Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2079(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0248/2017

Esitatud tekstid :

A8-0248/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0277

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 47k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0248/2017),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, millega osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet, mille kohaselt tuleb EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium uuesti kasutusele võtta, suurendada liidu rahalist toetust kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest 60 %‑ni, teha EGFi kasutuselevõtmise taotluste menetlemine komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt tõhusamaks, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, lisada toetuskõlblike tegevuste alla ja toetusesaajate ringi ka füüsilisest isikust ettevõtjad ja noored ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 5 (kivi‑ ja pruunsöe kaevandamine) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkonnas Castilla‑Leónis (ES41), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 339 koondatud töötajat ning 125 alla 30‑aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort; arvestades, et koondamised viisid läbi ettevõtjad Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL ja Unión Minera del Norte SA;

E.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõike 2 kohase sekkumiskriteeriumi alusel, millega tehakse erand artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumist, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 002 264 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 670 440 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 20. jaanuaril 2017 ning komisjon lõpetas taotluse hindamise 2. juunil 2017 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  tuletab meelde, et viimase kümne aasta jooksul on söe tootmine liidus järsult vähenenud ja söe ülemaailmne hind järsult langenud ning see on toonud kaasa kivisöeimpordi suurenemise kolmandatest riikidest ja mitme liidu söekaevanduse muutumise kahjumlikuks, mistõttu need tuleb sulgeda; juhib tähelepanu, et need suundumused on veelgi märgatavamad Hispaanias ning on toonud kaasa söekaevandussektori reorganiseerimise ja ümberkujundamise; rõhutab, et tööhõivet Castilla‑Leóni piirkonnas on tõsiselt mõjutanud kriis kaevandussektoris, ning juhib tähelepanu, et ainuüksi Castilla‑Leóni piirkonnas tuli ajavahemikul 2010–2016 sulgeda kümme söekaevandusettevõtet;

4.  märgib, et Hispaania taotles erandi tegemist artikli 4 lõike 1 punktist b, sest koondamistest mõjutatud piirkond koosneb kõrvalises ja hõredalt asustatud Kantaabria mägedevahelises orus asuvast mitmest väikesest isoleeritud linnast, millest enamus sõltub suurel määral söe kaevandamisest ning mis kannatavad piiratud ühenduvuse all, mistõttu neid võib käsitleda väikese tööturuna artikli 4 lõike 2 kohaselt;

5.  toob eelkõige esile väga madala rahvastikutiheduse, mägise pinnavormiga seotud probleemid ja keeruka tööhõiveolukorra Leóni ja Palencia provintside põhjaosas; väljendab muret rahvastiku järsu vähenemise pärast, mis on olnud kõige suurem alla 25‑aastaste seas;

6.  juhib tähelepanu, et rahaline toetus on suunatud 339 koondatud töötajale, kellest 97 % on mehed;

7.  pooldab Hispaania otsust osutada kuni 125 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30‑aastasele noorele EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid; on arusaamisel, et need teenused sisaldavad toetust neile, kes soovivad oma ettevõtet luua;

8.  märgib, et meetmed lähtuvad Castilla‑Leóni piirkonnas töökohtade loomist ja tootmistegevust käsitlevast uuringust eesmärgiga paketis nimetatud algatusi paremini määratleda;

9.  märgib, et Hispaanial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks kasutusele kuut tüüpi meetmeid: i) tutvustav kohtumine ja teabetunnid, ii) kutsenõustamine ja nõustamine, iii) aktiivse tööotsimise toetamine, iv) valdkonnaüleste oskuste ja pädevuste alane koolitus ning kutseõpe, v) ettevõtluse edendamine ja vi) ettevõtluse alustamise toetus ning stiimulite programm;

10.  märgib, et stiimulid moodustavad 19,53 % kogu individuaalsete teenuste meetmepaketist, mis on tunduvalt väiksem suhtarv kui EGFi määruses sätestatud maksimaalselt 35 %, ning nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingus või koolitusmeetmetes;

11.  märgib, et pakutav koolitus hõlmab tööotsingutehnikaid käsitlevaid seminare, koolitust isiklike ja sotsiaalsete oskuste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas ja võõrkeelte õpetamist, kutseõppes aga keskendutakse kas kaevandamisega seotud oskuste täiendamisele, mis võivad olla olulised teiste majandussektorite töökohtadel, või arendatakse oskusi sellistes valdkondades nagu turism ja hotellindus maapiirkondades, kaevanduspiirkondade keskkonna taastamine, taasmetsastamine ja maastikukujundus;

12.  peab tervitatavaks konsulteerimist sidusrühmadega, sealhulgas ametiühingute, ettevõtjate ühenduste, piirkonna majandusarengu, innovatsiooni, rahastamise ja äriühingute rahvusvahelistumise ameti ja piirkondliku avaliku tööturuasutuse juurde kuuluva riikliku fondiga, mis toimusid piirkonna tasandil eesmärgiga koostada kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett, ning et EGFi vahenditest rahastatavate meetmete kättesaadavaks tegemisel ja fondi rakendamisel kohaldatakse soolise võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

13.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse suunas liikumise eesmärgiga;

14.  väljendab heameelt selle üle, et toetused ülalpeetavate isikute hooldajatele on arvatud pakutavate stiimulite hulka, sest sellel võib olla soodne mõju soolisele tasakaalule; palub komisjonil esitada üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas seda võimalust on kasutatud;

15.  tuletab meelde vajadust kujundada kiiresti ümber liidu majandus ja edendada vajalikke töökohti vastavalt Pariisi COP 21 kokkuleppele;

16.  võtab teadmiseks, kui tähtis on algatada teabekampaania, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes on kõnealuste meetmete raames toetuskõlblikud, tagades võimaluse korral soolise tasakaalu;

17.  kutsub komisjoni üles käsitlema tulevastes ettepanekutes põhjalikumalt kasvuväljavaadetega sektoreid, mis seetõttu võtavad tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

18.  märgib, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest, et välistatud on topeltrahastamine ning toetuskõlblikud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

19.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et sekkumiskava sisaldab järelevalvealgatust, milles sotsiaalpartneritel peaks olema võimalik osaleda ning mille eesmärk on tagada, et ettepanekut rakendatakse kooskõlas algatuses hõlmatud meetmete hulka kuuluvas uuringus esitatud soovitustega kutseõppevajaduste ja tööhõivevõimaluste kohta, ning lisaks tagada eelarve usaldusväärne haldamine;

21.  kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi juhtumitega seotud dokumentidele;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/1372).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika