Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2079(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0248/2017

Ingivna texter :

A8-0248/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0277

Antagna texter
PDF 261kWORD 46k
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining
P8_TA(2017)0277A8-0248/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0248/2017),

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, fastställa unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Spanien lämnade in ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 5 (kolutvinning) i Nuts 2-regionen Castilla y León (ES41). I denna region förväntas 339 uppsagda arbetstagare samt 125 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år delta i åtgärderna. Uppsägningarna gjordes vid Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo S.A, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL och Unión Minera del Norte SA.

E.  Ansökan lämnades in enligt insatskriteriet i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriteriet för stödberättigande i artikel 4.1 b, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 002 264 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 670 440 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 januari 2017, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 2 juni 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att kolproduktionen i unionen och världsmarknadspriset på kol under de senaste 10 åren sjunkit kraftigt, vilket lett till en ökad importvolym av kol från länder utanför EU och till att många kolgruvor blivit olönsamma och tvingats stänga. Parlamentet påpekar att dessa trender har varit särskilt framträdande i Spanien, vilket lett till en omstrukturering och omställning av kolgruvesektorn. Parlamentet betonar att sysselsättningen i regionen Castilla y León allvarligt påverkats av krisen inom gruvsektorn, och påpekar att endast i Castilla y León har tio kolutvinningsföretag tvingats stänga under perioden 2010–2016.

4.  Europaparlamentet noterar att Spanien begärde att ett undantag ska göras från artikel 4.1 b på grund av att det territorium som berörs av uppsägningarna består av flera små, isolerade orter i den avlägset belägna och glest befolkade dalen i den kantabriska bergskedjan, vilka oftast är starkt beroende av gruvindustrin och vars konnektivitet är begränsad. Territoriet kan således betraktas som en liten arbetsmarknad enligt artikel 4.2.

5.  Europaparlamentet framhåller särskilt den mycket låga befolkningstätheten, problemen relaterade till att det rör sig om ett bergsområde samt den svåra sysselsättningssituationen i de norra delarna av provinserna León och Palencia. Parlamentet uttrycker oro över den kraftiga befolkningsminskningen, som har varit proportionellt störst bland personer under 25 år.

6.  Europaparlamentet påpekar att den ekonomiska ersättningen kommer att omfatta 339 uppsagda arbetstagare, varav 97 % är män.

7.  Europaparlamentet välkomnar Spaniens beslut att tillhandahålla individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden för upp till 125 unga under 30 år som varken arbetar eller studerar. Parlamentet förstår att dessa tjänster kommer att omfatta stöd till dem som är intresserade av att starta egna företag.

8.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärderna kommer att styras av en studie som ska utföras på sysselsättningsskapande och produktiva verksamheter i regionen Castilla y León, i syfte att bättre definiera de initiativ som avses i paketet.

9.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) välkomst- och informationsmöten, ii) yrkesvägledning och rådgivning, iii) stöd till intensivt arbetssökande, iv) utbildning i sektorsöverskridande färdigheter och kvalifikationer, v) främjande av entreprenörskap, och vi) stöd till nyetablering av företag, samt ett program med incitament.

10.  Europaparlamentet noterar att incitamenten motsvarar 19,53 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet konstaterar att de utbildningskurser som tillhandahålls omfattar seminarier om hur man söker jobb, utbildning i personliga och sociala färdigheter, informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt främmande språk, medan yrkesutbildningen kommer att inriktas på att förbättra gruvrelaterade färdigheter som kan vara relevanta för andra ekonomiska sektorer eller på att utveckla färdigheter för sektorer såsom turismnäring på landsbygden, återställande av miljön i gruvområdena samt återbeskogning och landskapsplanering.

12.  Europaparlamentet gläder sig över att samråd med berörda aktörer, däribland fackföreningar, näringslivsorganisationer, det regionala kontoret för ekonomisk utveckling, innovation, finansiering och internationalisering av företag och en offentlig stiftelse som är knuten till den regionala offentliga arbetsförmedlingen ägde rum på regional nivå för att utforma det samordnade paketet av individanpassade tjänster. Parlamentet välkomnar även att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män liksom icke-diskriminering kommer att tillämpas när det gäller tillgången till de åtgärder som finansieras via fonden och under genomförandet av fonden.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

14.  Europaparlamentet välkomnar att bidrag till personer med omsorgsansvar inkluderats bland de tillgängliga incitamenten med tanke på den sannolikt positiva inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ingående information om utnyttjandet av denna möjlighet.

15.  Europaparlamentet påminner om behovet av en snabb omställning av unionens ekonomier och främjandet av relevanta arbetstillfällen mot bakgrund av COP 21-avtalet från Paris.

16.  Europaparlamentet noterar vikten av att inleda en informationskampanj för att nå unga som varken arbetar eller studerar och som kan omfattas av dessa åtgärder, och samtidigt säkra en jämn könsfördelning, när så är möjligt.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa folk, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet betonar att de spanska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att stödberättigade åtgärder ska komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

19.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

20.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att insatsplanen kommer att inkludera ett övervakningsinitiativ, där arbetsmarknadens parter bör kunna delta och som syftar till att dels säkerställa att förslaget genomförs i enlighet med rekommendationerna i en studie som ska genomföras som en del av de åtgärder som ingår i initiativet, och som ska behandla yrkesutbildningsbehov och verksamhetsmöjligheter, dels säkerställa en sund förvaltning av den avsatta budgeten.

21.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänheten tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/1372.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy