Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0007(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0185/2017

Esitatud tekstid :

A8-0185/2017

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0283

Vastuvõetud tekstid
PDF 248kWORD 49k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I
P8_TA(2017)0283A8-0185/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi (COM(2017)0014 – C8‑0016/2017 – 2017/0007(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 212, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0016/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. juuni 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8‑0185/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2017/… makromajandusliku finantsabi andmise kohta Moldova Vabariigile
P8_TC1-COD(2017)0007

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2017/1565) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ÜHISAVALDUS

Moldova Vabariigi valimissüsteemi muutmisega seotud algatusi arvestades toonitavad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et abi saav riik järgib mõjusaid demokraatlikke mehhanisme (nagu parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul ning pööravad seejuures erilist tähelepanu sellele, kuidas Moldova Vabariigi ametiasutused arvestavad asjaomaste rahvusvaheliste partnerite (eriti Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi) soovitusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika