea reprezintă un risc pentru consumatori;

60.  subliniază necesitatea restabilirii echilibrului în ceea ce privește împărțirea valorii pentru proprietatea intelectuală, în special pe platformele care distribuie conținut audiovizual protejat;

61.  solicită o cooperare mai strânsă între platforme și titularii de drepturi, astfel încât să se asigure utilizarea corespunzătoare a operelor protejate prin drepturi de autor și combaterea încălcării DPI online; reamintește că astfel de încălcări pot constitui o adevărată problemă, nu numai pentru întreprinderi, dar și pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, care trebuie să fie conștienți de realitatea comerțului ilicit cu produse contrafăcute; reiterează, prin urmare, apelul său prin care solicită aplicarea abordării „urmărește banii” („follow the money”) serviciilor de plată relevante, pentru a-i priva pe falsificatori de mijloacele necesare continuării activității lor economice; subliniază că o revizuire a Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) ar putea constitui un mijloc adecvat de a asigura un nivel ridicat de cooperare între platforme, utilizatori și toți ceilalți actori economici, împreună cu aplicarea corectă a Directivei privind comerțul electronic;

62.  invită Comisia să promoveze în continuare în rândul consumatorilor platforma lansată pentru soluționarea litigiilor care implică achizițiile efectuate online, să simplifice utilizarea acesteia și să monitorizeze dacă comercianții își respectă obligația de a adăuga un link la această platformă pe site-ul lor, în vederea soluționării în continuare a numărului tot mai mare de plângeri împotriva mai multor platforme online;

Sporirea încrederii în mediul online și încurajarea inovării

63.  subliniază că aplicarea eficace a normelor de protecție a datelor și a drepturilor consumatorilor pe piețele online, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind securitatea cibernetică, sunt acțiuni prioritare atât pentru politica publică, cât și pentru întreprinderi, atunci când este vorba de sporirea încrederii; subliniază că protecția consumatorilor și a datelor necesită o gamă largă de măsuri și mijloace tehnice în domeniile protecției vieții private pe internet, a securității internetului și a securității cibernetice; subliniază importanța transparenței în colectarea datelor și securitatea plăților;

64.  ia act de faptul că plățile online oferă un nivel ridicat de transparență care contribuie la protejarea drepturilor consumatorilor și ale întreprinzătorilor și minimizează riscurile de fraudă; salută, de asemenea, metodele de plată alternative noi și inovatoare, cum ar fi monedele virtuale și portofelele electronice; ia act de faptul că transparența facilitează compararea prețurilor și a costurilor tranzacțiilor și sporește trasabilitatea tranzacțiilor economice;

65.  subliniază că un mediu echitabil, previzibil și favorabil inovării, precum și investițiile în cercetare și dezvoltare și actualizarea competențelor forței de muncă sunt vitale pentru generarea de noi idei și inovări; subliniază importanța datelor și a standardelor deschise pentru dezvoltarea noilor platforme online și pentru inovare; reamintește că revizuirea punerii în aplicare a Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public(10) este prevăzută pentru 2018; constată că bancurile de încercare deschise, avansate și partajate și interfețele de programare a unor aplicații deschise pot fi un avantaj pentru Europa;

66.  subliniază importanța de a adopta o abordare fermă din partea Comisiei și, în special, din partea statelor membre, în vederea dezvoltării competențelor digitale, pentru a forma o forță de muncă înalt calificată, dat fiind că aceasta este o condiție pentru a asigura un nivel ridicat al ocupării forței de muncă în condiții echitabile pe întreg teritoriul UE, punând capăt, în același timp, analfabetismului digital care favorizează decalajul digital și excluziunea digitală; subliniază, prin urmare, că dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale se impune de urgență și necesită investiții majore în educație și învățarea pe tot parcursul vieții;

67.  consideră că platformele pe care este stocat un volum important de lucrări protejate și care sunt puse la dispoziția publicului ar trebui să încheie acorduri de licență cu titularii de drepturi pertinenți, cu excepția cazului în care acestea sunt active și, astfel, cuprinse în exonerarea prevăzută la articolul 14 din Directiva privind comerțul electronic, în vederea împărțirii echitabile a profiturilor cu autorii, creatorii și titularii de drepturi relevanți; subliniază că astfel de acorduri de licență și implementarea acestora trebuie să respecte exercitarea de către utilizatori a drepturilor lor fundamentale;

Respectarea relațiilor B2B și a legislației UE în domeniul concurenței

68.  salută acțiunile întreprinse de Comisie pentru a pune în aplicare mai bine legislația în materie de concurență și subliniază necesitatea de a lua decizii în timp util în cazurile de concurență, având în vedere ritmul rapid de evoluție a sectorului digital; ia act totuși de faptul că, în anumite privințe, legislația UE în domeniul concurenței trebuie adaptată la lumea digitală pentru a fi adecvată scopului;

69.  este preocupat de practicile comerciale B2B neloiale problematice ale platformelor online, cum ar fi lipsa de transparență (de exemplu, în rezultatele căutărilor, utilizarea datelor sau în ceea ce privește prețurile), modificările unilaterale ale clauzelor și condițiilor, promovarea rezultatelor bazate pe publicitate sau sponsorizate, reducând în același timp vizibilitatea rezultatelor pentru care nu se plătește, eventualele clauze și condiții abuzive, de exemplu, în ceea ce privește soluțiile de plată, și posibilele abuzuri legate de rolul dual al platformelor, ca intermediari și concurenți; remarcă faptul că acest rol dual poate crea stimulente economice pentru platformele online cu scopul de a practica discriminarea în favoarea propriilor produse și servicii și de a impune clauze discriminatorii B2B; invită Comisia să ia măsuri corespunzătoare în acest sens;

70.  invită Comisia să propună un cadru legislativ specific, favorabil creșterii economice și consumatorilor pentru relațiile B2B bazate pe principiile prevenirii abuzului de putere de piață și garantării faptului că platformele care servesc drept poartă de acces către o piață din aval nu devin controlori ai accesului; consideră că un astfel de cadru ar trebui să contribuie la evitarea prejudiciilor aduse bunăstării consumatorilor și să promoveze concurența și inovarea; recomandă, de asemenea, ca acest cadru să fie neutru din punct de vedere tehnologic și capabil să abordeze riscurile existente, de exemplu, în ceea ce privește piața pentru sistemul de operare mobilă, dar și riscurile viitoare cu noile tehnologii bazate pe internet, cum ar fi internetul obiectelor sau inteligența artificială, care vor consolida și mai mult poziția platformelor ca intermediari puternici între întreprinderile online și consumatori;

71.  salută exercițiul de colectare de date orientat către practicile B2B care urmează să fie efectuat de Comisie până în primăvara anului 2017 și îndeamnă să se ia măsuri eficace pentru a asigura o concurență loială;

72.  subliniază că legislația UE în materie de concurență și autoritățile competente în acest domeniu trebuie să garanteze condiții de concurență echitabile atunci când este cazul, inclusiv în ceea ce privește protecția consumatorilor și chestiunile fiscale;

73.  ia act de recentele dezvăluiri care implică, printre altele, mari societăți digitale și practicile lor de planificare fiscală în UE; salută, în acest sens, eforturile depuse de Comisie pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale și invită statele membre și Comisia să propună noi reforme pentru a evita practicile de evitare a obligațiilor fiscale în UE; solicită să se ia măsuri pentru a garanta că toate întreprinderile, inclusiv cele digitale, își plătesc impozitele în statele membre în care își desfășoară activitățile economice;

74.  evidențiază diferențele existente în peisajul juridic din cele 28 de state membre și particularitățile sectorului digital în care, adesea, prezența fizică a unei întreprinderi pe piața dintr-o anumită țară nu este necesară; invită statele membre să își adapteze sistemele de TVA în conformitate cu principiul țării de destinație(11);

Locul UE în lume

75.  evidențiază faptul că, în mod regretabil, prezența UE pe piața mondială este deosebit de scăzută, în special din cauza actualei fragmentări a pieței digitale, a insecurității juridice, a lipsei de finanțare și a incapacității de a comercializa inovațiile tehnologice, întreprinderile europene putând cu dificultate deveni lideri și concura cu actori din restul lumii în această nouă economie competitivă la nivel mondial; încurajează dezvoltarea unui mediu pentru întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere care să favorizeze dezvoltarea și crearea de locuri de muncă la nivel local;

76.  invită instituțiile europene să garanteze condiții de concurență echitabile în lumea digitală pentru operatorii din Europa și din afara sa, de exemplu în ceea ce privește impozitele și aspectele similare;

77.  consideră că UE are potențialul de a deveni un actor important în lumea digitală și că aceasta ar trebui să deschidă calea către un climat favorabil inovării în Europa prin asigurarea unui cadru juridic ermetic, care să protejeze toate părțile interesate;

o
o   o

78.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Consiliului European și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0052.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0009.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0010.
(4) JO L 310, 26.11.2015, p. 1.
(5) JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
(6) JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
(7) JO L 194, 19.7.2016, p. 1.
(8) JO C 75, 10.3.2017, p. 119.
(9) Directiva 2004/48/CE (JO L 157, 30.4.2004, p. 45).
(10) Directiva 2003/98/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).
(11) A se vedea Rezoluția Parlamentului din 24 noiembrie 2016 referitoare la tema „Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” (Texte adoptate, P8_TA(2016)0453).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate