Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0407/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

Antagna texter
PDF 173kWORD 47k
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
Den humanitära situationen i Jemen
P8_TA(2017)0273RC-B8-0407/2017

Europaparlamentets resolution av den 15 juni 2017 om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna av den 25 februari 2016(1) om den humanitära situationen i Jemen och den 9 juli 2015(2) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 oktober 2016 om attacken i Jemen och av den 19 oktober 2016 om vapenvilan i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017,

–  med beaktande av uppmaningen av den 12 april 2017 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och internationella sanktioner, Idriss Jazairy, om att sjöblockaden mot Jemen ska hävas,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, av den 10 oktober 2016 om den upprörande attacken mot en begravning i Jemen, av den 10 februari 2017 om de civila i Jemen som hamnat i kläm mellan de stridande parterna, och av den 24 mars 2017 om de över 100 civila som har dödats under en månad, däribland fiskare och flyktingar, i samband med att konflikten i Jemen nu har pågått i två år,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, av den 21 oktober och den 19 november 2016 och av den 30 januari 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. I februari 2017 förklarade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att situationen i Jemen är den största livsmedelsförsörjningskrisen i världen. I maj 2017 konstaterade FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) att 17 miljoner människor i Jemen behöver livsmedelsbistånd, varav 7 miljoner hotas av en livsmedelsförsörjningskris. Det finns 2,2 miljoner barn som lider av grav akut undernäring, och ett barn dör var tionde minut av orsaker som kan förebyggas. Det finns två miljoner internflyktingar och en miljon återvändande personer.

B.  Den pågående konflikten har förödande konsekvenser för landet och dess befolkning. Trots internationella uppmaningar att hitta en politisk lösning på krisen har parterna i konflikten inte lyckats nå någon uppgörelse, och striderna fortsätter. Ingen av sidorna har uppnått någon militär seger och det är inte heller troligt att de kommer att göra det i framtiden.

C.  Sedan mars 2015 har omkring 10 000 människor dödats och fler än 40 000 skadats till följd av våldet, uppger FN. Striderna, både de på marken och de i luften, har gjort det omöjligt för observatörer från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) att komma fram till området och bekräfta antalet civila dödsoffer. Dessa siffror återspeglar med andra ord endast de dödsfall och skador som OHCHR har kunnat bekräfta. Jemens civila infrastruktur och institutioner har drabbats hårt av kriget och kan i allt mindre utsträckning tillhandahålla grundläggande tjänster. Hälso- och sjukvårdsystemet är på gränsen till kollaps, och viktig sjukvårdspersonal i främsta linjen har inte fått lön på flera månader.

D.  En andra omgång av kolera och akut vattnig diarré har brutit ut i Jemen, vilket har resulterat i mer än 100 000 misstänkta fall av kolera och nästan 800 dödsoffer i hela landet mellan den 27 april och den 8 juni 2017.

E.  Utsatta grupper såsom kvinnor och barn drabbas extra hårt av de pågående striderna och den humanitära krisen, och situationen när det gäller kvinnors och flickors säkerhet och välbefinnande är särskilt oroande. Barn är särskilt utsatta i samband med det upptrappade våldet i Jemen, och 1 540 barn har dödats och 2 450 barn har skadats, enligt FN.

F.  Till följd av våldet har över 350 000 barn tvingats avbryta sin utbildning under det senaste skolåret, vilket medfört att totalt 2 miljoner barn i Jemen nu inte går i skolan, enligt Unicef. Barn som inte går i skolan riskerar att rekryteras till strid.

G.  Importen står för nästan 90 procent av landets baslivsmedel. FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och internationella sanktioner har betonat att den luft- och sjöblockad som koalitionen införde mot Jemen i mars 2015 är en av de främsta anledningarna till den humanitära katastrofen, samtidigt som våldet inom landet och den utbredda bristen på bränsle har avbrutit interna distributionsnät för livsmedel.

H.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

I.  Situationen i Jemen riskerar att allvarligt hota stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i hela Mellanöstern. Genom att dra nytta av försämringen av den politiska situationen och säkerhetsläget i Jemen har al-Qaida på Arabiska halvön utökat sin närvaro och genomfört fler och allvarligare terrorattentat. al‑Qaida på Arabiska halvön och den så kallade Islamiska staten IS/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terrorattentat med hundratals dödsoffer.

J.  I sin resolution av den 25 februari 2016 har parlamentet uppmanat att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, i linje med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008.

K.  Såväl huthistyrkorna som de allierade styrkorna har anklagats för att göra sig skyldiga till allvarliga kränkningar av krigets lagar genom att placera ut förbjudna antipersonella landminor, misshandla fångar och avfyra urskillningslösa raketer in i befolkade områden i Jemen och södra Saudiarabien.

L.  Det totala beloppet för EU:s humanitära bistånd till Jemen för 2015 och 2016 uppgick till 120 miljoner euro. För 2017 uppgår det anslagna stödbeloppet till 46 miljoner euro. Trots den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève i april 2017, där olika länder och organisationer gjorde utfästelser för 1,1 miljarder US-dollar, hade givarna fram till den 9 maj 2017 endast beviljat medel motsvarande 28 procent av de 2,1 miljarder US-dollar som FN vädjat om för humanitära insatser till förmån för Jemen under 2017. Ytterligare 70 miljoner euro förväntas kunna tas i anspråk för utvecklingsstöd under 2017.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare, förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur, fortsatta flyganfall, markstrider och granatbeskjutningar, trots upprepade uppmaningar om att fientligheterna på nytt måste upphöra.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket. Parlamentet uppmanar alla parter att sträva efter en omedelbar vapenvila och att återgå till förhandlingsbordet. Parlamentet upprepar sitt stöd för Jemens territoriella integritet, suveränitet och självständighet.

3.  Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över att de fortsatta flyganfallen och markstriderna som har resulterat i tusentals civila dödsoffer, fördrivningar och förlorade försörjningsmöjligheter och som sätter ytterligare liv på spel, ödelägger landets fysiska infrastruktur, har skapat instabilitet som utnyttjats av terrorist- och extremistorganisationer som IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och har förvärrat en redan kritisk humanitär situation.

4.  Europaparlamentet fördömer alla terroristattentat och allt våld mot civila i skarpast möjliga ordalag, inbegripet bombanfall, användningen av klustervapen, raket- och granatbeskjutning, krypskyttar och robotattacker, samt rapporterad användning av antipersonella minor och attacker som orsakar förstörelse av civil infrastruktur, däribland skolor, sjukvårdsinrättningar, bostadsområden, marknader, vattensystem, hamnar och flygplatser.

5.  Europaparlamentet uppmanar bestämt Jemens regering att ta sitt ansvar i kampen mot IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön, som utnyttjar den rådande instabiliteten. Parlamentet påminner om att alla terrorhandlingar är brottsliga och oförsvarliga, oberoende av deras motiv och oberoende av när, var och av vem de begås. Parlamentet betonar behovet av att alla parter i konflikten vidtar beslutsamma åtgärder mot sådana grupper vars verksamhet utgör ett allvarligt hot mot en förhandlingslösning och säkerheten i regionen och utanför den.

6.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla sidor och deras regionala och internationella anhängare att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att direkt angripa civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem. Parlamentet påminner om att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur, däribland sjukhus och sjukvårdspersonal, utgör allvarliga brott mot internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar världssamfundet att förbereda internationellt åtal av de som är ansvariga för kränkningarna av internationell rätt i Jemen. Parlamentet stöder i detta avseende uppmaningen från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om att det ska inrättas ett oberoende internationellt organ som ska göra en omfattande utredning av de brott som har begåtts i konflikten i Jemen. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att en varaktig lösning på den pågående konflikten ska kunna uppnås.

7.  Europaparlamentet påminner om att det inte kan finnas någon militär lösning på konflikten i Jemen, och att krisen endast kan lösas genom inkluderande förhandlingar som leds av Jemen, med deltagande av alla berörda parter och med ett fullständigt och meningsfullt deltagande från kvinnor, som leder till en inkluderande politisk lösning. Parlamentet erinrar om sitt stöd för de ansträngningar som gjorts av FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda sändebud för Jemen och Europeiska utrikestjänsten för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna och uppmanar med kraft alla parter i konflikten att agera på ett konstruktivt sätt och utan tillförda förhandsvillkor för dessa insatser. Parlamentet betonar att genomförandet av förtroendeskapande åtgärder, såsom omedelbara åtgärder för ett varaktigt eldupphör, en mekanism för ett FN-övervakat tillbakadragande av styrkor, underlättande av humanitärt och kommersiellt tillträde samt frigivning av politiska fångar, är nödvändigt för att underlätta en återgång till en politisk handlingslinje.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Saudiarabien och Iran att arbeta för att förbättra de bilaterala förbindelserna och att försöka samarbeta för att få ett slut på striderna i Jemen.

9.  Europaparlamentet stöder EU:s uppmaning till alla parter i konflikten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra och bekämpa alla former av våld, inbegripet sexuellt och könsrelaterat våld i väpnade konflikter. Parlamentet fördömer starkt kräkningarna av barnets rättigheter och är bekymrat över att barn har begränsad tillgång till även grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning. Parlamentet fördömer rekryteringen av barnsoldater i konflikter. Parlamentet uppmanar EU och världssamfundet att stödja rehabiliteringen och återanpassningen av barn som har deltagit i strid.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att arbeta för att avlägsna alla logistiska och finansiella hinder som påverkar importen och distributionen av livsmedel och medicinska förnödenheter till behövande civila. Framför allt uppmanar parlamentet parterna att säkerställa att alla stora kommersiella införselställen, såsom hamnarna i al‑Hudayda och Aden, fungerar effektivt och fullt ut. Parlamentet betonar dessa hamnars betydelse som en livlina för humanitärt bistånd och grundläggande förnödenheter. Parlamentet begär att man åter ska öppna Sanas flygplats för kommersiella flygningar så att läkemedel för trängande behov och varor kan flygas in och jemeniter i behov av medicinsk vård kan flygas ut.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, så som anges i de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet erinrar särskilt om behovet av att samtliga EU-medlemsstater strikt tillämpar de regler som fastställdes i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp om vapenexport. Parlamentet påminner i detta avseende om sin resolution av den 25 februari 2016.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka de lokala myndigheterna och förbättra deras kapacitet när det gäller att tillhandahålla tjänster, liksom att involvera den jemenitiska diasporan och internationella icke-statliga organisationer för att stödja viktiga tjänstesektorer. Parlamentet understryker i synnerhet det brådskande behovet för EU och andra internationella aktörer att ta itu med kolerautbrottet och stödja hälso- och sjukvårdssystemet för att förhindra dess kollaps, inbegripet ansträngningar för att underlätta tillgången till förnödenheter och löneutbetalningar till sjukvårdspersonal i främsta linjen, vilka är ytterst viktiga för de humanitära insatserna.

13.  Europaparlamentet välkomnar att EU och dess medlemsstater är beredda att intensifiera det humanitära biståndet till befolkningen i hela landet som en reaktion på de ökande behoven och att mobilisera sitt utvecklingsbistånd för att finansiera projekt inom viktiga sektorer. Parlamentet välkomnar de åtaganden som gjordes vid givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen och understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning för att lindra lidandet för Jemens folk. Parlamentet uppmanar dessutom eftertryckligen alla länder att fullgöra sina åtaganden från givarkonferensen för att bidra till att tillgodose de humanitära behoven.

14.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten) att omedelbart föreslå en integrerad EU-strategi för Jemen och att ännu en gång yrka på ett jemenitiskt fredsinitiativ under FN:s överinseende. Parlamentet efterlyser i detta avseende utnämningen av en särskild representant för EU i Jemen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0066.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0270.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy