Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2079(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2017

Texte depuse :

A8-0248/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0277

Texte adoptate
PDF 269kWORD 52k
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining - Spania
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0248/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Castilia și Leon (ES41) din Spania și întrucât se preconizează că de aceste măsuri vor beneficia 339 de lucrători disponibilizați, precum și până la 125 de tineri sub vârsta de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât disponibilizările au fost efectuate de Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL și Unión Minera del Norte SA;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni de întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni a NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate încadrate la nivelul NUTS 2,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 002 264 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 1 670 440 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea de acordare a unei contribuții financiare din partea FEG la 20 ianuarie 2017 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 2 iunie 2017, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

3.  reamintește că în ultimii 10 ani producția de cărbune în Uniune și prețul cărbunelui la nivel mondial au scăzut dramatic, ducând la o creștere a volumului importurilor de cărbune din țări terțe, iar multe mine de cărbune din UE au devenit nerentabile și au fost obligate să se închidă; subliniază că aceste tendințe au fost chiar mai pronunțate în Spania, fapt ce a determinat reorganizarea și reconversiunea sectorului extracției de cărbune; subliniază faptul că ocuparea forței de muncă în regiunea Castilia și Leon a fost grav afectată de efectele crizei în sectorul minier și subliniază că numai în Castilia și Leon în perioada 2010-2016 au fost nevoite să își înceteze activitatea zece întreprinderi de extracție a cărbunelui;

4.  ia act de faptul că Spania a solicitat o derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) pe motiv că teritoriul afectat de disponibilizări este alcătuit dintr-o serie de orașe mici, izolate, situate în văi montane îndepărtate și slab populate din Cantabria, care sunt, în cea mai mare parte, dependente în foarte mare măsură de extracția cărbunelui și care suferă de pe urma unei conectivități limitate și, prin urmare, acest teritoriu poate fi considerat drept o piață mică a forței de muncă în temeiul articolului 4 alineatul (2);

5.  subliniază, în special, densitatea foarte scăzută a populației, problemele asociate unei zone montane și situația dificilă de pe piața forței de muncă în nordul provinciilor Leon și Palencia; își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea abruptă a populației, cu o proporție maximă în rândul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani;

6.  constată că vor fi vizați de contribuția financiară 339 de lucrători disponibilizați, dintre care 97% sunt bărbați;

7.  salută decizia Spaniei de a furniza servicii personalizate finanțate din FEG unui număr de până la 125 de tineri sub vârsta de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); înțelege că aceste servicii vor include acordarea de sprijin celor care doresc să-și inițieze propria afacere;

8.  ia act de faptul că măsurile se vor baza pe un studiu ce urmează a fi efectuat asupra creării de locuri de muncă și asupra activităților productive în regiunea Castilia și Leon, cu scopul unei mai bune definiri a inițiativelor prevăzute în pachet;

9.  constată că Spania are în vedere șase tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați și tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare vizați de cerere: (i) ședințe de bun venit și de informare, (ii) orientare și consiliere profesională, (iii) asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă, (iv) formare pentru dobândirea de aptitudini și competențe transsectoriale și formare profesională, (v) promovarea antreprenoriatului și (vi) sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi, precum și un program de stimulare;

10.  observă că stimulentele vor reprezenta 19,53 % din pachetul total de măsuri personalizate, cu mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  observă că cursurile de formare oferite vor include ateliere privind tehnici de căutare a unui loc de muncă, formarea pentru dezvoltarea competențelor personale și sociale, în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), precum și în domeniul limbilor străine, în timp ce formarea profesională se va concentra pe consolidarea aptitudinilor legate de minerit care pot fi relevante pentru alte sectoare economice sau pe dezvoltarea competențelor pentru sectoare precum: sectorul hotelier și al turismului în zonele rurale; refacerea mediului în bazinele miniere; reîmpădurirea și gestionarea spațiilor naturale;

12.  salută faptul că consultările cu părțile interesate, inclusiv cu sindicatele, cu asociațiile de întreprinderi, cu agenția regională pentru dezvoltare economică, inovare, finanțare și internaționalizarea întreprinderilor, precum și cu o fundație publică legată de serviciul public regional de ocupare a forței de muncă s-au desfășurat la nivel regional în vederea întocmirii pachetului coordonat de servicii personalizate și salută faptul că, în cursul accesării măsurilor finanțate din FEG, se vor aplica politica egalității între femei și bărbați și principiul nediscriminării;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

14.  salută includerea contribuțiilor la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente printre stimulentele disponibile, având în vedere posibilele efecte pozitive asupra echilibrului de gen; solicită Comisiei să prezinte informații detaliate cu privire la recurgerea la această posibilitate;

15.  reamintește că, având în vedere Acordul COP 21 de la Paris, este necesar ca economiile Uniunii să treacă printr-o transformare rapidă și să se promoveze locuri de muncă relevante;

16.  observă că este important să se lanseze o campanie de informare pentru a sensibiliza tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare care ar putea fi eligibili să beneficieze de aceste măsuri, asigurând echilibrul de gen ori de câte ori este posibil;

17.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date justificate cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv la impactul asupra calității locurilor de muncă și a ratei de reinserție atinse prin intermediul FEG;

18.  observă că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că acțiunile eligibile vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

19.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

20.  salută faptul că planul de intervenție va include o inițiativă de monitorizare la care vor putea participa actorii sociali, scopul inițiativei fiind acela de a garanta că propunerea este pusă în aplicare în conformitate cu recomandările unui studiu care urmează să se desfășoare ca parte a acțiunilor incluse în inițiativa menționată, studiu ce va viza necesitățile de formare profesională și oportunitățile de activitate, celălalt scop al inițiativei fiind acela de a garanta buna gestionare a bugetului prevăzut;

21.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/1372.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate