Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 449kWORD 43k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Номиниране на член на Европейската комисия
P8_TA(2017)0275

Решение на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. за одобряване на назначаването на г-жа Мария Габриел за член на Комисията (C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

—  като взе предвид оставката на г-жа Кристалина Георгиева като член на Комисията,

—  като взе предвид писмото на Съвета от 29 май 2017 г., с което Съветът се консултира с Парламента относно решението за назначаване на г-жа Мария Габриел за член на Комисията , което следва да бъде взето по общо съгласие с председателя на Комисията (C8-0166/2017),

—  като взе предвид изслушването на г-жа Мария Габриел на 20 юни 2017 г., пред комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по култура и образование, с асоцииране на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

—  като взе предвид член 118 от своя Правилник за дейността и приложение VІ към него,

1.  одобрява назначаването на г-жа Мария Габриел за член на Комисията за остатъка от мандата на Комисията до 31 октомври 2019 г.;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност