Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2727(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0407/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0273

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 50k
Torsdag den 15. juni 2017 - Strasbourg
Den humanitære situation i Yemen
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2017 om den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutning af 25. februar 2016(1) om den humanitære situation i Yemen og beslutning af 9. juli 2015 om situationen i Yemen(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Yemen,

–  der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 8. oktober 2016 om angrebet i Yemen og af 19. oktober 2016 om våbenhvilen i Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt den 25. april 2017 i Genève,

–  der henviser til opfordringen fra De Forenede Nationers særlige rapportør om menneskerettigheder og internationale sanktioner, Idriss Jazairy, den 12. april 2017 til at hæve søblokaden mod Yemen,

–  der henviser til de erklæringer, der blev afgivet af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, hhv. den 10. oktober 2016 om det uhyrlige angreb på en begravelse i Yemen, den 10. februar 2017 om civile i Yemen, der blev fanget mellem krigsparterne, og den 24. marts 2017 om de over 100 dødsofre i løbet af en måned, herunder fiskere og flygtninge, efter to års konflikt i Yemen,

–  der henviser til de erklæringer, der blev afgivet af FN's særlige udsending for Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, den 21. oktober og den 19. november 2016 og den 30. januar 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den humanitære situation i Yemen er katastrofal; der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) i februar 2017 erklærede, at situationen i Yemen var "den største fødevaresikkerhedskatastrofe i verden"; der henviser til, at FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) i maj 2017 anførte, at 17 millioner mennesker i Yemen havde behov for fødevarebistand, og at syv millioner af dem befandt sig i en "fødevaresikkerhedsmæssig nødsituation"; der henviser til, at 2,2 millioner børn lider af alvorlig akut fejlernæring, og at der hvert tiende minut dør et barn af årsager, som kunne forebygges; der henviser til, at der er to millioner internt fordrevne og en million hjemvendte;

B.  der henviser til, at konsekvenserne af den vedvarende konflikt er altødelæggende for landet og dets befolkning; der henviser til, at det på trods af internationale opfordringer til at finde en politisk løsning på krisen ikke er lykkedes parterne i konflikten at nå frem til en løsning, og kampene fortsætter; der henviser til, at ingen af parterne har opnået en militær sejr, og at det ikke er sandsynligt, at de vil gøre det i fremtiden;

C.  der henviser til, at der ifølge FN siden marts 2015 er blevet dræbt over 10 000 og såret over 40 000 mennesker som følge af volden; der henviser til, at kampene, både på jorden og i luften, har gjort det umuligt for observatører fra FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR) på stedet at få adgang til området med henblik på at kontrollere antallet af civile ofre, hvilket betyder, at disse tal kun afspejler de dødsfald og antal tilskadekomne, som OHCHR har kunnet få bekræftet; der henviser til, at Yemens civile infrastruktur og institutioner er blevet hårdt ramt af krigen og er i stigende grad ude af stand til at levere grundlæggende tjenesteydelser; der henviser til, at sundhedssystemet er ved at bryde sammen, og at centralt sundhedspersonale i frontlinjen ikke har fået løn i månedsvis;

D.  der henviser til, at Yemen er ramt af det andet udbrud af kolera og akut diarré, som har medført over 100 000 formodede koleratilfælde og har dræbt næsten 800 mennesker i hele landet i perioden fra den 27. april til den 8. juni 2017;

E.  der henviser til, at sårbare grupper, kvinder og børn i særlig grad er offer for de igangværende fjendtligheder og den humanitære krise, og at kvinders og pigers sikkerhed og velfærd giver anledning til særlig bekymring; der henviser til, at navnlig børn er sårbare over for den stigende vold i Yemen, idet 1 540 børn er blevet dræbt og 2 450 såret, efter hvad FN har dokumenteret;

F.  der henviser til, at over 350 000 børn som følge af vold ikke kunne genoptage deres undervisning i det forgangne skoleår, hvorved det samlede antal børn, der ikke går i skole i Yemen, ifølge Unicef nåede op på over to millioner; der henviser til, at børn, der ikke går i skole, risikerer at blive rekrutteret til at kæmpe;

G.  der henviser til, at import tegner sig for næsten 90 % af landets basisfødevarer; der henviser til, at FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og internationale sanktioner har understreget, at den luft- og søblokade, som koalitionsstyrkerne siden marts 2015 har opretholdt mod Yemen, var en af hovedårsagerne til den humanitære katastrofe, mens volden i landet og den udbredte brændstofmangel har skabt kaos i de interne fødevaredistributionsnetværk;

H.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for fred og stabilitet i selve Yemen;

I.  der henviser til, at situationen i Yemen indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig på Afrikas Horn, omkring Det Røde Hav og i Mellemøsten generelt; der henviser til, at Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har kunnet udnytte den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen til at udvide sin tilstedeværelse og forøge antallet og omfanget af sine terrorhandlinger; der henviser til, at AQAP og den såkaldte Islamiske Stat (ISIS)/Daesh har etableret sig i Yemen og udført terrorhandlinger, hvor hundredevis af mennesker er blevet dræbt;

J.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 25. februar 2016 opfordrede til et initiativ med henblik på at indføre en EU-våbenembargo mod Saudi-Arabien i tråd med Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008;

K.  der henviser til, at houthistyrker og allierede styrker begge er blevet beskyldt for at begå alvorlige overtrædelser af reglerne for krigsførelse ved at lægge forbudte personelminer, mishandle tilbageholdte og vilkårligt affyre raketter ind i befolkede områder i Yemen og det sydlige Saudi-Arabien;

L.  der henviser til, at det samlede beløb for EU's humanitære bistand til Yemen i 2015 og 2016 beløb sig til 120 millioner EUR; der henviser til, at det tildelte beløb i bistand i 2017 er på 46 millioner EUR; der henviser til, at trods FN's donorkonference på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, som blev afholdt i Genève i april 2017, og hvorunder en række lande og organisationer gav tilsagn, der beløb sig til 1,1 mia. USD, havde donorer pr. den 9. maj 2017 kun leveret midler svarende til 28 % af FN's appel om 2,1 milliarder USD til humanitær bistand til Yemen for 2017; der henviser til, at det forventes, at der mobiliseres yderligere 70 millioner EUR i udviklingsbistand i 2017;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af den humanitære situation i Yemen, som er karakteriseret ved udbredt fødevareusikkerhed og alvorlig fejlernæring, vilkårlige angreb på civile og sundheds- og nødhjælpsarbejdere, ødelæggelse af civil og medicinsk infrastruktur, vedvarende luftbombardementer, kampe på jorden og granatbeskydning til trods for de gentagne opfordringer til på ny at indstille fjendtlighederne;

2.  beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne for dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier; bekræfter på ny sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk; opfordrer indtrængende alle parter til at søge at opnå en øjeblikkelig våbenhvile og til at vende tilbage til forhandlingsbordet; gentager sin støtte til Yemens territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed;

3.  giver udtryk for alvorlig bekymring over, at de fortsatte luftangreb og kampene på jorden har medført tusindvis af dødsfald blandt civile, fordrivelser og tab af udkomme, hvilket har skabt risiko for yderligere tab af menneskeliv, har destabiliseret Yemen yderligere, ødelægger landets fysiske infrastruktur, har skabt ustabilitet, der er blevet udnyttet af terrororganisationer og ekstremistiske organisationer som ISIS/Daesh og AQAP, og har forværret en allerede kritisk humanitær situation;

4.  fordømmer på det kraftigste alle terrorangreb og vold mod civile, herunder bombardementer, anvendelse af klyngeammunition, raketter, granater, snigskytter og missilangreb, og den rapporterede brug af personelminer samt angreb, der ødelægger civil infrastruktur, herunder skoler, lægefaciliteter, boligområder, markeder, vandsystemer, havne og lufthavne;

5.  opfordrer indtrængende Yemens regering til at påtage sig sit ansvar i bekæmpelsen af ISIS/Daesh og AQAP, der udnytter den aktuelle ustabilitet; minder om, at alle terrorhandlinger er kriminelle og aldrig kan retfærdiggøres, uanset motivet til dem og uanset hvornår, hvor og af hvem de begås; understreger, at det er nødvendigt, at alle parter i konflikten skrider håndfast ind over for sådanne grupper, hvis aktiviteter udgør en alvorlig trussel mod en forhandlingsløsning og mod sikkerheden i og omkring regionen;

6.  gentager sin opfordring til alle parter og deres regionale og internationale støtter om at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, at sikre beskyttelsen af civile og at afholde sig fra direkte at angribe civil infrastruktur, navnlig medicinske faciliteter og vandforsyningssystemer; minder om, at de målrettede angreb på civile og civil infrastruktur, herunder hospitaler og sundhedspersonale, er en alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at fastlægge bestemmelser for international strafferetlig forfølgning af de ansvarlige for de overtrædelser af folkeretten, der er begået i Yemen; støtter i denne forbindelse opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, til at oprette et uafhængigt internationalt organ, der skal foretage en omfattende efterforskning af de forbrydelser, der er begået under konflikten i Yemen; understreger, at det er uomgængeligt at sikre, at krænkerne drages til ansvar for at opnå en varig bilæggelse af konflikten;

7.  minder om, at en militær løsning på konflikten i Yemen ikke er mulig, og at krisen kun kan løses gennem en inkluderende, yemenitisk-ledet forhandlingsproces med inddragelse af alle berørte parter og med fuldstændig og meningsfuld deltagelse af kvinder, som fører frem til en inkluderende politisk løsning; erklærer igen sin støtte til de bestræbelser, som FN's generalsekretær, FN's særlige udsending til Yemen og EU-Udenrigstjenesten gør for at fremme en genoptagelse af forhandlingerne, og opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at reagere konstruktivt – og uden at opstille forhåndsbetingelser – på disse bestræbelser; understreger, at gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, f.eks. omgående skridt hen imod en holdbar våbenhvile, en mekanisme til en FN-overvåget tilbagetrækning af styrker, fremme af adgangen for humanitært og kommercielt gods samt løsladelse af politiske fanger, er afgørende for at fremme en tilbagevenden til det politiske spor;

8.  opfordrer indtrængende Saudi-Arabien og Iran til at arbejde for at forbedre de bilaterale forbindelser og til at søge at arbejde sammen om at bringe kampene i Yemen til ophør;

9.  støtter EU's opfordring til alle parter i konflikten om at tage alle de nødvendige skridt for at forebygge og imødegå alle former for vold, herunder seksuel og kønsbaseret vold, i forbindelse med væbnet konflikt; fordømmer kraftigt krænkelserne af børns rettigheder og er bekymret over børns begrænsede adgang til selv grundlæggende sundhedspleje og uddannelse; fordømmer rekrutteringen og anvendelsen af børnesoldater i kamphandlingerne; opfordrer EU og det internationale samfund til at støtte rehabiliteringen og reintegrationen af tidligere børnesoldater i samfundet;

10.  opfordrer alle parter i konflikten til at arbejde på at fjerne alle logistiske og økonomiske forhindringer, som påvirker importen og distributionen af fødevarer og lægemidler til civile i nød; opfordrer navnlig indtrængende alle parter til at sikre, at alle store indførselssteder for varer, som f.eks. havnene i Hodeida og Aden, fungerer effektivt og i fuldt omfang; understreger deres betydning som en livline for humanitær bistand og basale forsyninger; opfordrer til, at Sana'a lufthavn genåbnes for kommercielle flyvninger, således at den medicin og de varer, der er akut behov for, kan flyves ind, og yemenitter med behov for lægebehandling kan flyves ud;

11.  opfordrer Rådet til reelt at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret som fastsat i de relevante EU-retningslinjer; gentager navnlig, at der er behov for en striks anvendelse fra alle EU-medlemsstaters side af de regler, der er fastsat i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om våbeneksport; minder i denne forbindelse om sin beslutning af 25. februar 2016;

12.  fremhæver betydningen af at styrke lokale myndigheder og opbygge deres kapacitet til levering af tjenesteydelser samt at inddrage den yemenitiske diaspora og internationale NGO'er i at støtte vigtige servicesektorer; understreger navnlig, at EU og andre internationale aktører er nødt til hurtigt at sætte ind over for koleraudbruddet og støtte sundhedssystemet for at undgå, at det bryder sammen, bl.a. ved at muliggøre forsyninger og lønudbetaling til sundhedspersonale i frontlinjen, som er altafgørende for den humanitære indsats;

13.  glæder sig over, at EU og dets medlemsstater er rede til at optrappe den humanitære bistand til befolkningen i hele landet med henblik på at afhjælpe de stigende behov og mobilisere deres udviklingsbistand til at finansiere projekter i nøglesektorer; glæder sig over de tilsagn, der blev givet på donorkonferencen på højt plan vedrørende den humanitære krise i Yemen, og understreger behovet for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN for at lette befolkningens lidelser i Yemen; opfordrer endvidere indtrængende alle lande til at opfylde de tilsagn, der blev givet på donorkonferencen med henblik på at bidrage til at løse humanitære behov;

14.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til omgående at foreslå en integreret EU-strategi for Yemen og til at sætte fornyet skub i et yemenitisk fredsinitiativ under FN's auspicier; opfordrer i denne forbindelse til, at der udnævnes en særlig EU-repræsentant for Yemen;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfstaternes Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0270.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik