Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2005(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0235/2017

Внесени текстове :

A8-0235/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 26
CRE 03/07/2017 - 26

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0279

Приети текстове
PDF 588kWORD 62k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации
P8_TA(2017)0279A8-0235/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно „Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации“ (2017/2005(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид доклада на ЕБО от 20 декември 2016 г. относно обезпечените облигации: препоръки относно хармонизацията на рамката за обезпечените облигации в ЕС (EBA-Op-2016-23),

—  като взе предвид консултативния документ на Комисията от 30 септември 2015 г. относно обезпечените облигации в Европейския съюз и недатирания документ на Комисията „Обобщение на мненията, получени в рамките на обществената консултация относно обезпечените облигации“,

—  като взе предвид доклада на Комисията от 20 октомври 2015 г. по член 503 от Регламент (ЕС) № 575/2013: Капиталови изисквания за покрити облигации (COM(2015)0509),

—  като взе предвид становището на ЕБО от 1 юли 2014 г. относно преференциалното капиталово третиране на обезпечените облигации (EBA/Op/2014/04),

—  като взе предвид доклада на ЕБО от 1 юли 2014 г. „EU covered bond frameworks and capital treatment: response to the Commission’s call for advice of December 2013 related to Article 503 of the Regulation (EU) No 575/2013 and to the ESRB Recommendation E on the funding of credit institutions of December 2012 (ESRB/12/2)“ (Рамките на ЕС за обезпечените облигации и капиталово третиране: отговор на отправеното от Комисията през декември 2013 г. искане за консултация във връзка с член 503 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и препоръка Д на ЕССР относно финансирането на кредитните институции от декември 2012 г.(ESRB/12/2)),

—  като взе предвид Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите(1), и по-специално член 52, параграф 4 от нея (наричана по-нататък „Директивата за ПКИПЦК“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012(2), и по-специално член 129 от него (наричан по-нататък „РКИ“),

—  като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(3), и по-специално член 44, параграф 2 от нея,

—  като взе предвид член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг(4),

—  като взе предвид член 1, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции(6) (наричан по-нататък „Делегиран акт относно ИЛП“),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0235/2017),

A.  като има предвид, че обезпечените облигации са инструменти, които в продължение на много години показват добри резултати, а именно нисък дял на неизпълнение и надеждни плащания, които допринасят за финансирането на около 20% от европейските ипотечни кредити и които през 2015 г. представляваха задължения в Европа в размер на повече от 2 000 милиарда евро; като има предвид, че около 90% от обезпечените облигации в световен мащаб са издадени в девет европейски държави;

Б.  като има предвид, че обезпечените облигации изиграха ключова роля при финансирането на кредитните институции, особено по време на финансовата криза; като има предвид, че обезпечените облигации запазиха високо равнище на сигурност и ликвидност по време на кризата, което трябва да се отдаде на качеството на националното регулиране; като има предвид, че периодът 2008 – 2014 г., период на увеличаване на спредовете в цените на обезпечените облигации сред държавите членки, не представлява неоспоримо доказателство за разпокъсване на пазара, тъй като спредовете бяха тясно свързани със спредовете по държавните облигации и вероятно бяха просто отражение на базисните рискове в пуловете от обезпечения; като има предвид, че подходяща чувствителност към риск на цените на обезпечените облигации във всички държави членки е доказателство за наличието на правилно функциониращи и добре интегрирани пазари;

В.  като има предвид, че трансграничните инвестиции в европейските пазари на обезпечените облигации в ЕС са значителни; като има предвид, че обезпечените облигации разполагат с добре диверсифицирана инвестиционна база, в която банките заемат видно място с пазарен дял от около 35% за периода 2009—2015 г.; като има предвид, че пазарният дял на управляващите активи лица, застрахователните компании и пенсионните фондове се е свил с почти 20 процентни пункта и на практика е заменен от по-големи инвестиции в обезпечени облигации на централните банки;

Г.  като има предвид, че обезпечените облигации са привлекателни дългови инструменти, тъй като – до размера на обезпечението в пула от обезпечения — са освободени от инструмента за споделяне на загуби, посочен в член 44 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ), като има предвид, че обезпечените облигации, които са в съответствие с член 129 от Регламента за капиталовите изисквания, се ползват с преференциално третиране с рискови тегла;

Д.  като има предвид, че един от факторите за търсенето на обезпечени облигации от страна на банките е преференциалното им регулаторно третиране в Делегирания акт относно коефициента на краткосрочното ликвидно покритие (ККЛП), който позволява на банките да включват обезпечени облигации в ликвидния буфер, дори ако те не са допустими за ККЛП съгласно правилата от Базел;

Е.  като има предвид, че при определени условия програмите за обезпечени облигации при сделките с деривати са освободени от изискванията за първоначален обезпечителен марж срещу кредитен риск от контрагента;

Ж.  като има предвид, че по преценка на национално равнище обезпечените облигации могат да бъдат освободени от изискванията на ЕС относно големите експозиции;

З.  като има предвид, че позициите на необезпечени банкови кредитори са неблагоприятно засегнати от тежестите върху активите в резултат на изискванията за свръхобезпечение, но не и от принципа на дългово финансиране с разделени пулове от обезпечения; като има предвид, че такива операции, ако включват съотношение стойност на заема/стойност на обезпечението значително под 100%, като цяло подобряват позициите на необезпечените банкови кредитори дотолкова, че тези резерви не са необходими за удовлетворяване на претенции срещу пула от обезпечения;

И.  като има предвид, че обезпечените облигации заемат видно място в активите в счетоводния баланс на много банки; като има предвид, че от съществено значение за финансовата стабилност е тези активи да продължават да поддържат максимална безопасност и ликвидност; като има предвид, че тази цел не трябва да бъде възпрепятствана от иновациите в областта на обезпечените облигации, които позволяват на емитентите да прехвърлят риска към инвеститорите по своя преценка;

Й.  като има предвид, че издаването на обезпечени облигации с условно удължаване на падежа (структури с възможност за гъвкаво изплащане и обвързано с условия прехвърляне) се увеличи с 8% в рамките на 12 месеца и през април 2016 г. достигна пазарен дял от 45%; като има предвид, че такива възможности ограничават ликвидния риск при несъответстващи пулове от обезпечения, намаляват изискванията за свръхобезпечение и помагат да се избегнат прибързани продажби; като има предвид обаче, че удължаването на падежа измества риска от емитента към инвеститорите; като има предвид, че преференциално регулаторно третиране следва да се предоставя само на дългови инструменти, които са особено сигурни;

К.  като има предвид, че в законодателството на ЕС липсва точно определение на понятието обезпечени облигации;

Л.  като има предвид, че пазарите за обезпечени облигации изостават в държавите членки, в които не съществува традицията да се емитират такива облигации или чийто растеж е възпрепятстван от риск от кредитно неизпълнение от държавата или трудни макроикономически условия;

М.  като има предвид, че е общопризнат фактът, че между националните рамки за обезпечени облигации съществуват значителни различия, по-специално що се отнася до технически аспекти като равнището на публичния надзор;

Н.  като има предвид, че рамката на ЕС за обезпечените облигации трябва да се ориентира по най-високите стандарти;

О.  като има предвид, че има няколко много успешни национални рамки за обезпечени облигации, които се основават на исторически и юридически фактори и са частично интегрирани в националното законодателство; като има предвид, че тези национални рамки споделят основни характеристики, по-конкретно двойна защита, разделянето на пуловете от обезпечения с нискорискови активи и специален публичен надзор; като има предвид, че може да се окаже полезно тези принципи да бъдат разширени, така че да обхванат и други видове дългови инструменти;

П.  като има предвид, че хармонизирането не бива да бъде основано на универсален подход, тъй като това може да доведе до сериозно намаляване на продуктовото разнообразие и да повлияе отрицателно на националните пазари, които функционират успешно; като има предвид, че хармонизирането следва да бъде съобразено с принципа на субсидиарност;

Р.  като има предвид, че участниците на пазара са предприели инициативи за насърчаване на развитието на пазарите на обезпечени облигации, например въвеждането през 2013 г. на обозначението „обезпечена облигация“ и на хармонизирания образец за прозрачност;

С.  като има предвид, че вследствие на надзорен преглед ЕБО идентифицира най-добрите практики за емитирането на обезпечени облигации и надзора над тях и оцени сближаването на националните рамки с тези практики;

Т.  като има предвид, че при проведеното от Комисията през 2016 г. обществено допитване голяма част от заинтересованите страни се противопоставиха на пълната хармонизация, докато инвеститорите подчертават значението на разнообразието на продукти; като има предвид, че заинтересованите страни са се изказали предпазливо в полза на законодателството на ЕС, при условие че се основава на принципи, че се гради върху съществуващи рамки и спазва преди всичко характеристиките на националните рамки;

Коментари от общ характер и становища

1.  подчертава, че националните и трансграничните инвестиции в обезпечени облигации функционират добре на пазарите на ЕС в рамките на настоящата законодателна рамка; подчертава, че разнообразието от стабилни и сигурни продукти следва да се запази;

2.  посочва, че задължителното хармонизиране на националните модели или замяната им с европейски модел може да доведе до непредвидени отрицателни последици за пазарите, чийто успех понастоящем се дължи на факта, че законодателните разпоредби относно обезпечените облигации са залегнали в националните законодателства; настоява по-интегрираната европейска рамка да бъде ограничена до основаващ се на принципи подход, който определя целите, но начините и средствата за транспонирането да се определят в процеса на транспониране в националните законодателства; подчертава, че тази рамка следва да се базира на висококачествени стандарти и да отчита най-добрите пазарни практики, като се основава на добре работещи национални режими, без да ги нарушава; подчертава, че потенциалната нова европейска рамка за обезпечени облигации, в съответствие с най-добрите практики, следва да бъде целеви показател за новосъздадените пазари и да повиши качеството на обезпечените облигации;

3.  призовава за директива на ЕС, която да прави ясно разграничение между двата вида обезпечени облигации, които съществуват в момента, а именно:

   а) обезпечени облигации (наричани по-нататък „обезпечени облигации с премии“), които да отговарят на стандартите, определени понастоящем в член 129 от РКИ; и
   б) обезпечени облигации (наричани по-нататък „обикновени обезпечени облигации“), които не отговарят на изискванията, определени за обезпечените облигации с премии, но отговарят на стандартите, определени понастоящем в член 52, параграф 4 от Директивата за ПКИПЦК;

подчертава, че обезпечените облигации с премии следва да продължават да се ползват с регулаторни преференции пред обикновените обезпечени облигации и че обикновените обезпечени облигации следва да се ползват с регулаторни преференции пред другите форми на регулиране на ценни книжа, гарантирани с вземания; признава потенциала на всички дългови инструменти, съответстващи на Директивата за ПКИПЦК, за постигане на целите на съюза на капиталовите пазари;

4.  призовава държавите членки да защитават обозначението „обезпечена облигация“ (както за обезпечените облигации с премии, така и за обикновените обезпечени облигации), като в националното законодателство се гарантира, че обезпечените облигации са високоликвидни и почти безрискови дългови инструменти; настоятелно предлага дълговите инструменти, обезпечени с активи, които са значително по-рисковани от държавния дълг и ипотеките (напр. инфраструктурни инвестиции без държавни гаранции и кредити за малки и средни предприятия (МСП) да не бъдат наричани „обезпечени облигации“, а евентуално „европейски обезпечени ценни книжа“; подкрепя принципа, че пуловете от обезпечения за обезпечени облигации с премии и обикновени обезпечени облигации следва да бъдат гарантирани в пълна степен от активи с дълготраен характер, които могат да бъдат оценени и възвърнати;

5.  призовава Комисията да включи в директивата принципи на правна рамка за европейски обезпечени ценни книжа, като например двойна защита, специален публичен надзор, защита от несъстоятелност (bankruptcy remoteness) и изисквания за прозрачност; призовава държавите членки да интегрират тези принципи в националното си законодателство и производствата си по несъстоятелност; подчертава, че една стабилна правна рамка за обезпечени облигации и европейски обезпечени ценни книжа би имала потенциала да направи европейските обезпечени ценни книжа по-прозрачни, по-ликвидни и по-разходоефективни от ценните книжа, които използват договорни споразумения; посочва, че това би могло да помогне на европейските обезпечени ценни книжа да финансират по-рискови дейности, като например кредити за МСП, потребителски кредити или инфраструктурни инвестиции, при които липсват държавни гаранции; отбелязва, че европейските обезпечени ценни книжа ще бъдат освободени от обсега на инструмента за споделяне на загуби в съответствие с член 44 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките;

6.  насърчава включването в директивата на минимални надзорни стандарти, които отразяват установените най-добри практики за обезпечените облигации; насърчава сближаването на надзорните практики в рамките на ЕС;

7.  призовава за повдигане на равнището на прозрачност на директивата по отношение на информацията относно активите на пула от обезпечения и за правна рамка, която да гарантира двойна защита и разделяне на тези активи в случай на несъстоятелност или преструктуриране на емитента; освен това подчертава в това отношение, че директивата следва да се основава на принципи и да се съсредоточава единствено върху изискванията по отношение на информацията;

Определяне на понятията „обезпечени облигации с премии“, „обикновени обезпечени облигации“ и „европейски обезпечени ценни книжа“ и на тяхната регулаторна рамка

8.  призовава Комисията да представи предложение за рамка (директива) за европейските обезпечени облигации, в която да бъдат определени едновременно обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа, с цел да се избегнат сътресения на пазара по време на преходните етапи; призовава Комисията да включи в това определение всеки един от следните общи принципи, приложими в рамките на целия жизнен цикъл на емитирания инструмент, независимо от потенциално преференциално третиране:

   а) „обезпечените облигации с премии“, „обикновените обезпечени облигации“ и „европейските обезпечени ценни книжа“ се обезпечават изцяло чрез пул от активи;
   б) националното законодателство следва да гарантира двойна защита, т.е. инвеститорът има:
   i) право на вземане от емитента на дълговия инструмент, равно на целия размер на задълженията за плащане, и
   ii) равностойно право на приоритет на вземанията от активите на пула от обезпечения (включително заместващи активи и деривати) в случай на неизпълнение от страна на емитента;

ако тези права не са достатъчни, за да се покрият напълно задълженията за плащане на емитента, остатъчните вземания на инвеститорите трябва да бъдат поставени при равни условия с вземанията на привилегированите необезпечени кредитори на емитента;

   в) ефективното разделяне на всички активи в пула е осигурено чрез правно обвързващи договорености, които са лесно изпълними в случай на несъстоятелност или преструктуриране на емитента; същото ще е валидно за всички заместващи активи и деривати за хеджиране на рискове по отношение на пула от обезпечения;
   г) обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа са защитени от несъстоятелност, т.е. гарантирано е, че задълженията за плащане на емитента не стават автоматично изискуеми в случай на неплатежоспособност на емитента или на преструктуриране;
   д) прилага се свръхобезпечаване, което отразява специфичните рискове на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа, като размерът на свърхобезпечаването трябва да бъде определен в националното законодателство. Стойността на всички активи в пула от обезпечения трябва винаги да бъде по-висока от стойността на неуредените задължения за плащане. Методите за остойностяване на активите на пула от обезпечения и честотата на изчисляване следва да бъдат ясно определени в националното законодателство и следва надлежно да вземат предвид всички съответни низходящи рискове;
   е) В европейското или в националното право се определят максималните параметри на съотношението стойност на заема/стойност на обезпечението за активите в пула от обезпечения. Отстраняването от пула от обезпечения на активи, които не са в границите на максималното съотношение стойност на заема/стойност на обезпечението, не следва да бъде задължително, а по-скоро трябва да се гарантира, че те биват отстранявани само ако са заместени с допустими активи, които имат най-малко същата пазарна стойност;
   ж) Част от активите на пула от обезпечения или от ликвидните улеснения трябва да бъде достатъчно ликвидна, така че задълженията за плащане на програмата за обезпечените облигации или за европейските обезпечени ценни книжа да могат да бъдат изпълнени през следващите шест месеца, освен в случай на съфинансиране на облигации или на облигации с възможност за гъвкаво изплащане и обвързано с условия прехвърляне;
   з) дериватни инструменти се допускат само за целите на хеджиране на риска, а договори за деривати, сключени от емитента с дериватни контрагенти и регистрирани в пула от обезпечения, не могат да бъдат прекратени при неплатежоспособност на емитента;
   и) Националното законодателство предвижда стабилна рамка за специален публичен надзор, като се определя компетентен орган, наблюдател на пула от обезпечения и специален управител и същевременно се дава ясно определение на задълженията и надзорните правомощия на компетентния орган, за да се гарантира, че:
   i) емитентите разполагат с квалифициран персонал и подходящи оперативни процедури за управление на пуловете от обезпечения, включително в случай на стрес, несъстоятелност или преструктуриране;
   ii) характеристиките на пуловете от обезпечения отговарят на приложимите изисквания преди издаване на дълговия инструмент и до падежа му;
   iii) съответствието на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа със съответните изисквания (включително във връзка с допустимостта на обезпечените активи и обхвата) е предмет на непрекъснато, редовно и независимо наблюдение;
   iv) емитентите извършват редовно стрес тестове за изчисляване на изискванията за покритие, като се вземат предвид основните рискови фактори, влияещи на дълговия инструмент, като например рискът по отношение на кредитния лихвен процент, валутният и ликвидният риск;

в случай на несъстоятелност или преструктуриране на емитента задълженията и правомощията на компетентния орган и на специалния управител трябва да бъдат ясно определени.

   й) емитентът е длъжен да оповестява най-малко два пъти годишно обобщени данни относно пуловете от обезпечения в степен на подробност, която да позволява на инвеститорите да извършат цялостен анализ на риска. Следва да бъде предоставяна информация относно характеристиките на кредитния, пазарния и ликвидния риск на обезпечените активи, относно контрагентите, участващи в пула от обезпечения, относно равнищата на правна, договорна и доброволна свръхобезпеченост, като следва да има и раздел за деривати, прикачен към активите и пасивите на пула от обезпечения;
   к) Падежът може да бъде удължен само в случай на несъстоятелност или преструктуриране на емитента и с одобрение от компетентния надзорен орган или при обективни финансови механизми, установени от националното законодателство и одобрени от компетентния европейски орган; точните условия на удължаването и потенциалните промени на купона, падежа и други характеристики следва да бъдат изложени ясно в условията на всяка облигация;

9.  призовава Комисията да включи в определението на обезпечени облигации с премии в директивата следните допълнителни принципи:

   а) Дълговият инструмент е напълно обезпечен с активи, определени в член 129, параграф 1 от РКИ и отговаря на допълнителните изисквания, посочени в член 129, параграфи 3 и 7 от РКИ; по отношение на жилищните заеми, обезпечени с гаранции съгласно посоченото в член 129, параграф 1, буква д) от РКИ, не трябва да има правни пречки за управителя на програмата за обезпечени облигации да определя право на предпочтително удовлетворение на вземане, обезпечено с ипотека, когато емитентът на обезпечените облигации е в неизпълнение или преструктуриране и по някаква причина гаранцията не се спазва. Допустимостта на корабите като активи на пула от обезпечения (член 129, параграф 1, буква ж) от РКИ) се преразглежда;
   б) максималните параметри на съотношението стойност на заема/стойност на недвижимия имот за ипотечните кредити, включени в пула от обезпечения, се определят от европейското право по такъв начин, че да не надхвърлят съотношението стойност на заема/стойност на недвижимия имот, понастоящем определено в член 129 от РКИ, но подлежат на редовен преглед и коригиране в съответствие със стрес тестове въз основа на независими оценки на пазарните цени, които преобладават на съответните пазари на недвижими имоти под напрежение; следва да се стимулира използването на заеми по ипотечна заемна стойност вместо заеми по пазарна стойност;

10.  подчертава, че рисковите тегла, определени за обезпечените облигации в европейското законодателство, трябва да отразяват пазарните оценки на базисните рискове; отбелязва, че същото не се отнася за всички други видове дългови инструменти, които се ползват от преференциално регулаторно третиране поради определени характеристики;

11.  призовава Комисията да даде правомощия на европейските надзорни органи да направят оценка на спазването на критериите за обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа с цел да се допълнят или дори заменят списъците, предвидени в член 52, параграф 4 от Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с официален списък на съответстващи режими на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа на европейското равнище;

12.  призовава ЕБО да издаде препоръки за режими на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа относно критериите за допустимост за активите (включително заместващи активи), относно съотношенията стойност на заема/стойност на недвижимия имот и минималните ефективни нива на свръхобезпеченост за различни видове активи, както и относно евентуално преразглеждане на Регламента за капиталовите изисквания; призовава ЕБО да осигури необходимите насоки за създаване на рамката за специален публичен надзор и управление;

13.  препоръчва премахването на пречките за достъп до пазара на емитенти в развиващи се пазари на обезпечени облигации извън ЕИП чрез предоставяне на справедливо третиране на обезпечените облигации от емитентите в трети държави, при условие че тяхната правна, институционална и надзорна среда преминава през щателна оценка на еквивалентността от страна на компетентна европейска институция; препоръчва да се насърчават основните принципи на европейското законодателство с цел установяване на потенциален целеви показател за пазарите на обезпечени облигации в световен мащаб;

14.  призовава Комисията да предложи преразглеждане на европейското законодателство в областта на финансовите услуги, което да уточни регулаторното третиране на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа;

15.  призовава Комисията при оценяването на съществуващото законодателство на ЕС в областта на финансовите услуги да вземе предвид потенциала на обезпечените облигации с премии, обикновените обезпечени облигации и европейските обезпечени ценни книжа за постигане на целите на съюза на капиталовите пазари;

16.  призовава Комисията да идентифицира възможните пречки на национално равнище в развитието на системите за обезпечени облигации и да публикува насоки относно премахването на тези бариери, без това да засяга стабилното и благоразумно професионално поведение на банките;

17.  призовава Комисията и ЕБО да извършат повторна оценка (евентуално като част от оценка на въздействието) на допустимостта на ипотека или залог върху кораби като активи на пула от обезпечения съгласно посоченото в член 129, параграф 1, буква ж) от Регламента за капиталовите изисквания; изразява загриженост, че преференциалното третиране за корабите нарушава конкуренцията с други транспортни средства; призовава Комисията и ЕБО да извършат проверка дали обезпечените с кораби облигации са поставени на равни начала с други обезпечени облигации в съответствие с РКИ по отношение на тяхната ликвидност и техните оценки на риска, извършени от независими агенции за кредитен рейтинг, както и дали следователно е оправдано преференциалното третиране на такива облигации въз основа на допустимостта съгласно коефициента на краткосрочното ликвидно покритие и на по-ниски рискови тегла в РКИ;

18.  призовава държавите членки да предвидят в националното си законодателство възможност за създаване на отделни пулове от обезпечения, всеки от които да включва хомогенна категория активи (като жилищни заеми); призовава държавите членки да предоставят разрешение за всички обезпечени активи, посочени в член 129, параграф 1, буква а), б) и в) от РКИ, като заместващи активи, които допринасят за постигане на изискването за покритие, и да определят ясни ограничения върху кредитното качество, размера на експозицията и горната граница за вноските за покриване на заместващи активи;

Подкрепа за прозрачността на пазара и доброволното сближаване

19.  приветства подобренията в методологиите за рейтинг на обезпечените облигации и разширяването на пазарите за рейтинг на обезпечените облигации;

20.  подчертава важността на еднаквите условия на конкуренция за гарантирането на лоялна конкуренция на финансовите пазари; изтъква, че европейското законодателство не бива да проявява дискриминация между различни видове обезпечени дългови инструменти, ако няма основателни причини да се приеме, че те се различават по отношение или на сигурността или на ликвидността;

21.  приветства пазарните инициативи за разработване на хармонизирани стандарти и образци за оповестяване (напр. хармонизирания образец за прозрачност), за да се улеснят сравнението и анализът на различията между обезпечените облигации в целия ЕС;

22.  подкрепя разработването на препоръки на ЕБО за пазарни стандарти и насоки за най-добри практики; насърчава доброволното сближаване в тази насока;

23.  насърчава редовното извършване на стрес тестове за пуловете от обезпечения на обезпечени облигации и публикуването на резултатите от стрес тестовете;

o
o   o

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Европейския банков орган.

(1) OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 186.
(2) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.
(4) OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13.
(5) OВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3.
(6) OВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност