Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2079(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0248/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0248/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0277

Usvojeni tekstovi
PDF 347kWORD 52k
Utorak, 4. srpnja 2017. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/001 ES/Castilla y Leon, vađenje ugljena
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0248/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2017/001 ES/Castilla y León za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 5. Rev. 2 NACE-a (vađenje ugljena i lignita) u regiji Castilla y León (ES41), regiji razine 2 prema nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku („NUTS”) te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 339 radnika koji su proglašeni viškom, kao i do 125 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 30 godina; budući da su radnici otpušteni iz poduzeća Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL i Unión Minera del Norte S.A.;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2., odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 razreda djelatnosti i smještenima u jednoj regiji ili u dvjema susjednim regijama druge razine NUTS-a;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 002 264 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 1 670 440 EUR;

2.  napominje da su španjolske vlasti 20. siječnja 2017. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija s ocjenjivanjem tog zahtjeva završila 2. lipnja 2017. i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da su posljednjih deset godina proizvodnja ugljena u Uniji i globalna cijena ugljena značajno pali, što je rezultiralo povećanjem uvoza ugljena iz zemalja koje nisu članice EU-a, a mnogi rudnici ugljena u EU-u postali su neprofitabilni i prisiljeni su na zatvaranje; ističe da su ti trendovi još naglašeniji u Španjolskoj, što je dovelo do restrukturiranja i prenamjene u sektoru vađenja ugljena; naglašava da se učinak krize u sektoru rudarstva znatno odrazio na zaposlenost u regiji Castilla y León i ističe da je samo u Castilla y Leónu deset poduzeća za vađenje ugljena zatvoreno tijekom razdoblja od 2010. do 2016.;

4.  napominje da je Španjolska tražila da se odobri odstupanje od članka 4. stavka 1.točke (b.), s obzirom na to da područje pogođeno otpuštanjima čine brojni mali gradovi u izoliranim, udaljenim, rijetko naseljenim planinskim predjelima Kantabrije koja je najvećim dijelom uvelike ovisna o vađenju ugljena i slabo povezana te se stoga može smatrati malim tržištem rada u skladu s člankom 4. stavkom 2.;

5.  posebno ističe vrlo nisku gustoću naseljenosti, probleme povezane s planinskim terenom i tešku situaciju u pogledu mogućnosti zapošljavanja na sjeveru pokrajina León i Palencia; izražava zabrinutost zbog oštrog pada broja stanovnika koji je razmjerno najizraženiji u kategoriji osoba mlađih od 25 godina;

6.  napominje da će financijski doprinos biti usmjeren na 339 radnika koji su proglašeni viškom, od kojih su 97% muškarci;

7.  pozdravlja odluku Španjolske da za do 125 osoba iz skupine NEET mlađih od 30 godina pruži usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a; shvaća da će među tim uslugama biti i potpora onima koju su zainteresirani za osnivanje vlastitih poduzeća;

8.  napominje da će se mjere temeljiti na studiji o otvaranju radnih mjesta i proizvodnim djelatnostima u regiji Castilla y León koja će se provesti kako bi se kvalitetnije odredile inicijative navedene u tom paketu mjera;

9.  konstatira da Španjolska priprema šest vrsta mjera za otpuštene radnike i skupinu NEET koji su uključeni u zahtjev i to: (i) uvodni i informativni sastanci, (ii), profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, (iii) pomoć u intenzivnom traženju posla, (iv) osposobljavanje u međusektorskim vještinama i kompetencijama i strukovno osposobljavanje, (v), promicanje poduzetništva i (vi) potpora za pokretanje poduzeća kao i program poticaja;

10.  napominje da će poticaji činiti 19,53 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u; te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  napominje da će među pruženim tečajevima osposobljavanja biti i radionice o tehnikama traženja posla, osposobljavanje u osobnim i socijalnim vještinama, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te u stranim jezicima, dok će se strukovno osposobljavanje usmjeriti ili na jačanje vještina povezanih s rudarstvom koje bi mogle biti od koristi u drugim gospodarskim sektorima ili na razvoj vještina za sektore poput: turizma i ugostiteljstva u ruralnim područjima; obnove okoliša na području rudarskih bazena; pošumljavanja i uređenja okoliša;

12.  pozdravlja činjenicu da su se na regionalnoj razini održala savjetovanja s dionicima, uključujući sindikate, poslovne udruge, regionalnu agenciju za gospodarski razvoj, inovacije, financiranje i internacionalizaciju poslovanja te javnu zakladu povezanu s regionalnom javnom službom za zapošljavanje, radi sastavljanja usklađenoga paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika te da će se radi pristupa mjerama EGF-a i tijekom njihove provedbe primjenjivati politika jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

14.  pozdravlja činjenicu da je među dostupnim poticajima i doprinos za pokrivanje troškova njegovatelja uzdržavanih osoba jer će to vjerojatno imati pozitivan učinak na rodnu ravnotežu; poziva Komisiju da pruži iscrpne podatke o tome u kojoj se mjeri koristi ta mogućnost;

15.  podsjeća na to da je sukladno Pariškom sporazumu s konferencije COP 21 potrebna brza transformacija gospodarstva Unije i poticanje relevantnih radnih mjesta;

16.  ističe važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama iz skupine NEET koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera, vodeći pritom, gdje god je to moguće, računa o ravnoteži spolova;

17.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  napominje da su španjolske vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EGF-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije, te da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

19.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

20.  pozdravlja činjenicu da će plan intervencije sadržavati inicijativu o praćenju u kojoj će moći sudjelovati i socijalni akteri, a koja za svrhu ima zajamčiti da će se prijedlog provesti u skladu s preporukama iz studije koja će se u sklopu inicijative provesti o zahtjevima povezanima sa strukovnim osposobljavanjem i mogućnostima koje se pružaju za aktivnosti te da će se pruženim sredstvima dobro upravljati;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/1372.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti