Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2079(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0248/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0248/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2017 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0277

Pieņemtie teksti
PDF 428kWORD 52k
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 4. jūlija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0248/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Spānija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/001 ES/Castilla y León, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 5. nodaļā (“Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve”), NUTS 2. līmeņa reģionā Kastīlijā un Leonā (ES41), un tā kā paredzams, ka pasākumos piedalīsies 339 atlaistie darbinieki, kā arī līdz 125 jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un ir jaunāki par 30 gadiem; tā kā atlaišana notika uzņēmumos Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL un Unión Minera del Norte SA;

E.  tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 2. punktā noteiktajiem intervences kritērijiem, ar kuriem pieļauj atkāpi no 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstītajiem atbilstības kritērijiem, kas nosaka, ka deviņu mēnešu atskaites periodā vismaz 500 darba ņēmēji atlaisti uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. redakcijas nodaļas līmenī, un kuri atrodas vienā reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kas definēti NUTS 2. līmenī,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Spānija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 002 264 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 670 440;

2.  norāda, ka Spānijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2017. gada 20. janvārī un ka Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2017. gada 2. jūnijā un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam;

3.  atgādina, ka pēdējo 10 gadu laikā ogļu ieguve Savienībā un ogļu cena pasaulē ir strauji samazinājusies un tā rezultātā palielinājies ogļu importa apjoms no trešām valstīm, daudzas Savienības ogļraktuves ir kļuvušas nerentablas un tās nācies slēgt; norāda, ka minētās tendences bijušas vēl izteiktākas Spānijā un tas izraisījis reorganizāciju un pārorientēšanu ogļu ieguves nozarē; uzsver, ka nodarbinātību Kastīlijas un Leonas reģionā ir smagi ietekmējusi krīze ieguves rūpniecības nozarē, un norāda, ka Kastīlijā un Leonā vien laikā no 2010. gada līdz 2016. gadam nācās slēgt desmit ogļu ieguves uzņēmumus;

4.  norāda, ka Spānija pieprasa piemērot atkāpi no 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta, pamatojoties uz to, ka atlaišanas skarto teritoriju veido vairākas mazas un izolētas pilsētas attālā, reti apdzīvotā Kantabrijas kalnu ielejā, kuras lielākoties ir ļoti atkarīgas no ogļu ieguves un kuras negatīvi ietekmē savienojumu ierobežotība, un tādēļ to var uzskatīt par nelielu darba tirgu saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

5.  jo īpaši uzsver ļoti zemo iedzīvotāju blīvumu, problēmas, kas saistītas ar kalnu reljefu, un sarežģīto situāciju nodarbinātības jomā Leonas un Palensijas provinču ziemeļos; pauž bažas par iedzīvotāju skaita straujo samazināšanos, kas proporcionāli vislielākā bijusi vecuma grupā līdz 25 gadiem;

6.  norāda, ka finansiālais ieguldījums paredzēts 339 atlaistajiem darbiniekiem, no kuriem 97 % ir vīrieši;

7.  atzinīgi vērtē Spānijas lēmumu sniegt EGF līdzfinansētus individualizētos pakalpojumus līdz 125 NEET vecumā līdz 30 gadiem; pieņem, ka šie pakalpojumi ietvers arī atbalstu tiem, kas ir ieinteresēti izveidot savu uzņēmumu;

8.  norāda, ka pasākumi tiks orientēti atbilstoši pētījumam, kas jāveic par darbvietu izveidi un produktīvām darbībām Kastīlijas un Leonas reģionā, lai labāk izstrādātu pakalpojumu kopumā minētās iniciatīvas;

9.  norāda, ka Spānija plāno īstenot sešu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem un NEET, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) iepazīstināšanas un informatīvas sesijas, ii) profesionālā orientācija un konsultācijas, iii) intensīva palīdzība darba meklēšanā, iv) apmācības par starpnozaru prasmēm un kompetencēm un profesionālā apmācība, v) uzņēmējdarbības veicināšana un vi) atbalsts jaunuzņēmumiem, kā arī stimulu programma;

10.  norāda, ka stimuli veidos 19,53 % no visa individualizēto pakalpojumu kopuma, kas ir ievērojami mazāk nekā EGF regulā paredzētais maksimālais apjoms — 35 %; un ka šīs darbības ir atkarīgas no paredzēto atbalsta saņēmēju aktīvas līdzdalības darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  norāda, ka piedāvātie apmācību kursi ietvers darbseminārus par darba meklēšanas metodēm, apmācību personīgo un sociālo prasmju jomā, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā un svešvalodu apguvē, savukārt profesionālā apmācība būs vērsta vai nu uz to ar ieguves rūpniecību saistīto prasmju pilnveidošanu, kuras varētu noderēt citās ekonomikas nozarēs, vai prasmju pilnveidošanu darbam tādās nozarēs kā tūrisms un viesmīlības nozare lauku apvidos, ieguves baseinu vides atjaunošana, mežu atjaunošana un ainavu arhitektūra;

12.  atzinīgi vērtē reģionālajā līmenī notikušo apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp arodbiedrībām, uzņēmējdarbības apvienībām, ekonomiskās attīstības, inovācijas, finansēšanas un uzņēmējdarbības internacionalizācijas reģionālo aģentūru un publisko fondu, kas darbojas pie reģionālā publiskā nodarbinātības dienesta, kura tika veikta, lai sagatavotu saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, un to, ka attiecībā uz piekļuvi EGF finansētajiem pasākumiem un to īstenošanā tiks piemērota dzimumu līdztiesības politika, kā arī nediskriminācijas princips;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atzinīgi vērtē to, ka starp pieejamajiem stimuliem ir iekļauta ar apgādājamo aprūpi saistīto izdevumu daļēja segšana, ņemot vērā tās iespējamo pozitīvo ietekmi uz dzimumu līdztiesību; aicina Komisiju sniegt sīku informāciju par šīs iespējas izmantošanu;

15.  atgādina par nepieciešamību ātri pārveidot Savienības ekonomiku un stimulēt attiecīgu nodarbinātību, ņemot vērā Parīzes COP21 nolīgumu;

16.  norāda, ka ir svarīgi uzsākt informācijas kampaņu, lai ieinteresētu NEET, kuri varētu būt tiesīgi piedalīties šajos pakalpojumos, pēc iespējas nodrošinot dzimumu līdzsvaru;

17.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, pieņems jaunus darbiniekus, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervencēm;

18.  norāda — Spānijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka atbalsttiesīgās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

19.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

20.  atzinīgi vērtē to, ka intervences plāns ietvers uzraudzības iniciatīvu, kurā būtu jādod iespēja iesaistīties sociālajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka priekšlikums tiek īstenots saskaņā ar ieteikumiem, kas tiks sniegti pētījumā par profesionālās apmācības vajadzībām un darbības iespējām, kurš jāveic kā daļa no iniciatīvā iekļautajiem pasākumiem, kā arī lai nodrošinātu piešķirtā budžeta pareizu pārvaldību;

21.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/1372.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika