Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2035(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0221/2017

Внесени текстове :

A8-0221/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 27
CRE 03/07/2017 - 27

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0280

Приети текстове
PDF 616kWORD 68k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството
P8_TA(2017)0280A8-0221/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (2016/2035(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета(2),

—  като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите(3)(„Рамкова директива на ЕС за водите“),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2012 г. относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 юли 2013 г. относно син растеж — подобряване на устойчивия растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма на Съюза(5),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2014 г., озаглавено „Иновациите в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“ (COM(2014)0254),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено „Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

—  като взе предвид Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и по-специално цел 4 от нея „Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси“, в която ЕС се ангажира, наред с другото, да премахне неблагоприятните въздействия върху рибните запаси, видове, местообитания и екосистеми, „включително чрез осигуряване на финансови стимули посредством бъдещите финансови инструменти на политиката за рибарство и морско дело за защитени морски райони (включително зоните от „Натура 2000“ и тези, създадени съгласно международни или регионални споразумения). Това може да включва възстановяване на морски екосистеми, адаптиране на риболовните дейности и поощряване на ангажирането на сектора в алтернативни дейности като еко-туризъм, мониторинг и управление на морското биологично разнообразие и борбата с отпадъците в морето“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2012 г., озаглавено „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ (COM(2012)0494),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2014 г., озаглавено „Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм“ (COM(2014)0086),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибарство и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0221/2017),

A.  като има предвид, че секторът на традиционния риболов беше засегнат от прогресивно влошаване;

Б.  като има предвид, че диверсификацията се превърна в необходимост за много дребномащабни рибари, с цел увеличаване на възможностите за приходи, тъй като често техните доходи са недостатъчни;

В.  като има предвид, че когато се говори за диверсификация в сектора на рибарството, е необходимо да се отчете фактът, че голяма част от сектора на рибарството зависи почти изцяло от традиционни форми на риболов;

Г.  като има предвид, че повечето крайбрежни и островни региони са засегнати от значителен икономически спад, водещ до обезлюдяване, тъй като жителите им заминават към райони с по-големи възможности за заетост и образование;

Д.  като има предвид, че независимо че някои крайбрежни риболовни региони са разположени в близост до туристически дестинации, те не успяват да постигнат подходящ икономически растеж, въпреки че секторите на рибарството и на туризма са съвместими;

Е.  като има предвид, че риболовният туризъм може да допринесе за създаването на работни места, за насърчаването на социалното приобщаване, както и за подобряването на качеството на живот и за възстановяване на общности, които зависят от риболова, по-специално в области, където е налице недостиг на други икономически дейности; като има предвид, че този потенциал се различава значително, както в регионално отношение така и в зависимост от вида на включените рибарски дейности и големината на плавателните съдове;

Ж.  като има предвид, че риболовният туризъм може да допринесе за намаляване на въздействието върху рибните запаси и върху околната среда, както и да повиши знанията и осведомеността относно необходимостта от опазване на околната среда и културното наследство; като има предвид, че по-специално риболовният туризъм и туристическите услуги, предлагани от рибарите на брега, могат да представляват действителен начин за допълване и диверсифициране на основната дейност в много европейски региони;

З.  като има предвид, че туристическите дейности, свързани с рибарството могат да допринесат за увеличаване на престижа на рибарите и да подпомогнат оценяването и разбирането за тяхната сложна сфера на дейност; като има предвид, че риболовният туризъм и другите риболовни дейности, свързани с туризма (туристически услуги, предлагани от рибарите на брега, любителски риболов и др.) са все още малко известни на широката публика, и че съществува необходимост от повишаване на осведомеността относно значението на консумацията на местни рибни продукти с произход от къси вериги на доставка;

И.  като има предвид, че риболовният туризъм може да представлява възможност за привличане на туристи чрез предлагане на широка гама възможности – от местни продукти до екологосъобразни форми на предприемачество;

Й.  като има предвид, че традиционната, свързана с рибни продукти гастрономия и предприятията за консервиране и преработка на риба биха могли да представляват важен ресурс за туризма, който се развива около рибната промишленост;

К.  като има предвид, че риболовът води до разнообразни социални ползи и има положително въздействие върху човешкото здраве и благополучие;

Л.  като има предвид, че социално-икономическите ползи от риболовния туризъм имат изключително сезонен характер, тъй като те се извличат главно през летните месеци; като има предвид един често подчертаван аспект, че от по-голямата лоялност на клиентите могат да се извличат предимства през цялата година;

М.  като има предвид, че 2018 г. ще бъде Европейската година на културното наследство, която си поставя за цел повишаване на осведомеността на гражданите за европейската история и за ценностите на културното наследство като споделен ресурс; като има предвид, че традиционният риболов е част от богатото културно наследство на Европа и допринася за идентичността на местните общности, не на последно място от гледна точка на това по какъв начин е спомогнал за оформянето на вкусовете, ястията, традициите, историята и ландшафта; като има предвид, че този аспект значително се подчертава чрез контактите с туристите;

Н.  като има предвид, че Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) предоставя подкрепа за инвестициите, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции за допълнително оборудване за безопасност на борда, риболовен туризъм, туристически услуги на брега, ресторантьорство, услуги за целите на любителския и спортния риболов и свързани с рибарството образователни дейности;

О.  като има предвид, че не съществува общо определение нито правно основание за риболовен туризъм; като има предвид, например, че докато той се счита за професионална дейност в Италия, във Франция е класифициран като допълваща дейност; като има предвид че, в зависимост от правния му статут, могат да възникнат значителни различия по отношение на данъчното облагане, процедурите за издаване на разрешение, задълженията за квалификации, оборудването за безопасност и др.;

П.  като има предвид, че Рамковата директива на ЕС за водите и на Рамковата директива за морската стратегия изискват от държавите членки да осигурят добро състояние на крайбрежните и морските води; като има предвид, че Директивата за местообитанията изисква от държавите членки да идентифицират и да поддържат морските и крайбрежните местообитания чрез създаване и управление на защитени зони по „Натура 2000“;

Р.  като има предвид, че в повечето морски защитени територии (МЗТ) и в морските и крайбрежните защитени зони по „Натура 2000“ туристическият сектор е от особено значение; като има предвид, че съществуват много положителни примери за споделено управление и партньорства между органите за управление на МЗТ и дребните рибари с цел насърчаване на риболовния туризъм и на други средства за популяризиране на традиционния риболов за туризъм и културни цели;

С.  като има предвид, че е налице недостиг, липса на съгласуваност и съпоставимост на данните за риболовния туризъм в Европа и извън нея;

Т.  като има предвид, че в рамките на стратегията „Син растеж“ от 2012 г. ЕС определи крайбрежния и морския туризъм като основен сектор за развитието на устойчива и солидарна икономика;

У.  като има предвид, че през 2010 г., в рамките на съобщението „Европа – водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“, Комисията изрази необходимостта от разработване на стратегия за устойчив крайбрежен и морски туризъм;

Ф.  като има предвид, че през 2012 г. Комисията стартира консултация с обществеността относно предизвикателствата и възможностите за морския и крайбрежния туризъм в Европа, в резултат на която публикува на 20 февруари 2014 г. съобщението „Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм“;

Х.  като има предвид, че риболовните дейности, свързани с туризма, се извършват от рибари-търговци с цел разнообразяване на техните дейности, насърчаване и повишаване на престижа на професията им и на социално-културното им наследство, както и за подобряване на устойчивото използване на водните екосистеми — цели, които те понякога преследват като вземат туристи на риболовните кораби; като има предвид, че въпреки че посочените риболовни дейности явно имат за цел туризъм и развлечение, за тях не съществува ясно нормативно определение;

Ц.  като има предвид, че терминът „риболовен туризъм“ (на италиански pescaturismo, наричан по-долу „песка-туризъм“) се отнася до туристически и развлекателни дейности, извършвани от рибари-търговци, които приемат туристи на борда на своите кораби, с цел да им покажат света на рибарството;

Ч.  като има предвид, че туристическите услуги, предлагани от рибари на брега (на италиански ittiturismo наричани по-долу „ититуризъм“) включват гастрономически туризъм и хотелиерски предприятия, ръководени от рибари-търговци; като има предвид, че една от основните разлики между двата гореспоменати вида туризъм е, че дейностите, свързани с втория, не могат да се извършват на борда на риболовни кораби;

Ш.  като има предвид, че любителският риболов е дейност, извършвана изключително с развлекателна и/или състезателна цел, която използва живите водни ресурси и не допуска, под каквато и да е форма, продажба на улова; като има предвид, че макар любителският риболов да не се упражнява с оглед генериране на приходи, той се включва сред туристическите дейности, които генерират паралелна икономика, и следва да бъде управляван от професионални рибари чрез услугите, оборудването и инфраструктурата, предлагани на участниците в любителски риболов; като има предвид обаче, че неконтролираният и интензивен любителски риболов би могъл да окаже неблагоприятно въздействие върху рибните запаси в някои райони;

Щ.  като има предвид, че не съществуват надеждни социално-икономически или екологични статистически данни относно въздействието на любителския риболов върху рибните запаси, особено в районите, в които любителският риболов е интензивен, и като има предвид, че не съществуват ясни правила или изчерпателни проверки на улова, и още по-малко – на незаконните продажби на улов от любителски риболов чрез неофициални канали, обикновено свързани с ресторанти;

Туристически риболов в държавите от ЕС

AA.  като има предвид, че проучване, проведено през 2015 г. от Групата за действие в крайбрежните райони (ГДКР)(6) „il mare delle Alpi“ относно обществените навици и мнения в района на улов на групата, показа, че една трета от интервюираните лица консумират риба по няколко пъти на седмица, а именно – само четири вида рибни храни, два от които са сладководни, а останалите морски (тлъста риба, сьомга, атлантическа треска и пъстърва); като има предвид, че туристическите дейности, свързани с риболова, водят до по-добра осведоменост за разнообразието на рибните видове и кулинарните традиции, които често са непознати за широката общественост на потребителите; като има предвид, че по отношение на диверсификацията на риболовното усилие въздействието е очевидно;

АБ.  като има предвид, че в Италия е регистрирано постоянно повишаване на молбите за разрешителни за извършване на туристически дейности, свързани с риболова; като има предвид, че според неотдавна осъществено проучване, регионите в Италия с най-голям брой разрешения са Лигурия (290), Емилия Романя (229), Сардиния, (218), Калабрия (203), Кампания (200) и Сицилия (136); като има предвид, че като цяло за периода 2002—2012 г. са регистрирани 1600 разрешения; като има предвид, че през 2003 г. регионите с най-висок брой лицензи бяха Кампания (63), Лигурия (62), Сицилия (60) и Сардиния (59), следвани плътно от областите Пулия (46), Калабрия (39) и Тоскана (37)(7);

АВ.  като има предвид, че една трета от флотите с разрешение за развиване на туристически дейности, свързани с риболов, не могат да качват повече от четирима пътници, 29% имат възможност да приемат на борда между 5 и 8 пътници, а останалите 37% могат да вземат на борда между 9 и 12 пътници(8);

АГ.  като има предвид, че голям брой туристи са съсредоточени почти изцяло през месеците юли и август, т.е. че риболовният туризъм има изключително сезонен характер и че е важно да се насърчава диверсификацията;

АД.  като има предвид, че както в случая с възрастовите групи, така и по отношение на образованието сред операторите, които се занимават с риболовен туризъм се наблюдава по-високо равнище на образование отколкото сред онези, които практикуват единствено професионален риболов; като има предвид че над 30% от капитаните на кораби притежават диплома или професионална квалификация и владеят поне на елементарно равнище английски (64%), френски (34%), испански (16%) или немски (7%)(9);

АЕ.  като има предвид, че в Италия беше проведено проучване с участието на операторите, извършващи риболовен туризъм, от което стана ясно, че риболовният туризъм може да е от полза за усилията за опазване на рибните запаси и морските екосистеми, по-специално чрез намаляване на улова, както и от социална гледна точка, за физическото и психическото благосъстояние на рибарите и техните семейства чрез по-малко работни часове в морето(10);

АЖ.  като има предвид, че се наблюдава по-голямо участие на жените не само в дейности, съпътстващи дейностите на рибарите, но и в развитието на дейности, характерни за сектора на свързания с риболова туризъм;

АЗ.  като има предвид, че младите хора също могат да се считат за една от целевите групи за развитие на туристически риболовни дестинации;

АИ.  като има предвид, че традиционният риболов понастоящем е добре известен първичен сектор, който е най-малко проучен и използван като образователен инструмент на равнището на основното и средното образование;

АЙ.  като има предвид, че съществува широко поле за въвеждане на образователни дейности, свързани с традиционния риболов, основани на модели, подобни на модела „училище в земеделско стопанство“;

АК.  като има предвид, че от съществено значение за развитието на риболовните дейности, свързани с туризма, са партньорствата, местните инициативни рибарски групи (МИРГ), в които работещите в сектора на рибарството и други местни частни и публични субекти заедно изработват и прилагат подход „отдолу нагоре“, който да се адаптира и да отговаря на икономическите, социалните и екологичните изисквания на съответния район; като има предвид, че въпреки че МИРГ в ЕС работят при много различни условия и възприемат твърде различни стратегии, всички те почти без изключение признават, че туризмът е съществен елемент за развитие;

АЛ.  като има предвид, че Комисията създаде звено за подкрепа към Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET), което да допринесе за прилагането на ос 4 на Европейския фонд за рибарството (ЕФР); като има предвид, че FARNET е свързваща платформа за рибарските райони и подкрепя МИРГ в разработването на местни стратегии, инициативи и проекти;

АМ.  като има предвид, че местните участници са научили, посредством МИРГ, по какъв начин туристическото предлагане на даден риболовен район може да се промени, така че да включва цялостен пакет от дейности, и по този начин да остане привлекателен включително и в дял на туризма, характеризиращ се с голяма конкуренция; като има предвид, че по този начин туризмът може да се превърне в основен източник на допълнителни приходи за рибарските общности и така крайна сметка да допринесе за цялостното развитие на крайбрежните и островните региони;

АН.  като има предвид, че отличителни примери свидетелстват за ценното съдействие на МИРГ на общности, занимаващи се с непромишлен риболов в Гърция, Италия и Испания; като има предвид освен това, че мрежата FARNET изтъкна добри практики, прилагани във Франция, Белгия, Испания, Хърватия и Италия(11);

АО.  като има предвид, че във Финландия беше приет модел за оценяване на въздействието на туристически дейности, свързани с риболова, въз основа на продължителността на пътуванията и мястото на престой и броя на посетителите; като има предвид, че от събраните оценки станаха ясни проблемите, отнасящи се до определението на „риболовен турист”, както и проблемите, свързани с преброяването на осъществените пътувания(12);

АП.  като има предвид, че в различни крайбрежни селища в държавите членки се организират фестивали, за които е важно да интегрират други средства за увеличаване на притегателната сила на туризма, като например чрез съчетаването на тези предложения с други качествени предложения в първичния сектор: разпространение на знания за дребномащабния риболов и за начина на живот на рибарите, както и осигуряване на контакти с традиционните култури, включително регионалните храни, вина и висококачествени продукти от преработвателната и консервната промишленост, които отразяват многообразието на ЕС;

АР.  като има предвид, че в Испания бяха създадени „Морски туризъм — Коста дел Сол“ и други специализирани агенции с цел да се насърчи традиционната риболовна промишленост и да се подпомогнат местните хора да развиват и популяризират туристически дейности, свързани с този сектор; като има предвид, че агенцията „Коста дел Сол“ организира семинари по готварство на борда на плавателните съдове, използвани от местните рибари, екскурзии за наблюдение на различни видове риба и любителски риболов; като има предвид, че в същото време са организирани обиколки с екскурзовод на „Биопарк“ – парк-музей, създаден специално за деца, където те могат да получат познания за морската биология, традиционния риболов (традиционни риболовни уреди и техники) и за местната култура; отбелязва, че подражанието на такива инициативи и обменът на опит в тази област между държавите членки биха били от полза за крайбрежните и селските общности, особено в периферните региони(13);

АС.  като има предвид, че във връзка с това Комисията, Парламентът и държавите членки трябва да не забраняват произволно традиционните дребномащабни семейни риболовни техники, а първо трябва да направят подходяща оценка на въздействието, така че да не възпрепятстват появяването на нови форми на устойчив, дребномащабен и автентичен риболовния туризъм с традиционни риболовни съоръжения;

АТ.  като има предвид, че риболовните фестивали, провеждани в Хърватия през летните месеци в крайбрежни и островни туристически центрове, служат за насърчаване на риболовните традиции, културното и историческото наследство, местната кухня и традиционния начин на живот;

1.  счита за жизненоважно преструктурирането и приспособяването на риболовните съдове към извършването на туристически дейности, като се има предвид, че плавателните съдове — без да се увеличава техният риболовен капацитет — трябва да бъдат ремонтирани, за да се гарантира безопасността на туристите, липсата на пречки за извършването на риболовните дейности, както и необходимото за приятно изживяване удобство; посочва обаче, че такива промени, особено когато се извършват през неактивния за туризъм сезон, не бива да водят до ограничения за риболова с търговска цел;

2.  подчертава, че свързаният с риболов туризъм крие все още неизползван потенциал, който може да донесе значителни ползи на общностите, живеещи в крайбрежните райони чрез диверсификация на местните източници на доходи; във връзка с това счита, че риболовният туризъм в морето и туристическите услуги, предлагани от рибарите на брега, могат да допълват търговския риболов и да осигурят допълнителни приходи за рибарските общности;

3.  счита, че стратегическата цел на инициативата на Комисията трябва да бъде да се насърчава оползотворяването и пълноценното развитие на равнище ЕС на дейности по риболовен туризъм, туристически услуги, предлагани от рибарите на брега и на туризъм, свързан със спортния риболов, чрез създаването на обща мрежа и рамкова уредба;

4.  призовава Комисията да насърчава чрез Европейската комисия по туризма и нейния портал visiteurope.com, туристически дестинации в Европа за устойчив любителски риболов и чрез целенасочена информационна кампания, да накара риболовните предприятия да осъзнаят потенциала на тези нови и устойчиви бизнес модели и възможностите за растеж, които те предлагат;

5.  призовава Комисията да укрепва създаването и развитието на риболовния туризъм, с цел прилагане на диференцирана бизнес стратегия, съответстваща на потенциала на този сегмент и способна да посрещне нуждите му по-ефективно, като се търси нова форма на туризъм, при която основните опасения да са свързани с качеството, гъвкавостта, иновациите и опазването на историческото и културното наследство на риболовните зони, както и тяхната околна среда и здраве, наред с други аспекти; призовава също така Комисията да насърчава и подпомага инвестициите в рибарството в областта на туризма, с цел създаване на диференциран капацитет за туризъм чрез насърчаване на гастрономията, свързана с непромишлените рибни продукти, дейностите по въдичарски туризъм, подводен туризъм и гмуркане и др., като по този начин устойчиво се използва риболовното наследство и разпознаваемостта на специфичния риболовен регион;

6.  призовава Комисията, с цел да укрепи установяването и развитието на риболовния туризъм да насърчава и активно подкрепя инвестициите, целящи диверсификацията на рибарството по отношение на културата и изкуството като част от традиционното наследство (непромишлени продукти, музика, танци и т.н.) и да подпомага инвестициите в популяризиране на риболовните традиции, история и рибарското наследство като цяло (риболовни уреди, техники, исторически документи и т.н.) чрез откриване на музеи и организиране на изложби, които са тясно свързани с крайбрежния риболов;

7.  призовава Комисията да разгледа възможността за разрешаване на смесена употреба на плавателни съдове, предназначени за свързани с улова дейности, така че, запазвайки тази цел, те да могат също така да поемат други видове дейности, свързани с отдиха и туризма, като например морски информационни дни или дейности, свързани с преработката, учене или гастрономия и т.н. в съответствие със системата, която функционира в селския сектор, включваща селскостопански училища или агротуризъм;

8.  следователно счита за необходимо да се създаде европейска мрежа на риболовните дейности, свързани с туризма и Европейска мрежа на туристическите услуги, свързани със спортния/развлекателния риболов, основаващи се на успешния пример на FARNET, който предлага значителна помощ за FLAG;

9.  счита, че е налице неотложна необходимост от внимателно ръководене на политиките за подкрепа и надлежна оценка на резултатите от тях, както и от систематизиране, стандартизиране и подобряване на събирането на статистически данни относно приноса на посочените диверсификационни дейности върху приходите на европейските риболовни зони; подчертава също така значението на наблюдението на действителното въздействие на развлекателния риболов като икономическа дейност, въздействието му върху запасите и всяка потенциална конкуренция чрез неофициални канали за продажба, на професионалната риболовна промишленост; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че риболовната промишленост участва в определянето на посочените мерки за наблюдение;

10.  призовава Комисията и държавите членки да разработят и подкрепят партньорства със сектора на риболовния туризъм, развиван от управителните органи на защитените морски зони (ЗМЗ) в обектите на ЗМЗ и Натура 2000 с цел съчетаване на защитата на природните ресурси с насърчаване и развиване на културата чрез отговорно ползване;

11.  счита за въпрос от ключово значение хармонизирането на определението на равнището на Съюза на риболовни дейности, свързани с туризма, с особен акцент върху риболовния туризъм, рибния туризъм, туризма, свързан с аквакултурите и туризма, свързан със спортния/любителския риболов; посоченото определение следва да вземе предвид широкия спектър на разновидности на посочените дейности, да осигури провеждането на консултации с всички заинтересовани лица и да гарантира, че свързаният с рибарство туризъм се възприема като допълнителна дейност, която позволява на рибарите да допълнят основната си риболовна дейност, без да се преместват в сектор, различен от рибарството;

12.  подчертава, че е важно да се прави разграничение между различните форми на свързания с рибарството туризъм, който включва риболовен туризъм (т.нар. „песка-туризъм“, при който туристи придружават професионални рибари по време на риболов, и „ититуризъм“, при който рибарите предлагат туристически услуги на твърда земя, свързани с традиционния им начин на живот и хранене), морски и крайбрежни дейности, свързани с водата, любителски риболов (включително въдичен риболовен туризъм), риболов във вътрешни водоеми, както и дейности, основани на наследството и културата, които са насочени към създаването на полезни взаимодействия с маркетингови инициативи за висококачествени първични продукти, като същевременно се зачита природното наследство и необходимостта да се гарантира защита на животните и на биологичното разнообразие;

13.  призовава Комисията, в светлината на огромните разлики между ангажираните с туризъм оператори в сектора на риболова в ЕС, да приеме общи правила относно безопасността на корабоплаването, хигиенно-санитарните условия за корабите, на които се извършват риболовни дейности, свързани с туризма и евентуалните данъчни облекчения, като се предвиди, че горепосочените мерки са достатъчно гъвкави, за да се приспособят към значителни различия по отношение на отделните риболовни дейности и риболовни кораби, и да позволи различни регионални характеристики;

14.  препоръчва адаптациите, които трябва да бъдат извършени на моторизираните плавателни съдове при трансформирането им за употреба за посочените дейности, да включват принципите на декарбонизация и енергийна ефективност;

15.  счита, че е препоръчително да се гарантира подходяща инфраструктура за транспорта и настаняването на туристите, както и запазването и поддържането на публични пространства, необходими за осигуряването на дългосрочен успех на туристическите дейности;

16.  призовава държавите членки да спазват задълженията, произтичащи от Рамковата директива на ЕС за водите и от Рамковата директива за морска стратегия с цел да осигурят добро състояние на крайбрежните и морските води, особено чрез подобряване на ефективността на ресурсите и чрез ефективно предотвратяване и справяне със замърсяването и отпадъците;

17.  призовава държавите членки да облекчат административната тежест като опростят процедурите по лицензиране и другите бюрократични процедури;

18.  подчертава, че е необходимо тези дейности да бъдат съвместими с опазването на биологичното разнообразие, защитените зони по „Натура 2000“ и на МЗТ (стратегията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие, директивите за птиците и местообитанията) и по този начин необходимостта от подобряване на диалога и взаимодействието с другите засегнати държави членки;

19.  счита, че следва да се организират курсове за обучение за рибарите и собствениците на рибни стопанства, както и за техните семейства и всички местни участници, така че да се гарантира, че те притежават езикови умения и знания, необходими за посрещане на туристите и да се гарантира тяхната безопасност, и да се разпространява информация в областта на морската биология, местните рибни видове, околната среда и културните традиции; призовава Комисията и Съвета да признаят ролята на жените в риболовния сектор на туризма, както и в устойчивото развитие на районите, зависими от рибарството, с цел да се гарантира тяхното участие при равни условия;

20.  призовава държавите членки и регионалните и местните органи широко да разпространяват информация за Европейския портал за професионална мобилност на Комисията (EURES), който предоставя информация за търсещите работа лица и работодателите относно възможностите за работа, уменията и необходимото обучение в сектора на „сините работни места“, както и да насърчават отворени онлайн курсове за усъвършенстване или пренасочване на уменията, свързани с управлението на туризма и иновативния риболовен туризъм;

21.  призовава Комисията да включи специален раздел в Европейския портал за малкия и средния бизнес, който да помага на предприемачите/рибарите да получават финансиране за дейности в областта на свързания с рибарството туризъм.

22.  счита, че придобиването на професионални умения в области като цифровата търговия, управлението и поддръжката на комуникация чрез социални медии, социално-културни управленски и езикови умения следва да бъде приоритет в риболовните зони, за да се насърчава както създаването, така и разпространяването на свързаното с рибарството туристическо предлагане;

23.  счита, че е важно индивидуалното туристическо предлагане да има отделна идентичност, която да бъде изградена чрез разработване на стратегия, основана на местните особености, на относителната специализация и на наличните ресурси; следователно призовава Комисията и държавите членки да насърчават форми на устойчив туризъм и екотуризъм, включително чрез иновативни пазарни стратегии, съсредоточени по-специално върху традиционните и устойчиви характеристики и които са обект на постоянно наблюдение с цел да гарантират равновесието между предлагането и търсенето;

24.  призовава за проектирането на интегрирано предлагане, което да предостави на потребителите цялостен опит въз основа на структурирано и синергично съчетание от всичко, което даден район може да предложи, както и да бъдат създадени партньорства, които да привличат потребители посредством динамиката на туризма, която вече е в ход в райони, прилежащи към традиционните риболовни райони, като например конферентен туризъм и/или професионален туризъм;

25.  призовава Комисията да подкрепя и насърчава участието на риболовния сектор и работещите в този сектор и в проекти, свързани с туризма в областта на културата и наследството, като преоткриването на дейности в областта на мореплаването и традиционните риболовни полета и професии;

26.  отбелязва значението на сътрудничеството между туристическите оператори и рибарите, за да се увеличи максимално потенциала на риболовния туризъм;

27.  подчертава значението на туристическите дейности, свързани с дивите видове и по-специално наблюдението на китове, при зачитане на природните местообитания на дивата флора и биологичните потребности; като има предвид, че това може да донесе много образователни, екологични, научни и други социално-икономически ползи, и би могло да помогне за повишаване на осведомеността и оценката за тези уникални и ценни видове в средата, в която живеят;

28.  призовава държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят иновативни и устойчиви инфраструктури, включително интернет връзка и информационни технологии, за да насърчат развитието на свързания с риболов туризъм и обновяването на съществуващата морска, речна и езерна инфраструктура;

29.  призовава Европейската комисия, държавите членки и регионалните и местните органи да увеличат информационните и рекламните кампании, включително в контекста на инициативи като „Най-добри европейски дестинации“ и „Европейска година на културното наследство“ през 2018 г., както и на инициативи, които по подобен начин целят да подобрят знанията и осведомеността относно традиционната култура на рибарството и аквакултурата; настоятелно призовава заинтересованите страни да използват потенциала на туристите, както и на тези, които имат възможност да пътуват по време на неактивния сезон;

30.  счита, че отговорните и устойчиви бизнес модели за диверсификация на рибарството трябва да включват зачитане на културата на местните рибарски общности и да им помагат да запазят своята идентичност; подчертава по-специално, че свързаният с туризма любителски риболов следва да бъде в съответствие с интересите на малките местни предприятия за непромишлен риболов;

31.  счита, че е важно разработването на „песка-туризма“ и „ититуризма“ като форма на „активна ваканция“ със значителни допълнителни ползи, като например насърчаване на морската култура и традициите в областта на рибарството, както и образованието в областта на опазването на околната среда и опазването на видовете;

32.  изтъква необходимостта да се обмислят начини за разширяване на потенциалното търсене на преобразуваните кораби чрез разширяване на предлагането с цел привличане например на образователната общност, която има опит в използването на селскостопанския сектор с образователна цел, както в проектите за „училище по селско стопанство“;

33.  подчертава, че диверсификацията на продуктите изисква подходящи усилия за насърчаване, както и че е необходима стратегия за видимост за целевата група на рибарите, включително трансгранични рекламни инициативи;

34.  счита следователно, че за риболовните местности следва да се обмислят възможностите за започване на общи маркетингови кампании с други дестинации в същия регион — както се предлага в резолюцията на Парламента от 29 октомври 2015 г. относно „новите предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа“(14) — и за насърчаване на съвместни маркетингови платформи, с особен акцент върху промотирането и онлайн продажбите, въз основа на международно сътрудничество;

35.  счита, че в рамките на тази маркетингова стратегия следва да се създадат взаимодействия между инициативи за предлагане на пазара на висококачествени пресни или преработени продукти и инициативи в областта на кулинарията и туризма, групирани в териториални области, представляващи единно цяло от гледна точка на културата, от гледна точка на производството или от екологична гледна точка и/или от основана на взаимодействията гледна точка;

36.  счита, че е необходимо да се съхрани използването на традиционни практики и техники, като например капаните „алмадраба“ и мрежата „шейто“, като се има предвид, че те са тясно свързани с идентичността и начина на живот на крайбрежните региони, и те следва да бъдат признати за част от културното наследство;

37.  подчертава значението на това да се инвестира в диверсификацията на риболова с оглед насърчаването на традициите, историята и рибарското наследство като цяло (включително традиционни риболовни уреди и техники);

38.  подчертава значението на това да се инвестира в диверсификацията на риболова за насърчаване на преработката на местни рибни продукти;

39.  призовава държавите членки да приемат стратегии за преодоляване на проблема, свързан със сезонния характер на туристическите дейности, например чрез създаването на фестивали и събития, пристанищни и селски събори/пазари(15), тематични селища или музеи (вж. Испания и Четара), където дейностите да могат да се извършват през цялата година, независимо от метеорологичните или морските условия;

40.  изразява убедеността си, че една балансирана комбинация от алтернативни и целеви туристически продукти, както и подходящото промотиране и подходящият маркетинг на тези продукти, могат да спомогнат за компенсирането на проблемите, свързани със сезонността;

41.  счита, че е от съществено значение за държавите членки, регионите и заинтересованите страни да обменят най-добри практики, като се има предвид липсата на взаимодействие между предприятията в морските басейни на ЕС, което води до разпокъсаност и ограничени икономически ползи; отбелязва, че научноизследователските институти, музеите, туристическите предприятия, управителите на защитени зони по „Натура 2000“ и на МЗТ, дейностите по традиционно консервиране и обработка на рибата, както и останалите заинтересовани страни следва да бъдат насърчавани да работят заедно за разработването на устойчиви иновативни продукти, които, освен че носят икономическа добавена стойност, отговарят и на очакванията на посетителите; подчертава, че тези дейности следва да бъдат включени в съгласувана обща рамка за насърчаване на устойчив и отговорен туризъм в съответните басейни; счита, че МИРГ могат да играят важна роля в това отношение и следователно е необходимо да се предостави подходящо финансиране;

42.  призовава държавите членки и Европейската комисия да укрепят връзките между местното, регионалното, националното и европейското равнище, така че да се насърчават форми на управление, които улесняват прилагането на междусекторни политики, с цел да се допринесе за постигане на цели в различни области на дейност, в това число в устойчив и приобщаващ растеж;

43.  призовава Комисията да насърчава — в рамките на FARNET и МИРГ — общоевропейски диалог с пристанищата и заинтересованите страни в областта на туризма и експертите по околната среда;

44.  призовава националните органи и агенциите да работят в по-тясно сътрудничество с туристическите агенции и да отдават първостепенно значение на диверсифицирането на синята икономика, с особен акцент върху морския туризъм и допълващите го сектори; отбелязва, че това следва също така да включва интегрирането на морския риболов, когато е уместно, в туристически пакети и маркетингови кампании, особено за островните и крайбрежните райони; подчертава, че лицензирането на риболовни кораби с двойна употреба — както търговски, дребномащабни и непромишлени риболовни кораби, така и кораби за морски туризъм, включително риболовен туризъм — следва да се счита за приоритет и следва да се предоставят безвъзмездни средства за подпомагане на тяхното преобразуване;

45.  призовава Комисията, държавите членки, регионалните и местните органи, засегнатия сектор и другите заинтересованите страни да предприемат целенасочени действия в съответствие с политиките на ЕС, които оказват въздействие върху сектора на рибарството и аквакултурата; посочва, че в това отношение е необходимо приемането на наръчник на добрите практики, който да обхваща най-значимите примери за тези дейности и да насърчава други дружества да действат в същата посока; припомня, че е от съществено значение и участието на местната научна общност с цел да се предотвратят проблеми, свързани с околната среда;

46.  подчертава значението на екологосъобразните бизнес модели и поради това препоръчва експерти по околната среда винаги да бъдат активно приобщени към местните групи за действие (например МИРГ и местните групи за действие в селските райони);

47.  призовава да бъдат заделени необходимите финансови средства за създаването на Европейска мрежа за обмен на най-добри практики и за картографиране на риболовните дейности с информация за представляващи интерес аспекти и характеристики на всяка риболовна общност;

48.  изразява надежда, че ще бъдат използвани специални механизми за подкрепа (в рамките на ЕФМДР и/или други инструменти), които могат да бъдат задействани при извънредни ситуации (като например природно бедствие) в зони, в които рибарството и риболовният туризъм са единственият източник на доходи;

49.  счита за необходимо да се насърчава финансирането на мерки от типа, описан в рамките на ЕФМДР, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд), рамковата програма за научни изследвания и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в тясно сътрудничество с консултанти от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и да предоставят възможности за кредити при облекчени условия, които да дадат възможност да се преодоляват специфичните трудности, срещани от жените в намирането на финансиране на проекти, отговарящи на условията за включване в националните програми;

50.  подчертава, че за програмния период 2007—2013 г. МИРГ са разполагали с 486 млн. евро от ЕФР, и че през този период бяха подкрепени около 12 000 местни проекти;

51.  насърчава държавите членки и МИРГ да използват наличните средства възможно най-пълноценно, както и да използват, когато това е възможно, финансиране от няколко източника (съвместно с ЕФРР, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) или ЕСФ);

52.  призовава държавите членки да създадат звена за контакт на регионално равнище, за да предоставят подходяща информация и подкрепа;

53.  препоръчва МИРГ да си сътрудничат тясно с експерти по туризма с цел идентифициране на проекти и подходящо финансиране по ос 4 на ЕФМДР за диверсификация в рибарските райони;

54.  посочва, че ЕФМДР предоставя конкретна финансова подкрепа за водени от жени инициативи в рибарските общности;

55.  призовава държавите членки да гарантират, посредством установяване на критерии за подбор на операциите по линия на ЕФМДР, че равенството между половете е добре интегрирано и се насърчава през цялото време на финансираните действия (напр. чрез даване на предимство на действия, насочени специално към жените или предприети от тях);

56.  призовава Комисията да извърши проучване на възможното социално-икономическо въздействие и въздействието върху околната среда от тези дейности;

57.  призовава Комисията да извърши анализ на социално-икономическото въздействие на любителския риболов върху туризъма във вътрешността на сушата, по-специално в селските райони, както и да предложи възможни мерки за региони, където потенциалът за този риболов се експлоатира в недостатъчна степен;

58.  призовава държавите членки и Комисията да подобрят събирането и управлението на данните, свързани с риболовния туризъм;

59.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и на правителствата на държавите членки и на консултативните съвети.

(1) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
(2) ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.
(3) OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(4) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 167.
(5) OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 24.
(6) „Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile“ (2015) (Проучване на навиците и мненията на гражданите в района на ГДКР „il mare delle Alpi“ — Анализ на риболовния туризъм в Италия като инструмент за устойчиво развитие).
(7) „L’integrazione della pesca con altre attività produttive — La pescaturismo come modello sociale e culturale’, Cenasca Cisl et al.“, (2005) (Включване на риболова в други производствени дейности — Риболовният туризъм като социален и културен модел).
(8) „Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile“ (2015) (Проучване на навиците и мненията на гражданите в района на ГДКР „il mare delle Alpi“ — Анализ на риболовния туризъм в Италия като инструмент за устойчиво развитие).
(9) „L’integrazione della pesca con altre attività produttive – La pescaturismo come modello sociale e culturale’, Cenasca Cisl et al.“, (2005) (Включване на риболова в други производствени дейности — Риболовният туризъм като социален и културен модел).
(10) „Indagine sulle abitudini e opinioni dei cittadini nel comprensorio del GAC “il mare delle Alpi” — Analisi della pescaturismo in Italia come strumento di sviluppo sostenibile“ (2015) (Проучване на навиците и мненията на гражданите в района на ГДКР „il mare delle Alpi“ — Анализ на риболовния туризъм в Италия като инструмент за устойчиво развитие).
(11) „Socio-economic analysis on fisheries-related tourism in EUSAIR – Nemo project 1M-MED14-11, WP2, Action 2.3“ (Социално-икономически анализ на риболовния туризъм в EUSAIR — проект Немо, 1M-MED14-11, WP2, действие 2.3)
(12) „Perspectives for the development of tourism activities related to fishing“, („Перспективи за развитието на туристически дейности, свързани с риболова“), Европейски парламент, IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).
(13) „Perspectives for the development of tourism activities related to fishing“, („Перспективи за развитието на туристически дейности, свързани с риболова“), Европейски парламент, IP/B/PECH/IC/2013-103 (2014).
(14) Приети текстове, P8_TA(2015)0391.
(15) Например дните на херинговата флота и дните на пристанището в Нидерландия.

Правна информация - Политика за поверителност