Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2079(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0248/2017

Předložené texty :

A8-0248/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0277

Přijaté texty
PDF 425kWORD 47k
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0248/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG zohledňuje dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba pro jejich posouzení a schválení, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko podalo žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 5 (Těžba černého a hnědého uhlí) v regionu na úrovni NUTS 2 Castilla y León (ES41), a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 339 propuštěných pracovníků a dále až 125 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET), ve věku do 30 let; vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky propuštěné z firem Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL a Unión Minera del Norte SA;

E.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost v souladu s kritérii pro pomoc stanovenými v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG odchylně od kritérií způsobilosti stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. b), která vyžadují, aby v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni oddílu NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 002 264 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 670 440 EUR;

2.  konstatuje, že španělské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. ledna 2017 a že Komise dokončila její posouzení dne 2. června 2017 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že za posledních 10 letech došlo k prudkému poklesu produkce uhlí v Unii i světové ceny uhlí, což vedlo k nárůstu objemu uhlí dováženého ze zemí mimo EU a k tomu, že mnoho uhelných dolů v Unii ztrácí rentabilitu a je nuceno ukončit činnost; poukazuje na to, že ve Španělsku se tyto tendence projevily ještě výrazněji, což vede k reorganizaci a restrukturalizaci odvětví těžby uhlí; zdůrazňuje, že zaměstnanost v regionu Castilla y León vážně utrpěla dopadem krize v těžebním průmyslu, a poukazuje na to, že jenom v tomto regionu muselo v období 2010–2016 ukončit svou činnost deset společností těžících uhlí;

4.  bere na vědomí, že Španělsko požádalo o výjimku z čl. 4 odst. 1 písm. b) z toho důvodu, že území postižené propouštěním představuje několik malých, izolovaných měst nacházejících se v odlehlém, řídce osídleném horském údolí v Kantábrii, která jsou na těžbě uhlí povětšinou vysoce závislá a jež doplácí na omezené propojení, a tudíž může být považováno za malý trh práce podle čl. 4 odst. 2;

5.  zdůrazňuje zejména velmi nízkou hustotu obyvatelstva, problémy spojené s hornatostí terénu a obtížnou situaci z hlediska zaměstnanosti na severu provincií León a Palencia; vyjadřuje znepokojení nad strmým poklesem obyvatelstva, který je proporcionálně nejvyšší u osob do 25 let;

6.  poukazuje na to, že finanční příspěvek je určen 339 propuštěným pracovníkům, z nichž 97 % tvoří muži;

7.  vítá rozhodnutí Španělska poskytnout až 125 lidem do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET), individualizované služby spolufinancované z EFG; má za to, že součástí těchto služeb bude i podpora osobám, které mají zájem zahájit vlastní podnikání;

8.  bere na vědomí, že opatření se budou řídit studií, která bude vypracována k otázce vytváření pracovních míst a produktivní činnosti v regionu Castilla y León, aby bylo možné iniciativy uvedené v balíčku opatření lépe definovat;

9.  bere na vědomí, že Španělsko plánuje zavést šest druhů opatření pro propuštěné pracovníky a mladé lidi z kategorie NEET, jichž se tato žádost týká: (i) úvodní a informační setkání, (ii) profesní poradenství a podporu, (iii) intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, (iv) školení mezioborových dovedností a schopností a odborné vzdělávání, (v) podporu podnikání a (vi) podporu pro zahájení podnikání, jakož i program podpor;

10.  konstatuje, že tyto pobídky budou tvořit 19,53 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je podstatně méně, než je maximum ve výši 35 % stanovených v nařízení o EFG; dále konstatuje, že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s odbornou přípravou;

11.  konstatuje, že poskytované kurzy odborné přípravy budou zahrnovat semináře o způsobech hledání zaměstnání, školení v oblasti osobních a sociálních dovedností a informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s výukou cizích jazyků, zatímco profesní příprava se zaměří buď na zlepšení dovedností v oblasti hornictví, které mohou být důležité pro jiná hospodářská odvětví, nebo na rozvíjení dovedností v oblastech, jako je: cestovní ruch a pohostinství ve venkovských oblastech; environmentální obnova dolů; opětovné zalesňování a terénní úpravy;

12.  vítá skutečnost, že na regionální úrovni proběhly konzultace se zúčastněnými stranami, jako jsou odbory, obchodní sdružení, regionální agentura pro hospodářský rozvoj, inovace, financování a internacionalizaci podnikání a veřejná nadace přidružená k regionální veřejné službě zaměstnanosti, s cílem sestavit koordinovaný balíček individualizovaných služeb a že v přístupu k opatřením financovaným z EFG a v průběhu jejich provádění bude uplatňována politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  vítá začlenění příspěvků na výdaje za pečovatele o závislé osoby mezi dostupné pobídky, neboť se to pravděpodobně kladně projeví na vyváženém zastoupení žen a mužů; vyzývá Komisi, aby předložila podrobné informace o tom, jak se tato možnost využívá;

15.  připomíná potřebu urychlené transformace unijních ekonomik a podpory relevantních pracovních míst s ohledem na Pařížskou dohodu COP21;

16.  poukazuje na to, že je důležité zahájit informační kampaň zaměřenou na mladé lidi z kategorie NEET, kteří by mohli být pro tato opatření způsobilí, a zajistit při tom v co největší míře vyvážené zastoupení žen a mužů;

17.  vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích poskytovala více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce dosaženou prostřednictvím EFG;

18.  zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se takové akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

19.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

20.  vítá skutečnost, že součástí intervenčního plánu bude iniciativa v oblasti monitorování, do níž se budou moci zapojit sociální aktéři a jejímž účelem je zaručit provedení návrhu v souladu s doporučeními studie týkající se požadavků v oblasti odborného vzdělávání a příležitostí k činnosti, která bude vypracována v rámci akcí zahrnutých do iniciativy, a rovněž zaručit řádné řízení poskytnutého rozpočtu;

21.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/1372.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí