Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2276(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0204/2017

Ingivna texter :

A8-0204/2017

Debatter :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0272

Antagna texter
PDF 318kWORD 60k
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
Onlineplattformar och den digitala inre marknaden
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 juni 2017 om onlineplattformar och den digitala inre marknaden (2016/2276(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 maj 2016 Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa (COM(2016)0288)och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0172),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2016 Europeisk agenda för delningsekonomin (COM(2016)0356) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0184),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 – Snabbare digital omvandling av förvaltningar (COM(2016)0179) och de arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0108) och (SWD(2016)0109),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Digitalisering av den europeiska industrin – Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter (COM(2016)0180) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0110),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2015)0100),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster – Att skapa en konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi i Europa (COM(2016)0178) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0106),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 januari 2017 Att skapa en europeisk dataekonomi (COM(2017)0009) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2017)0002),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om europeiska initiativet för molnbaserade tjänster(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för sociala rättigheter(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen(4),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader (COM(2016)0399),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (COM(2016)0590),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016)0593),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden(5) (e-handelsdirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen)(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen(7) (it-säkerhetsdirektivet),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287) (direktivet om audiovisuella medietjänster),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (COM(2016)0283),

–  med beaktande av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634),

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 25 maj 2016 Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices (SWD(2016)0163),

–  med beaktande av den vägledning för IKT-sektorn om genomförande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som kommissionen offentliggjorde i juni 2013,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2016 Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry (SWD(2016)0312),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa(8),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0204/2017), och av följande skäl:

A.  Den digitala inre marknaden finns till för att undvika splittring mellan olika länders lagstiftningar och för att undanröja tekniska, rättsliga och skattemässiga hinder så att företag, medborgare och konsumenter kan dra full nytta av digitala verktyg och tjänster.

B.  Digitalisering och ny teknik ändrar hela tiden kommunikationsformerna, tillgången till information och medborgarnas, konsumenternas och företagens beteende, och den fjärde industriella revolutionen kommer att leda till en digitalisering av alla områden inom ekonomin och samhället.

C.  Den växande användningen av internet och mobila enheter erbjuder nya affärsmöjligheter för företag i alla storleksordningar och ger upphov till nya och alternativa affärsmodeller genom ny teknik och tillgång till den globala marknaden, men skapar också nya utmaningar.

D.  Utvecklingen och användningen av internetplattformar för många olika typer av verksamheter, bland annat kommersiell verksamhet och delning av varor och tjänster, har ändrat användares och företags sätt att interagera med innehållsleverantörer, näringsidkare och andra personer som erbjuder varor och tjänster.

E.  E-handelsdirektivet befriar mellanhänderna från ansvar för innehåll endast om dessa varken känner till eller kan kontrollera vilket slags innehåll som förmedlas eller lagras, men om mellanhanden har faktisk kännedom om överträdelsen eller den olagliga verksamheten eller informationen ställs det krav på en snabb reaktion för att avlägsna eller förhindra tillgång till olaglig information eller olaglig verksamhet.

F.  Ett stort antal onlineplattformar och informationssamhällets tjänster erbjuder enklare tillgång till varor, tjänster och digitalt innehåll och har utvidgat sin verksamhet i förhållande till konsumenter och andra aktörer.

G.  Kommissionen utför just nu ett antal bedömningar av konsumentskyddsregler och den praxis företag emellan som onlineplattformar tillämpar gentemot sina företagsanvändare.

H.  Kreativitet och innovation är drivkrafter i den digitala ekonomin, och det är därför mycket viktigt att man garanterar en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter.

Allmän inledning

1.  Europaparlamentet välkomnar meddelandet Onlineplattformar och den digitala inre marknaden – Möjligheter och utmaningar för Europa.

2.  Europaparlamentet välkomnar de olika initiativ som redan har föreslagits inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden. Parlamentet understryker vikten av samordning och samstämmighet mellan dessa initiativ. Parlamentet anser att den digitala inre marknaden är viktig för att främja EU:s konkurrenskraft, skapa högkvalitativa och högkvalificerade arbetstillfällen och stimulera den digitala ekonomins tillväxt i Europa.

3.  Europaparlamentet konstaterar att onlineplattformar är till nytta för dagens digitala ekonomi och samhälle genom att de ökar konsumenternas valmöjligheter och skapar och formar nya marknader. Parlamentet påpekar dock att onlineplattformar för med sig nya politiska och lagstiftningsmässiga utmaningar.

4.  Europaparlamentet påminner om att många EU-strategier gäller även för onlineplattformar, men noterar att lagstiftningen ibland inte genomdrivs korrekt eller tolkas på ett annat sätt i medlemsstaterna. Parlamentet betonar vikten av att EU‑lagstiftningen tillämpas och genomdrivs korrekt innan man överväger om man behöver komplettera den befintliga rättsliga ramen för att åtgärda situationen.

5.  Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet med att uppdatera och komplettera den befintliga rättsliga ramen så att den tjänar sitt syfte i den digitala tidsåldern. Parlamentet anser att en effektiv och attraktiv rättslig miljö är avgörande för utvecklingen av onlineföretag och digitala företag i Europa.

Definition av plattformar

6.  Europaparlamentet inser att det skulle vara mycket svårt att komma fram till en enda, rättsligt relevant och framtidssäker definition av onlineplattformar på EU-nivå, bland annat på grund av den stora variationen av befintliga onlineplattformar och deras verksamhetsområden samt den snabbt föränderliga miljön i den digitala världen. Parlamentet anser i varje fall att en enda EU-definition eller en universallösning inte skulle hjälpa EU att lyckas inom plattformsekonomin.

7.  Europaparlamentet är samtidigt medvetet om vikten av att undvika en splittring av EU:s inre marknad, som skulle kunna uppstå till följd av en spridning av regionala eller nationella bestämmelser och definitioner, samt behovet av att erbjuda säkerhet och likvärdiga förutsättningar för både företag och konsumenter.

8.  Europaparlamentet anser därför att man bör skilja mellan olika typer av onlineplattformar och att de bör definieras i respektive sektorsspecifik lagstiftning på EU-nivå på grundval av plattformarnas egenskaper, klassificeringar och principer och med utgångspunkt i ett problemstyrt tillvägagångssätt.

9.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens pågående arbete avseende onlineplattformar, som bland annat omfattar samråd med berörda aktörer och en konsekvensbedömning. Parlamentet anser att ett sådant evidensbaserat upplägg är viktigt för att nå en omfattande förståelse på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid behov föreslå lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder utifrån denna djupgående analys.

10.  Europaparlamentet konstaterar att onlineplattformar som används mellan företag och konsumenter och konsumenter emellan används för mycket olika verksamheter, såsom e-handel, media, sökmotorer, kommunikation, betalningssystem, arbetsförmedling, operativsystem, transport, reklam, spridning av kulturellt innehåll, delningsekonomin och sociala nätverk. Parlamentet konstaterar vidare att även om vissa gemensamma drag gör att dessa verksamheter kan identifieras, kan onlineplattformar anta många olika former, och många olika sätt kan användas för att identifiera en plattform.

11.  Europaparlamentet konstaterar att onlineplattformar som används mellan företag och konsumenter och konsumenter emellan i större eller mindre utsträckning kännetecknas av vissa gemensamma drag, såsom bland annat att de bedriver verksamhet på flersidiga marknader, möjliggör direkt elektronisk förbindelse för parter som hör till två eller flera skilda användargrupper, förbinder olika användartyper, erbjuder onlinetjänster skräddarsydda efter användarpreferenser och baserade på uppgifter från kunderna, klassificerar eller specificerar – exempelvis med hjälp av algoritmer – varor eller tjänster som tredje part föreslår eller lägger ut på nätet och sammanför flera parter i syfte att sälja en vara, tillhandahålla en tjänst eller utbyta eller dela innehåll, information, varor eller tjänster.

12.  Europaparlamentet påpekar att det är mycket viktigt att man klargör beslutsmetoder som baseras på algoritmer och främjar öppenhet i fråga om användningen av dessa algoritmer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att granska potentialen för felaktigheter och skevheter vid användningen av algoritmer för att förebygga alla typer av diskriminering, orättvis behandling eller kränkningar av den personliga integriteten.

13.  Europaparlamentet anser dock att en tydlig åtskillnad bör göras mellan plattformar som används mellan företag och konsumenter respektive plattformar som används företag emellan med tanke på de nya onlineplattformar för användning företag emellan som är avgörande för utvecklingen av det industriella internet, såsom molnbaserade tjänster och datadelningsplattformar, som möjliggör kommunikation mellan produkter inom sakernas internet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de hinder på den inre marknaden som står i vägen för tillväxten av sådana plattformar.

Underlätta en hållbar tillväxt för europeiska onlineplattformar

14.  Europaparlamentet noterar att onlineplattformar använder internet som ett verktyg för växelverkan mellan parter och därför är till nytta för användare, konsumenter och företag eftersom de underlättar tillgången till den globala marknaden. Parlamentet konstaterar att onlineplattformar kan bidra till att anpassa utbudet av och efterfrågan på varor och tjänster på grundval av stämningar bland befolkningen, gemensamt tillträde, gott rykte och förtroende.

15.  Europaparlamentet konstaterar att onlineplattformar och onlineapplikationer, varav många tagits fram av europeiska applikationsutvecklare, drar nytta av det enorma och ständigt ökande antalet anslutna mobila enheter, persondatorer, bärbara datorer och andra datorenheter, och att de allt oftare finns tillgängliga på sådana enheter.

16.  Europaparlamentet påpekar att högsta prioritet måste ges åt att säkerställa tillräckliga investeringar för utbyggnaden av bredbandsnät med hög hastighet och digital infrastruktur för att uppnå gigabitsamhällets konnektivitetsmål, eftersom en sådan utbyggnad är avgörande för att medborgarna och företagen ska kunna ta del av 5G‑tekniken och för att säkerställa konnektivitet i allmänhet i samtliga medlemsstater.

17.  Europaparlamentet betonar att den alltmer utbredda användningen av smarta enheter, exempelvis smarttelefoner och surfplattor, har ökat och förbättrat tillgången till nya tjänster, bland annat till onlineplattformar, och därigenom främjat deras roll i ekonomin och samhället, i synnerhet bland unga människor, men i allt större utsträckning bland alla åldersgrupper. Parlamentet konstaterar att digitaliseringen kommer att öka ytterligare med den snabba utvecklingen av sakernas internet, som förväntas leda till att det finns 25 miljarder uppkopplade föremål år 2020.

18.  Europaparlamentet anser att alla medborgare och företag, inte bara de som redan är aktiva på nätet, måste ha tillgång till onlineplattformar genom högkvalitativ teknik. Parlamentet betonar vikten av att förebygga klyftor som kan uppstå på grund av brist på digital kompetens eller ojämlik tillgång till teknik. Parlamentet understryker att det behövs ett åtagande för utveckling av digitala färdigheter på nationell och europeisk nivå.

19.  Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid de snabbväxande marknaderna för onlineplattformar, vilka erbjuder en ny försäljningskanal för varor och tjänster. Parlamentet är medvetet om sådana marknaders globala och gränsöverskridande karaktär. Parlamentet påpekar att marknaderna för globala onlineplattformar erbjuder konsumenterna stora valmöjligheter och effektiv priskonkurrens. Parlamentet konstaterar att avtalet om ”roaming som hemma” främjar onlineplattformarnas gränsöverskridande dimension genom att göra onlinetjänsterna mer överkomliga.

20.  Europaparlamentet noterar onlineplattformarnas växande roll för delning och tillhandahållande av nyheter och annan information som är värdefull för medborgarna samt för en välfungerande demokrati. Parlamentet anser att onlineplattformar även kan bidra till att e-demokrati möjliggörs.

21.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att främja tillväxten av europeiska onlineplattformar och nystartade företag och stärka deras förmåga att expandera och konkurrera globalt. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med en innovationsvänlig politik gentemot onlineplattformar för att underlätta deras marknadstillträde. Parlamentet beklagar EU:s låga andel av börsvärdet för onlineplattformar och betonar vikten av att man undanröjer de hinder som försvårar en smidig verksamhet för gränsöverskridande onlineplattformar och som stör den digitala inre marknadens funktion. Parlamentet betonar vikten av icke-diskriminering och behovet av att man underlättar byte mellan plattformar som erbjuder kompatibla tjänster.

22.  Europaparlamentet understryker att viktiga faktorer innefattar en öppen miljö, enhetliga regler, tillgång till tillräcklig konnektivitet, driftskompatibilitet mellan befintliga applikationer och tillgång till öppna standarder.

23.  Europaparlamentet erkänner de avsevärda fördelar som onlineplattformarna kan erbjuda små och medelstora företag och nystartade företag. Parlamentet noterar att onlineplattformar ofta är det enklaste och lämpligaste första steget för små företag som vill bli tillgängliga på nätet och dra nytta av de distributionskanaler som finns där. Parlamentet noterar att små och medelstora företag och nystartade företag tack vare onlineplattformar har tillträde till globala marknader utan att de behöver göra stora investeringar i uppbyggnaden av dyr digital infrastruktur. Parlamentet betonar vikten av öppenhet och rättvis tillgång till plattformar och påminner om att vissa onlineplattformars ökande dominans inte bör leda till att näringsfriheten inskränks.

24.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att prioritera åtgärder som ger europeiska nystartade företag och onlineplattformar möjlighet att växa fram och expandera. Parlamentet betonar att det för utvecklingen av onlineplattformar i Europa är avgörande att man underlättar finansieringen av och investeringar i nystartade företag med hjälp av alla finansieringsinstrument som finns att tillgå, särskilt genom tillgång till riskkapital och olika kanaler som banker och offentliga medel eller genom alternativa finansieringsmöjligheter, såsom gräsrotsfinansiering.

25.  Europaparlamentet konstaterar att vissa onlineplattformar möjliggör delningsekonomin och bidrar till dess tillväxt i Europa. Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande om delningsekonomin och understryker att det bör vara det första steget på vägen mot en mer omfattande europeisk strategi på området, som stöder utvecklingen av nya affärsmodeller. Parlamentet betonar att dessa nya affärsmodeller skapar arbetstillfällen, främjar företagande och ger upphov till nya tjänster, större utbud och bättre priser för medborgare och konsumenter samt större flexibilitet och nya möjligheter, men att de även kan medföra utmaningar och risker för arbetstagarna.

26.  Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna under de senaste årtiondena har gjort framsteg när det gäller arbetsrättsliga och sociala standarder samt system för socialt skydd och betonar att man även i den digitala tidsåldern måste sörja för utvecklingen av den sociala dimensionen. Parlamentet konstaterar att ökad digitalisering påverkar arbetsmarknaderna genom att arbetstillfällena och avtalsförhållandena mellan arbetstagare och företag omdefinieras. Parlamentet konstaterar att det är viktigt att man ser till att arbetstagarrättigheterna och de sociala rättigheterna respekteras och att gällande lagstiftning efterlevs korrekt för att ytterligare främja trygghetssystemen och kvaliteten på sysselsättningen. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att i samarbete med arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer bedöma behovet av att modernisera befintlig lagstiftning, bland annat de sociala trygghetssystemen, för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen samtidigt som skyddet för arbetstagare säkerställs och för att garanterar anständiga arbetsförhållanden och skapa allmänna fördelar för samhället i stort.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillräcklig social trygghet för egenföretagare, vilka är nyckelaktörer på den digitala arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att vid behov utveckla nya skyddsmekanismer för att säkerställa ett tillräckligt skydd för arbetstagare i samband med onlineplattformar samt icke-diskriminering och jämställdhet och att utbyta bästa praxis på EU-nivå.

28.  Europaparlamentet konstaterar att hälsoplattformar online kan vara ett stöd för innovativa verksamheter eftersom de skapar och överför relevanta kunskaper från engagerade konsumenter av hälso- och sjukvård till en innovativ hälso- och sjukvårdsmiljö. Parlamentet betonar att nya innovativa plattformar kommer att medverka till att utforma och skapa nästa generations hälso- och sjukvårdsprodukter så att de exakt matchar de behov som inte tillgodoses i dag.

Klarläggande av mellanhänders ansvar

29.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s nuvarande system för begränsat ansvar för mellanhänderna är en av de frågor som vissa berörda aktörer har tagit upp i den pågående debatten om onlineplattformar. Parlamentet konstaterar att samrådet om den rättsliga miljön för plattformar har visat att det finns ett relativt stöd för den befintliga ramen i e-handelsdirektivet, men även att det finns behov av att undanröja vissa brister i tillämpningen. Parlamentet anser därför att ansvarssystemet bör klarläggas ytterligare, då det är en viktig pelare i EU:s digitala ekonomi. Parlamentet anser att det behövs vägledning från kommissionen om hur lagstiftningen om mellanhänders ansvar ska tillämpas för att onlineplattformar ska kunna uppfylla sina skyldigheter och följa reglerna om ansvar och för att förbättra rättssäkerheten och öka användarnas förtroende. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för detta ändamål och påminner om att plattformar som inte spelar en neutral roll enligt e‑handelsdirektivet inte kan göra anspråk på undantag från ansvarsskyldigheten.

30.  Europaparlamentet betonar att konsumtionen av kreativt innehåll i dag visserligen är större än någonsin, genom tjänster som plattformar för användaruppladdat innehåll och tjänster för sammanställning av innehåll, men att intäkterna för den kulturella och kreativa sektorn inte har ökat på ett sätt som motsvarar denna ökade konsumtion. Parlamentet betonar att en av de främsta orsakerna till detta anses vara den värdeöverföring som har uppstått på grund av den oklarhet som råder kring statusen för dessa onlinetjänster enligt upphovsrätten och e-handelslagstiftningen. Parlamentet betonar att en orättvis marknad har skapats, som hotar utvecklingen av den digitala inre marknaden och dess huvudsakliga aktörer, nämligen de kulturella och kreativa sektorerna.

31.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att offentliggöra riktlinjer för mellanhänders ansvar eftersom det råder viss oklarhet om de befintliga bestämmelserna och deras tillämpning i vissa medlemsstater. Parlamentet anser att riktlinjerna kommer att öka användarnas förtroende för onlinetjänster och uppmanar enträget kommissionen att lägga fram sitt förslag. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmärksamma skillnaderna mellan online- och offlinevärldens regelverk och att skapa likvärdiga förutsättningar för jämförbara tjänster online och offline om så behövs och är möjligt och med hänsyn till varje områdes särdrag, samhällsutvecklingen, behovet av mer öppenhet och rättssäkerhet samt behovet av att inte hindra innovation.

32.  Europaparlamentet anser att digitala plattformar är ett sätt att skapa bredare tillgång till kulturella och kreativa verk och att de erbjuder goda möjligheter för de kulturella och kreativa branscherna att utveckla nya affärsmodeller. Parlamentet betonar vikten av att överväga hur denna process kan fungera med större rättssäkerhet och respekt för rättsinnehavarna. Parlamentet understryker betydelsen av öppenhet och av att säkerställa likvärdiga förutsättningar. Parlamentet anser i detta avseende att det är nödvändigt att man inom ramen för upphovs- och immaterialrätten skyddar rättsinnehavarna för att se till att värden erkänns och att innovation, kreativitet, investeringar och innehållsproduktion stimuleras.

33.  Europaparlamentet uppmanar enträget onlineplattformar att vidta kraftigare åtgärder mot olagligt och skadligt innehåll på internet. Parlamentet välkomnar det pågående arbetet med direktivet om audiovisuella medietjänster samt kommissionens avsikt att föreslå åtgärder för videodelningsplattformar för att skydda minderåriga och för att avlägsna innehåll som avser hatretorik. Parlamentet noterar att det saknas hänvisningar till innehåll som uppmanar till terrorism. Parlamentet anser att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt skydd av utsatta personer mot mobbning och våld.

34.  Europaparlamentet anser att ansvarsreglerna för onlineplattformar bör göra det möjligt att hantera frågor om olagligt innehåll och olagliga varor på ett effektivt sätt, exempelvis genom tillämpningen av tillbörlig aktsamhet, samtidigt som man upprätthåller en balanserad och innovationsvänlig inställning. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att definiera och ytterligare klargöra förfarandena för anmälan och avlägsnande och att utarbeta riktlinjer för frivilliga åtgärder som vidtas för att hantera sådant innehåll.

35.  Europaparlamentet betonar vikten av åtgärder mot spridning av falska nyheter. Parlamentet uppmanar onlineplattformarna att förse användarna med verktyg för att anmäla falska nyheter, så att andra användare kan informeras om att innehållets sanningshalt har ifrågasatts. Parlamentet påpekar samtidigt att ett fritt meningsutbyte är en grundbult för demokratin och att rätten till privatliv gäller även i de sociala medierna. Parlamentet understryker värdet av en fri press för att medborgarna ska förses med tillförlitlig information.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på djupet analysera den aktuella situationen och de rättsliga ramarna när det gäller falska nyheter och att undersöka möjligheten till rättsliga ingripanden för att begränsa spridningen av falskt innehåll.

37.  Europaparlamentet betonar att onlineplattformar måste ta upp kampen mot olagliga varor och olagligt innehåll samt otillbörliga affärsmetoder (exempelvis återförsäljning av evenemangsbiljetter till ockerpriser) genom att vidta lagstadgade åtgärder, som kompletteras med effektiva självreglerande åtgärder (t.ex. genom tydliga användarvillkor och lämpliga mekanismer för att identifiera upprepade överträdelser eller genom att utse särskilda innehållsansvariga och spåra farliga produkter) eller hybridåtgärder.

38.  Europaparlamentet välkomnar branschens uppförandekod om olagligt näthat, som man enades om 2016 och som stöds av kommissionen, och uppmanar kommissionen att ta fram lämpliga och rimliga metoder för onlineplattformar att identifiera och avlägsna skadliga varor och skadligt innehåll.

39.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om nät- och informationssäkerhet efterlevs när det gäller äganderätten till uppgifter. Parlamentet konstaterar att det ofta finns incitament för användare att dela med sig av sina personuppgifter till onlineplattformar. Parlamentet understryker behovet av att användarna informeras om exakt vilken typ av uppgifter som samlas in och hur dessa uppgifter kommer att användas. Parlamentet understryker att det är viktigt för användare att de har kontroll över vilka personuppgifter som samlas in och hur de används och att användarna även bör kunna välja att inte lämna ut sina personuppgifter. Parlamentet konstaterar att ”rätten att bli bortglömd” gäller även på onlineplattformar. Parlamentet uppmanar onlineplattformar att se till att anonymitet råder när uppgifter behandlas av tredje part.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt färdigställa sin översyn av behovet av formella förfaranden för anmälan och åtgärder som ett lovande sätt att stärka ansvarssystemet på ett harmoniserat sätt i hela EU.

41.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att snarast möjligt lägga fram sin praktiska vägledning om marknadskontroll av produkter som säljs på nätet.

Att skapa likvärdiga förutsättningar

42.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att främja likvärdiga förutsättningar för tjänsteleverantörer på onlineplattformar och andra tjänster med vilka de konkurrerar, även när det gäller företag till företag och konsument till konsument. Parlamentet betonar att en förutsägbar lagstiftning är nödvändig för att man ska kunna skapa en blomstrande digital ekonomi. Parlamentet konstaterar att konkurrenstrycket varierar mellan olika sektorer och olika aktörer inom sektorerna och påminner därför om att universallösningar sällan är lämpliga. Parlamentet anser att man i samband med eventuella skräddarsydda lösningar eller föreslagna lagstiftningsåtgärder måste ta hänsyn till plattformarnas särdrag för att se till att konkurrensen sker på lika villkor.

43.  Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att storleken på onlineplattformar varierar från multinationella företag till mikroföretag. Parlamentet betonar vikten av rättvis och effektiv konkurrens mellan onlineplattformar för att främja konsumentutbudet och hindra att det uppkommer monopol eller dominerande ställningar som snedvrider marknaderna genom missbruk av marknadsställningen. Parlamentet framhåller att det är viktigt att man underlättar byte mellan onlineplattformar eller onlinetjänster för att förhindra marknadsmisslyckanden och inlåsning.

44.  Europaparlamentet konstaterar att onlineplattformar håller på att ändra den traditionella, strikt reglerade affärsmodellen. Parlamentet understryker att eventuella reformer av det gällande regelverket bör fokusera på en harmonisering av bestämmelserna och minskad splittring av lagstiftningen i syfte att säkerställa en öppen och konkurrensutsatt marknad för onlineplattformar samtidigt som höga konsumentskyddsstandarder garanteras. Parlamentet betonar behovet av att undvika överreglering och att fortsätta Refit‑processen och genomförandet av principen om bättre lagstiftning. Parlamentet understryker vikten av teknikneutralitet och överensstämmelse mellan regler som är tillämpliga online och offline i likvärdiga situationer i den mån detta behövs och är möjligt. Parlamentet understryker att en förutsägbar lagstiftning främjar konkurrens, investeringar och innovationer.

45.  Europaparlamentet betonar betydelsen av investeringar i infrastruktur i både stadsområden och landsbygdsområden. Parlamentet understryker att rättvis konkurrens borgar för investeringar i kvalitativa bredbandstjänster med mycket hög hastighet och att en prismässigt överkomlig tillgång till och fullständig utbyggnad av tillförlitlig höghastighetsinfrastruktur, såsom ultrasnabba bredbands- och telekommunikationsnät, främjar tillhandahållandet och användningen av tjänster för onlineplattformar. Parlamentet understryker behovet av nätneutralitet och en rättvis och icke‑diskriminerande tillgång till onlineplattformar som en förutsättning för innovation och en verkligt konkurrensutsatt marknad. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att effektivisera finansieringssystemen för relaterade initiativ som underlättar digitaliseringsprocessen så att det blir möjligt att använda Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och Horisont 2020 samt bidraget från medlemsstaternas nationella budgetar. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma möjligheterna med offentlig-privata partnerskap och gemensamma teknikinitiativ.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att upprätta en harmoniserad strategi när det gäller rätt till rättelse, rätt till genmäle och rätt till anstånd för användare av plattformar.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa likvärdiga förutsättningar när det gäller ersättningskrav mot plattformar till följd av spridning av kränkande uppgifter som medför en bestående skada för användaren.

Information till medborgare och konsumenter och deras medverkan

48.  Europaparlamentet framhäver att framtidens internet inte kan vara framgångsrikt om användarna inte har förtroende för onlineplattformarna och om man inte säkerställer större öppenhet, likvärdiga förutsättningar, skydd av personuppgifter, bättre kontroll över marknadsföringssystem och andra automatiserade system, samt om onlineplattformarna inte respekterar all tillämplig lagstiftning och användarnas berättigade intressen.

49.  Europaparlamentet betonar vikten av öppenhet i fråga om uppgiftsinsamlingen och användningen av uppgifter och anser att onlineplattformar måste reagera på användarnas oro på ett lämpligt sätt genom att begära deras samtycke i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och genom att informera dem på ett effektivare och tydligare sätt om vilka personuppgifter som samlas in och hur de delas och används i överensstämmelse med EU:s dataskyddslagstiftning, samtidigt som användarna fortfarande måste ha möjlighet att återkalla sitt samtycke till enskilda bestämmelser utan att helt förlora tillgången till en tjänst.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa full respekt för medborgarnas rätt till personlig integritet och skydd av sina personuppgifter i den digitala miljön. Parlamentet framhåller vikten av ett korrekt genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen, så att principen om inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard tillämpas fullt ut.

51.  Europaparlamentet noterar vikten av att klargöra frågor i samband med tillgång till uppgifter, äganderätt till uppgifter och ansvar rörande uppgifter och uppmanar kommissionen att fortsätta att utvärdera det nuvarande regelverket när det gäller dessa frågor.

52.  Europaparlamentet understryker att onlineplattformarnas gränsöverskridande karaktär är en mycket stor fördel när den digitala inre marknaden utvecklas, men att den också innebär att nationella offentliga myndigheter måste samarbeta bättre. Parlamentet uppmanar existerande konsumentskyddstjänster och konsumentskyddsmekanismer att samarbeta och erbjuda effektivt konsumentskydd i samband med onlineplattformverksamhet. Parlamentet uppmärksammar vidare vikten av förordningen om gränsöverskridande genomförande och samarbete i detta avseende. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utvärdera om det finns ytterligare behov av att uppdatera de befintliga reglerna om konsumentskydd med avseende på plattformar, som en del av kontrollen av ändamålsenligheten hos EU:s konsument- och marknadsföringslagstiftning under 2017.

53.  Europaparlamentet uppmuntrar onlineplattformarna att erbjuda sina kunder tydliga, uttömmande och rättvisa villkor och att presentera sina villkor, sin uppgiftsbehandling, sina lagstadgade garantier och köpgarantier samt möjliga kostnader på ett användarvänligt sätt och undvika komplicerad terminologi, så att konsumentskyddet förbättras och förtroendet och förståelsen för konsumenternas rättigheter stärks, eftersom detta är viktigt för att onlineplattformarna ska lyckas.

54.  Europaparlamentet påpekar att höga standarder för konsumentskyddet på onlineplattformar behövs inte bara i företagens praxis sinsemellan utan även i förbindelserna konsumenter emellan.

55.  Europaparlamentet efterlyser en bedömning av den gällande lagstiftningen och av regleringsmekanismerna för att avgöra om användarna, konsumenterna och företagen erbjuds ett tillräckligt skydd, med tanke på det ökande antalet klagomål och de utredningar som kommissionen har inlett avseende flera plattformar.

56.  Europaparlamentet understryker vikten av att användarna får tydliga, opartiska och transparenta uppgifter om de kriterier som används för att filtrera, rangordna, sponsra, individanpassa eller recensera information som presenteras för dem. Parlamentet betonar att det är viktigt att en tydlig åtskillnad görs mellan sponsrat innehåll och annat innehåll.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med vissa frågor som rör plattformarnas recensionssystem, såsom falska recensioner eller borttagning av negativa recensioner i syfte att nå konkurrensfördelar. Parlamentet betonar behovet av att se till att recensioner blir mer tillförlitliga och användbara för konsumenterna och att plattformar respekterar gällande skyldigheter och vidtar åtgärder i detta avseende mot metoder såsom frivilliga system. Parlamentet välkomnar vägledningen om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma behovet av kriterier och trösklar för de villkor som avgör om plattformar ska bli föremål för eventuell ytterligare marknadsövervakning och att tillhandahålla vägledning för onlineplattformar, så att de lättare kan uppfylla gällande skyldigheter och följa riktlinjer i tid, särskilt när det gäller konsumentskyddet och konkurrensbestämmelser.

59.  Europaparlamentet betonar att upphovsmäns rättigheter måste skyddas även i den digitala tidsåldern och påminner om den kreativa sektorns betydelse för sysselsättningen och ekonomin i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera det gällande direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter(9), i syfte att förhindra avsiktligt missbruk av rapporteringsförfaranden och se till att alla aktörer i värdekedjan, inbegripet mellanhänder såsom internetleverantörer, kan bidra mer effektivt till kampen mot varumärkesförfalskning genom att vidta aktiva, proportionella och effektiva åtgärder för att säkerställa spårbarhet och förhindra marknadsföring och distribution av varumärkesförfalskade varor.

60.  Europaparlamentet betonar behovet av att man återställer en balans i fördelningen av värdet av immateriella rättigheter, särskilt på plattformar som sprider skyddat audiovisuellt innehåll.

61.  Europaparlamentet efterlyser närmare samarbete mellan plattformar och rättsinnehavare för att säkerställa en korrekt klarering av rättigheter och bekämpa intrång i immateriella rättigheter på nätet. Parlamentet påminner om att sådana intrång kan vara en angelägen fråga, inte bara för företag, utan även för konsumenternas hälsa och säkerhet, och att konsumenterna måste göras medvetna om den olagliga handeln med förfalskade produkter. Parlamentet upprepar därför sitt krav på att strategin ”följ pengarna” tillämpas i fråga om relevanta betaltjänster i syfte att frånta förfalskarna medlen att bedriva sin ekonomiska verksamhet. Parlamentet understryker att en översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter skulle kunna vara ett lämpligt sätt att säkerställa ett omfattande samarbete mellan plattformar, användare och övriga ekonomiska aktörer samt en korrekt tillämpning av e-handelsdirektivet.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att främja den nystartade plattformen för lösning av tvister som omfattar köp som gjorts på nätet mellan konsumenter, att förbättra dess användarvänlighet och att övervaka om näringsidkare uppfyller sin skyldighet att länka till den plattformen på sin webbplats, för att ytterligare ta itu med det ökande antalet klagomål mot flera onlineplattformar.

Ökat förtroende för internet och främjandet av innovation

63.  Europaparlamentet understryker att det, när det gäller att öka förtroendet, är en prioritet för såväl den offentliga politiken som företag att se till att dataskydd och konsumenträttigheter faktiskt följs på onlinemarknader i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om nät- och informationssäkerhet. Parlamentet framhåller att många olika åtgärder och tekniska medel som rör integritet online, internetsäkerhet och it-säkerhet behövs för att garantera konsument- och uppgiftsskydd. Parlamentet betonar vikten av öppenhet i fråga om uppgiftsinsamling och betalningssäkerhet.

64.  Europaparlamentet noterar att onlinebetalningar ger en hög grad av öppenhet som hjälper till att skydda konsumenternas och företagarnas rättigheter och minskar risken för bedrägerier. Parlamentet välkomnar också de nya och innovativa alternativa betalningsmetoderna, såsom virtuella valutor och e-plånböcker. Parlamentet noterar att öppenheten gör att det blir lättare att jämföra priser och transaktionskostnader och underlättar spårbarheten i ekonomiska transaktioner.

65.  Europaparlamentet framhåller att en rättvis och förutsägbar innovationsmiljö, liksom investeringar i forskning och utveckling och en kompetenshöjning av arbetskraften är avgörande för att det ska uppstå nya idéer och innovationer. Parlamentet betonar vikten av öppna data och öppna standarder för utvecklingen av nya onlineplattformar och innovation. Parlamentet erinrar om att direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn(10) ska ha genomförts senast 2018. Parlamentet konstaterar att öppna, avancerade och gemensamma provbäddar och öppna gränssnitt för tillämpningsprogram kan vara en tillgång för Europa.

66.  Europaparlamentet betonar vikten av att kommissionen och i synnerhet medlemsstaterna visar engagemang för utvecklingen av digitala färdigheter som bidrar till en högkvalificerad arbetskraft eftersom detta är en förutsättning för att man ska kunna garantera hög sysselsättning på rättvisa villkor i hela EU och samtidigt utrota den digitala analfabetism som ligger bakom den digitala klyftan och den digitala utestängningen. Parlamentet betonar därför att det är absolut nödvändigt att man utvecklar och förbättrar den digitala kompetensen och kräver stora investeringar i utbildning och livslångt lärande.

67.  Europaparlamentet anser att plattformar där en stor mängd skyddade verk lagras och görs tillgängliga för allmänheten bör sluta licensavtal med relevanta rättsinnehavare, såvida de inte är aktiva och därför omfattas av undantaget enligt artikel 14 i e‑handelsdirektivet, i syfte att dela vinsten rättvist med upphovsmän och relevanta rättsinnehavare. Parlamentet understryker att sådana licensavtal och genomförandet av dem inte får hindra användarna från att utöva sina grundläggande rättigheter.

Respekten för affärsförbindelser företag emellan och EU:s konkurrenslagstiftning

68.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för bättre efterlevnad av konkurrenslagstiftningen i den digitala världen och betonar behovet av att man fattar snabba beslut i konkurrensförfaranden med tanke på den snabba utvecklingen inom den digitala sektorn. Parlamentet noterar dock att EU-lagstiftningen i vissa hänseenden måste anpassas till den digitala världen för att den ska tjäna sitt syfte.

69.  Europaparlamentet är bekymrat över de problematiska otillbörliga affärsmetoder företag emellan som vissa onlineplattformarna tillämpar, såsom brist på öppenhet (t.ex. i fråga om sökresultat, användning av uppgifter och prissättning), ensidiga ändringar av villkoren, framhävande av reklamresultat eller sponsrade resultat medan icke-betalda resultat görs mindre synliga, orättvisa villkor, exempelvis för betalningslösningar, och eventuellt missbruk av plattformarnas dubbla roll som både mellanhänder och konkurrenter. Parlamentet konstaterar att denna dubbla roll kan ge upphov till ekonomiska incitament för onlineplattformar att tillämpa diskriminerande metoder till förmån för sina egna produkter och tjänster och diskriminerande villkor företag emellan. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder i detta avseende.

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en tillväxt- och konsumentvänlig, riktad rättslig ram för förbindelser företag emellan, som grundar sig på principer som syftar till att förhindra missbruk av marknadsställning och säkerställa att plattformar som fungerar som en port till en nedströmsmarknad inte blir grindvakter. Parlamentet anser att en sådan ram bör syfta till att säkerställa att konsumentskyddet inte försämras och främja konkurrens och innovation. Parlamentet rekommenderar vidare att denna ram ska vara teknikneutral och kunna motverka befintliga risker, exempelvis när det gäller marknaden för mobila operativsystem, men även framtida risker med ny internetbaserad teknik, såsom sakernas internet eller artificiell intelligens, som ytterligare kommer att befästa plattformarnas ställning direkt mellan onlineföretag och konsumenterna.

71.  Europaparlamentet välkomnar den riktade undersökning om praxis företag emellan som kommissionen ska slutföra under våren 2017 och uppmanar enträget kommissionen att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa rättvis konkurrens.

72.  Europaparlamentet betonar att EU:s konkurrenslagstiftning och myndigheter måste garantera lika spelregler när det är ändamålsenligt, bland annat när det gäller konsumentskydd och skattefrågor.

73.  Europaparlamentet noterar den senaste tidens avslöjanden kring stora it-företag och deras skatteplaneringsmetoder i EU. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens arbete med att bekämpa skatteundandragande och uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att föreslå ytterligare reformer för att motverka skatteundandragande strategier i EU. Parlamentet efterlyser åtgärder för att säkerställa att alla företag, inklusive digitala företag, betalar skatt i de medlemsstater där de bedriver ekonomisk verksamhet.

74.  Europaparlamentet pekar på skillnaderna i lagstiftning mellan de 28 medlemsstaterna och den digitala sektorns särdrag, där det ofta inte krävs att företaget i fråga är fysiskt närvarande i marknadslandet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sina mervärdesskattesystem så att de överensstämmer med destinationslandsprincipen(11).

EU:s plats i världen

75.  Europaparlamentet påpekar att EU:s närvaro på världsmarknaden är beklagligt låg, särskilt på grund av den aktuella splittringen av den digitala marknaden, rättsosäkerheten och bristen på finansiering och kapacitet för att marknadsföra tekniska innovationer, vilket gör det svårt för europeiska företag att bli världsledande och konkurrera med aktörer runt om i världen i denna nya, globalt konkurrensutsatta ekonomi. Parlamentet stöder framväxten av en miljö för nystartade företag och expanderande företag som främjar utveckling och skapandet av lokala arbetstillfällen.

76.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att säkerställa likvärdiga förutsättningar för EU-aktörer och icke-EU-aktörer, exempelvis när det gäller beskattning och andra liknande frågor.

77.  Europaparlamentet anser att EU har potential att bli en viktig aktör i den digitala världen och att EU bör bana väg för ett innovationsvänligt klimat i Europa genom att sörja för en vattentät rättslig ram som skyddar alla berörda parter.

o
o   o

78.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Europeiska rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0052.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0009.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0010.
(4) EUT L 310, 26.11.2005, s. 1.
(5) EUT L 178, 17.7.2000, s. 1.
(6) EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.
(7) EUT L 194, 19.7.2016, s. 1.
(8) EUT C 75, 10.3.2017, s. 119.
(9) Direktiv 2004/48/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).
(10) Direktiv 2003/98/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).
(11) Se parlamentets resolution av den 24 november 2016 Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri – Antagna texter, P8_TA(2016)0453.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy