Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0007(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2017

Внесени текстове :

A8-0185/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0283

Приети текстове
PDF 478kWORD 47k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Макрофинансова помощ за Република Молдова ***I
P8_TA(2017)0283A8-0185/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0014),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0016/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид общата декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 15 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и комисията по бюджети (A8-0185/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 юли 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова
P8_TC1-COD(2017)0007

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/1565.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския парламент, Съвета и Комисията

В светлината на инициативите, свързани с промените в избирателната система на Република Молдова, Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че предпоставката за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да зачита ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека. Комисията и Европейската служба за външна дейност следят за изпълнението на тази предпоставка през целия жизнен цикъл на макрофинансовата помощ и следователно обръщат изключително внимание на това доколко органите на Република Молдова съблюдават препоръките на съответните международни партньори (по-специално Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ).

Правна информация - Политика за поверителност