Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2079(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2017

Внесени текстове :

A8-0248/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0277

Приети текстове
PDF 512kWORD 54k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0248/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия отрасъл от разделение 5 по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) Rev. 2 („Добив на каменни и лигнитни въглища“) в региона на ниво 2 по NUTS Castilla y León (ES41) в Испания, и като има предвид, че в тези мерки се очаква да участват 339 съкратени работници, както и 125 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET); като има предвид, че работниците са съкратени от Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL и Unión Minera del Norte SA;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите за допустимост по член 4, параграф 1, буква б), съгласно които е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 1 002 264 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 670 440 EUR;

2.  отбелязва, че испанските органи са подали заявление за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ на 20 януари 2017 г. и че оценката му е била приключена от Комисията на 2 юни 2017 г. и предадена на Парламента на същата дата;

3.  припомня резкия спад в производството на въглища в Съюза и в цената на въглищата на международните пазари през последните десет години, което доведе до увеличаване на обема на вноса на въглища от трети държави в ЕС и до принудителното закриване на много въгледобивни мини в Съюза поради нерентабилност; отбелязва, че тези тенденции са били особено силно изразени в Испания и са довели до реорганизация и преобразуване на сектора на въгледобива; подчертава, че заетостта в региона Кастилия и Леон е сериозно засегната от въздействието на кризата в минния сектор и посочва, че само в Кастилия и Леон през периода 2010—2016 г. е трябвало да бъдат закрити десет въгледобивни предприятия;

4.  отбелязва, че Испания е поискала дерогация от член 4, параграф 1, буква б) на основание на това, че територията, засегната от съкращенията, се състои от множество малки, изолирани селища в отдалечени, слабо населени долини в Кантабрийските планини, които в по-голямата си част са силно зависими от добива на въглища и имат проблеми с инфраструктурната свързаност, и поради това може да се счита за малък пазар на труда съгласно член 4, параграф 2;

5.  изтъква по-специално много ниската гъстота на населението, проблемите, свързани с планинския терен, и сложното положение със заетостта в северната част на провинциите Леон и Паленсия; изразява загриженост във връзка с рязкото намаляване на населението, което е пропорционално най-голямо сред младите хора под 25 години;

6.  отбелязва, че целевата група на финансовото участие включва 339 съкратени работници, от които 97% са мъже;

7.  приветства решението на Испания да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 125 незаети с работа, учене или обучение на възраст под 30 години; разбира, че тези услуги ще включват подпомагане на желаещите да създадат собствен бизнес;

8.  отбелязва, че мерките ще се ръководят от проучване, което ще се проведе относно създаването на работни места и производствените дейности в региона Кастилия и Леон, с оглед по-добро определяне на инициативите, посочени в пакета;

9.  отбелязва, че Испания планира шест вида мерки за съкратените работници и незаети с работа, учене или обучение, обхванати от заявлението: i) сесии за запознаване с мерките и информиране, ii) професионално ориентиране и консултиране, iii) съдействие при активно търсене на работа, iv) обучение за придобиване на интердисциплинарни умения и компетентности и професионалното обучение, v) насърчаване на предприемачеството и vi) подкрепа за новосъздадени дружества предприятия, както и програма със стимули.

10.  отбелязва, че стимулите представляват 19,53% от общия пакет от персонализирани мерки, което е доста под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че предложените обучения ще включват семинари относно техники за търсене на работа, обучения за развитие на личностни и социални умения, обучения в областта на информационните и комуникационните технологии и чуждоезикови курсове, докато професионалното обучение ще се съсредоточи или върху повишаване на уменията в областта на добива на суровини, които могат да бъдат от значение за работа в други икономически сектори, или върху развиване на умения за сектори като: туризъм и хотелиерство в селските райони; възстановяването на околната среда на минните басейни, повторно залесяване и озеленяване;

12.  приветства консултациите със заинтересованите страни, включително със синдикални организации, стопански асоциации, регионалната агенция за икономическо развитие, иновации, финансиране и интернационализация на предприятията и обществената фондация към регионалните обществени служби по заетостта, които са били проведени на регионално равнище за изготвяне на координирания пакет от персонализирани услуги, и че при предоставянето на достъп до мерките, финансиране от ЕФПГ и при тяхното изпълнение ще се прилагат политиката на равенство между жените и мъжете и принципът на недискриминация;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

14.  приветства включването на помощ за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица сред наличните стимули с оглед на вероятното положително въздействие върху баланса между половете; призовава Комисията да представи подробна информация относно използването на тази възможност;

15.  припомня необходимостта от бърза трансформация на икономиките на Съюза и насърчаване на съответните работни места в контекста на Споразумението за климата от Париж;

16.  отбелязва значението на стартирането на информационна кампания, която да достигне до незаетите с работа, учене или обучение, които биха могли да отговарят на условията за участие в мерките, като се гарантира баланс между половете, когато това е възможно;

17.  призовава Комисията да предоставя повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  отбелязва, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ по други финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че тези допустими действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

19.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  приветства факта, че планът за намеса ще включва инициатива за мониторинг, в която социалните участници следва да могат да участват, чиято цел е да се гарантира, че предложението се изпълнява в съответствие с препоръките от проучване, което е предвидено да се проведе като част от действията, включени в инициативата, относно търсенето на професионално обучение и възможностите за професионална дейност, както и да се гарантира доброто управление на предоставения бюджет;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани с предоставянето на подкрепа по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León – добив на суровини

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (EС) 2017/1372.)

Правна информация - Политика за поверителност