Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0407/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0273

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 53k
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg
Humanitaarolukord Jeemenis
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Euroopa Parlamendi 15. juuni 2017. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2017/2727(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis(1) ja 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis(2),

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 8. oktoobri 2016. aasta avaldust rünnaku kohta Jeemenis ja 19. oktoobri 2016. aasta avaldust relvarahu kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige resolutsioone 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse 25. aprillil 2017 Genfis toimunud kõrgetasemelist rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ja rahvusvaheliste sanktsioonide eriraportööri Idriss Jazairy 12. aprillil 2017. aastal esitatud üleskutset lõpetada Jeemeni mereblokaad,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 10. oktoobri 2016. aasta avaldust häbiväärse rünnaku kohta matuselistele Jeemenis, 10. veebruari 2017. aasta avaldust sõdivate poolte vahele lõksu jäänud Jeemeni tsiviilisikute kohta ja 24. märtsi 2017. aasta avaldust ühe kuu jooksul tapetud enam kui 100 tsiviilisiku (sh kalurid ja põgenikud) kohta ajal, mil Jeemeni konflikt oli kestnud juba kaks aastat,

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni erisaadiku Ismaïl Ould Šeik Ahmedi 21. oktoobri ja 19. novembri 2016. aasta ning 30. jaanuari 2017. aasta avaldusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et humanitaarolukord Jeemenis on katastroofiline; arvestades, et 2017. aasta veebruaris kuulutas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) Jeemenis välja maailma kõige tõsisema toiduga kindlustatusega seotud hädaolukorra; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) teatas 2017. aasta mais, et Jeemenis vajab toiduabi 17 miljonit inimest, kellest seitse miljonit on toiduvarude osas hädaolukorras; arvestades, et 2,2 miljonit last kannatab tõsise akuutse alatoitumuse all ja iga kümne minuti järel sureb üks laps põhjustel, mida oleks võimalik vältida; arvestades, et Jeemenis on kaks miljonit riigisisest põgenikku ja üks miljon tagasipöördujat;

B.  arvestades, et jätkuval konfliktil on laastavad tagajärjed riigile ja selle elanikkonnale; arvestades, et vaatamata rahvusvahelistele üleskutsetele leida kriisile poliitiline lahendus ei ole vaenupooled suutnud kokkuleppele jõuda ja sõjategevus jätkub; arvestades, et kumbki pool ei ole saavutanud sõjalist võitu ega saavuta seda ilmselt ka tulevikus;

C.  arvestades, et ÜRO andmetel on 2015. aasta märtsist saadik vägivallas hukkunud umbes 10 000 inimest ja üle 40 000 on saanud vigastada; arvestades, et nii maa peal kui ka õhus toimuvad kokkupõrked on muutnud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo kohapealsetele vaatlejatele piirkonda sisenemise võimatuks ning nad ei saa hukkunud tsiviilisikute arvu kontrollida, mistõttu arvud kajastavad ainult neid surmajuhtumeid ja vigastusi, mida ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on suutnud tõendada ja kinnitada; arvestades, et sõda on Jeemeni tsiviiltaristuid ja institutsioone rängalt kahjustanud ning need on üha vähem suutelised põhiteenuseid osutama; arvestades, et tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel ning olulise tähtsusega esmatasandi tervishoiutöötajatele ei ole kuude kaupa palka makstud;

D.  arvestades, et Jeemenis on praegu teine koolera- ja ägeda vesise diarröa puhang, millega seoses on tuvastatud üle 100 000 arvatava koolerajuhtumi ja millesse on 27. aprillist kuni 8. juunini 2017 kogu riigis surnud ligi 800 inimest;

E.  arvestades, et kaitsetumaid inimrühmi, naisi ja lapsi tabab jätkuv sõjategevus ja humanitaarkriis eriti rängalt, ning arvestades, et erilist muret tekitab naiste ja tütarlaste ohutus ja heaolu; arvestades, et lapsed on Jeemenis kasvava vägivalla ees eriti kaitsetud ning ÜRO andmetel on hukkunud 1 540 ja vigastada saanud 2 450 last;

F.  arvestades, et vägivalla tõttu ei saanud üle 350 000 lapse eelmisel õppeaastal oma haridusteed jätkata, mistõttu on UNICEFi andmetel Jeemenis kokku üle kahe miljoni lapse, kes ei käi koolis; arvestades, et lapsi, kes koolis ei käi, ähvardab relvarühmitustesse värbamise oht;

G.  arvestades, et ligi 90 % riigi põhitoiduainetest imporditakse; arvestades, et ÜRO inimõiguste ja rahvusvaheliste sanktsioonide eriraportöör on rõhutanud, et koalitsioonivägede poolt 2015. aasta märtsist Jeemenile kehtestatud õhu- ja mereblokaad oli üks humanitaarkatastroofi peapõhjuseid ning et riigis valitsev vägivald ja üldine kütusepuudus on katkestanud riigisiseste toiduainete jaotusvõrkude tegevuse;

H.  arvestades, et toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste pingutuste seisukohast võitluses äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas ja ka laiemalt, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

I.  arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt stabiilsust piirkonnas, eelkõige Aafrika Sarvel ja Punase mere ümbruses ning Lähis‑Idas laiemalt; arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on suutnud ära kasutada poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise Jeemenis ning laiendanud oma kohalolekut ja suurendanud terrorirünnakute arvu ja ulatust; arvestades, et AQAP ja nn Islamiriik (ISIS/Da’esh) on end Jeemenis sisse seadnud ja tapnud terrorirünnakutes sadu inimesi;

J.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonis nõutakse, et EL algataks Saudi Araabia vastu relvaembargo kehtestamise kooskõlas nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

K.  arvestades, et nii al‑Houthi kui ka liitlaste relvajõude on süüdistatud sõjaseaduste tõsistes rikkumistes, mis seisneb keelustatud jalaväemiinide paigaldamises, kinnipeetavate väärkohtlemises ning huupi rakettide tulistamises Jeemeni ja Saudi Araabia lõunaosa asustatud piirkondadesse;

L.  arvestades, et 2015. ja 2016. aastal Jeemenile antud ELi humanitaarabi kogusumma ulatus 120 miljoni euroni; arvestades, et 2017. aastataks eraldatud abisumma on 46 miljonit eurot; arvestades, et vaatamata 2017. aasta aprillis Genfis toimunud kõrgetasemelisele rahastajate konverentsile Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, mille käigus eri riigid ja organisatsioonid andsid 1,1 miljardi USA dollarini küündivaid lubadusi, olid abiandjad 9. mai 2017. aasta seisuga eraldanud rahalisi vahendeid summas, mis moodustab vaid 28 % ÜRO esitatud üleskutsest anda Jeemenile 2017. aastal 2,1 miljardi dollari eest humanitaarabi; arvestades, et 2017. aastal kavatsetakse arenguabina eraldada veel 70 miljonit eurot;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis valitseva humanitaarolukorra murettekitava halvenemise pärast, mida iseloomustab laialdane toiduga kindlustamatus ja tõsine alatoitlus, valimatud rünnakud tsiviilelanike ning meditsiini- ja abitöötajate vastu, tsiviil- ja meditsiinitaristu hävitamine, jätkuvad õhurünnakud, maapealne sõjategevuse ja mürsurünnakud, hoolimata korduvatest nõudmistest sõjategevus lõpetada;

2.  väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste kannatuste pärast, kes on jäänud sõjategevusele jalgu, ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab veel kord oma pühendumust Jeemeni ja jeemenlaste jätkuvale toetamisele; nõuab, et kõiki pooled püüaksid saavutada viivitamatu relvarahu ja naaseksid läbirääkimiste laua taha; kordab oma kindlat toetust Jeemeni territoriaalsele terviklikkusele, suveräänsusele ja sõltumatusele;

3.  väljendab sügavat muret, et jätkuvad õhurünnakud ning maapealne sõjategevus on toonud kaasa tuhandete tsiviilisikute hukkumise ja sundrände, on võtnud inimestelt elatise, mis seab ohtu veel rohkem inimelusid, on Jeemenit veelgi destabiliseerinud ja hävitab riigi füüsilist taristut, on tekitanud ebastabiilsuse, mida on ära kasutanud terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Da’esh ja AQAP, ning on teravdanud juba niigi kriitilist humanitaarolukorda;

4.  mõistab teravalt hukka kõik terroriaktid ja vägivalla tsiviilelanike vastu, sh pommitamise, kobarlahingumoona kasutamise, raketi- ja mürsurünnakud, snaipritule ning jalaväemiinide väidetava kasutamise ning rünnakud, mille tagajärjel hävib tsiviiltaristu, sealhulgas koolid, meditsiiniasutused, elamurajoonid, turud, veevärgid, sadamad ja lennujaamad;

5.  nõuab tungivalt, et Jeemeni valitsus täidaks oma kohustusi võitluses ISISe/Da’eshi ja AQAPi vastu, kes praegust ebastabiilset olukorda ära kasutavad; tuletab meelde, et igasugune terroriakt on õigustamatu ja kuritegelik, sõltumata selle motiividest, täideviijast ning täideviimise ajast ja kohast; rõhutab, et kõik konfliktiosalised peavad võtma otsustavaid meetmeid selliste rühmituste vastu, kelle tegevus kujutab tõsist ohtu kokkuleppe saavutamisele läbirääkimiste teel ning julgeolekule nii piirkonnas kui ka kaugemal;

6.  kordab kõigile osapooltele ning nende piirkondlikele ja rahvusvahelistele toetajatele esitatud üleskutset järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, tagada tsiviilelanike kaitse ja hoiduda tsiviiltaristu, eriti meditsiinirajatiste ja veesüsteemide võtmisest otseseks sihtmärgiks; tuletab meelde, et tsiviilisikute ja tsiviiltaristu, sealhulgas haiglate ja meditsiinitöötajate sihilik ründamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsist rikkumist; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus tagaks Jeemenis toimepandud rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest vastutavate isikute rahvusvaheliselt kriminaalvastutusele võtmise; toetab seoses sellega ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini üleskutset luua sõltumatu rahvusvaheline organ Jeemeni konfliktis sooritatud kuritegude põhjalikuks uurimiseks; rõhutab, et konfliktile püsiva lahenduse leidmiseks on ülimalt oluline tagada õiguserikkumiste eest vastutusele võtmine;

7.  kordab, et Jeemeni konflikti ei ole võimalik sõjaliselt lahendada ja et seda kriisi saab lahendada ainult Jeemeni juhitavate kaasavate läbirääkimiste kaudu, millesse hõlmatakse kõik asjaomased pooled, milles täielikult ja sisuliselt osalevad ka naised ning mille tulemuseks on kaasav poliitiline lahendus; kinnitab oma toetust ÜRO peasekretäri, ÜRO Jeemeni erisaadiku ja Euroopa välisteenistuse püüdlustele aidata kaasa läbirääkimiste taasalustamisele ning kutsub konflikti kõiki osalisi tungivalt üles reageerima nendele pingutustele konstruktiivselt ja eeltingimusi esitamata; toonitab, et poliitilise lahenduse juurde tagasipöördumise lihtsustamiseks on väga oluline rakendada selliseid usaldust suurendavaid meetmeid nagu kohesed sammud püsiva relvarahu tagamiseks, mehhanism relvajõudude väljaviimiseks ÜRO kontrolli all, kaubandusliku ja humanitaarjuurdepääsu hõlbustamine ning poliitvangide vabastamine;

8.  nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ja Iraan tegutseksid kahepoolsete suhete parandamise nimel ja püüaksid teha koostööd sõjategevuse lõpetamiseks Jeemenis;

9.  toetab ELi üleskutset kõikidele konflikti osapooltele võtta kõik vajalikud meetmed, et vältida relvastatud konfliktides vägivalla kõigi vormide, sealhulgas seksuaalse ja soolise vägivalla kasutamist ning neile reageerida; mõistab teravalt hukka laste õiguste rikkumise ja väljendab muret laste piiratud juurdepääsu pärast elementaarsetelegi tervishoiuteenustele ja haridusele; mõistab hukka lapssõdurite värbamise ja kasutamise vaenutegevuses; nõuab, et EL ja rahvusvaheline üldsus toetaksid demobiliseeritud laste rehabiliteerimist ja taasintegreerimist kogukonda;

10.  kutsub kõiki konflikti osapooli üles tegutsema selle nimel, et kõrvaldada kõik logistilised ja finantstakistused, mis mõjutavad toidu ja meditsiinitarvete importi ja jagamist abivajavatele tsiviilelanikele; nõuab eelkõige, et osapooled tagaksid oluliste kaubanduslike sisenemispunktide, nagu Hodeida ja Adeni sadama täieliku ja tulemusliku toimimise; rõhutab, et need on väga olulised humanitaarabi ja esmatähtsate kaubatarnete riiki pääsemise seisukohast; kutsub üles taasavama Sana’a lennujaama kommertslendudele, mis võimaldaks tuua riiki hädavajalikke ravimeid ja kaupu ning ravi vajavatel Jeemeni elanikel riigist lahkuda;

11.  nõuab, et nõukogu edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; kordab eriti, et kõik ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP (relvaekspordi kohta) sätestatud eeskirju; tuletab seoses sellega meelde oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni;

12.  rõhutab, kui tähtis on suurendada kohalike omavalitsuste mõjuvõimu ja parandada nende suutlikkust teenuste osutamisel, samuti kaasata Jeemeni diasporaa ja rahvusvahelised vabaühendused elutähtsate teenindussektorite toetamisse; rõhutab eelkõige, et EL ja teised rahvusvahelised osalised peavad tegelema kiiresti koolerapuhanguga ja toetama tervishoiusüsteemi, et vältida selle kokkuvarisemist, sealhulgas lihtsustades tarneid ja palkade maksmist esmatasandi meditsiinipersonalile, kes on üliolulised humanitaarabi andmise seisukohast;

13.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et EL ja selle liikmesriigid on valmis suurendama elanikele humanitaarabi andmist kogu riigis, et reageerida suurenevatele vajadustele, ja mobiliseerima oma arenguabi, et rahastada projekte üliolulistes sektorites; väljendab heameelt seoses Jeemeni humanitaarkriisi leevendamisele pühendatud kõrgetasemelisel rahastamisüritusel võetud kohustustega ning rõhutab ÜRO juhitud kooskõlastatud humanitaaraktsioonide vajalikkust, et leevendada Jeemeni rahva kannatusi; nõuab ühtlasi, et kõik riigid täidaksid oma rahastamisüritusel antud lubadused humanitaarvajaduste rahuldamiseks;

14.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles esitama viivitamata ettepaneku ELi integreeritud Jeemeni strateegia kohta ning andma uue tõuke Jeemeni rahualgatusele ÜRO egiidi all; nõuab sellega seoses ELi eriesindaja määramist Jeemenisse;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0066.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0270.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika