Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2017

Внесени текстове :

A8-0227/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Приети текстове
PDF 721kWORD 78k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I
P8_TA(2017)0284A8-0227/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 4 юли 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Еднаквото данъчно третиране за всички, и по-специално за всички предприятия, е задължително изискване за единния пазар. Координираният и хармонизиран подход спрямо прилагането на националните данъчни системи е от жизненоважно значение за правилното функциониране на единния пазар и би допринесъл за предотвратяване на избягването на данъци и прехвърлянето на печалби.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение -1 а (ново)
(-1a)   Наред със схемите за прехвърляне на печалби, избягването на данъци и данъчните измами лишават правителствата и населението от необходимите ресурси, за да се гарантира, наред с другото, универсален безплатен достъп до обществено образование и здравни услуги и държавни социални услуги, и лишават държавите от възможността за осигуряване на достъпно жилищно настаняване и обществен транспорт и изграждане на инфраструктура, която е от основно значение за постигане на социално развитие и икономически растеж. Накратко, подобни схеми са фактор за несправедливост, неравенство и икономически, социални и териториални различия.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение -1 б (ново)
(-1б) Една справедлива и ефективна корпоративна данъчна система следва да отговори на спешната нужда от прогресивна и справедлива данъчна политика в световен мащаб, да насърчава преразпределянето на богатството и да се бори с неравенствата.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  През последните години проблемите, свързани с избягването на корпоративния данък, нараснаха значително и предизвикаха сериозна загриженост в рамките на Съюза и в световен мащаб. В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет призна спешната необходимост от удвояване на усилията за борба с избягването на данъци както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. В съобщенията си „Работна програма на Комисията за 2016 г. Време е за промяна“16 и „Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало“17 Комисията определи като приоритет необходимостта да се премине към система, при която държавата, в която се генерира печалбата, е и държавата на данъчно облагане. Комисията определи като приоритет и необходимостта да се отговори на призивите от гражданското общество на Съюза за осигуряване на справедливост и данъчна прозрачност.
(1)  Прозрачността е от съществено значение за доброто функциониране на единния пазар. През последните години проблемите, свързани с избягването на корпоративния данък, нараснаха значително и предизвикаха сериозна загриженост в рамките на Съюза и в световен мащаб. В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет призна спешната необходимост от удвояване на усилията за борба с избягването на данъци както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. В съобщенията си „Работна програма на Комисията за 2016 г. Време е за промяна“16 и „Работна програма на Комисията за 2015 г. Ново начало“17 Комисията определи като приоритет необходимостта да се премине към система, при която държавата, в която се генерира печалбата, е и държавата на данъчно облагане. Комисията определи като приоритет и необходимостта да се отговори на призивите на европейските граждани за прозрачност и необходимостта да се изпълнява ролята на референтен модел за други държави. От съществено значение е за прозрачността да се взема под внимание реципрочността между конкурентите.
__________________
__________________
16.COM(2015)0610 final, 27 октомври 2015 г.
16.COM(2015)0610 final, 27 октомври 2015 г.
17.COM(2014)0910 final, 16 декември 2014 г.
17.COM(2014)0910 final, 16 декември 2014 г.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В резолюцията си от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза18 Европейският парламент призна, че увеличената прозрачност в областта на корпоративното данъчно облагане може да подобри събирането на данъци, да направи работата на данъчните органи по-ефикасна и да гарантира високо равнище на обществено доверие в данъчните системи и правителствата.
(2)  В резолюцията си от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза18 Европейският парламент призна, че увеличената прозрачност, сътрудничество и конвергенция в областта на политиката на Съюза за корпоративното данъчно облагане може да подобри събирането на данъци, да направи работата на данъчните органи по-ефикасна, да подкрепи създателите на политики при оценката на настоящата система на данъчно облагане за изготвянето на бъдещото законодателство и да гарантира високо равнище на обществено доверие в данъчните системи и правителствата и да подобри вземането на инвестиционни решения въз основа на по-точен рисков профил на дружествата.
__________________
__________________
18 2015/2010(INL).
18 2015/2010(INL).
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Публичното деклариране по държави е ефикасен и подходящ инструмент за повишаване на прозрачността по отношение на дейностите на многонационалните предприятия и за предоставяне на възможност на обществеността да оцени тяхното въздействие върху реалната икономика. То ще подобри и способността на акционерите да оценяват правилно поетите от дружествата рискове, ще доведе до разработването на инвестиционни стратегии въз основа на точна информация и ще повиши способността на отговорните за вземане на решения лица да оценяват ефикасността и въздействието на националното законодателство.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б)  Декларирането по държави ще окаже положително въздействие и върху правото на служителите на информация и консултация, предвидено в Директива 2002/14/ЕО, и чрез повишаване на знанията относно дейностите на дружествата, върху качеството на ангажирания диалог в рамките на дружествата.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  От своя страна Г-20, призовавайки за създаването в международен план на глобално справедлива и модерна данъчна система, през ноември 2015 г. прие план за действие на ОИСР във връзка с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, с който се цели на правителствата да се предоставят ясни международни решения за преодоляване на пропуските и несъответствията в съществуващото законодателство, които позволяват пренасочването на корпоративните печалби към места без данъчно облагане или с ниско такова, където реално не може да се създаде стойност. По-специално, в действие 13 от плана за действие от някои транснационални компании се изисква да предоставят поверително на националните данъчни органи информация по държави. На 27 януари 2016 г. Комисията прие „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци“. Една от целите на този пакет е действие 13 от плана за действие да се транспонира в правото на Съюза посредством изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета20.
(4)  От своя страна Г-20, призовавайки за създаването в международен план на глобално справедлива и модерна данъчна система, през ноември 2015 г. прие план за действие на ОИСР във връзка с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, с който се цели на правителствата да се предоставят ясни международни решения за преодоляване на пропуските и несъответствията в съществуващото законодателство, които позволяват пренасочването на корпоративните печалби към места без данъчно облагане или с ниско такова, където реално не може да се създаде стойност. По-специално, в действие 13 от плана за действие от някои транснационални компании се изисква да предоставят поверително на националните данъчни органи информация по държави. На 27 януари 2016 г. Комисията прие „Пакет от мерки за борба с избягването на данъци“. Една от целите на този пакет е действие 13 от плана за действие да се транспонира в правото на Съюза посредством изменение на Директива 2011/16/ЕС на Съвета20. Облагането на печалбите там, където се създава стойност, изисква по-всеобхватен подход към декларирането по държави, който се основава на публичното деклариране.
__________________
__________________
20.Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
20.Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)  Съветът по международни счетоводни стандарти следва да осъвремени съответните международни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и международните счетоводни стандарти (МСС) с цел да се улесни въвеждането на изискванията за публично деклариране по държави.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)  Публичното деклариране по държави вече е установено в Съюза с Директива 2013/36/ЕС по отношение на банковия сектор, както и с Директива 2013/34/ЕС по отношение на сектора на добив на полезни изкопаеми и дърводобив.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)
(4в)  С безпрецедентното публично деклариране по държави Съюзът показа, че се превръща в световен лидер в борбата срещу избягването на данъци.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 4 г (ново)
(4г)  Тъй като ефективната борба с данъчните измами, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране може да бъде успешна само със съвместни действия на международно равнище, за Съюза е задължително, като продължава да бъде глобален лидер в тази борба, да координира своите действия с международните участници, например в рамките на ОИСР. Макар и много амбициозни, едностранните действия нямат реална възможност да успеят и освен това подобни действия излагат на риск конкурентоспособността на европейските дружества и вредят на инвестиционния климат на Съюза.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 4 д (ново)
(4д)  По-голямата прозрачност при разкриването на финансова информация води до печеливша за всички ситуация, тъй като данъчните администрации ще бъдат по-ефикасни, гражданското общество ще бъде по-ангажирано, служителите – по-информирани, а инвеститорите – по-склонни да поемат риск. Освен това предприятията ще се възползват от по-добрите отношения със заинтересованите страни, което води до по-голяма стабилност, наред с по-лесния достъп до финансиране, дължащ се на по-ясния рисков профил и по-добрата репутация.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Засиленият обществен контрол върху корпоративните данъци, плащани от транснационалните компании, които извършват дейност в Съюза, е ключов фактор за допълнително насърчаване на корпоративната отговорност, за приноса на данъците към благосъстоянието, за подкрепа на лоялната данъчна конкуренция в Съюза чрез по-информиран обществен дебат и за възстановяване на общественото доверие в справедливостта на националните данъчни системи. Такъв обществен контрол може да бъде постигнат, като се изиска декларация с информация за корпоративния данък, независимо от мястото на установяване на крайното предприятие майка на съответната транснационална група.
(5)  В допълнение към по-голямата прозрачност, която се създава с декларирането по държави пред националните данъчни органи, засиленият обществен контрол върху корпоративните данъци, плащани от транснационалните компании, които извършват дейност в Съюза, е ключов фактор за насърчаване на корпоративната отчетност, за допълнително насърчаване на корпоративната социална отговорност, за приноса на данъците към благосъстоянието, за подкрепа на лоялната данъчна конкуренция в Съюза чрез по-информиран обществен дебат и за възстановяване на общественото доверие в справедливостта на националните данъчни системи. Такъв обществен контрол може да бъде постигнат, като се изиска декларация с информация за корпоративния данък, независимо от мястото на установяване на крайното предприятие майка на съответната транснационална група. Общественият контрол обаче трябва да се осъществява, без да се вреди на инвестиционния климат в ЕС, както и на конкурентоспособността на дружествата в ЕС, особено на МСП съгласно определението в настоящата директива и на дружествата със средна пазарна капитализация съгласно определението в Регламент (ЕС) 2015/1017, които следва да бъдат изключени от задължението за докладване, установено по силата на настоящата директива.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции, (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр.1).
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Комисията определя корпоративната социална отговорност като отговорността на предприятията за тяхното въздействие върху обществото. Корпоративната социална отговорност следва да бъде водена от дружествата. Публичните органи могат да играят подпомагаща роля посредством интелигентно съчетание на доброволни мерки на политиките и – при необходимост, допълващо регулиране. Дружествата могат да станат социално отговорни или като следват законите, или като интегрират социалните, екологичните, етичните тревоги, тревогите на потребителите или загрижеността във връзка с правата на човека в своята бизнес стратегия и дейности, или и двете.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества в Съюза. Ако групите извършват дейност в Съюза само чрез дъщерни предприятия или клонове, декларацията на крайното предприятие майка следва да се публикува и предоставя на разположение от тези дъщерни предприятия и клонове. Поради съображения за пропорционалност и ефективност обаче задължението да публикуват и предоставят на разположение декларацията следва да бъде ограничено до средните или големите дъщерни предприятия, установени в Съюза, и до клоновете със сходен размер, открити в държава членка. Поради това обхватът на Директива 2013/34/ЕС следва да бъде разширен, като в него се включат и клоновете, открити в държава членка от предприятие, установено извън Съюза.
(6)  Обществеността следва да бъде в състояние да контролира всички дейности на дадена група, когато групата има дружества във и извън Съюза. Групите, които имат дружества в рамките на Съюза, следва да съблюдават принципите на Съюза за добро управление в областта на данъчното облагане. Транснационалните компании извършват дейност в целия свят и тяхното корпоративно поведение оказва значително въздействие върху развиващите се държави. Осигуряването на достъп на техните граждани до корпоративна информация по държави ще позволи на тях и на данъчните администрации в техните държави да извършват мониторинг и оценка и да търсят отговорност от тези компании. Като прави публично достояние информацията за всяка данъчна юрисдикция, в която транснационалната компания извършва дейност, Съюзът ще повиши своята съгласуваност на политиките в интерес на развитието и ще ограничи потенциалните схеми за избягване на данъци в държави, в които е установено, че мобилизацията на вътрешни ресурси е ключов компонент от политиката на Съюза за развитие.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В декларацията с информация за корпоративния данък следва да се съдържат сведения за всички дейности на дадено предприятие или на свързаните предприятия от група, контролирана от крайно предприятие майка. Информацията следва да се основава на спецификациите за деклариране в действие 13 от Плана за действие относно НДОПП и следва да бъде ограничена до необходимото, което да позволи ефективен обществен контрол, без да се допусне оповестяването да породи прекомерни рискове или неравностойно положение. В декларацията следва да се съдържа и кратко описание на естеството на дейностите. Такова описание може да се основава на категоризацията в глава V, приложение III, таблица 2 от насоките на ОИСР относно документацията за трансферното ценообразуване. В декларацията следва да се съдържа общо описание, в което се предоставя обяснение за случаите на съществени несъответствия на равнище група между размера на начислените данъци и този на платените, като се взимат предвид съответните суми за изминалите финансови години.
(8)  В декларацията с информация за корпоративния данък следва да се съдържат сведения за всички дейности на дадено предприятие или на свързаните предприятия от група, контролирана от крайно предприятие майка. Информацията следва да отчита спецификациите за деклариране в действие 13 от Плана за действие относно НДОПП и следва да бъде ограничена до необходимото, което да позволи ефективен обществен контрол, без да се допусне оповестяването да породи прекомерни рискове или неравностойно положение по отношение на конкурентоспособността или погрешното тълкуване за съответните предприятия. В декларацията следва да се съдържа и кратко описание на естеството на дейностите. Такова описание може да се основава на категоризацията в глава V, приложение III, таблица 2 от насоките на ОИСР относно документацията за трансферното ценообразуване. В декларацията следва да се съдържа общо описание, в което се предоставя обяснение, включително за случаите на съществени несъответствия на равнище група между размера на начислените данъци и този на платените, като се взимат предвид съответните суми за изминалите финансови години.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на ТНК към благосъстоянието във всяка държава членка, декларирането следва да се извършва по държави. Освен това, оповестената информация за операциите на ТНК следва, при някои особено проблематични данъчни юрисдикции, да е изключително подробна. За всички останали операции в трети държави информацията следва да се оповестява като обща сума.
(9)  С цел да се постигне такава степен на подробност, която да позволи на гражданите да получат по-добра представа за приноса на ТНК към благосъстоянието във всяка юрисдикция, в която те извършват дейност, както на територията на Съюза, така и извън него, без да се вреди на конкурентоспособността на предприятията, декларирането следва да се извършва по юрисдикции. Декларациите относно корпоративния данък могат да бъдат разбрани и използвани пълноценно само ако информацията е представена с разбивка за всяка юрисдикция.
Изменение 82
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)  Когато информацията, която трябва да бъде оповестена, би могла да се счита за чувствителна търговска информация от предприятието, последното следва да може да поиска разрешение от компетентния орган там, където е установено, да не разкрие пълния обхват на информацията. В случаите, в които националният компетентен орган не е данъчен орган, компетентният данъчен орган следва да участва във вземането на решение.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  С цел случаите на неизпълнение на изискванията да бъдат свеждани до знанието на обществеността, задължителните одитори или одиторските дружества следва да проверяват дали декларацията с информация за корпоративния данък се представя в процедурен и съдържателен аспект в съответствие с изискванията на настоящата директива, както и дали е достъпна на уебсайта на съответното предприятие или свързано предприятие.
(11)  С цел случаите на неизпълнение на изискванията да бъдат свеждани до знанието на обществеността, задължителните одитори или одиторските дружества следва да проверяват дали декларацията с информация за корпоративния данък се представя в процедурен и съдържателен аспект в съответствие с изискванията на настоящата директива, дали е достъпна на уебсайта на съответното предприятие или свързано предприятие, както и дали публично оповестената информация е в съответствие с представената от предприятието одитирана финансова информация в рамките на предвидения в настоящата директива срок.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
(11a)  Случаите на нарушения на изискванията за декларирането на информация за корпоративния данък от страна на предприятията и клоновете, които водят до налагането на санкции от страна на държавите членки в съответствие с Директива 2013/34/ЕС, следва да се докладват в публичен регистър, управляван от Комисията. Тези санкции могат да включват, наред с другото, административни глоби, изключване от публични покани за подаване на оферти и от предоставяне на финансиране от структурните фондове на Съюза.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С цел да се определят тези данъчни юрисдикции, за които информацията трябва да е много подробна, Комисията следва да бъде оправомощена по силата на член 290 от ДФЕС да състави списък на Съюза за тях. Списъкът следва да бъде съставен въз основа на известни критерии, установени въз основа на приложение 1 към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016) 24 final). От особено значение е в подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, в т.ч. на експертно равнище, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, одобрено от Европейския парламент, Съвета и Комисията и в процес на официално подписване. В частност, за осигуряването на равно участие в изготвянето на делегираните актове, е необходимо Европейският парламент и Съветът да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, на които се разисква изготвянето на тези делегирани актове.
заличава се
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13a)   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 48б, параграфи 1, 3, 4 и 6 и на член 48в, параграф 5 от Директива 2013/34/ЕС, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
________________
1a Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но поради своето въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(14)  Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, но поради своето въздействие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Поради това действието на равнището на Съюза е обосновано за визиране на трансграничното измерение на случаите на агресивно данъчно планиране или споразумения за трансферно ценообразуване. Настоящата инициатива е отговор на изразената от заинтересованите страни загриженост относно необходимостта от справяне с нарушенията на конкуренцията в рамките на единния пазар, без да се застрашава конкурентоспособността на Съюза. Тя не би следвало да породи ненужна административна тежест за дружествата, нито допълнителни данъчни конфликти или риск от двойно данъчно облагане. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел, най-малко по отношение на по-голямата прозрачност.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.
(15)  Като цяло, обхватът на разкриваната информация в рамките на настоящата директива съответства на целта за увеличаване на прозрачността и подобряване на обществения контрол. Следователно се счита, че в настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  В съответствие със съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи24, държавите членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.
(16)  В съответствие със съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи24, държавите членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат към уведомлението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране, например под формата на сравнителна таблица. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано за постигането на целта на настоящата директива и за избягване на потенциални пропуски и несъответствия във връзка с прилагането от държавите членки в рамките на националното им законодателство.
__________________
__________________
24 ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
24 ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 – параграф 1 – алинея1
Държавите членки изискват от предприятията майки, чиято дейност е уредена от националното им законодателство и с консолидиран нетен оборот, надвишаващ 750 000 000 евро, както и предприятията, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия и чийто нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, ежегодно да изготвят и публикуват декларация с информация за корпоративния данък.
Държавите членки изискват от предприятията майки, чиято дейност е уредена от националното им законодателство и с консолидиран нетен оборот, равен на или надвишаващ 750 000 000 евро, както и предприятията, уредени от националното им законодателство, които не са свързани предприятия и чийто нетен оборот е равен на или надвишава 750 000 000 евро, ежегодно да изготвят и да правят обществено достояние без заплащане декларация с информация за корпоративния данък.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 1 – алинея 2
Декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ.
Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на предприятието към датата на публикуването ѝ на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприятието внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.
Държавите членки не прилагат правилата по настоящия параграф, когато тези предприятия са установени само на територията на една единствена държава членка и в никоя друга данъчна юрисдикция.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 3 – алинея 1
Държавите членки изискват от средните и големите дъщерни предприятия по член 3, параграфи 3 и 4, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.
Държавите членки изискват от дъщерните предприятия, които са уредени от националното им законодателство и контролирани от крайно предприятие майка, в баланса си за една финансова година имат или надвишават консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро и чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за това крайно предприятие майка.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 3 – алинея 2
Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие.
Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 4 – алинея 1
Държавите членки изискват от клоновете, открити на тяхна територия от предприятие, чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват декларация с информация за корпоративния данък за крайното предприятие майка, посочено в параграф 5, буква а) от настоящия член.
Държавите членки изискват от клоновете, открити на тяхна територия от предприятие, чиято дейност не е уредена от правото на държава членка, ежегодно да публикуват и безплатно да правят обществено достояние декларация с информация за корпоративния данък за крайното предприятие майка, посочено в параграф 5, буква а) от настоящия член.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 4 – алинея 2
Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие.
Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на клона или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията и в публичен регистър, управляван от Комисията.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 5 – буква а
а)  предприятието, открило клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и чийто консолидиран нетен оборот надвишава 750 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот надхвърля 750 000 000 евро;
а)  предприятието, открило клон, е свързано предприятие от група, контролирана от крайно предприятие майка, чиято дейност не е уредена от законодателството на държава членка и което в баланса си има или надвишава консолидиран нетен оборот от 750 000 000 евро, или е предприятие, което не е свързано и чийто нетен оборот е равен на или надхвърля 750 000 000 евро;
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 5 – буква б
б)  крайното предприятие майка по буква а) няма средно или голямо дъщерно предприятие по параграф 3.
б)  крайното предприятие майка по буква а) няма средно или голямо дъщерно предприятие по параграф 3, което вече попада в обхвата на задълженията за деклариране.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 б – параграф 7 a (нов)
7a.  За държавите членки, които не са приели еврото, сумата в националната парична единица, която е еквивалентна на сумите, посочени в параграфи 1, 3 и 5, се получава чрез прилагане на обменния курс, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, който е в сила на датата на влизане в сила на настоящата глава.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – уводна част
2.  Сведенията по параграф 1 съдържат следното:
2.  Сведенията по параграф 1 се представят под формата на общ формуляр и съдържат следното, разписано по данъчна юрисдикция:
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква а
а)  кратко описание на естеството на дейностите;
а)  наименованието на крайното предприятие и когато е приложимо – списък на всички негови дъщерни дружества, кратко описание на естеството на техните дейности и съответните им географско местоположение;
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква б
б)  броя служители;
б)  броя служители, наети на работа на еквивалент на пълно работно време;
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква б a (нова)
ба)  дълготрайните активи, различни от парични средства и парични еквиваленти;
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква в
в)  размера на нетния оборот, който включва оборота, реализиран със свързани лица;
в)  размера на нетния оборот, включително разграничение между оборота, реализиран със свързани лица, и оборота, реализиран с несвързани лица;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква ж a (нова)
жа)  обявения капитал;
Изменение 65
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – point 2
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 a – член 48 в – параграф 2 – буква ж б (нова)
(жб)   детайли за получените публични плащания и евентуални дарения, направени на политици, политически организации или фондации с политическа цел;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 2 – буква ж в (нова)
жв)  дали предприятията, дъщерните предприятия или клоновете се ползват от преференциално данъчно третиране, от режими от типа „патентна кутия“ или от еквивалентни режими;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 1
В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се обединява на равнище държава членка.
В декларацията информацията по параграф 2 се представя поотделно за всяка държава членка. Когато държава членка включва няколко данъчни юрисдикции, информацията се посочва отделно за всяка данъчна юрисдикция.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 2
Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 от настоящия член се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция, която в края на предишната финансова година присъства в съставения по силата на член 48ж общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции, освен ако в декларацията недвусмислено се потвърди, предвид посочените в член 48д по-долу гаранции, че свързаните предприятия от група, уредени от законодателството на такава данъчна юрисдикция, не извършват пряко операции със свързано предприятие от същата група, чиято дейност е уредена от законодателството на държава членка.
Освен това, в декларацията информацията по параграф 2 от настоящия член се представя отделно за всяка данъчна юрисдикция извън Съюза.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 3
За останалите данъчни юрисдикции информацията по параграф 2 се представя в декларацията като обща сума.
заличава се
Изменение 83
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/EU
Член 48в – параграф 3 – алинея 3 a (нова)
С цел защита на чувствителна търговска информация и гарантиране на лоялна конкуренция, държавите членки могат да разрешат един или повече елементи от информацията, изброени в настоящия член, временно да бъдат пропуснати в декларацията по отношение на дейности в една или повече конкретни данъчни юрисдикции, когато тези елементи са от такова естество, че тяхното оповестяване би причинило сериозна вреда на търговската позиция на предприятията, посочени в член 48б, параграф 1 и член 48б, параграф 3, за които се отнасят. Това пропускане не пречи на справедливото и балансирано разбиране на данъчното положение на предприятието. Пропускането се посочва в декларацията наред с надлежно обосновано обяснение за всяка данъчна юрисдикция защо случаят е такъв и с препратка към съответната(-ите) данъчна(-и) юрисдикция(-и).
Изменение 69/rev
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Directive 2013/34/EU
Член 48в – параграф 3 – алинея 3 б (нова)
Държавите членки обвързват такова пропускане с предварително разрешение на компетентния национален орган. Предприятието иска ежегодно ново разрешение от компетентния орган, който взема решение въз основа на нова оценка на положението. Когато пропуснатата информация е престанала да отговаря на изискването, установено в алинея 3а, тя незабавно се оповестява публично. Считано от момента на изтичане на периода на неоповестяване, предприятието разкрива със задна дата също така информацията, изисквана по настоящия член за предходните години на периода на неоповестяване, под формата на средна аритметична стойност.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 в (нова)
Държавите членки нотифицират Комисията за предоставянето на такава временна дерогация и ѝ предоставят по поверителен начин пропуснатата информация, наред с подробно обяснение за дерогацията. Всяка година Комисията публикува на своята интернет страница нотификациите, получени от държавите членки, и обясненията, предоставени в съответствие с алинея 3а.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 г (нова)
Комисията проверява дали изискванията, установени в алинея 3а, се спазват надлежно и следи използването на временната дерогация, разрешена от националните органи.
Изменение 70/rev
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48в – параграф 3 – алинея 3 – алинея 3 д (нова)
Ако след провеждането на своята оценка на получената в съответствие с параграф 3в информация, Комисията стигне до заключение, че изискването, посочено в алинея 3а, не е изпълнено, съответното предприятие незабавно оповестява тази информация публично. Считано от момента на изтичане на периода на неоповестяване, предприятието разкрива със задна дата също така информацията, изисквана по настоящия член за предходните години на периода на неоповестяване, под формата на средна аритметична стойност.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 3 – алинея 3 е (нова)
Посредством делегиран акт Комисията приема насоки в помощ на държавите членки за определяне на случаите, когато публикуването на информацията се оценява като сериозно накърняващо търговската позиция на предприятията, за които тя се отнася.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 в – параграф 5
5.  Декларацията с информация за корпоративния данък се публикува и е достъпна на уебсайта на поне един от официалните езици на Съюза.
5.  Към датата на публикуването ѝ декларацията с информация за корпоративния данък се публикува безплатно под формата на общ формуляр в отворен формат и е достъпна за обществеността на уебсайта на дъщерното предприятие или на уебсайта на свързано предприятие на поне един от официалните езици на Съюза. На същата дата предприето внася декларацията с информация за корпоративния данък и в публичен регистър, управляван от Комисията.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 д – параграф 1
1.  Държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на крайното предприятие майка по член 48б, параграф 1, като действат в рамките на предоставените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.
1.  С цел да се подобри отчетността спрямо трети страни и да се осигури подходящо управление, държавите членки се уверяват, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на крайното предприятие майка по член 48б, параграф 1, като действат в рамките на предоставените им от националното законодателство компетенции, солидарно гарантират, че декларацията с информация за корпоративния данък се изготвя, публикува и прави достъпна в съответствие с членове 48б, 48в и 48г.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48ж
Член 48ж
заличава се
Общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции
По силата на член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове във връзка със съставянето на общ списък на Съюза на някои данъчни юрисдикции. Този списък е резултат от оценката на данъчните юрисдикции, които не удовлетворяват следните критерии:
(1)  прозрачност и обмен на информация, в т.ч. обмен на информация при поискване и автоматичен обмен на информация за данъчни сметки;
(2)  лоялна данъчна конкуренция;
(3)  спазване на стандартите на Г-20 и/или ОИСР;
(4)  спазване на други съответни стандарти, в т.ч. на стандартите на Специалната група за действия в областта на финансите.
Комисията редовно преразглежда списъка и при необходимост го изменя с оглед на нововъзникналите обстоятелства.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2013/34/ЕС
Член 48и – параграф 1
Комисията докладва за спазването на задълженията за деклариране по членове 48а—48е и за последиците от тези задължения. В доклада се оценява дали резултатът от декларацията с информация за корпоративния данък е подходящ и съизмерим, като се отчита необходимостта от осигуряване както на достатъчна степен на прозрачност, така и на конкурентна среда за предприятията.
Комисията докладва за спазването на задълженията за деклариране по членове 48а—48е и за последиците от тези задължения. В доклада се оценява дали резултатът от декларацията с информация за корпоративния данък е подходящ и съизмерим, и се извършва анализ на разходите и ползите от намаляването на прага за консолидирания нетен оборот, над който предприятията и клоновете са задължени да декларират информация за корпоративния данък. В доклада освен това се оценява необходимостта да се предприемат допълнителни мерки, като се отчита необходимостта от осигуряване както на достатъчна степен на прозрачност така и от опазване и осигуряване на конкурентна среда за предприятията и частните инвестиции.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 48и а (нов)
(2a)  Добавя се следният член:
Член 48иа
„Не по-късно от 4 години след приемането на настоящата директива и като отчита положението на равнището на ОИСР, Комисията преразглежда, оценява и докладва относно разпоредбите на настоящата глава, по-специално по отношение на:
—  предприятията и клоновете, които са задължени да предоставят декларация с информация за корпоративния данък, по-специално дали е целесъобразно да се разшири приложното поле на тази глава, така че да включва големи предприятия съгласно определението в член 3, параграф 4 и големи групи съгласно определението в член 3, параграф 7 от настоящата директива;
—  съдържанието на декларацията с информация за корпоративния данък, както е предвидено в член 48в;
—  временната дерогация, предвидена в алинеи от 3а до 3е от член 48в, параграф 3.
Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета заедно със законодателно предложение, ако е целесъобразно.“
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 48и б (нов)
(2б)  Добавя се следният член:
„Член 48иб
Общ формуляр за декларацията с информация за корпоративния данък
Комисията определя общия формуляр, посочен в член 48б, параграфи 1, 3, 4 и 6 и в член 48в, параграф 5, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 50, параграф 2.“
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 2013/34/ЕС
Член 49 – параграф 3 а
(3a)  Преди да приеме делегиран акт Комисията се допитва до експертите, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от [дата].
(3а)   Преди да приеме делегиран акт Комисията се допитва до експертите, посочени от всяка държава членка в съответствие с принципите в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*, като обръща специално внимание на разпоредбите на Договорите и на Хартата на основните права на Европейския съюз.
________________
*OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 51 – параграф 1
(3a)  В член 51, параграф 1 се заменя със следното:
Държавите-членки предвиждат санкциите, които са приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки определят системата от санкции, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки предвиждат поне административни мерки и санкции при нарушение от страна на предприятията на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива.
Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до... [моля, въведете дата — една година след влизането в сила] и я уведомяват без забавяне за всяко последващо изменение, което засяга тези разпоредби.
До ... [три години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията съставя списък на мерките и санкциите, приети от всяка една държава членка в съответствие с настоящата директива.“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (A8-0227/2017).

Правна информация - Политика за поверителност