Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2079(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0248/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0248/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 04/07/2017 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0277

Elfogadott szövegek
PDF 269kWORD 44k
2017. július 4., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az „EGF/2017/001 ES/Castilla y León bányászat” referenciaszámú kérelem
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. július 4-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2017/001 ES/Castilla y León, bányászat) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0248/2017),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Spanyolország „ EGF/2017/001 ES/Castilla y León” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a Castilla y León-i (ES41) NUTS 2. szintű régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 5. ágazat (Szénbányászat) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben várhatóan 339 elbocsátott munkavállaló, valamint 125 munkanélküli, képzésben vagy oktatásban nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) fog részt venni; mivel elbocsátásokra került sor a Hullera Vasco Leonesa SA, a Centro de Investigación y Desarrollo SA, a Hijos de Baldomero García SA, a Minas del Bierzo Alto SL és az Unión Minera del Norte SA vállalatoknál;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, eltérve a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS 2. szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS 2. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági kritériumoknak teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 002 264 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 670 440 eurót kitevő összes kiadás 60 %-a;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2017. január 20-án nyújtották be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2017. június 2-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet arra, hogy az elmúlt tíz évben az uniós széntermelés és a szén világpiaci ára jelentősen csökkent, aminek következtében egyre több szenet importáltak nem uniós országokból, így számos uniós szénbánya veszteséges lett és bezárására kényszerült; rámutat, hogy ez a tendencia még jobban kihatott Spanyolországra, ahol a szénbányászati ágazatot át kellett szervezni és át kellett alakítani; hangsúlyozza, hogy Castilla y León régióban a foglalkoztatási helyzetet súlyosan érintették a bányászati ágazat válságának hatásai, és rámutat, hogy csak Castilla y Leónban tíz bányaipari vállalkozás kényszerült bezárásra a 2010 és 2016 közötti időszakban;

4.  megjegyzi, hogy Spanyolország a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjától való eltérés iránti kérelmet nyújtott be azon az alapon, hogy az elbocsátások által érintett terület a távoli és gyéren lakott kantábriai völgy elszigetelt kisvárosaiból tevődik össze, amelyek erősen függenek a szénbányászattól és zárt közösséget alkotnak, így a 4. cikk (2) bekezdése értelmében kisméretű munkaerőpiacnak tekinthetők;

5.  különösen kiemeli a nagyon alacsony népsűrűséget, a hegyvidéki tereppel kapcsolatos nehézségeket és a nehéz foglalkoztatási helyzetet León és Palencia tartományok északi részében; aggodalmát fejezi ki a népesség gyors iramú csökkenése miatt, amelynek aránya a 25 év alattiak körében a legmagasabb;

6.  rámutat, hogy a pénzügyi hozzájárulás 339 elbocsátott munkavállalót fog támogatni, akiknek 97%-a férfi;

7.  üdvözli Spanyolország döntését, hogy legfeljebb 125, 30 év alatti NEET-fiatal számára az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat biztosít; megérti, hogy a szolgáltatások magukban foglalnak majd az érdekeltek saját vállalkozásának létrehozására nyújtott támogatást;

8.  megállapítja, hogy az intézkedések a munkahelyteremtést és a termelő tevékenységeket vizsgáló tanulmányra alapozódnak majd Castilla y León régióban, a csomagban hivatkozott kezdeményezések megfelelőbb meghatározása érdekében;

9.  megjegyzi, hogy Spanyolország hatféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. üdvözlő és tájékoztató programok, ii. pályaorientációs tanácsadást, iii. intenzív álláskeresési támogatás, iv. a készségek és kompetenciák ágazatközi képzése, szakképzés, v. a vállalkozói szellem előmozdítása, valamint vi. vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás és ösztönzők;

10.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 19,53%-át teszik ki, ami nem éri el az EGAA-rendeletben meghatározott 35%-os felső korlátot; valamint hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

11.  megállapítja, hogy a biztosított képzések kiterjednek munkakeresést segítő technikákat, személyes és szociális képességeket oktató gyakorlatokra, továbbá informatikai és kommunikációs technológiák és idegen nyelvek oktatására is, míg a szakmai képzés vagy a bányászattal kapcsolatos és más gazdasági ágazatokban is hasznosítható ismeretek bővítését, vagy a következő ágazatokban szükséges képzettségek megszerzését tűzi ki célul: turizmus és vendéglátás vidéki területeken; bányamedencék környezeti helyreállítása; újraerdősítés és tájgondozás;

12.  üdvözli az érdekeltekkel, többek között a szakszervezetekkel, a szakmai szövetségekkel, a regionális gazdaságfejlesztési, innovációs, finanszírozási és a vállalkozások nemzetközivé válását elősegítő ügynökséggel, valamint a regionális állami foglalkoztatási szolgálathoz kapcsolódó közalapítvánnyal regionális szinten folytatott konzultációkat, melyek célja a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának létrehozása, valamint hogy a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni az EGAA végrehajtásának különböző szakaszaiban és az EGAA-hoz való hozzáférésben;

13.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

14.  üdvözli, hogy az eltartott személyeket gondozók kiadásaihoz való hozzájárulás is szerepel a szóba jövő ösztönzők között, ami valószínűleg pozitív hatással lesz a nemek közötti egyensúlyra; felhívja a Bizottságot, hogy szolgáljon részletes tájékoztatással arra nézve, hogy miképpen éltek e lehetőséggel;

15.  emlékeztet arra, hogy a párizsi COP 21 megállapodás nyomán gyors ütemben kell haladni az uniós gazdaságok átállításával és a munkahelyteremtéssel;

16.  megállapítja a tájékoztatási kampány elindításának fontosságát, amelynek célja a fenti intézkedésekkel megcélzott NEET-fiatalok elérése, és lehetőség szerint a nemek közötti egyensúly biztosítása;

17.  felszólítja a Bizottságot, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataiban jobban térjen ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsön az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

18.  tudomásul veszi, hogy a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, és megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá, hogy azok kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

19.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

20.  üdvözli, hogy az intézkedési terv magában foglal egy nyomon követési kezdeményezést – amelyben részt kell hogy vehessenek a szociális szereplők is –, aminek a célja annak biztosítása, hogy a javaslat a kezdeményezésben foglalt fellépések részeként kivitelezett – a szakképzési igényeket és a tevékenységi lehetőségeket vizsgáló – tanulmány ajánlásaival összhangban valósuljon meg, valamint hogy biztosítsa a rendelkezésre bocsátott költségvetés eredményes felhasználását;

21.  emlékezetet a Bizottsághoz intézett kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

22.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

23.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

24.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország „EGF/2017/001 ES/Castilla y León bányászat” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/1372 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat